جهت مشاوره در زمینه استفاده از خدمات سامانه آموزشیار

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 43665

کد واحدهای دانشگاه آزاد در آموزشیار

کد واحدهای دانشگاه آزاد در آموزشیار

در این صفحه لیست کامل کد واحدهای دانشگاه آزاد استان های کل کشور و کد واحدهای دانشگاه آزاد در آموزشیار را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم:


لیست کد واحدهای دانشگاه آزاد

لیست کد واحدهای دانشگاه تمامی شهرها و استان های کشور به شرح زیر است:

ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 

نام واحد کد واحد
دانشکده قائم شهر /107/ 107
دانشکده بابل /156/ 156
دانشکده چالوس /158/ 158
دانشکده تنکابن /159/ 159
دانشکده ساری /208/ 208
دانشکده نور /239/ 239
دانشکده آیت ا…آمیل /260/ 260
دانشکده سوادکوه /279/ 279
آموزشكده فنی و حرفه اي سما ساری /307/ 307
دانشکده نکا /311/ 311
آموزشكده فنی و حرفه اي سما بابل /322/ 322
آموزشكده فنی و حرفه اي سما قائم شهر /328/ 328
دانشکده جویبار /344/ 344
دانشکده بهشهر /346/ 346
آموزشكده فنی و حرفه اي سما تنکابن /358/ 358
آموزشكده فنی و حرفه اي سما چالوس /375/ 375
آموزشكده فنی و حرفه اي سما آیت ا… آمیل /403/ 403
دانشکده رامرس /414/ 414
آموزشكده فنی و حرفه اي سما نور /453/ 453
دانشکده مرکز محمودآباد /464/ 464
دانشکده نوشهر /539/ 539
دانشکده رشت /117/ 117
دانشکده آستارا /164/ 164
دانشکده الهیجان /202/ 202
دانشکده رودرس /275/ 275
دانشکده بندر انزیل /286/ 286
دانشکده رودبار /296/ 296
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما رشت /306/ 306
دانشکده تالش /314/ 314
آموزشكده فنی و حرفه اي سما الهیجان /331/ 331
دانشکده فومن و شفت /395/ 395
آموزشكده فنی و حرفه اي سما بندر انزیل /408/ 408
آموزشكده فنی و حرفه اي سما رودبار /409/ 409
آموزشكده فنی و حرفه اي سما آستارا /418/ 418
آموزشكده فنی و حرفه اي سما تالش /440/ 440
دانشکده مرکز سیاهکل /477/ 477
دانشکده لنگرود /484/ 484
دانشکده مرکز ماسال /502/ 502


نام واحد کد واحد
دانشکده صومعه رسا /532/ 532
دانشکده آستانه ا ررسفیه /546/ 546
دانشکده مرکز لشت نشا – زیباکنار /550/ 550
آموزشكده فنی و حرفه اي سما سیاهکل /612/ 612
آموزشكده فنی و حرفه اي سما لنگرود /646/ 646
دانشکده واحد رشت-پردیس مرکز ب    ی الملیل بندر انزیل 12/ 712
دانشکده گرگان /173/ 173
دانشکده عیل آبادکتول /184/ 184
دانشکده آزادشهر /186/ 186
دانشکده گنبدکاووس /274/ 274
آموزشكده فنی و حرفه اي سما آزادشهر /319/ 319
آموزشكده فنی و حرفه اي سما عیل آبادکتول /327/ 327
دانشکده مینودشت /333/ 333
دانشکده بندرگز /393/ 393
آموزشكده فنی و حرفه اي سما گرگان /411/ 411
دانشکده تهران مرکزی /101/ 101
دانشکده رودهن/ /113 113
دانشکده علوم و تحقیقات /123/ 123
دانشکده ف  یوزکوه /135/ 135
دانشکده پزشیک تهران /136/ 136
دانشکده یادگار امام خمی  ن/ره/ شهرری /139/ 139
دانشکده تهران جنوب /141/ 141
دانشکده ورام    ی /143/ 143
دانشکده تهران شمال /157/ 157
دانشکده علوم دارو یئ /225/ 225
دانشکده تهران غرب /228/ 228
دانشکده اسالمشهر /238/ 238
دانشکده دماوند /250/ 250
دانشکده شهرقدس /252/ 252
دانشکده تهران  ررسق /284/ 284
دانشکده پرند /298/ 298
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ورام    ی /310/ 310
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما تهران – جنت آباد /384/ 384
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما پاکدشت /412/ 412
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما اسلامشهر /437/ 437
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما رودهن /444/ 444
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما اندیشه /455/ 455
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما دماوند /488/ 488


نام واحد کد واحد
دانشکده پردیس /501/ 501
دانشکده الک ریونییک /503/ 503
دانشکده رباط کریم /559/ 559
دانشکده مالرد /560/ 560
دانشکده مرکز شهریار /577/ 577
دانشکده صفادشت /583/ 583
دانشکده مرکز قرچک ورام    ی /656/ 656
دانشکده مرکز صباشهر /686/ 686
دانشکده سما تهرانرس /695/ 695
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما رباط کریم /818/ 818
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما تهران –  ررسیع رن /843/ 843
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما تهران – ازگل /844/ 844
آموزشکده ف  ن و حرفه ای تهران – کن /846/ 846
دانشکده شاهرود/104/ 104
دانشکده سمنان /128/ 128
دانشکده دامغان /142/ 142
دانشکده گرمسار /189/ 189
آموزشكده فنی و حرفه اي سما شاهرود /365/ 365
آموزشكده فنی و حرفه اي سما گرمسار /370/ 370
دانشکده آموزشكده فنی و حرفه اي سما سمنان /424/ 424
دانشکده مهدی شهر /479/ 479
دانشکده مرکز شهم  یزاد /673/ 673
دانشکده شاهرود /854/ 854
دانشکده زنجان /138/ 138
دانشکده ابهر /207/ 207
آموزشكده فنی و حرفه اي سما زنجان /325/ 325
آموزشكده فنی و حرفه اي سما ابهر /352/ 352
دانشکده خدابنده /392/ 392
دانشکده هیدج /400/ 400
دانشکده مركز ماه نشان 461- 461
دانشکده مرکز طارم /694/ 694
دانشکده مرکز ماهنشان /853/ 853
دانشکده 154 – واحد قم 154
آموزشكده فنی و حرفه اي سما قم /603/ 603
دانشکده کرج /115/ 115
آموزشكده فنی و حرفه اي سما کرج /308/ 308
دانشکده هشتگرد /494/ 494
دانشکده مرکز نظرآباد /561/ 561

نام واحد کد واحد
دانشکده تاکستان /170/ 170
دانشکده قزوین214- 214
دانشکده بوئ    ی زهرا /299/ 299
آموزشكده فنی و حرفه اي سما تاکستان /356/ 356
دانشکده آوج /601/ 601
دانشکده مرکز شال /609/ 609
دانشکده مرکز اسفرورین /675/ 675
دانشکده مرکز ضیاء آباد /676/ 676
دانشکده مرکز خرمدشت /677/ 677
دانشکده مرکز آبگرم /678/ 678
/855/ دانشکده قزوین855- 855
دانشکده کاشان /116/ 116
دانشکده نجف آباد/150/ 150
دانشکده فالورجان /172/ 172
دانشکده خوراسگان /175/ 175
دانشکده نائ    ی /176/ 176
دانشکده اردستان /177/ 177
دانشکده دهاقان /183/ 183
دانشکده خمی  ن شهر /188/ 188
دانشکده مبارکه /190/ 190
دانشکده شهرضا /197/ 197
دانشکده میمه /205/ 205
دانشکده فریدن /258/ 258
دانشکده گلپایگان /266/ 266
دانشکده هرند /267/ 267
دانشکده نط    ی /289/ 289
دانشکده لنجان /294/ 294
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما خوراسگان /305/ 305
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما نجف آباد /309/ 309
دانشکده دولت آباد /318/ 318
دانشکده مرکز زواره /337/ 337
دانشکده مرکز شاه    ی شهر /394/ 394
دانشکده سم  یم/462/ 462
آموزشكده فنی و حرفه اي سما خمي   ين شهر/467/ 467
دانشکده بادرود/475/ 475
دانشکده  جوشقان قایل /573/ 573
دانشکده مركز نيك آباد/591/ 591
دانشکده ت  یان /595/ 595

نام واحد کد واحد
دانشکده مرکز خوانسار /640/ 640
دانشکده مرکز آران و بیدگل /669/ 669
دانشکده مرکز مهردشت/دهق/ /672/ 672
دانشکده  آموزشكده فنی و حرفه اي سماكاشان /708/ 708
دانشکده شهرمجلیس /861/ 861
دانشکده کرمان /108/ 108
دانشکده ج  یفت /122/ 122
دانشکده رفسنجان /194/ 194
دانشکده س  یجان /203/ 203
دانشکده شهر بابک /210/ 210
دانشکده زرند /211/ 211
دانشکده بافت /221/ 221
دانشکده بردس  ی /226/ 226
دانشکده بم /240/ 240
دانشکده کهنوج /253/ 253
دانشکده انار /273/ 273
آموزشكده فنی و حرفه اي سما کرمان /329/ 329
دانشکده مرکز بهرمان /413/ 413
دانشکده مرکزکوهبنان /478/ 478
آموزشكده فنی و حرفه اي سما بم /698/ 698
دانشکده  يزد/105/ 105
دانشکده ميبد/179/ 179
دانشکده تفت/201/ 201
دانشکده  بافق/223/ 223
دانشکده  ابركوه/259/ 259
دانشکده اردکان/283/ 283
دانشکده مهريز/316/ 316
دانشکده اشكذر/317/ 317
آموزشكده فنی و حرفه اي سما يزد/378/ 378
دانشکده مركز خاتم/465/ 465
دانشکده بهاباد /518/ 518
دانشکده شهرکرد /133/ 133
دانشکده بروجن /242/ 242
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما شهرکرد /366/ 366
دانشکده فارسان /401/ 401
دانشکده ت رییز /102/ 102
دانشکده رساب /124/ 124
دانشکده مرند /125/ 125

نام واحد کد واحد
دانشکده بناب /144/ 144
دانشکده مراغه /147/ 147
دانشکده شبس ری /195/ 195
دانشکده میانه /218/ 218
دانشکده اهر /220/ 220
دانشکده عجب ش  ی /256/ 256
دانشکده کلی ری /276/ 276
دانشکده ممقان /297/ 297
دانشکده ملکان /300/ 300
دانشکده هش ریود /301/ 301
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ت رییز /304/ 304
دانشکده هادی شهر /338/ 338
دانشکده ورزقان /348/ 348
دانشکده مرکز خاروانا /349/ 349
دانشکده اسکو /350/ 350
دانشکده بستان آباد /351/ 351
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما مرند /371/ 371
آموزشكده فنی و حرفه اي سما ميانه/374/ 374
دانشکده خامنه /386/ 386
دانشکده هریس /388/ 388
دانشکده صوفیان /390/ 390
دانشکده ایلخ یچ /396/ 396
دانشکده آذرشهر /399/ 399
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما مراغه /402/ 402
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما رساب /423/ 423
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما سهند ت رییز /425/ 425
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ممقان /433/ 433
دانشکده مرکز تسوج /470/ 470
دانشکده جلفا /471/ 471
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما بناب /487/ 487
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما شبس ری /489/ 489
دانشکده مرکز هوراند /491/ 491
دانشکده مرکز خداآفرین /492/ 492
دانشکده مرکزگوگان /504/ 504
دانشکده مرکز ترکمانچای /508/ 508
دانشکده مرکز رسدرود /566/ 566
دانشکده مرکز مهربان /580/ 580
دانشکده خرسو شهر 616- 616

نام واحد کد واحد
دانشکده مرکز باسمج /687/ 687
دانشکده واحد ت ریيز – پرديس مجتمع ب    ی الملل ت ریيز768- 768
دانشکده سما آبش احمد /819/ 819
دانشکده پرديس علوم و تحقيقات آذربايجان  ررس ر يق829- 829
دانشکده کاغذکنان 832- 832
دانشکده ترک 834- 834
دانشکده ارومیه /103/ 103
دانشکده خوی/137/ 137
دانشکده مهاباد /166/ 166
دانشکده ماکو /241/ 241
دانشکده نقده /246/ 246
دانشکده میاندوآب /249/ 249
دانشکده سلماس /264/ 264
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ارومیه /321/ 321
دانشکده شاه    ی دژ /336/ 336
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما مهاباد /373/ 373
دانشکده بوکان /379/ 379
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما میاندوآب /434/ 434
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما خوی /442/ 442
دانشکده چالدران /511/ 511
دانشکده مرکز رسدشت /531/ 531
دانشکده مرکز تکاب /548/ 548
دانشکده مرکز قره ضیالدین /551/ 551
دانشکده مرکز پ  یانشهر /582/ 582
دانشکده سولدوز683- 683
دانشکده اردبيل/119/ 119
دانشکده خلخال/213/ 213
دانشکده مشك    ی شهر/263/ 263
دانشکده پارس آباد مغان/287/ 287
آموزشكده فنی و حرفه اي سما خلخال/345/ 345
دانشکده گر يم/391/ 391
آموزشكده فنی و حرفه اي سما اردبيل/436/ 436
دانشکده بيله سوار/473/ 473
دانشکده  اصالندوز/514/ 514
دانشکده انگوت/515/ 515
آموزشكده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان/543/ 543
دانشکده رسع    ی553- 553
دانشکده  هشتج    ی/554/ 554

نام واحد کد واحد
دانشکده ن  ی/674/ 674
دانشکده رسع    ی/860/ 860
دانشکده مشهد /111/ 111
دانشکده تربت جام /118/ 118
دانشکده س ر  یوار /127/ 127
دانشکده نیشابور /130/ 130
دانشکده تربت حیدریه /132/ 132
دانشکده گناباد /140/ 140
دانشکده قوچان /206/ 206
دانشکده کاشمر /212/ 212
دانشکده تایباد/265/ 265
دانشکده بردسکن /280/ 280
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما تربت حیدریه /323/ 323
آموزشكده فنی و حرفه اي سما گناباد /330/ 330
آموزشكده فنی و حرفه اي سما مشهد /332/ 332
دانشکده مرکز درگز /339/ 339
آموزشكده فنی و حرفه اي سما تربت جام /357/ 357
آموزشكده فنی و حرفه اي سما س ر  یوار /364/ 364
آموزشكده فنی و حرفه اي سما نیشابور /376/ 376
آموزشكده فنی و حرفه اي سما قوچان /428/ 428
دانشکده سماکاشمر /429/ 429
دانشکده قائن448- 448
دانشکده مرکز فریمان /506/ 506
دانشکده مرکز بجستان /517/ 517
دانشکده مرکز جوین /522/ 522
دانشکده مرکز رسخس /530/ 530
دانشکده واحد س ر  یوار-ظرفیت مازاد خودگردان /729/ 729
دانشکده مرکز جوین /849/ 849
دانشکده زاهدان /109/ 109
دانشکده ایرانشهر /180/ 180
دانشکده زابل /268/ 268
دانشکده خاش /269/ 269
دانشکده رساوان /270/ 270
آموزشكده فنی و حرفه اي سما زاهدان /324/ 324
دانشکده چابهار /341/ 341
دانشکده مرکز نیک شهر /540/ 540
دانشکده مرکز زهک /556/ 556
آموزشكده فنی و حرفه اي سما زابل /696/ 696

نام واحد کد واحد
آموزشكده فنی و حرفه اي سما رساوان /817/ 817
دانشکده ب  یجند /131/ 131
دانشکده فردوس /162/ 162
دانشکده طبس /229/ 229
دانشکده قائنات /261/ 261
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ب  یجند /355/ 355
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما فردوس /367/ 367
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما قائن /847/ 847
دانشکده مرکز تهبندان /848/ 848
دانشکده ش  یوان /169/ 169
دانشکده بجنورد /182/ 182
دانشکده اسفراین /315/ 315
آموزشكده فنی و حرفه اي سما بجنورد /850/ 850
آموزشكده فنی و حرفه اي سما ش  یوان /851/ 851
دانشکده مرکز جاجرم /852/ 852
دانشکده اهواز /106/ 106
دانشکده آبادان /151/ 151
دانشکده ایذه /153/ 153
دانشکده دزفول /165/ 165
دانشکده مسجدسلیمان /178/ 178
دانشکده امیدیه /187/ 187
دانشکده ماهشهر /191/ 191
دانشکده شوش ری /204/ 204
دانشکده بهبهان /215/ 215
دانشکده رامهرمز /230/ 230
دانشکده اندیمشک /295/ 295
دانشکده سوسنگرد /313/ 313
آموزشكده فنی و حرفه اي سما اهواز /353/ 353
آموزشكده فنی و حرفه اي سما دزفول /361/ 361
آموزشكده فنی و حرفه اي سما مسجد سلیمان /372/ 372
دانشکده باغملک /389/ 389
آموزشكده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد /405/ 405
آموزشكده فنی و حرفه اي سما امیدیه /438/ 438
آموزشكده فنی و حرفه اي سما شوش ری /446/ 446
آموزشكده فنی و حرفه اي سما بهبهان /468/ 468
دانشکده شادگان /474/ 474
دانشکده مرکز هندیجان /538/ 538
آموزشكده فنی و حرفه اي سما ماهشهر /565/ 565


نام واحد کد واحد
دانشکده صومعه رسا /532/ 532
دانشکده آستانه ا ررسفیه /546/ 546
دانشکده مرکز لشت نشا – زیباکنار /550/ 550
آموزشكده فنی و حرفه اي سما سیاهکل /612/ 612
آموزشكده فنی و حرفه اي سما لنگرود /646/ 646
دانشکده واحد رشت-پردیس مرکز ب    ی الملیل بندر انزیل 12/ 712
دانشکده گرگان /173/ 173
دانشکده عیل آبادکتول /184/ 184
دانشکده آزادشهر /186/ 186
دانشکده گنبدکاووس /274/ 274
آموزشكده فنی و حرفه اي سما آزادشهر /319/ 319
آموزشكده فنی و حرفه اي سما عیل آبادکتول /327/ 327
دانشکده مینودشت /333/ 333
دانشکده بندرگز /393/ 393
آموزشكده فنی و حرفه اي سما گرگان /411/ 411
دانشکده تهران مرکزی /101/ 101
دانشکده رودهن/ /113 113
دانشکده علوم و تحقیقات /123/ 123
دانشکده ف  یوزکوه /135/ 135
دانشکده پزشیک تهران /136/ 136
دانشکده یادگار امام خمی  ن/ره/ شهرری /139/ 139
دانشکده تهران جنوب /141/ 141
دانشکده ورام    ی /143/ 143
دانشکده تهران شمال /157/ 157
دانشکده علوم دارو یئ /225/ 225
دانشکده تهران غرب /228/ 228
دانشکده اسالمشهر /238/ 238
دانشکده دماوند /250/ 250
دانشکده شهرقدس /252/ 252
دانشکده تهران  ررسق /284/ 284
دانشکده پرند /298/ 298
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ورام    ی /310/ 310
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما تهران – جنت آباد /384/ 384
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما پاکدشت /412/ 412
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما اسالمشهر /437/ 437
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما رودهن /444/ 444
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما اندیشه /455/ 455
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما دماوند /488/ 488


نام واحد کد واحد
آموزشكده فنی و حرفه اي سما مرودشت /450/ 450
دانشکده مرکز فراشبند /482/ 482
دانشکده مرکز ق  یوکارزین /483/ 483
دانشکده مرکزگراش /505/ 505
آموزشكده فنی و حرفه اي سما جهرم /509/ 509
دانشکده مرکز آباده طشک /512/ 512
دانشکده مرکز بوانات /520/ 520
دانشکده مرکز خرامه /523/ 523
دانشکده داریون /525/ 525
دانشکده زرین دشت /529/ 529
دانشکده مرکز قادرآباد /534/ 534
دانشکده كوارفارس  /536/ 536
دانشکده مرکز اوز /541/ 541
دانشکده مرکز پاسارگاد /549/ 549
دانشکده مرکز میمند /557/ 557
دانشکده مرکز ب  یم /558/ 558
آموزشكده فنی و حرفه اي سما فسا /564/ 564
آموزشكده فنی و حرفه اي سما اقلید /608/ 608
دانشکده مرکز خفر /620/ 620
دانشکده یاسوج /120/ 120
دانشکده گچساران /149/ 149
دانشکده دهدشت /293/ 293
آموزشكده فنی و حرفه اي سما گچساران /432/ 432
آموزشكده فنی و حرفه اي سما یاسوج /454/ 454
دانشکده بندرعباس /114/ 114
دانشکده قشم /217/ 217
دانشکده بندر لنگه /285/ 285
آموزشكده فنی و حرفه اي سما بندرعباس /354/ 354
دانشکده حا رج آباد /380/ 380
دانشکده میناب /381/ 381
دانشکده رودان /383/ 383
آموزشكده فنی و حرفه اي سما قشم /427/ 427
دانشکده مرکز جزیره هرمز /459/ 459
دانشکده پارسیان /460/ 460
دانشکده بندر جاسک /521/ 521
دانشکده مرکز بستک /575/ 575
دانشکده مرکز جناح /585/ 585
دانشکده مرکز آموزش ب    ی الملیل کیش /619/ 619

نام واحد کد واحد
دانشکده مرکز خم  ی /666/ 666
دانشکده مرکز س  ییک /667/ 667
دانشکده مرکز بشاگرد /681/ 681
دانشکده بوشهر /146/ 146
دانشکده خارک /174/ 174
دانشکده خورموج /224/ 224
دانشکده دشتستان /290/ 290
دانشکده بندر دیلم /335/ 335
دانشکده گناوه /397/ 397
دانشکده مرکزکنگان /416/ 416
/419/ 0آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما بوشهر 419
دانشکده اهرم /516/ 516
دانشکده دلوار /526/ 526
دانشکده مرکز دیر /576/ 576
دانشکده مرکز جم /665/ 665
دانشکده تویرسکان /167/ 167
دانشکده همدان /171/ 171
دانشکده مالیر /196/ 196
آموزشكده فنی و حرفه اي سما همدان /377/ 377
دانشکده مرکز نهاوند /398/ 398
آموزشكده فنی و حرفه اي سما مالیر /451/ 451
دانشکده اسدآباد /469/ 469
دانشکده مرکز بهار /519/ 519
دانشکده مرکزکبودرآهنگ /535/ 535
دانشکده مرکز رزن /571/ 571
دانشکده مرکز قروه در جزین /581/ 581
دانشکده مرکز سامن /859/ 859
دانشکده کرمانشاه /192/ 192
دانشکده صحنه /281/ 281
دانشکده اسالم آباد غرب /282/ 282
دانشکده کنگاور /312/ 312
دانشکده سنقروکلیا یئ /385/ 385
دانشکده مرکز قرصش  یین /458/ 458
آموزشكده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه /490/ 490
دانشکده مرکزگیالن غرب /499/ 499
دانشکده مرکز روانرس /588/ 588
آموزشكده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب /645/ 645
دانشکده مرکز هرس    ی /647/ 647

نام واحد کد واحد
دانشکده ایالم /254/ 254
دانشکده دره شهر /334/ 334
آموزشکده ف  ن و حرفه ای سما ایالم /439/ 439
دانشکده ایوان غرب /457/ 457
دانشکده دهلران /481/ 481
دانشکده مرکز مهران /544/ 544
دانشکده مرکز آبدانان /547/ 547
دانشکده مرکز ش  یوان و چرداول /631/ 631
دانشکده اراک /121/ 121
دانشکده مهاجران/126/ 126
دانشکده ساوه /181/ 181
دانشکده نراق /185/ 185
دانشکده آشتیان /199/ 199
دانشکده محالت /200/ 200
دانشکده فراهان/244/ 244
دانشکده تفرش /247/ 247
دانشکده خم    ی /262/ 262
آموزشكده فنی و حرفه اي سما اراک /303/ 303
دانشکده جاسب /340/ 340
دانشکده کمیجان /347/ 347
آموزشكده فنی و حرفه اي سما ساوه /363/ 363
آموزشكده فنی و حرفه اي سما خمین /441/ 441
دانشکده دلیجان /495/ 495
دانشکده مرکز شازند /498/ 498
دانشکده آستانه /513/ 513
دانشکده زرندیه /528/ 528
دانشکده خنداب/587/ 587
دانشکده مرکز استانه /856/ 856
دانشکده مرکز خنداب /857/ 857
دانشکده مرکز مهاجران /858/ 858
دانشکده سنندج /110/ 110
دانشکده سقز /271/ 271
دانشکده قروه /302/ 302
دانشکده بیجار /342/ 342
آموزشكده فنی و حرفه اي سما سنندج /445/ 445
دانشکده مریوان /537/ 537
دانشکده مرکز بانه /671/ 671

کد واحدهای دانشگاه آزاد در آموزشیار 1

دانلود فایل PDF کد واحدهای دانشگاهی آزادبه این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه استفاده از خدمات سامانه آموزشیار

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی