کد خبر : 9614

معافیت دیسک کمر در حین خدمت


در این مقاله میخواهیم توضیحاتی را ارائه بدهیم در مورد معافیت دیسک کمر در حین خدمت و همچنین علائم بیماری دیسک کمر چگونه می باشد.مشولینی که دارای این بیماری هستند چه طور می توانند به این معافیت دست پیدا کنند و قوانین نظام وظیفه عمومی چگونه می باشد.

بیماری دیسک کمر چیست؟؟ دیسک کمر و علائم آن می تواند بسیاری از جوانان را از نگرانی رفتن به سربازی آسوده خاطر سازد . ستون فقرات از تعدادب مهره های انباشته روی هم تشکیل شده که شامل هفت استخوان گردنی و 12 مهره ستون پشت و پنج  مهره درقسمت کمر می باشد . همه ی این مهره ها با دیسک محافظت می شوند . در واقع مهم ترین کار دیسک محافظت از مهره های ستون فقرات در برابر فعالیت ها ی روزانه است . مهم ترین نشانه ها و علائم دیسک کمر می تواند درد کمر به ویژه در ناحیه پشت ران و ساق پا باشد . البته گرفتگی عضلات نیز نشانه ای دیگر از علائم دیسک می باشد.


علائم بیماری دیسک کمر:

• ایجاد درد در پا و دست انسان ناشی از آسیب به دیسک کمر

• بی حس شدن در بخش هایی از بدن مانند دست یا پا

• شدید شدن دردهای موضعی در هنگام نشست و برخاست

• تشدید درد در هنگام پیاده روی های طولانی یا کوتاه

• احساس ضعف داشتن در عضلات بدن

• احساس درد در هنگام شب و در زمان خواب

• احساس سوزش یا درد در بخش هایی از کمر

این ها بخشی از علائمی است که فرد مبتلا به دیسک کمر با آن مواجه می شود.

قوانین و شرایط معافیت پزشکی دیسک کمر

معافیت دیسک کمر در حین خدمت: در ادامه میخواهیم توضیح دهیم در مورد قوانین معافیت بیماری دیسک کمر در سازمان نظام وظیفه عمومی چگونه می باشد.

 بند 1: معافیت دیسک کمر در حین خدمت

انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي :
الف)کيفوز توراسيک بالاي 70 درجه و کيفوز توراکو لومبار بالاي30 درجه : معاف دائم
ب) کيفوز توراسيک بين 70-50 درجه : معاف از خدمات رزمي
ج) کيفوز توراکو لومبار بين 30-10 درجه : معاف از خدمات رزمي
د) اسکوليوز بيش از 30 درجه : معاف دائم

توضيحات بند 1 :با توجه به محتوای جزء (د) و تبصره برای مدارک کارشناسی و بالاتر اسکولیوز بیش از 45 درجه معافیت دائم در نظر گرفته شد.
هـ) اسکوليوز بين 30-20 درجه : معاف از خدمات رزمي

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر اسكوليوز بين 20 تا 45 درجه : معاف از خدمات رزمي

بند 2: معافیت دیسک کمر در حین خدمت

شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد : معاف دائم

توضيحات بند 2:شکستگی حاد استابولوم طبق ((بند 47)) جزء ب (معاف موقت) قابل رسیدگی می باشد.

بند 3:

نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم

بند 4:

شكستگي هاي لگن:
الف) نوع مالگين : معاف دائم
ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمي

بند 5:

بيماري شوئرمان : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

استئوميليت :
الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ب) عفونتهائي كه عليرغم 6ماه درمان بهبود نيافته يا منجر به تغيير شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد شده باشد : معاف دائم

بند 7:

تومورهاي خوش خيم استخواني:
الف) همراه با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطي كه با عمل جراحي بهبودي حاصل نشود : معاف دائم
ب) داخل استخواني دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئيد ، هومروس ، راديوس و اولنا با قطر بيشتراز 3/1 قطر استخوان : معاف دائم

توضيحات بند 7 در جزء ب: Non osifin Fibromo به استناد (بند 47) قسمت (الف) (معاف از رزم) قابل رسیدگی می باشد.
ج) داخل استخواني كمتر از 3/1 قطر استخوان : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

كيستهاي استخواني :
الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا با اندازه بيش از3/1 قطر استخوان يا کيستهاي کوچک متعدد(بيش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئيد، هومروس ، راديوس و اولنا) : معاف دائم
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند 8: کیستهای کوچک استخوانی بیش از سه عدد، صرفا در یک استخوان مد نظر می باشد.

بند 9:

شكستگي ها ي استخوانهاي بلند :
الف) شكستگي هائي‌كه بعداز9 ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ايجادكرده باشدويا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملي ايجاد نموده باشد : معاف دائم
ب) شكستگي هاي جوش خورده استخوانهاي بلند و لگن با و يابدون نصب پيچ يا پلاك و يا كونچر و بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي
ج) شكستگيهاي جوش نخورده بدون نصب پيچ و پلاك و كونچر كه كمتراز 6ماه از تاريخ شكستگي گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگي )

بند 10:

شكستگي هاي استخواني غير از استخوانهاي بند9 :
الف) بعداز 9 ماه جوش نخورده وبا عمل جراحي نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم
ب) جوش نخورده باشد (كمتر از 9 ماه ) : معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگی)

بند 11:

قطع يا فقدان يكي از اندامها : معاف دائم

بند 12:

كوتاهي پا :
الف) كوتاهي بيش از 3 سانتي متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي بيش از 5 سانتي متر : معاف دائم
ب) كوتاهي از 1 تا مساوي 3 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي از 1 تا مساوي 5 سانتي متر : معاف از خدمات رزمی

بند 13:
سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملي : معاف دائم

بند 14:
آنكيلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند 15:

محدوديت حركات مفاصل(غيرقابل درمان و پايدار) :

توضيحات بند 15: منظور از عبارت غیر قابل درمان، یعنی این که علی رغم کلیه درمان های منجر به محدودیت حرکتی مفاصل به صورت پایدار شده باشد.
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدوديت بيش از 4/1 محدوده طبيعي حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر محدوديت بين 4/1 تا 2/1 محدوده طبيعي حركت مفصل در اندام فوقاني : معاف از خدمات رزمی

تبصره: در ادامه تبصره محدودیت حرکتی بیش از ½ محدوده طبیعی در اندام فوقانی و تحتانی برای مدارک کارشناسی و بالاتر معاف دائم مد نظر گرفته شود.
ب)محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتي كه بيش از نيمي از حركات ، محدود شده باشد : معاف دائم

ب: محدودیت حرکتی سایر مفاصل (مچ، دست، مچ، پا، آرنج) بیش از ¾ برای کارشناسی و بالاتر معاف دائم در نظر گرفته شود.
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

در رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل كرده يا نكرده ( بدون عارضه ) : معاف از خدمات رزمي

تبصره: در صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي به فاصله بيش ازدو ماه ايجاد شود : معاف دائم

توضيحات بند 16:موارد عارضه دار حسب نوع عارضه از سایر بندها قاب رسیدگی می باشد.

بند 17:

شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد : معاف از خدمات رزمی

بند 18:

سندرم ايسكميك ولكمن :
الف) در موارد شديد : معاف دائم

توضيحات بند 18: سندرم ایسکمیک ولکمن: الف- موارد شدید به مواردی اطلاق می شود که منجر به دفرمتی و آتروفی عضلانی و محدودیت حرکتی شده باشد.
ب) درموارد خفيف : معاف از خدمات رزمی

بند 19:

فقدان كامل شست(از مفصل M.C.P) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست : معاف دائم

توضيحات بند 19: فقدان کامل شصت از مفصل (M.C.P) و یا فقدان ارزشی کاری آن در یک دست. (منظور از فقدان ارزش کاری شصت در یک دست، به عنوان مثال فلج کامل انگشت شصت، فیوژن کامل مفصل M.C.P می باشد.)
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند 20

فقدان انگشتان دست :
الف) سه انگشت و يا بيشتردر يك دست : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر، بيش از سه انگشت و يا انگشت شست بهمراه دو انگشت در يک دست : معاف دائم
ب)قطع يک بند انگشت شست يا سبابه ويا بيش از دو بند در ساير انگشتان يک دست : معاف از خدمات رزمي

بند 21:

عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتيلي و  غیره (غيرقابل درمان) :
الف) در بيش از دو انگشت (مركب ) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر 3 انگشت و بالاتر : معاف دائم
ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمی

بند 22:

كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يکديگر :
الف) در صورتيكه بيش از 5 سانتيمتر باشد : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر كوتاهي بيش از 7 سانتي متر : معاف دائم
ب ) بين 5-2 سانتيمتر براي مشمولين تا فوق ديپلم و 7-2 سانتيمتر براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

یند 23:

سينوستوزاستخوانهاي ساعد :
الف) در دو دست : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) در يك دست : معاف از خدمات رزمي

بند 24:

كوبيتوس واروس ووالگوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم
تبصره: اختلال عملكرد يك طرفه براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) بيش از 10 درجه انحراف : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند 24: در بند ب کوربیتوس واروس وولاگوس با انحراف بیش از 10 درجه بدون عارضه مدنظر می باشد و در صورت داشتن عارضه از (بند الف) قابل رسیدگی می باشد. (بدون عارضه معاف از رزم)

بند 25:

كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا :
الف)با گرفتاري بيش از 30% از سر استخوان فمور و يا بيش از 30 درجه تغيير ازمحور طبيعي : معاف دائم
ب) با گرفتاري بين 20تا30درجه : معاف از خدمات رزمي

بند 26:

پارگي منيسک :
الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم

توضيحات بند 26: الف)منظور از اختلال عملکرد تخریب گسترده سطح مفصلی می باشد.
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) پارگي منيسک يك زانو و يا دو زانو بدون اختلال , عمل شده يا نشده : معاف از خدمات رزمی

بند 27:

پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانوي يک پا كه باعث ناپايداري مفصل گردد:
الف) در مواردي كه چند رباط (بيش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL : معاف دائم
ج) د رموارد پارگي رباط ACL يا PCL بهمراه يكي از رباطهاي جانبي : معاف دائم

توضيحات بند 27: در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود.

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي

تبصره-  صرفا مربوط به جزء (ج) می باشد.
د) پارگي ACL يا PCL دوطرفه : معاف دائم
هـ) در افراد جراحي شده (دو رباط و بيشتر) همراه با اختلال عملي : معاف دائم

توضيحات ه: منظور از اختلال عملی، اختلال ناپایداری واضح و تست pivout مثبت می باشد.
و) در افراد جراحي شده بدون اختلال عملي :معاف از خدمات رزمي
ز) پارگي منيسك و يك رباط : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند ز: پارگی یک رباط به استناد (بند 47) جزء (الف) قابل رسیدگی می باشد.

بند 28:

ژنووالگوم ، ژنوواروم :
الف) در موارد شديد ( فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بيش از 12 سانتي متر) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر بيش از 14 سانتي متر : معاف دائم
ب) در موارد خفيف (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بين cm 12-5) : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر فاصله cm 14-5 : معاف از خدمات رزمي
ج) همراه با چرخش تيبيا با فاصله مساوي و بيش از 10 سانتي متر : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر با فاصله بيش از 12 سانتي متر : معاف دائم

توضیحات بند 28:جهت تشخیص ژنووالگوم در افراد چاق گرافی تاییدکننده نیز مورد نیاز می باشد.

بند 29:

ژنوراكورواتوم :
الف ) بيش از 15 درجه : معاف دائم
ب) كمتر از 15 درجه : معاف از خدمات رزمي

بند 30:

صافي كامل كف يك يا هر دو پا :
الف) در انواع سخت بهمرا ه دفورميتي مچ پا مانند ( Hill valgus) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي وبالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب )صافي كامل كف يك يا هر دو پا در انواع ( Rigid يا Flexible) بدون عارضه و دفورميتي : معاف از خدمات رزمي

بند 31:

پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل : معاف دائم

توضیحات بند 31: تایید پارگی بهبودنیافته تاندول آشیل با MRI و معاینه بالینی صورت می گیرد.

بند 32:

كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا : معاف دائم
تبصره: كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف ازخدمات رزمي

توضیحات بند 32: محدودیت حرکتی با دورسی فلکسیون کمتر از 30 درجه در موقع نشستن مد نظر قرار گیرد.

بند 33:

تغيير شكل اكتسابي يا مادر زادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمي

بند 34:

قطع انگشتان پا :
الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم
تبصره: در صورتيكه قطع سه انگشت بغيراز انگشت شست باشد براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ج) قطع شست در يك پا : معاف از خدمات رزمي

بند 35:

اكي نيسم Foot drop : معاف دائم

بند 36:

دفورميتي هاي مفصل مچ پا :
الف) در مواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد كرده باشد: معاف دائم
ب) درمواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 37:

بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا ، آرتروگريپوزيس ، سكلهاي شديد ناشي از CP و پوليو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم

بند 38:

استئوكوندريت ديسكانت زانو ، هيپ و مچ پا :
الف) درجه 3 و بيشتر : معاف دائم
ب ) کمتر از درجه 3 : معاف از خدمات رزمي

بند 39:

بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيدو كن باخ پس از 9 ماه از زمان تشخيص و درمان همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 39: منظور از اختلال عملکرد در بندهای 39- (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.

بند 40:

تمام فلاپهاي پديكوله عضلاني ، آزاد :
الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم
ب) سايرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 41:

پا چنبري( Club Foot ):
الف) در صورتيكه ايجاد عارضه دفورميتي نموده باشد كه مانع انجام تمرينات يا پوشيدن پوتين باشد : معاف دائم
ب) در غير از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند 42:

وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ :
الف) در صورتيكه با اختلال عملي واضح همراه باشد : معاف دائم
ب) بدون ايجاد اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 42: منظور از اختلال عملکرد در بندهای 42- (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.

بند 43:

خارج كردن پاتلا (پاتلكتومي ):
الف) توتال يک طرفه يا دو طرفه : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر يک طرفه : معاف از خدمات رزمي
ب) پارسيل همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم
ج) پارسيل بدون اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 43: منظور از اختلال عملکرد در بندهای -43 (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.

بند 44:

كندرومالاسي پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمي

بند 45:

آسيبهاي عروق اندامها :
الف) در صورتيكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم
ب) در صورتيكه اختلال ايجاد شده جزئي باشد معاف از خدمات رزمي

بند 46:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 47:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم


سامانه صدای مشاور


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی