منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 1400 – ضرایب دروس
چهارشنبه 28 اکتبر 2020
-

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 1400 – ضرایب دروس

کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی ، در 2 گرایش ارائه می شود. ضرایب دروس و منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در هرگرایش متفاوت است. اطلاعات لازم برای شرکت در آزمون ارشد 1400 این رشته، در این مقاله ارائه شده است. منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 1400 مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در جدول زیر آورده شده است: زبان تخصصی ( […]

نصب اپ دانش آموزی