دوره کد سربازی چیست و به چه افرادی تعلق میگیرد؟
یکشنبه 17 می 2020
-

دوره کد سربازی چیست و به چه افرادی تعلق میگیرد؟

در این مقاله و عنوان مخواهیم توضیح بدهیم در مورد دوره کد سربازی چیست و شرایط این کد به چه صورت نیز می باشد. دوره کد سربازی چیست: دوره کد دوره ای دو ماهه بعد از دوران آموزشی می باشد و سربازانی که دوره کد خورده باشند به جای اعزام به یگان خدمتی به مدت دو ماه تحت آموزش های تخصصی قرار خواهند گرفت. اما […]

نصب اپ دانش آموزی