• از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر افترافکت – پایه١٢- رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش

  • از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه١٠- هماهنگی رنگ ها -رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

  • از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠۵ مناظر و مرایا -پایه١٠ – سایه و‌انعکاس – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

  • از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:۴٠درس بهای تمام شده و مالیاتی – پایه١٢ – رشته حسابداری – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

  • از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس دانش فنی پایه پودمان ۵- پایه١٢- رشته ساختمان – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

  • از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه پودمان ۵-پایه١٠ -رشته ماشین ابزار – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

  • از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٣ -پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

  • از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

  • از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی