میزان شهریه شبانه دانشگاه سراسری، غیردولتی، خودگردان 1401-1402
یکشنبه 16 اکتبر 2022
-

میزان شهریه شبانه دانشگاه سراسری، غیردولتی، خودگردان 1401-1402

در این مقاله از میزان شهریه شبانه دانشگاه سراسری، غیرانتفاعی غیر دولتی، پردیس خودگردان و بین الملل، مجازی و … مطلع می شوید. هزینه و مبلغ شهریه دانشگاه شبانه در سال تحصیلی 1401-1402 برای دانشگاه های کشور اعلام شد: – مقدار نرخ شهریه دانشگاه شبانه 1401-1402 دانشگاه های متعددی در سطح کشور به صورت شبانه، دانشجو می پذیرند. کلاس ها در دانشگاه های شبانه مانند […]

نصب اپ دانش آموزی