• ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی -پایه١٠-رشته های کامپیوتر – شاخه کاردانش
 • ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس استاندارد افترافکت-پایه١٢-رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش
 • ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب -پایه١١و ١٢ -رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ،پودمان ۴ -پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار – شاخه فنی و حرفه ایساعت٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عربی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

  ساعت٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس متره و برآورد -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی و حرفه ای

  ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

  ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٣ -پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

  ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی