• ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی عمومی/پایه ١٠/ جنسیت سازی شیشه /رشته چهره سازی/شاخه کاردانش
  • ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور /پایه ١٢/توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش
  • ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی تخصصی/پایه ١٢/کسب اطلاعات فنی/رشته ساختمان/شاخه‌های فنی و حرفه‌ای
  • ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی ٣/پایه ١٢/ پودمان ۵ /شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
  • ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها/ پودمان ۵ / پایه ١٢/رشته تربیت بدنی /شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه/پایه١٠/پودمان ۵ /درس فناوری‌های نوین/رشته کامپیوتر /شاخه فنی و حرفه‌ای
  • ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٢ /پایه ١١ /رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ /پایه ١٠/ رشته ادبیات و علوم انسانی