جهت مشاوره در زمینه نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 44454

نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

در این مقاله از نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد مطلع می شوید. می توانید به سادگی فرآیند ثبت و پیگیري درخواست هاي دانشجویي در سامانه آموزشیار را مطابق این راهنما انجام دهید:

نحوه ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد، به ترتیب زیر است:

1 -بعد از ورود به سامانه آموزشیار، انتخاب منوی درخواست/مجوز – زیر منوی “منو ارسال/پیگیري درخواست دانشجو ”
2 -جستجوی درخواست های ثبت شده تا کنون با موضوعات مختلف در قسمت جستجوی درخواستها
3 -ارسال درخواست جدید با موضوع موردنظر و درج متن پاسخ در صورت لزوم و ثبت درخواست

فرآیند ثبت درخواست فارغ التحصیلي توسط دانشجو 

 • 1 -از قسمت ” ارسال درخواست جدید” ،طبقه بندی موضوع درخواست را بر روی “فارغ التحصیلی” قرار داده و موضوع درخواست را نیز “فارغ التحصیلی” انتخاب کرده و در قسمت توضیحات در صورت لزوم متن مورد نظر را نوشته و سپس دکمه ثبت انتخاب شود .
 • -2 پس از بررسی درخواست ارسالی توسط کارشناس مربوطه ، وضعیت درخواست به “تایید شده” یا “رد شده” تغییر پیدا می کند و توسط دانشجو نیز قابل مشاهده می باشد.
 • نکته ی مهم : تا زمانی که درخواست فارغ التحصیلی ارسالی دانشجو توسط کارشناس مربوطه “تایید” نشده باشد، امکان ثبت سایر درخواست های صدور مدرک فارغ التحصیلی)صدور مدرک و … ( وجود ندارد و سامانه پیام مرتبط را نمایش می دهد.
 • -3 پس از تایید درخواست فارغ التحصیلی توسط کارشناس دانشجو می تواند از قسمت ” ارسال درخواست جدید” ،طبقه بندی موضوع درخواست را بر روی “فارغ التحصیلی” قرار داده و با موضوع درخواست “صدور مدرک فارغ التحصیلی” و دکمه ی ثبت را انتخاب نماید.
 • 4 -در این مرحله در قسمت “جستجوی درخواستها” و با انتخاب ستون پرداخت الکترونیکی اقدام به پرداخت هزینه های تعیین شده نمائید.پس از انجام پرداخت الکترونیکی موفق درخواست صدور مدرک دانشجو برای کارشناس امور فارغ التحصیالن فعال شده و امکان بررسی فراهم می گردد.
 • 5 -در صورتی که وضعیت درخواست صدور مدرک به “اقدام شده” تغییر پیدا کند مدارک دانشجو در مرحله ی صدور می باشد.
 • 6 -سایر درخواست های صدور مدرک نیز توسط دانشجو در مواقع لزوم قابل ثبت و پرداخت می باشد.

فرآیند ثبت /پیگیري درخواست هاي دانشجویي

در سامانه ی دانشجویی، منوی درخواست/مجوز یک زیر منوی جدید با عنوان “منو ارسال/پیگیري درخواست دانشجو” اضافه شده است که از طریق این منو دانشجو می تواند درخواست های ارسال شده ی خود تا کنون را با هر موضوعی مشاهده و برای درج درخواست جدید مطابق تصویر زیر اقدام نماید:

نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1

 •  امکان ارسال تمامی درخواست ها با انتخاب طبقه بندي موضوع درخواست)تسهیالت،فارغ التحصیلی،گواهی اشتغال به تحصیل و …( توسط دانشجو از این پس توسط دانشجو از طریق این منو فعال می باشد و در زمان ثبت درخواست جدید امکان گذاشتن متن درخواست برای کارشناس دریافت کننده از طریق “متن درخواست” وجود دارد.
 •  اگر درخواستی که توسط دانشجو ثبت می گردد مشمول پرداخت هزینه باشد،مبالغ مربوطه در سامانه محاسبه شده و توسط دانشجو مشاهده می گردد و در صورتی که وضعیت درخواست “تایید شده” باشد از طریق ستون پرداخت الکترونیکی پرداخت توسط دانشجو امکانپذیر می شود.
 • از جمله درخواست هایی که دانشجو به ازای ثبت آن ملزم به پرداخت الکترونیکی می باشد درخواست “صدور مدرک فارغ التحصیلی” می باشد.مدارک فارغ التحصیلی از جمله: صدور مدرک فارغ التحصیلی-صدور مدرک مجدد به دلیل تغییرات شناسنامه ای-صدور مدرک المثنی برای بار اول و …..
 •  دانشجو پس از ثبت درخواست تا زمانی که وضعیت درخواست ثبت شده باشد و اعمال نتیجه توسط کارشناس مربوطه صورت نگرفته باشد،امکان حذف و یا ویرایش درخواست را دارد.

فرایند ثبت درخواست فارغ التحصیلي توسط دانشجو

 • -1 دانشجوی متقاضی فارغ التحصیلی از طریق منوی ارسال/پیگیری درخواست دانشجو-از قسمت ” ارسال درخواست جدید” ، طبقه بندی موضوع درخواست را بر روی “فارغ التحصیلی” قرار داده و موضوع درخواست را نیز فارغ التحصیلی انتخاب کرده و در قسمت توضیحات در صورت لزوم متن مورد نظر را نوشته و سپس دکمه ثبت انتخاب شود. پس از انجام مراحل فوق درخواست مربوطه با وضعیت “ثبت شده” در سامانه ثبت می گردد و در قسمت جستجوی درخواستها قابل مشاهده می باشد.
 • 2 پس از بررسی درخواست ارسالی توسط کارشناس مربوطه و در صورت تایید درخواست، وضعیت درخواست به “تایید شده” تغییر پیدا می کند و توسط دانشجو نیز قابل مشاهده می باشد.
 • نکته ی مهم : تا زمانی که درخواست فارغ التحصیلی ارسالی دانشجو توسط کارشناس مربوطه “تایید” نشده باشد، امکان ثبت سایر درخواست های صدور مدرک فارغ التحصیلی)صدور مدرک و … ( وجود ندارد و سامانه پیام مرتبط را نمایش می دهد.
 • -3 پس از ثبت درخواست های صدور مدرک فارغ التحصیلی توسط دانشجو و پرداخت الکترونیکی هزینه های مربوطه ، امکان بررسی درخواست صدور مدرک برای کارشناس فارغ التحصیلی فعال می گردد .

نحوه ثبت و پیگیری درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد

نحوه ثبت و پیگیری درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد در سامانه دانشجویی آموزشیار به ترتیب زیر است:

 • /منوی درخواست
 • /مجوز یک زیر منوی جدید با عنوان “منو ارسال
 • /پیگیري درخواست دانشجو” اضافه شده است که از طریق این منو دانشجو می تواند درخواست های ارسال شده ی خود تا کنون را با هر موضوعی مشاهده و برای درج درخواست جدید مطابق تصویر زیر اقدام نماید.

نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 2

 • امکان ارسال تمامی درخواست ها با انتخاب طبقه بندي موضوع درخواست)تسهیالت،فارغ التحصیلی،گواهی اشتغال به تحصیل و …( توسط دانشجو از این پس توسط دانشجو از طریق این منو فعال می باشد و در زمان ثبت درخواست جدید امکان گذاشتن متن درخواست برای کارشناس دریافت کننده از طریق “متن درخواست” وجود دارد.
 •  اگر درخواستی که توسط دانشجو ثبت می گردد مشمول پرداخت هزینه باشد،مبالغ مربوطه در سامانه محاسبه شده و توسط دانشجو مشاهده می گردد و در صورتی که وضعیت درخواست “تایید شده” باشد از طریق ستون پرداخت الکترونیکی پرداخت وسط دانشجو امکانپذیر می شود.
 • از جمله درخواست هایی که دانشجو به ازای ثبت آن ملزم به پرداخت الکترونیکی می باشد درخواست “صدور مدرک فارغ التحصیلی” می باشد.)مدارک فارغ التحصیلی از جمله: صدور مدرک فارغ التحصیلی-صدور مدرک مجدد به دلیل تغییرات شناسنامه ای-صدور مدرک المثنی برای بار اول و ….
 •  دانشجو پس از ثبت درخواست تا زمانی که وضعیت درخواست ثبت شده باشد و اعمال نتیجه توسط کارشناس مربوطه صورت نگرفته باشد،امکان حذف و یا ویرایش درخواست را دارد.

ثبت درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد توسط دانشجو

1- دانشجوی متقاضی فارغ التحصیلی از طریق منوی ارسال/پیگیری درخواست دانشجو-از قسمت ” ارسال درخواست جدید” ، طبقه بندی موضوع درخواست را بر روی “فارغ التحصیلی” قرار داده و موضوع درخواست را نیز فارغ التحصیلی انتخاب کرده و در قسمت توضیحات در صورت لزوم متن مورد نظر را نوشته و سپس دکمه ثبت انتخاب شود. پس از انجام مراحل فوق درخواست مربوطه با وضعیت “ثبت شده” در سامانه ثبت می گردد و در قسمت جستجوی درخواستها قابل مشاهده می باشد.

2 – پس از بررسی درخواست ارسالی توسط کارشناس مربوطه و در صورت تایید درخواست، وضعیت درخواست به “تایید شده” تغییر پیدا می کند و توسط دانشجو نیز قابل مشاهده می باشد.
نکته ی مهم : تا زمانی که درخواست فارغ التحصیلی ارسالی دانشجو توسط کارشناس مربوطه “تایید” نشده باشد، امکان ثبت سایر درخواست های صدور مدرک فارغ التحصیلی)صدور مدرک و … ( وجود ندارد و سامانه پیام مرتبط را نمایش می دهد.
-3 پس از ثبت درخواست های صدور مدرک فارغ التحصیلی توسط دانشجو و پرداخت الکترونیکی هزینه های مربوطه ، امکان بررسی درخواست صدور مدرک برای کارشناس فارغ التحصیلی فعال می گردد .

برای دانلود فایل pdf راهنمای ثبت درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار لینک زیر را انتخاب نمایید:

نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 3

دانلود راهنمای ثبت درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد

مشاوره تلفنی برای ثبت درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد 

دانشجویان کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی می توانند برای ثبت درخواست فارغ التحصیلی، از طریق شماره تلفن مندرج در همین صفحه با مشاوران سامانه مشاوره تلفنی تماس بگیرند.

مشاوران این سامانه تمامی مراحل ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد را برای شما عزیزان انجام می دهند. می توانید تمامی مراحل درخواست فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد را به صورت تلفنی پیگیری نمایید.

جهت تماس می توانید از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. امکان پاسخگویی هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب فراهم می باشد.

به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود

جهت مشاوره در زمینه نحوه درخواست فارغ التحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محمد سه‌شنبه , 4 اکتبر 2022 - 20:36

سلام من درخواست فارغ‌التحصیلی در سامانه آموزشیار را اشتباهی حذف کردم والان هرچقدر خودم و آموزش مجدد میزنیم، برای شهریه و امور مالی اعمال نمیشه و آنها نمی‌توانند ببیند مشکلش چیه؟باید چیکارکرد؟

نصب اپ دانش آموزی