ضرایب دروس رشته زبان در کنکور سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته زبان در کنکور سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی زبان قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال 1401 فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. ضرایب دروس رشته زبان در کنکور […]

ضرایب دروس کنکور هنر ۱۴۰۳ تخصصی و عمومی
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس کنکور هنر ۱۴۰۳ تخصصی و عمومی

در این مقاله ضرایب دروس کنکور هنر ۱۴۰۳ تخصصی و عمومی را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی هنر قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. ضرایب دروس کنکور هنر ۱۴۰۳ برای دروس تخصصی  جدول […]

ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۳ عمومی و اختصاصی
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۳ عمومی و اختصاصی

در این مقاله جدول ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۳ عمومی و اختصاصی را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی انسانی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۳ عمومی جدول مواد آزمون دروس […]

ضرایب دروس رشته تجربی در کنکور سراسری 1401-1402
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته تجربی در کنکور سراسری 1401-1402

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته تجربی در کنکور سراسری را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی تجربی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و ضرایب آن […]

ضرایب دروس کنکور ریاضی ۱۴۰۳ تخصصی و عمومی
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس کنکور ریاضی ۱۴۰۳ تخصصی و عمومی

در این مقاله جدول ضرایب دروس کنکور ریاضی ۱۴۰۳ تخصصی و عمومی را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. ضرایب دروس کنکور ریاضی ۱۴۰۳ عمومی جدول مواد […]

ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری ۱۴۰۳
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری ۱۴۰۳

در این مقاله جدول ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری ۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. بر اساس مصوبات هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، آزمون سراسری فقط […]

نصب اپ دانش آموزی