آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود
دوشنبه 23 مارس 2020
-

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود. در این مقاله کدهای محل اعزام اعزام به خدمت را مشاهده می کنید. با تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود؟ برخی از مشمولین تمایل به تعویق اعزام دارند و مایلند بدانند آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود یا خیر. محل خدمت مشمولان با کدهای […]

نصب اپ دانش آموزی