کد خبر : 12350

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان

بررسی نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان ، به داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ کمک می کند تا برای قبولی در کنکور برنامه ریزی کنند. دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور سراسری و با برگزاری مصاحبه اقدام به گزینش داوطلبان می کند.

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳

استفاده از نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان برای کنکور روشی مناسب برای قبولی در کنکور است. داوطلبان کنکور که برای انتخاب رشته کنکور مجاز شده اند، با بررسی نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان می توانند انتخاب رشته ای صحیح انجام دهند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به رتبه لازم برای قبولی در کنکور می توانند برای مطالعه و برنامه ریزی کنکور اقدام نمایند.

برای مشاهده نمونه کارنامه قبولی شدگان دانشگاه فرهنگیان می توانید از نرم افزار تخمین رتبه که حاوی کارنامه های کنکور است، استفاده کنید.برای مشاهده کلیک کنید:

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان 1

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی

کارنامه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 1202 رتبه کشوری : 3394
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 9
زبان 2
رياضي 1
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 5
عربي تخصصي 8
تاريخ وجغرافيا 4
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 4

کارنامه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 2405 رتبه کشوری : 6938
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 6
معارف 5
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 8
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 7
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 8

کارنامه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی سمنان

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی سمنان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 8081 رتبه کشوری : 25534
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 4
معارف 3
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 6
ادبيات تخصصي 3
عربي تخصصي 3
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 7
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 3

کارنامه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید نسیبه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 996 رتبه کشوری : 3304
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 5
معارف 5
زبان 3
رياضي 2
اقتصاد 9
ادبيات تخصصي 3
عربي تخصصي 9
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 7

کارنامه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 3518 رتبه کشوری : 18556
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 1
عربي 2
معارف 8
زبان 1
رياضي 2
اقتصاد 3
ادبيات تخصصي 1
عربي تخصصي 2
تاريخ وجغرافيا 3
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 8

کارنامه آموزش ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 8063 رتبه کشوری : 25480
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 5
معارف 3
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 3
ادبيات تخصصي 3
عربي تخصصي 3
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 3
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 6

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی

کارنامه آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 7579 رتبه کشوری : 27944
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 4
معارف 9
زبان 6
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 4
فيزيك 2
شيمي 3

کارنامه آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5620 رتبه کشوری : 12874
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 8
معارف 8
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 6
زيست شناسي 3
فيزيك 5
شيمي 4

کارنامه آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4063 رتبه کشوری : 9243
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 7
عربي 7
معارف 7
زبان 4
زمين شناسي 1
رياضيات 6
زيست شناسي 4
فيزيك 4
شيمي 4

کارنامه آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4063 رتبه کشوری : 9243
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 3
معارف 5
زبان 3
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 4
فيزيك 5
شيمي 4

نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

کارنامه آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 400 رتبه کشوری : 602
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 7
عربي 9
معارف 9
زبان 4
رياضيات 3
فيزيك 6
شيمي 5

کارنامه آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران  را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2240 رتبه کشوری : 3713
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 9
زبان 5
رياضيات 2
فيزيك 5
شيمي 2

کارنامه آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1130 رتبه کشوری : 3512
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 6
معارف 6
زبان 1
رياضيات 4
فيزيك 4
شيمي 2

کارنامه آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 6934 رتبه کشوری : 13654
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 3
معارف 4
زبان 4
رياضيات 1
فيزيك 1
شيمي 1

مشاوره قبولی در انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان

برای قبولی در انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان لازم است توجه داشته باشید که صرفا استفاده از نمونه کارنامه های قبولی کنکور کافی نیست. بلکه باید سایر موارد موثر در انتخاب رشته کنکور را در نظر داشته باشید. عواملی نظیر تراز داوطلبان کنکور، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه ها ، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و …، در قبولی این دانشگاه موثر است. علاوه براین صرفا قبولی در انتخاب رشته کنکور برای ورود به دانشگاه فرهنگیان کافی نمی باشد. بلکه لازم است در مرحله مصاحبه نیز پذیرفته شوید.

بنابراین پیشنهاد میدهیم حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی استفاده کنید. مرکز مشاوره صدای مشاور را به شما پیشنهاد میدهیم. می توانید با شماره تلفن های موجود در همین مقاله تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان 2

مشاوره برنامه ریزی برای قبولی دانشگاه فرهنیگیان

داوطلبان کنکور می توانند با توجه دروس لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان و بودجه بندی دروس کنکور، دریافت برنامه اختصاصی مطالعه کنکوری، با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در فرهنگیان را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

3.2/5 - (5 امتیاز)
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 2 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی