سایت مای مدیو نمونه دولتی
جمعه 31 مارس 2023
-

سایت مای مدیو نمونه دولتی

ورود به سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی در مای مدیو سال 1402-1403…تنها سایت رسمی آموزش و پرورش my.medu.ir برای ثبت نام و اعلام نتایج و آزمون مدارس نمونه دولتی میباشد. آدرس جدید سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی my.medu.ir است. پیش از سال 1402، آدرس سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی برای هر استان، متفاوت بود.  اما از سال 1402 آدرس سایت جدید ثبت […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی شهرستان های تهران
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی شهرستان های تهران

سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران در سال تحصیلی 1402-1403 “my.medu.ir” است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان شهرستان های تهران است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی بوشهر
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی بوشهر

سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی لرستان
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی لرستان

سایت مدارس نمونه دولتی لرستان در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی سایت  تحت نظارت آموزش و پرورش است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج مدارس نمونه […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی همدان
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی همدان

سایت مدارس نمونه دولتی همدان در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج مدارس نمونه […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی مرکزی
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی مرکزی

سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی تحت نظارت آموزش و پرورش است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی استان […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی کرمانشاه
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی کرمانشاه

سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی تحت نظارت آموزش و پرورش است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی استان […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی خراسان شمالی
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی خراسان شمالی

سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی در سال تحصیلی 1402-1403 “my.medu.ir” است. سامانه مدارس نمونه دولتی تحت نظارت آموزش و پرورش است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج مدارس نمونه […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی خراسان رضوی
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی خراسان رضوی

سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت […]

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی هرمزگان
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نمونه دولتی هرمزگان

سایت مدارس نمونه دولتی هرمزگان در سال تحصیلی 1402-1403 my.medu.ir است. سامانه مدارس نمونه دولتی تحت نظارت آموزش و پرورش است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی my.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی استان […]

نصب اپ دانش آموزی