جهت مشاوره در زمینه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 47688

دفترچه‌ راهنما ثبت‌ نام بدون‌ کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1402

دفترچه‌ راهنمای ثبت‌ نام و انتخاب رشته بدون‌ کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1401

در این مقاله می توانید دانلود دفترچه‌ راهنمای ثبت‌ نام و انتخاب رشته بدون کنکور مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد سال 1402 را انجام دهید.دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته بدون‌ کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1402

می توانید برای دفترچه‌ راهنمای ثبت‌ نام و انتخاب رشته بدون‌ کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1401 روی لینک زیر کلیک کنید:

دفترچه‌ راهنما ثبت‌ نام بدون‌ کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1402 1

دانلود دفترچه‌ راهنمای ثبت‌ نام و انتخاب رشته بدون‌ کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1401شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 1401-1402

شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد شامل شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر است:

شرایط عمومی:

 • 1 -اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکـی از ادیـان تصــریح شــده در قــانون اساســی جمهــوري اســلامی ایران(ملاك، وضع کنونی داوطلـب در هنگـام ثبـت نـام است).
 • 2 -نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران.

توضیح : مصادیق عناد شامل : (1 (مبارزه مسلحانه بـا نظام جمهـوري اسـلامی ایـران ، (2 (داشـتن وابسـتگی تشکیلاتی به گروههاي محارب، (3 (پرداخت کمک مالی به گروهکهـاي محـارب یـا هـواداري تشـکیلاتی از آن گروهکهـا و یـا داشـتن عضـویت در آنهـا، (4 (تبلیـغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی میباشد.

 • 3 -نداشتن فساد اخلاقی.
  توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد بـه مـواد مخدر و اشتهار به فحشا میباشد.
 • 4 -داشتن توانائی جسمی متناسب با رشته انتخابی.
 • 5 -بررسی شرط تطابق مدرك تحصیلی دوره متوسطه داوطلبان با رشته انتخابی آنان در محل دانشگاهی مربوطه صورت میپذیرد و عواقـب ناشـی از عـدم رعایـت آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود (رشته تربیت بدنی از این شرط مستثنی میباشد).
 • 6 -متقاضیان نباید براي شـروع و ادامـه تحصـیل از لحاظ قوانین جمهوري اسلامی ایران منعی داشته باشند.
 • 7 -دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهـت دانشـجویان نـدارد . لـیکن چنانچـه محلهاي دانشگاهی امکاناتی در این  مورد داشته باشـند، حتی الامکان در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد.
 • 8 – بــا توجــه بــه مقــررات دانشــگاه آزاد اســلامی جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین نامـه نقل و انتقالات دانشجویان  دانشگاه آزاد اسـلامی ممنـوع میباشد.

تذکر 1 : شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پـردیس هـا و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسـلامی براسـاس شـهریه مصوب سالانه واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی و تا دو برابر شهریه واحدهاي داخلی دریافت خواهد گردیـد . شهریه پذیرفتهشـدگان واحـدهاي خـارج از کشـور بـه صورت ارزي دریافت میشود و بیش از 2 برابـر شـهریه واحدهاي داخل کشور میباشد.
تذکر 2 : با عنایت به مصوبه جلسه شماره 289 هیـات محترم رئیسـه دانشـگاه آزاد اسـلامی واحدهاي دانشگاهی فلاورجـان، کـرج، سـنندج، سـقز،
قروه، بندرانزلی و لاهیجان به عنـوان واحـدهاي حـامی مادر تایید شده اند کـه داوطلبـان مـی تواننـد از طریـق تماس با واحدهاي اعلامی در جریان  شرایط و امکانـات ایندسته از واحدها قرار گیرند.

شرایط اختصاصی :

 • الف – دارا بـودن گواهینامـه پایـان تحصـیلات دوره متوسطه نظام جدید 3-3-6) شاخههـاي نظـري، فنـی و حرفهاي و کاردانش) و یا احراز شرایط دانـش  آمـوختگی در یکی از رشته های مذکور تا پایان شهریور مـاه 1401 و یا دیپلم فنی و حرفهاي دوره چهار ساله (نظام قـدیم ) در رشته های متناسب با نوع دیپلم خود در این دوره ثبت نام نمایند.
 • ب – برخورداري از توانایی جسمی متناسب با رشـته یا رشته های انتخابی.
 1. تذکر 1: دارندگان دیپلم کاردانش در صورت پذیرفتـه شدن در رشته متناسب با دیپلم خود ملـزم بـه گذرانـدن حداکثر 14 واحـد در وس جبرانـی برابـر بخشـنامه هـاي مربوط میباشند.
 2. تذکر 2: دیپلمههاي شـاخه هـاي کـاردانش، فنـی و حرفه اي و هنرستان نظام قدیم، صرفا مجاز بـه انتخـاب یکی از رشته های کاردانی متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در این دفترچه راهنما میباشند.
  تبصره : پذیرفته شدگان دوره کاردانیپیوسته ملـزم بـه گذراندن دروس جبرانی تعیین شده طی دستورالعملهاي صادره توسط دانشگاه آزاد اسلامی میباشند.
 3. تذکر 3 :ثبت نام متقاضـیان داراي مـدرك تطبیقـی در دوره کاردانی پیوسته بلامانع میباشد.
 4. تذکر 4 :متقاضـیان رشـته تربیـت بـدنی لازم اسـت توانایی جسمی متناسـب بـا ایـن رشـته را مطـابق نظـر دانشگاه دارا باشند، در غیر اینصورت از ثبت  نام و ادامه تحصیل آنان در محـل دانشـگاهی جلـوگیري بـه عمـل خواهد آمد.
 5. تذکر 5 :هر متقاضی با توجه بـه مـدرك پایـان دوره متوسطه خود در شـاخه هـاي نظـري فنـی و حرفـه اي و کاردانش (نظام جدید 3-3-6 (و یا دیپلم فنـی و حرفـه اي چهار ساله (نظام قدیم)، تنها مجاز بـه انتخـاب یـک رشته تحصیلی براي ثبتنـام در دوره کـاردانی پیوسـته میباشد. لازم به ذکر است رشته تربیت بدنی از قاعده فوق مستثنی میباشد و متقاضیان میتوانند در صورت تمایـل این رشته را به عنوان رشـته تحصـیلی انتخـاب نماینـد .

تطابق رشته فارغالتحصیلی داوطلبان در دوره متوسـطه بـا رشـته انتخابی در دوره کاردانیپیوسـته، در محـل دانشـگاهی مربوطـه صورت خواهد پذیرفت لذا به داوطلبان اکیداً توصیه میگردد شـرط تطابق رشته (مطابق جـدول صـفح ات 13 الـی 19 (را در انتخـاب خویش لحاظ دارند (رشته تربیـت بـدنی از ایـن شـرط مسـتثنی میباشد).

شرح تعاریف موجود در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد :

 • الف ) مقطـع تحصـیلی : تحصـیلات دانشـگاهی بـه دورههــاي مختلــف تقســیم و در پایــان هــر دوره بــه فارغالتحصیلان مدرك تحصیلی آن دوره اعطاء میشـود . هریک از این دورهها را مقطع تحصیلی مینامنـد . مقطـع تحصیلی مورد نظر در این دفترچـه، کـاردانی پیوسته و طول تحصیل در آن حداقل 2 سال بوده و تا 3 سـال نیـز قابل تمدید میباشد.
 • ب) شاخه های تحصیلی نظام جدید متوسـطه : در نظـام جدیـد متوسـطه (3-3-6 ،(تحصـیلات بـه سـه شـاخه «نظري»، «فنی و حرفهاي» و  کاردانش» تقسیم مـی شـود که فارغالتحصیلان هـر سـه شـاخه مـی تواننـد در دوره کاردانی پیوسته ثبت نام نمایند.
 • ج) نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسـلامی : آمـوزش در دانشگاه آزاد اسـلامی براسـاس نظـام واحـدي اسـت و دروسی که در هر نیمسال تحصیلی به دانشـجویان ارائـه میشود از تعدادي واحد درسی تشکیل شـده اسـت . در نظام آموزشی واحدي چنانچه دانشـجو یی در یـک درس نمره قبولی نیاورد ملزم به گذرانـدن مجـدد همـان درس میباشد.
 • د) محل دانشگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهاي مختلـف داراي تشــکیلات دانشـگاهی بــه نـام «واحــد دانشگاهی» و «مرکز آموزشی»  میباشد.
  هـ ) رشته : هر داوطلب با توجه به علاقه خـود تنهـا مجاز به انتخاب یک رشته و حداکثر 20 محل دانشگاهی براي ثبت نام میباشد. عناوین رشته های مختلف نیمسـال اول دوره کــاردانی پیوســته ســال 1401 دانشــگاه آزاد اسلامی در این دفترچه درج گردیده است.
 • و ) رشته/محل : ترکیب نام رشته تحصـیلی در مقطـع کاردانی پیوسته و نام محل دانشگاهی مجري، رشته/محل نامیده میشود.
 • تذکر : مطـابق بخشـنامه بـه استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه، کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی (اعم از رسـمی، آزمایشی و قراردادي) مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محل تحصیل انتخاب نمایند.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی