ظرفیت دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی 1400
شنبه 18 بهمن 1399
-

ظرفیت دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی 1400

در این مقاله از ظرفیت دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی 1400 در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌ های دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی مطلع می شوید. پذیرش این دانش گاه از بین داوطلبان پسر است:   ظرفیت رشته های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی 1400 کل ظرفیت رشته های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی سال 1400 به پسران اختصاص دارد. پذیرش […]

برنامه ریزی درسی
ارتباط با مشاور