چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
پروژه کسری خدمت سربازی ترجمه
شنبه 10 خرداد 1399
-

پروژه کسری خدمت سربازی ترجمه

  در این مقاله برای همراهان و مشمولانی که به دنبال گرفتن و پیگیر موضوع پروژه کسری خدمت سربازی ترجمه هستند را ارائه دهیم و همچنین امتیازهای داشتن ارائه ترجمه در خدمت سربازی نیز چگونه می باشد. یکی از راه هایی که با آن دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند مدت زمان خدمت سربازی خود را کاهش دهند استفاده از طرح سرباز نخبه […]

اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی