معافیت تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور
دوشنبه 4 می 2020
-

معافیت تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور

در این عنوان و مقاله هدفمان توضیح در مورد معافیت تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور  را ارائه دهیم. مطالب سایت ما رادنبال کنید… دانش آموزان  ایرانی های مقیم خارج از کشور و  چنان چه هنگام ورود به سن مشمولیت در مدارس ایرانی آن کشور یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال داشته باشند حداکثر ظرف مدت شش ماه […]

نصب اپ دانش آموزی