تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 22 سپتامبر 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی در دانشگاه سراسری و نمونه کارنامه قبولی بهداشت مواد غذایی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از  رتبه قبولی رشته بهداشت مواد غذایی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی رشته بهداشت مواد غذایی میتوانند در انتخاب رشته کنکور،کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم دامی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 22 سپتامبر 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم دامی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم دامی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در دانشگاه سراسری و نمونه کارنامه قبولی علوم دامی را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم دامی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی علوم دامی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 22 سپتامبر 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مددکاری اجتماعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله کارنامه و رتبه قبولی مددکاری اجتماعی را در اختیار داوطلبان کنکور ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از آخرین رتبه قبولی رشته مددکاری اجتماعی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مددکاری اجتماعی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی کاردانی دامپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی
سه‌شنبه 22 سپتامبر 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی کاردانی دامپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی کاردانی دامپزشکی در دانشگاه دولتی در کنکور سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی دامپزشکی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای […]

آخرین رتبه قبولی فوریت های پزشکی دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 22 سپتامبر 2020
-

آخرین رتبه قبولی فوریت های پزشکی دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله آخرین رتبه قبولی فوریت های پزشکی دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه لازم برای قبولی رشته کاردانی فوریت پزشکی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور 1403 کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور 1403 نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری
یکشنبه 23 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری

در این مقاله کارنامه قبولی رشته مهندسی شیمی و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی شیمی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی کاردرمانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه سراسری
سه‌شنبه 18 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی کاردرمانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه سراسری

در این مقاله آخرین رتبه قبولی کاردرمانی در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و نمونه کارنامه قبولی کاردرمانی را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته کاردرمانی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی شیلات ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری
سه‌شنبه 18 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی شیلات ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری

در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی شیلات در دانشگاه سراسری برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی شيلات و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی شیلات میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای […]

نصب اپ دانش آموزی