جهت مشاوره در زمینه نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی دانشگاه پیام نور 1400-1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 40820

نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی دانشگاه پیام نور 1400-1401

نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی دانشگاه پیام نور 1400-1401

در این مقاله از نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی دانشگاه پیام نور 1400 برای تمام رشته های کارشناسی ارشد واحدهای دانشگاهی پیام نور سراسر کشور مطلع می شوید:


جدول نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی پیام نور 1400-1401

مطابق جدول زیر نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی رشته های مختلف کارشناسی ارشد واحدهای دانشگاهی پیام نور سراسر کشور مشخص شده است، امتحانات به صورت تستی، تست تشریحی یا تشریحی مامل خواهند بود:

شماره درس نام درس نوع آزمون
1222263 برنامه ريزي امور فرهنگي تستي
1222264 مسائل فرهنگي تستي
1222265 روان شناسي اجتماعي تستي
1222266 جامعه شناسي اوقات فراغت تستي
1222268 تاريخ تمدن وفرهنگ (اموزش محور) تشريحي
1222269 اقتصاد وفرهنگ (آموزش محور) تستي
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم تستي
1222270 جمعيت و جامعه تستي
1222271 مهاجرت و شهرنشيني تستي
1222272 كاربرد نظريه هاي اجتماعي در جمعيت شناسي تستي
1222273 روش تحقيق تستي
1222274 جمعيت و برنامه ريزي توسعه تستي
1222275 آمار پيشرفته تستي
1222276 جمعيت شناسي سالخوردگي تستي
1222277 روند تحولات و عوامل تعيين كننده مرگ و مير تستي
1222278 برآورد شاخص هاي جمعيتي تستي
1222236 مردم شناسي فرهنگي ايران تستي
1222237 نظريه هاي جامعه شناسي پيشرفته تستي
1222246 روش تحقيق 2(كيفي) تستي
1222247 تغييرات فرهنگي تستي
1222248 ارتباطات بين فرهنگي تستي
1222279 نرم افزارهاي جمعيتي تستي
1222281 ديدگاه ها و سياست هاي جمعيتي معاصر تستي
1222282 روش هاي پيشرفته تحليل داده ها (كيفي) تستي
1222283 روند تحولات و عوامل تعيين كننده باروري تستي
1222285 جمعيت شناسي انسان شناختي (آموزش محور) تستي
1213335 متون نظم و نثر عربي تستي
1213337 نظريه ها و نقد ادبي تستي
1213338 ساخت دستوري زبان فارسي تستي
1213341 بلاغت كاربردي تستي
1213372 تطور متون شعر فارسي تستي
1213373 تطور متون نثرفارسي تستي
1213375 اصول ومباني نگارش و ويرايش تستي
1213379 قواعد نگارش تستي
1213380 قواعد ويرايش تستي
1213381 قواعد ويرايش و نگارش علمي تستي
1213382 كارگاه ويرايش تستي
1213383 كارگاه نگارش تستي
1213384 نگارش و ويرايش متن درسي تستي
1213385 ويرايش و چاپ و نشر(آموزش محور) تستي
1213386 كارگاه ويرايش ترجمه(آموزش محور) تستي
1213136 نظم فارسي 1(شاهنامه ) تستي
1213137 نثرفارسي 1(تاريخ بيهقي ) تستي
1213138 عربي 1(صرف ونحو) تستي
1213139 تحقيق دردستورزبان فارسي تستي
1213140 نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشيريه ) تستي
1213141 عربي 3(نظم عربي ) تستي
1213142 نظم فارسي 4(مثنوي ) تستي
1213143 نثرفارسي 3(مصباح الهدايه ) تستي
1213145 نظم فارسي 2(ناصرخسرووسنايي ) تستي
1213146 نثرفارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان نامه تستي
1213147 عربي 2(نثرعربي ) تستي
1213148 زبان تخصصي خارجي تستي
1212209 زبان تخصصي تستي
1227070 بينش هاي جامعه شناسي 1(تاريخ تفكرات جامعه شناسي) تستي
1227071 توسعه اجتماعي اقتصادي تستي
1227073 بينش هاي جامعه شناسي 2 تستي
1227075 بينش هاي جامعه شناسي 3 تستي
1227082 جامعه شناسي شهري (ارشد) تستي
1227084 جامعه شناسي كاروشغل (ارشد) تستي
1227089 جامعه شناسي ارتباطات ورسانه ها تستي
1227101 جامعه شناسي انحرافات وكجرويهاي اجتماعي تستي
1227105 روشهاي پيشرفته آماري همراه بابرنامه هاي كامپيوتري تستي
1227109 جامعه شناسي جوانان تستي
1227110 جامعه شناسي زنان ومسائل خانواده تستي
1227111 جامعه شناسي مسائل اجتماعي تستي
1227113 روشهاي تحقيق كيفي درجامعه شناسي تستي
1227114 روشهاي تحقيق كمي درجامعه شناسي تستي
1227115 جامعه شناسي مسائل آموزش عالي تستي
1227125 جامعه شناسي علم و تكنولوژي( آموزش محور ) تستي
1227130 جهاني شدن ومسائل توسعه(آموزش محوز) تستي
1222228 روش تحقيق درتوسعه و رفاه اجتماعي تستي
1222229 نظريه هاي مشاركت و سازمانهاي مشاركتي تستي
1222230 جامعه شناسي توسعه تستي
1222231 نابرابري و قشربندي اجتماعي تستي
1222238 سياستها وسازمانهاي بخش عمومي تستي
1222240 نظريه هاوسياستهاي رفاه اجتماعي تستي
1222241 كاركرد سيستمهاي كمك رسااني سنتي وجديد تستي
1222245 اقتصادرفاه تستي
1222255 ساختار اجتماعي و رفاه تستي
1222256 روشها وتكنيكهاي برنامه ريزي رفاه اجتماعي تستي
1222257 شرايط فرهنگي رفاه اجتماعي تستي
1222258 حقوق رفاه اچتماعي تستي
1222260 برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين(آموزش محور) تستي
1222233 روش تحقيق1(روش هاي كمي) تستي
1222234 نظريه هاي فرهنگي تستي
1222235 جامعه شناسي فرهنگي تستي
1213149 نظم فارسي 3(خاقاني ونظامي ) تستي
1213157 تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي تستي
1213164 روش تحقيق پيشرفته تستي
1213238 نقد ادبيات داستاني (آموزش محور) تستي
1213226 زبان تخصصي تستي
1213434 متون نظم(1) شاهنامه تشريحي
1213435 متون نثر(1) كشف المحجوب ورساله قشيريه تستي
1213436 سير آرا وعقايد اسلامي و تاثير آن در ادب فارسي تشريحي
1213438 متون نظم (2) مثنوي تستي
1213445 متون نظم (3) خاقاني و نظامي تستي
1213448 متون نثر(2) جهانگشا و مرزبان نامه تستي
1213449 تحقيق در شعر معاصر ايران تشريحي
1213450 مطالعات زباني در متن ادبي تشريحي
1213451 تحقيق در نثر معاصر ايران (آموزش محور) تشريحي
1213452 مباني و روش هاي تصحيح متن(آموزش محور) تشريحي
1213223 تحقيق درمتون نظم ادبيات مقاومت ايران تستي
1213224 صرف ونحو عربي تستي
1213225 تحقيق درمتون نثر ادبيات مقاومت ايران تستي
1213227 حماسه هاي مذهبي وتاريخي تستي
1213228 آشنايي باادبيات انقلاب اسلامي تستي
1213229 متون نثرعربي تستي
1213230 مرجع شناسي وروش تحقيق درادبيات مقاومت ايران تستي
1213231 سبك شناسي ادبيات مقاومت ايران تستي
1213232 آشنايي باادبيات دفاع مقدس تستي
1213233 متون نظم عربي تستي
1213234 آشنايي باادبيات مقاومت جهان تستي
1213235 نقدادبيات مقاومت ايران تستي
1213236 تاريخ نهضت ها تستي
1213243 كودك و تفكر خلاق تستي
1213246 نقد و نظريه ادبيات كودك تستي
1213359 كتاب هاي تصويري تستي
1213360 ادبيات ديني كودك و نوجوان تستي
1213361 فلسفه و روانشناسي كودكي و نوجواني تستي
1213362 بازنويسي و باز آفريني متون كهن فارسي و ادبيات عامه براي كودكان تستي
1213374 روش تحقيق در ادبيات كودك ونوجوان تستي
1213389 رمان نوجوان(آموزش محور) تستي
1213395 كودك و رسانه(آموزش محور) تستي
1213312 تطور متون شعرفارسي تستي
1213313 تطورمتون نثرفارسي تستي
1213314 مباني ادبيات پايداري تستي
1213364 تاريخ تحليلي ادبيات معاصر (با تكيه بر ادبيات انقلاب اسلامي تستي
1213365 تحليل متون نظم پايداري تستي
1213366 تاريخ تحليلي ادبيات پايداري فارسي تستي
1213367 تحليل متون نثر پايداري تستي
1213368 مطالعات تطبيقي ادبيات پايداري ايران و جهان تستي
1213387 شناخت ادبيات دفاع مقدس(آموزش محور) تستي
1213388 ادبيات نمايشي و ادبيات پايداري(آموزش محور) تستي
1213336 كليات و مباني ادبيات عامه تستي
1213339 گويش شناسي و ادب عامه تستي
1213340 ادبيات داستاني عامه تستي
1213342 ادبيات غير داستاني عامه تستي
1213343 جامعه شناسي ادبيات عامه تستي
1213344 مرجع شناسي و روش تحقيق ادبيات عامه تستي
1213345 قصه شناسي تستي
1213393 نظريه ها و نقد ادبيات عامه (آموزش محور) تستي
1213394 زيبايي شناسي ادبيات عامه (آموزش محور) تستي
1213346 تاريخچه ادبيات تطبيقي تستي
1213347 رويكردها و روشهاي تحقيق در ادبيات تطبيقي تستي
1213348 تعاملات و روابط ادبي ايران و جهان تستي
1213349 بررسي تطبيقي انواع ادبي تستي
1213350 مباني نظري و نظريه هاي ادبيات تطبيقي تستي
1213351 مطالعات بينا رشته اي در ادبيات تطبيقي تستي
1213352 ادبيات تطبيقي و ترجمه پژوهي تستي
1213391 بررسي پژوهشهاي تطبيقي در زبان و ادبيات فارسي(آموزش محور) تستي
1213392 بررسي تطبيقي شخصيت ها و مضامين ادبي جهاني(آموزش محور) تستي
1213456 مطالعات فرهنگي و ميان رشته اي در ادبيات تطبيقي تستي
1213457 بررسي تطبيقي شخصيت ها و مضامين ادبي جهان تستي
1213458 مطالعات تطبيقي اسطوره شناسي(آموزش محور) تستي
1213396 آواشناسي و واج شناسي زبان فارسي تستي
1213398 زبان خارجي تخصصي تستي
1213400 روش آموزش زبان فارسي به فارسي زبانان تستي
1213402 روش آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان تستي
1213403 درست نويسي و نگارش فارسي تستي
1213404 آموزش مقايسه اي گونه گفتاري و نوشتاري زبان فارسي تستي
1213405 ساخت واژه در زبان فارسي تستي
1213406 اصول و نظريه هاي آموزش زبان تستي
1213407 زبانشناسي كاربردي و آموزش زبان فارسي تستي
1213408 مرجع شناسي و روش تحقيق در زبان(آموزش محور) تستي
1213409 قلمرو زبان فارسي و عوامل رشد و گسترش آن(آموزش محور) تستي
1111111 برنامه ريزي خطي پيشرفته تستي و تشريحي
1115181 شبيه سازي كامپيوتري تستي و تشريحي
1117081 روش هاي آماري تستي و تشريحي
1122035 طراحي سيستم هاي صنعتي تستي و تشريحي
1122036 كاربردمجموعه هاي فازي درتصميم گيري وبرنامه ريزي تستي و تشريحي
1122037 برنامه ريزي توليدپيشرفته تستي و تشريحي
1122038 تصميم گيري بامعيارهاي چندگانه تستي و تشريحي
1122039 كامپيوترومديريت داده ها تشريحي
1122040 سيستم هاي صف تستي و تشريحي
1122041 اقتصادمهندسي پيشرفته تستي و تشريحي
1122042 مباحث منتخب در مهندسي صنايع تستي و تشريحي
1122101 مديريت زنجيره تأمين (آموزش محور) تستي و تشريحي
1122102 سيستم‌هاي معين تصميم‌گيري و خبره (آموزش محور) تستي و تشريحي
1314001 مديريت كيفيت وبهره وري تستي و تشريحي
1314002 برنامه ريزي استراتژيك براي مديران تستي
1314003 مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1314004 اقتصاد خرد براي مديران تستي و تشريحي
1314005 سيستمهاي ديناميكي 1 تستي و تشريحي
1314006 احتمال وآمار مهندسي پيشرفته تستي و تشريحي
1314007 تصميم گيري با معيارهاي چند گانه تستي و تشريحي
1314025 مديريت عمليات تستي و تشريحي
1314026 سازماندهي ورهبري تستي و تشريحي
1314027 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت تستي و تشريحي
1314029 اقتصاد سنجي تستي و تشريحي
1314030 بازار يابي تستي
1314040 داده‌كاوي (آموزش محور) تستي و تشريحي
1314041 روش‌هاي فراابتكاري(آموزش محور) تشريحي
1314008 برنامه ريزي رياضي تستي و تشريحي
1314009 اقتصاد سنجي تستي و تشريحي
1314010 تئوري تصميم گيري تستي و تشريحي
1314011 برنامه ريزي حمل ونقل تستي و تشريحي
1314012 فرآيندهاي احتمالي تستي و تشريحي
1314013 برنامه ريزي استراتژيك تستي
1314017 اقتصاد خرد پيشرفته1 تستي و تشريحي
1314018 اقتصاد كلان پيشرفته تستي و تشريحي
1314021 توسعه ورشد تستي و تشريحي
1314023 سيستم هاي ديناميكي تستي و تشريحي
1314024 كامپيوتر ومديريت داده ها واطلاعات تشريحي
1314042 اقتصاد سنجي پيشرفته (آموزش محور) تشريحي
1314043 طراحي آزمايش‌ها (آموزش محور) تشريحي
1314152 برنامه ريزي غيرقطعي تشريحي
1314153 نظريه بازي ها تستي و تشريحي
1314154 شبيه سازي كامپيوتري، مدل سازي و بهينه سازي تستي و تشريحي
1314157 نظريه شبكه تشريحي
1314190 مباحث منتخب در بهينه سازي سيستم ها1(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314191 مباحث منتخب در بهينه سازي سيستم ها2(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314192 تحليل آماري چند متغيره تستي و تشريحي
1314193 طراحي سيستم هاي صنعتي تستي و تشريحي
1314194 طراحي آزمايش ها تشريحي
1314195 فرايندهاي احتمالي تستي و تشريحي
1314196 نظريه صف تستي و تشريحي
1314197 برنامه ريزي خطي تستي و تشريحي
1314199 برنامه ريزي غيرخطي تشريحي
1314201 نظريه توالي عمليات تستي و تشريحي
1314203 مهندسي فاكتورهاي انساني تستي و تشريحي
1314205 نظريه تصميم گيري تستي و تشريحي
1314206 نظريه گراف تستي و تشريحي
1314207 شبكه و مكان گسسته تستي و تشريحي
1314208 اصول مهندسي لجستيك و زنجيره تامين تستي و تشريحي
1314209 مهندسي سيستم هاي اطلاعات تشريحي
1314210 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني تستي و تشريحي
1314211 اصول مهندسي مالي تشريحي
1314212 نظريه و كاربرد پايايي تشريحي
1314213 برنامه ريزي و زمانبندي پروژه تستي و تشريحي
1314214 نظريه فازي و كاربردهاي آن تستي و تشريحي
1314215 داده كاوي، مدل ها، الگوريتم ها و كاربردها تستي و تشريحي
1314216 مباحث منتخب در بهينه سازي سيستم ها تستي و تشريحي
1314146 مدلسازي پويايي هاي سيستم تستي و تشريحي
1314075 اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين تستي و تشريحي
1314076 شبيه سازي سيستم هاي لجستيك تستي و تشريحي
1314095 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيك تستي و تشريحي
1314096 لجستيك بين الملل تستي و تشريحي
1314097 طراحي و پيكره هاي زنجيره تامين تستي و تشريحي
1314098 زنجيره تامين الكترونيكي تستي و تشريحي
1314099 زنجيره تامين تحليلي تستي و تشريحي
1314100 مدل هاي زمان بندي و بهينه سازي حمل و نقل تستي و تشريحي
1314102 مديريت مواد و موجودي ها تستي و تشريحي
1314103 طراحي انبار و عمليات آن تستي و تشريحي
1314117 فناوري اطلاعات تستي و تشريحي
1314141 مباحث منتخب در مهندسي صنايع 1- لجستيك و زنجيره تامين(آموزش محور) تستي
1314142 مباحث منتخب در مهندسي صنايع 2- لجستيك و زنجيره تامين(آموزش محور) تستي
1314073 مدل هاي احتمالي در سلامت تستي و تشريحي
1314077 تحقيق در عمليات براي سلامت تستي و تشريحي
1314078 تصميم گيري در سيستم هاي سلامت تستي و تشريحي
1314079 روش شناسي و طراحي تحقيق تستي و تشريحي
1314080 بهبود فرآيند و كيفيت در سلامت تستي و تشريحي
1314081 فناوري اطلاعات در سلامت تستي و تشريحي
1314084 سيستم هاي اطلاعات سلامت تستي و تشريحي
1314085 مدل سازي پويايي هاي سيستم در سلامت تستي و تشريحي
1314086 واكافت شبكه هاي اجتماعي در سلامت تستي و تشريحي
1314088 مباحث پيشرفته در مهندسي سلامت تستي و تشريحي
1314089 داده كاوي باليني و اجرايي تستي و تشريحي
1314090 شبيه سازي سيستم هاي سلامت تستي و تشريحي
1314091 مديريت زنجيره تامين براي سيستم هاي سلامت تستي و تشريحي
1314092 استانداردها، معيارهاي ارزيابي و اعتبار سنجي سيستم هاي سلامت تستي و تشريحي
1314093 مديريت راهبردي سيستم هاي سلامت تستي
1314094 اقتصاد سيستم هاي سلامت تستي و تشريحي
1314143 شبكه و مكان گسسته در سلامت(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314144 مباحث منتخب در مهندسي صنايع 1- سيستم هاي سلامت(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314070 مديريت داده كاوي تستي و تشريحي
1314071 تصميم سازي وتصميم گيري تستي و تشريحي
1314072 مباني وروش هاي مدلسازي وسيستم هاي ديناميكي تستي و تشريحي
1314087 مباحث منتخب در مهندسي صنايع- آينده پژوهي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314104 مباني و روشهاي مدل سازي تستي و تشريحي
1314107 روش هاي پيش بيني تستي و تشريحي
1314108 مطالعات علم و فناوري تستي و تشريحي
1314109 سياستگذاري علم و فناوي تستي و تشريحي
1314110 مديريت تغيير تستي و تشريحي
1314112 نظريه بازي ها و كاربرد آن در مطالعات آينده تستي و تشريحي
1314113 مديريت استراتژيك علم و فناوري تستي
1314115 انتقال فناوري تستي و تشريحي
1314116 مديريت دانش تستي و تشريحي
1314135 اقتصاد علم و فناوري (آموزش محور) تستي و تشريحي
1314147 نظريه تصميم گيري تستي و تشريحي
1314148 مهندسي سيستم تستي و تشريحي
1314151 برنامه ريزي غيرخطي تشريحي
1314156 فرايندهاي احتمالي تستي و تشريحي
1314158 روش هاي برنامه ريزي و مدل هاي انرژي تستي و تشريحي
1314159 مباني اقتصاد انرژي و سيستم عرضه انرژي تستي و تشريحي
1314163 پايايي در سيستم هاي انرژي تستي و تشريحي
1314164 قيمت گذاري انرژي تستي و تشريحي
1314165 برنامه ريزي حمل و نقل تستي و تشريحي
1314167 مدل هاي زمانبندي و بهينه سازي حمل و نقل تستي و تشريحي
1314168 ارزيابي پروژه هاي حمل و نقل تستي و تشريحي
1314169 تحليل سيستم هاي حمل و نقل تستي و تشريحي
1314172 مباحث منتخب در سيستم هاي كلان تستي و تشريحي
1314175 اصول مهندسي لجستيك و زنجيره تامين تستي و تشريحي
1314217 مباحث منتخب در سيستم هاي كلان1(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314218 مباحث منتخب در سيستم هاي كلان 2(آموزش محور) تشريحي
1314221 برنامه ريزي رياضي تستي و تشريحي
1314149 برنامه ريزي پويا تستي و تشريحي
1314150 برنامه ريزي خطي تستي و تشريحي
1314166 تجزيه و تحليل شبكه هاي حمل و نقل تستي و تشريحي
1314188 برنامه ريزي راهبردي تستي
1314124 تئوري تصميم گيري تستي و تشريحي
1314126 مهندسي مالي تشريحي
1314127 برنامه ريزي زنجيره عرضه تستي و تشريحي
1314128 پيش بيني و سريهاي زماني تستي و تشريحي
1314129 برنامه ريزي و مديريت پروژه تستي و تشريحي
1314130 مديريت كيفيت جامع تستي و تشريحي
1314131 مديريت نوآوري و فن آوري تستي و تشريحي
1314132 مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1314133 بازاريابي تستي
1314134 تحليل داده هاي مهندسي تستي و تشريحي
1314136 مباني تجارت الكترونيكي تستي و تشريحي
1314137 مديريت مالي تستي و تشريحي
1314138 شبيه سازي كامپيوتري تستي و تشريحي
1314139 داده كاوي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314140 مباحث منتخب در مهندسي صنايع- مديريت مهندسي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314173 اصول مهندسي مالي تشريحي
1314174 مهندسي و مديريت بهره وري تستي و تشريحي
1314176 پيش بيني و آناليز سري هاي زماني تستي و تشريحي
1314177 برنامه ريزي و زمانبندي پروژه تستي و تشريحي
1314178 مديريت كيفيت جامع تستي و تشريحي
1314179 مديريت نوآوري و فناوري تستي و تشريحي
1314180 مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1314181 بازاريابي تستي
1314182 مديريت دانش تستي و تشريحي
1314183 مباني تجارت الكترونيكي تستي و تشريحي
1314184 تحليل داده هاي مهندسي تستي و تشريحي
1314185 مديريت عمليات خدماتي تستي و تشريحي
1314186 مديريت مالي تستي و تشريحي
1314189 مباحث منتخب در مديريت مهندسي تستي و تشريحي
1314219 مباحث منتخب در مديريت مهندسي 1(آموزش محور) تستي و تشريحي
1314220 مباحث منتخب در مديريت مهندسي 2(آموزش محور) تستي و تشريحي
1112146 بيوشيمي پروتئينهاواسيدهاي نوكلئيك تستي
1112147 بيوشيمي غشاء تستي
1112148 بيوشيمي هورمونها تستي
1112150 بيوشيمي كروماتين تستي
1112152 روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك تستي
1112413 آنزيم شناسي تستي
1112414 تنظيم متابوليسم تستي
1112415 بيوشيمي كربوهيدرات و ليپيد تستي
1112454 بيوانفورماتيك(آموزش محور) تستي
1112455 زيست شناسي مولكولي پيشرفته تستي
1112142 آنزيمولوژي تستي
1112143 كنترل متابوليسم تستي
1112144 ليپيدوقند تستي
1112151 بيوتكنولوژي تستي
1112217 زيست شناسي مولكولي پيشرفته تستي
1212196 زبان تخصصي تستي
1112126 بيوسيستماتيك جانوري تستي
1112131 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي تستي
1112134 اندوكرينولوژي پيشرفته تستي
1112140 اندام زايي در مهره داران تستي
1112278 فيزيولوژي توليد مثل تستي
1112412 مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكويني تستي
1112418 فيزيولوژي غشا تستي
1112420 فيزيولوژي عصب و عضله تستي
1112123 گونه وگونه زايي تستي
1112127 جنين شناسي مقايسه اي جانوران تستي
1112125 زيست شناسي تكويني جانوري تستي
1112235 فيزيولوژي عصب وعضله(آموزش محور) تستي
1112241 فيزيولوژي غشاي سلولي تستي
1112311 فيزيولوژي مقايسه اي تستي
1112323 تنظيم گردش خون تستي
1112325 تنظيم الكتروليتها در محيط داخلي تستي
1112331 فيزيولوژي توليد مثل تستي
1112338 فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك(آموزش محور) تستي
1112139 تشريح مقايسه اي مهره داران تستي
1112236 فيزيولوژي توليد مثل(آموزش محور) تستي
1112318 توليد مثل و جنسيت تستي
1112321 ژنتيك تكويني تستي
1112335 تشريح مقايسه اي مهره داران(آموزش محور) تستي
1112132 فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك تستي
1112135 فيزيولوژي مقايسه اي تستي
1112138 زبان تخصصي تستي
1112203 فيزيولوژي توليدمثل( آموزش محور ) تستي
1411410 مديريت مهره داران ومناطق حفاظت شده تستي
1411411 آمايش سرزمين تستي
1411412 سيستم اطلاعات جغرافيايي درمحيط زيست تستي
1411413 آلودگي صنعتي تستي
1411414 روش تحقيق تستي
1411416 ارزيابي سرزمين تستي
1411417 تعيين ظرفيت برد زيستگاه تستي
1411418 روش هاي آماري پيشرفته تستي و تشريحي
1411419 ارزيابي اثرات توسعه تستي
1411420 سنجش ازدور تكميلي تستي
1411423 آمايش رايانه اي سرزمين ( آموزش محور) تستي
1411424 نقشه هاي گياهي (كارتوگراف گياهي)( آموزش محور) تستي
1112069 ميكروبيولوژي عمومي تستي
1112070 سيتوژنتيك تستي
1112071 ژنتيك مولكولي مقدماتي تستي
1112072 بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي تستي
1112075 مهندسي ژنتيك تستي
1112076 بيولوژي سلولي مولكولي تستي
1114094 بيوشيمي تستي
1115216 كاربردكامپيوتردربيوتكنولوژي تستي
1411019 اصلاح نباتات تكميلي تستي
1411020 ريزازديادي وكشت بافتهاي گياهي تستي
1411024 هورمونهاي گياهي وتمايزبافتها تستي
1411244 ژنتيك ميكروبها( آموزش محور) تستي
1411245 كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات( آموزش محور ) تستي
1411440 بيومتري(2)(آموزش محور) تستي و تشريحي
1121067 روش تحقيق تستي
1121068 اقتصادخردپيشرفته تستي و تشريحي
1411008 اقتصادكلان 2 تستي و تشريحي
1411009 مديريت كشاورزي تكميلي تستي و تشريحي
1411010 توسعه كشاورزي تكميلي تستي و تشريحي
1411011 روشهاي آمارگيري نمونه اي تستي و تشريحي
1411012 اقتصادومديريت منابع طبيعي تكميلي تستي و تشريحي
1411013 سياست كشاورزي تكميلي تستي و تشريحي
1411014 اقتصادسنجي 2 تستي و تشريحي
1411015 كاربردبرنامه ريزي رياضي دركشاورزي تستي و تشريحي
1411249 اقتصاد خرد2 ( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1411438 مديريت ريسك كشاورزي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1411425 اقتصادخرد3 تستي و تشريحي
1411426 اقتصادكلان 3 تستي و تشريحي
1411427 كاربرد برنامه ريزي رياضي دركشاورزي تستي و تشريحي
1411428 كاربرد اقتصادسنجي دركشاورزي تستي و تشريحي
1411429 آمارگيري نمونه اي تستي
1411430 تامين مالي دربخش كشاورزي تستي
1411431 مديريت توليد وفعاليت هاي كشاورزي تستي
1411446 فيزيولوژي تكميلي (1) تستي
1411447 بيوشيمي تكميلي تستي
1411448 روش تحقيق تستي
1411449 تغذيه دام تكميلي تستي
1411450 زبان تخصصي تستي
1411451 روش هاي پيشرفته آماري تستي و تشريحي
1411460 مديريت بيماريهاي گياهي تستي
1411461 قارچ شناسي تكميلي تستي
1411462 ويروس شناسي گياهي تستي
1411466 پروكاريوت هاي بيماريزاي گياهي تستي
1411467 بيواكولوژي عوامل بيماريزاي خاكزاد گياهان تستي
1411457 رياضيات (3)(معادلات ديفرانسيل) تستي و تشريحي
1411458 روش تحقيق تستي
1411459 بهينه سازي انرژي در سامانه هاي كشاورزي تشريحي
1411477 مدل سازي سامانه هاي انرژي تشريحي
1411478 مهندسي پايداري تستي
1411482 سامانه هاي خبره و فازي تشريحي
1411483 محصولات بيو انرژي تشريحي
1411383 فيزيولوژي علف هاي هرز وعلف كش ها تستي
1411384 اكولوژي گياهان زراعي تستي
1411385 روش تحقيق تستي
1411386 فيزيولوزي گياهان زراعتي تكميلي تستي
1411387 زراعت تكميلي تستي
1411388 مباحث نوين در زراعت تستي
1411389 تغذيه گياهان زراعي تستي
1411390 تكنولوزي بذر تستي
1411391 اثرتنشهاي محيطي بر رشد گياهان تستي
1411392 رابطه آب وخاك وگياهان تكميلي تستي
1411407 ريزازديادي وكشت بافتهاي گياهي(آموزش محور) تستي
1411397 ژنتيك تكميلي تستي
1411398 اصلاح نباتات تكميلي تستي
1411399 ژنتيك كمي تستي
1411400 سيتوژنتيك تستي
1411401 روش هاي پيشرفته آماري تستي و تشريحي
1411403 روش هاي تجزيه آماري چندمتغيره تستي
1411404 مباحث نوين دراصلاح نباتات تستي
1411405 كاربرد بيوتكنولوزي دراصلاح نباتات تستي
1411408 ژنتيك فيزيولوژيك(آموزش محور) تستي
1411751 برهمكنش گياه – ميكروارگانيسم تستي
1411752 قارچ شناسي تكميلي تستي
1411753 ويروس شناسي گياهي تستي
1411754 بيواكولوژي عوامل بيماري زاي خاكزاد تستي
1412007 اقتصاد روستايي ايران(آموزش محور) تستي و تشريحي
1412010 مباني سياست گذاري در توسعه كشاورزي تستي و تشريحي
1412011 توسعه اقتصادي تستي و تشريحي
1412012 اصول توسعه صنايع روستايي و كشاورزي تستي
1412013 توسعه پايدار روستايي تستي و تشريحي
1412014 آمارو داده پردازي تستي و تشريحي
1412015 برنامه ريزي و كاربرد آن در توسعه روستايي تستي
1412016 روش تحقيق در توسعه روستايي تستي
1412017 مديريت و ارزشيابي پروژه هاي توسعه روستايي و كشاورزي تستي و تشريحي
1412018 سيستمهاي ديناميكي تستي
1412019 مديريت منابع طبيعي تجديد شونده تستي
1412020 كارگاه GIS تستي
1412021 آشنايي با نظامهاي بهره داري در واحدهاي توليدي تستي و تشريحي
1412024 توسعه اجتماعي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1412025 آمار اجتماعي و داده پردازي تستي و تشريحي
1412026 سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه روستايي تستي و تشريحي
1412027 مباني توسعه پايدار تستي و تشريحي
1412029 اصول توسعه صنايع روستايي وكشاورزي تستي
1412030 مديريت توسعه تستي
1412031 آشنايي با نظام هاي بهره برداري در واحدهاي كشاورزي تستي و تشريحي
1412032 گردشگري روستايي و كشاورزي تستي و تشريحي
1412033 ارزشيابي پروژه تستي و تشريحي
1412035 بازاريابي توليدات و خدمات روستايي تستي
1413011 اقتصادخردتكميلي تستي و تشريحي
1413012 اقتصادكلان تكميلي تستي و تشريحي
1413013 اقتصادسنجي تكميلي 1 تستي و تشريحي
1413014 اقتصاد توسعه كشاورزي تكميلي تستي و تشريحي
1413017 كاربرد روشهاي آماري در اقتصاد كشاورزي تستي و تشريحي
1413019 اقتصاد رياضي تكميلي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1413022 اقتصاد توليد كشاورزي تكميلي تستي و تشريحي
1413026 مديريت ريسك كشاورزي تستي و تشريحي
1112382 جنين شناسي مقايسه اي تستي
1112383 فيزيولوژي غشاي سلولي تستي
1112384 زيست شناسي تكويني جانوري تستي
1112385 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي تستي
1112386 گونه و گونه زايي تستي
1212281 تاريخ زبان فارسي تستي
1212282 اصول ونظريه هاي آموزش زبان خارجه تستي
1212283 آواشناسي و واج شناسي زبان فارسي تستي
1212312 ساخت واژه در زبان فارسي تستي
1212313 اصول معني شناسي تستي
1212314 نحو زبان فارسي تستي
1212315 جامعه شناسي زبان تستي
1212316 نظريه هاي ارزشيابي و كاربرد آنها در زبان فارسي تستي
1212317 زبان شناسي كاربردي تستي
1212318 تهيه و تدوين مواد درسي تستي
1212320 تجزيه و تحليل كلام و كاريرد شناسي زبان تستي
1212325 روانشناسي زبان(آموزش محور) تستي
1212374 نظام آوائي زبان فارسي تستي
1212375 اصول و نظريه هاي آموزش زبان دوم / خارجي تستي
1212376 نحو زبان فارسي تستي
1212377 صرف زبان فارسي تستي
1212378 رويكردهاي طراحي برنامه دروس تستي
1212379 جامعه شناسي زبان تستي
1212380 نظريه هاي ارزشيابي و آزمون سازي و كاربرد آنها در زبان فارسي تستي
1212381 تهيه و تدوين مواد آموزشي تستي
1212382 تجزيه و تحليل گفتمان و كاربرد شناسي زبان فارسي تستي
1212383 اصول وفنون آموزش مهارت زباني تشريحي
1212384 زبانشناسي تربيتي تستي
1212385 روانشناسي زبان تستي
1212392 زبانشناسي كاربردي و ترجمه تستي
1212393 روشهاي پيشرفته تحقيق و ترجمه تستي
1212394 نظريه هاي ترجمه تستي
1212395 ادب فارسي در ادبيات جهان تستي
1212397 واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه تستي
1212398 مقاله نويسي به زبان انگليسي تشريحي
1212399 مدل هاي ترجمه تستي
1212401 نقد و بررسي آثار ترجمه شده تستي
1212402 فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمه تستي
1212403 ارزشيابي پيشرفته و ترجمه تستي
1212405 نقد كاربردي (در ادبيات انگليسي) تشريحي
1212407 اصول و نظريه هاي آموزشي زبان تستي
1212487 شناخت عناصر فرهنگي در دو زبان(آموزش محور) تستي
1212488 بررسي ترجمه انواع متون علمي(آموزش محور) تستي
1212277 ادبيات قرن هفده و هجده تستي
1212279 شناخت ادبيات تستي
1212280 داستان كوتاه تستي و تشريحي
1212287 نقد ادبي تستي
1212289 داستان بلند تستي و تشريحي
1212290 نمايشنامه معاصر انگليسي تستي و تشريحي
1212291 ادبيات آمريكا تستي و تشريحي
1212293 ادبيات اروپا تستي و تشريحي
1212294 شعر دوره رمانتيك تستي و تشريحي
1212295 شعر معاصر انگليسي تستي و تشريحي
1212296 نقد و بررسي ادبيات فارسي تستي و تشريحي
1212298 روش تحقيق تستي و تشريحي
1212311 مباحث زبان شناسي تستي و تشريحي
1212324 ادبيات از ديدگاه زبان شناسي ( آموزش محور ) تستي
1212215 مباني زبانشناسي تستي
1212216 تطورزبان فارسي تستي
1212217 آواشناسي زبان فارسي تستي
1212218 تاريخ زبانشناسي تستي
1212219 ساخت زبان فارسي (ارشد) تستي
1212220 زبان تخصصي تستي
1212221 واج شناسي تستي
1212222 روش تحقيق درمطالعات زبان شناسي تستي
1212223 ساخت واژه تستي
1212224 اصول معني شناسي زبان تستي
1212225 جامعه شناسي زبان تستي
1212226 روانشناسي زبان تستي
1212331 زبانشناسي كاربردي(آموزش محور) تستي
1225020 تجزيه وتحليل كلام وكاربردشناسي تستي
1225021 مكاتب زبان شناسي تستي
1225022 تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني واسلامي درباره زبان تستي
1225023 تهيه وتدوين موادآموزش زبان فارسي تستي
1225025 زبان شناسي تاريخي وتطبيقي تستي
1225026 نحو(دستورگشتاري ) تستي و تشريحي
1225027 گويش شناسي تستي
1225028 شيوه استدلال نحوي تستي
1212359 زبانشناسي كاربردي تستي
1212361 نحو تستي و تشريحي
1212362 تحليل گفتمان و كاربرد شناسي زبان تستي
1212363 زبان شناسي شناختي تستي
1212364 نشانه شناسي تستي
1212365 تاريخ مطالعات زبانشناختي ايراني و اسلامي تستي
1212391 صرف تستي
1213173 اصول معني شناسي تستي
1212475 زبان شناسي تاريخي- تطبيقي تستي
1212232 آواشناسي آموزشي تستي
1212233 اصول وروش تدريس زبانهاي خارجي تستي
1212235 نگارش پيشرفته تشريحي
1212272 Call(اموزش محور) تستي
1225045 مسائل زبان شناسي تستي
1225047 اصول و روش تدريس مهارتها تستي
1225048 آزمون سازي زبان خارجي تستي
1225049 روش تحقيق درمسائل آموزش زبان تستي
1225050 روانشناسي زبان تستي
1225051 زبان شناسي مقابله اي وتجزيه وتحليل خطاها تستي
1225052 انگليسي بااهداف ويژه تستي
1225053 تدريس عملي تستي
1225055 ترجمه متون اسلامي تشريحي
1225056 تجزيه وتحليل كلام تستي
1225128 زبانشناسي كاربردي (آموزش محور) تستي
1225150 سنجش و ارزشيابي زبان تستي
1225151 زبانشناسي در آموزش زبان تستي
1225152 درآمدي بر تحليل گفتمان تستي
1225153 اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي تستي
1225158 روش تدريس مهارتهاي زبان تستي
1225159 نظريه هاي روانشناسي زبان تستي
1225160 انگليسي براي اهداف ويژه تستي
1225161 نگارش متون علمي دانشگاهي تشريحي
1225163 فن آوري در آموزش زبان تستي
1225164 تهيه و تدوين مطالب درسي تستي
1225165 تدريس عملي تستي
1225167 نظريه هاي جامعه شناسي زبان(آموزش محور) تستي
1225168 بررسي آموزش زبان در ايران(آموزش محور) تستي
1225175 روش تحقيق كمي و كيفي در آموزش زبان تستي
1230066 مباحث زبان شناسي عربي تستي
1230071 ادبيات داستاني تستي و تشريحي
1230129 تحليل صرفي ونحوي متون ادبي تستي
1230130 نقد و مكتب هاي ادبي تستي و تشريحي
1230131 تحليل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پايان دوره اموي تشريحي
1230132 تفاسير ادبي قرآن كريم تستي
1230133 تحليل و نقد نثر در دوره عباسي تستي
1230134 تحليل و نقد شعر در دوره عباسي تستي
1230135 تحليل متون ادبي با رويكرد بلاغت قديم وجديد تستي
1230136 روش تحقيق،مقاله نويسي و سمينار در مسائل ادبي تشريحي
1230137 ادبيات مقاومت تستي
1230138 تحليل و نقد نثر دوره معاصر تستي
1230139 تحليل و نقد شعر دوره معاصر تستي
1230141 روش تدريس متون ادبي تستي
1230142 ادبيات تطبيقي تشريحي
1230054 متون تخصصي انگليسي تستي
1230055 مباحث صرفي و نحوي تستي
1230056 شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي تستي
1230057 نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي تشريحي
1230062 شعر عربي در دوره عباسي تستي
1230063 نثر عربي در دوره عباسي تستي
1230064 نقد ادبي و مكاتب نقدي تستي و تشريحي
1230065 مباحث علوم بلاغي تستي
1230067 روش تحقيق و سمينار تشريحي
1230068 شعر دوره معاصر تستي
1230069 نثر دوره معاصر تستي
1230070 تفاسير ادبي قرآن كريم تستي
1230072 ادبيات عرفاني تستي و تشريحي
1230127 ادبيات تطبيقي ( آموزش محور ) تشريحي
1213165 كاربردنظريه هاي اجتماعي درآموزش زبان تستي
1213167 آواشناسي زبان فارسي تستي
1213168 زمينه كاربردروانشناسي درآموزش زبان فارسي تستي
1213169 كاربرد تكنولوژي آموزشي درآموزش زبان فارسي تستي
1213171 برنامه ريزي درسي تهيه وتدوين موادآموزشي تستي
1213172 روانشناسي خواندن ونوشتن تستي
1213174 روشهاي تدريس زبان تستي
1213177 تدريس مهارتهاي كلامي تستي
1213179 تشخيص نارسائيهاي يادگيري خواندن ونوشتن بازپر تستي
1213184 تدريس مهارتهاي خواندن ونوشتن تستي
1213239 زبانشناسي كاربردي(آموزش محور) تستي
1212496 مباني زبان شناسي اجتماعي تستي
1212497 معني شناسي تستي
1212507 تحليل گفتمان تستي
1212508 زبان شناسي كاربردي تستي
1212511 مكاتب زبان شناسي نوين تستي
1216633 روش ها و فنون تصميم گيري تستي
1216641 جغرافيا و راهبرد ملي (آموزش محور) تستي
1216644 ژئو پليتيك شهري (آموزش محور) تستي
1216941 فلسفه و حكمت جغرافياي سياسي تستي
1216942 نظريه هاي جغرافياي سياسي تستي
1216943 تاريخ تحولات،اصول و مفاهيم ژئوپليتيك تستي
1216944 روش شناسي تحقيق در جغرافياي سياسي تستي
1216945 تحليل فضايي سياست هاي عمومي با استفاده ازGIS تستي
1216946 ژئوپليتيك منابع و محيط زيست تستي
1216947 مكاتب و نظريه هاي ژئوپليتيك تستي
1216948 ويژگي هاي ژئوپليتيكي ايران تستي
1216949 ژئواستراتژي جهاني و ايران تستي
1216950 ژئوپليتيك انسانگرا و صلح تستي
1216951 نظام هاي ژئوپليتيك(منطقه اي و جهاني) تستي
1216555 حقوق وقوانين شهري ومنطقه اي درايران(آموزش محور) تستي
1216634 اصول ،مفاهيم ونظريه هاي ژئوپليتيك تستي
1216635 مفاهيم ونظريه هاي جغرافيايي سياسي تستي
1216636 دولت وحكومت محلي تستي
1216637 روش تحقيق درجغرافياي سياسي تستي
1216638 جغرافياي سياسي فضاي مجازي تستي
1216639 كاربرد GIS درجغرافياي سياسي تستي
1216640 جغرافياي انتخابات تستي
1216642 سازماندهي سياسي فضاي شهري تستي
1216643 جهان شهرها وديپلماسي شهري تستي
1216645 جغرافياي سياسي ايران تستي
1216647 ديدگاههاي برنامه ريزي محيط زيست شهري درايران(آموزش محور) تستي
1216952 مخاطرات محيطي و امنيت ملي ايران تشريحي
1216953 فلسفه وجودي كشور ايران تشريحي
1216954 ساختار سياسي فضا در ايران(مرزها- تقسيمات كشوري) تشريحي
1216955 سياست و حكومت در ايران تشريحي
1216956 بنيادهاي جغرافيايي هويت ايراني تشريحي
1216615 انديشه هاي نظري درجغرافيا وژئومورفولوزي تستي
1216616 ژئومورفولوژي جرياني( آموزش محور) تستي
1216618 اثرات زيست محيطي توسعه منابع آب تستي
1216619 محيطهاي كواترنري وارزيابي زيست محيطي تستي
1216648 آمارومدلسازي درژئومورفولوژي تستي و تشريحي
1216649 روشها وتكنيك ها درژئومورفولوژي تستي و تشريحي
1216651 مخاطرات زميني ومديريت محيط تستي
1216652 تهيه وتفسير نقشه هاي ژئومورفولوژي تستي و تشريحي
1216653 ژئومورفولوژي كارست تستي
1216654 تحليل هاي رقومي وتصويري وپردازش تصاويرماهواره اي درژئومورفولوژي تستي و تشريحي
1216655 خاك ومنابع ارضي تستي
1216656 واحد هاي ژئومورفولوژي ايران باتاكيدبرتوانهاي محيطي تستي
1216678 آب وهواي كواترنر(آموزش محور) تستي
1216679 زبان تخصصي (آموزش محور) تستي
1216884 انديشه هاي نظري در جغرافيا و ژئومورفولوژي تستي
1216885 سنجش از دور و GIS پيشرفته در ژئومورفولوژي تستي و تشريحي
1216887 ژئومورفولوژي و سنگ شناسي تستي
1216888 تكنيك ها و مدل ها در ژئومورفولوژي تستي
1216889 تكنيك ها ي ميداني و آزمايشگاهي در ژئومورفولوژي تستي
1216890 ژئومورفولوژي و رسوبات سطحي تستي
1216891 ژئومورفولوژي محوطه هاي فرهنگي تستي
1216892 مديريت مخاطرات ژئومورفولوژيكي تستي
1216893 ژئومورفولوژي و آمايش منابع آب تستي
1216894 ژئومورفولوژي و آمايش فضاهاي شهري و روستايي تستي
1216895 ژئومورفولوژي و مديريت فرسايش خاك تستي
1216928 زبان تخصصي آموزش محور) تستي
1216929 ژئومورفولوژي جرياني(آموزش محور) تستي
1216934 ژئومورفولوژي كمي رودخانه اي تستي
1216936 واحدهاي ژئومورفولوژي ايران تستي
1216937 اكوژئومورفولوژي تستي
1216938 هيدروژئو مورفولوژي كارست تستي
1216939 مخاطرات ژئومورفولوژي تستي
1216940 هيدروژئومورفولوژي (آموزش محور) تستي
1114097 شيمي معدني پيشرفته تستي و تشريحي
1114098 شيمي آلي پيشرفته تستي و تشريحي
1114100 شيمي تجزيه پيشرفته تستي و تشريحي
1114108 شيمي داروئي تستي و تشريحي
1114279 شيمي تركيبات طبيعي تشريحي
1114280 شيمي سنتز مواد آلي تشريحي
1114282 گياه شناسي تشريحي
1114285 كاربرد روشهاي دستگاهي در جداسازي وشناسايي تركيبات طبيعي تشريحي
1114286 شيمي سنتز تركيبات طبيعي تستي و تشريحي
1114113 اصول بيوشيمي تستي
1114398 شناخت گياهان دارويي و معطر تشريحي
1114400 سنتز مواد آلي و تركيبات طبيعي تستي و تشريحي
1114403 جداسازي و خالص سازي تركيبات طبيعي تشريحي
1114099 شيمي فيزيك پيشرفته تستي و تشريحي
1114133 تجزيه مقاديربسياركم تستي و تشريحي
1114134 راديوشيمي وكاربردآن درشيمي تجزيه تستي و تشريحي
1114135 اسپكتروسكپي تجزيه اي 2 تستي و تشريحي
1114136 كروماتوگرافي تستي و تشريحي
1114137 كمپلكسهادرشيمي تجزيه تستي
1114139 الكتروشيمي تجزيه اي تستي و تشريحي
1114140 اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1 تستي و تشريحي
1114141 روشهاي فيزيكي وشيميايي جداسازي تستي و تشريحي
1114367 الكتروشيمي تجزيه اي 1 تستي و تشريحي
1114368 طيف بيني اتمي تجزيه اي تستي و تشريحي
1114369 طيف بيني مولكولي تجزيه اي تستي و تشريحي
1114370 كروماتوگرافي تستي و تشريحي
1114102 روشهاي سنتزآلي تشريحي
1114103 شيمي فيزيك آلي پيشرفته تستي و تشريحي
1114109 شيمي هتروسيكل تشريحي
1114111 مباني شيمي پليمر تستي
1114123 سنتزپليمرها تستي و تشريحي
1114374 سنتز مواد آلي تشريحي
1114377 بيوشيمي آلي تستي
1114384 شيمي دارويي پيشرفته تستي و تشريحي
1114104 طيف سنجي مولكولي 1 تستي و تشريحي
1114145 ترموديناميك آماري 1 تستي و تشريحي
1114146 شيمي كوانتومي 2 تستي و تشريحي
1114147 سينتيك شيميايي پيشرفته تستي و تشريحي
1114151 الكتروشيمي پيشرفته تستي و تشريحي
1114152 شيمي سطح تستي و تشريحي
1114155 شيمي هسته اي تستي و تشريحي
1114158 شيمي آب تستي
1114244 شيمي محاسباتي تستي و تشريحي
1114389 شيمي سطح و حالت جامد تستي و تشريحي
1114390 سينتيك و ديناميك شيميايي تستي و تشريحي
1114157 كريستالوگرافي تستي
1114164 سينيتيك ،ترموديناميك ومكانيسم واكنشهاي معدني تستي و تشريحي
1114165 شيمي فيزيك معدني تستي و تشريحي
1114166 طيف سنجي درشيمي معدني تستي و تشريحي
1114170 كاربردنظريه گروههادرشيمي تستي و تشريحي
1114171 شيمي آلي فلزي تستي و تشريحي
1114172 بيوشيمي معدني تستي
1114173 سنتزوشناسايي كمپلكسهاي معدني تستي و تشريحي
1114396 طيف سنجي معدني تستي و تشريحي
1114410 واكنشگاهها تشريحي
1114411 طراحي آزمايش و افزايش مقياس فرايندها تشريحي
1114412 شناسايي و تعيين ساختار مواد تشريحي
1114413 كنترل دستگاهي در صنعت شيمي تشريحي
1114414 شيمي صنايع غذايي پيشرفته تشريحي
1114415 فرايندهاي تصفيه آب و پساب تشريحي
1114416 مباحث ويژه در شيمي كاربردي تشريحي
1114418 كاتاليزورهاي صنعتي تشريحي
1114419 فرايندهاي پتروشيمي تشريحي
1114420 غشاها و فرايندهاي غشايي تشريحي
1114421 شيمي و فناوري مواد مركب تشريحي
1114422 زيست فناوري محيط زيست تشريحي
1111179 آناليزحقيقي 1 تشريحي
1111207 جبرپيشرفته تستي و تشريحي
1111208 هندسه منيفلد1 تشريحي
1111229 توپولوژي جبري 1 تشريحي
1111480 آناليز تركيباتي تشريحي
1111481 نظريه گراف تشريحي
1111482 گروههاي نا متناهي تشريحي
1111484 نظريه كد گذاري تشريحي
1111485 نظريه جبري گراف تشريحي
1111486 نظريه گروه هاي متناهي تشريحي
1111487 ميدان هاي متناهي تشريحي
1111488 نظريه رمز گذاري تشريحي
1111489 بهينه سازي تركيباتي تشريحي
1111180 آناليزعددي پيشرفته تشريحي
1111181 تحقيق درعمليات پيشرفته 1 تشريحي
1111182 حل عددي معادلات بامشتقات جزيي تشريحي
1111183 روشهاي عددي درجبرخطي تشريحي
1111184 حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي تشريحي
1111185 حل عددي معادلات انتگرال تشريحي
1111186 بهينه سازي تشريحي
1111189 نرم افزارعددي تشريحي
1111191 برنامه ريزي متغيرهاي صحيح ونظريه شبكه ها تستي و تشريحي
1111193 شبيه سازي كامپيوتري تشريحي
1111195 برنامه ريزي پويا تستي و تشريحي
1111197 نظريه صف تستي و تشريحي
1111200 نظريه كدها تستي و تشريحي
1111201 نظريه گراف تستي و تشريحي
1111304 تحقيق در عمليات پيشرفته 2 تشريحي
1111306 بهينه سازي مدلهاي غير خطي تشريحي
1111313 نظريه كدها( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1111475 نظريه كنترل تشريحي
1111476 آناليز تابعي كاربردي تشريحي
1111209 مباحثي درمنطق رياضي تستي و تشريحي
1111210 مباحثي درنظريه مجموعه ها تستي و تشريحي
1111212 نظريه گراف تستي و تشريحي
1111214 جبرجابجايي تشريحي
1111215 جبرهمولوژيك تشريحي
1111216 گروههاي نامتناهي تشريحي
1111217 نظريه نمايش گروهها تشريحي
1111218 جبرلي 1 تشريحي
1111221 نظريه كاتگوري تشريحي
1111222 جبرجامع (جهاني ) تشريحي
1111225 گروههاي متناهي تشريحي
1111226 هندسه منيفلد2 تشريحي
1111227 توپولوژي ديفرانسيل 1 تشريحي
1111228 توپولوژي ديفرانسيل 2 تشريحي
1111230 توپولوژي جبري 2 تشريحي
1111231 گروه وجبرلي 1 تستي و تشريحي
1111233 هندسه جبري 1 تشريحي
1111234 هندسه جبري 2 تشريحي
1111237 آناليزمختلط تشريحي
1111238 آناليزحقيقي 2 تشريحي
1111239 آناليزتابعي تشريحي
1111240 نظريه عملگرها تشريحي
1111241 آناليزتابعي كاربردي تشريحي
1111242 آناليزهارمونيك تشريحي
1111248 دستگاههاي ديناميكي 1 تشريحي
1111249 دستگاههاي ديناميكي 2 تشريحي
1111441 نظريه حلقه ومدول تشريحي
1111528 بهينه سازي غير خطي پيشرفته 1 تشريحي
1111530 بهينه سازي تركيباتي تشريحي
1111532 بهينه سازي چند هدفه تشريحي
1111534 بهينه سازي شبكه اي تشريحي
1111535 بهينه سازي محدب تشريحي
1111536 بهينه سازي نا هموار تشريحي
1111538 حساب تغييرات وكنترل بهينه تشريحي
1111540 كنترل خطي وغير خطي تشريحي
1111541 مدل سازي رياضي تشريحي
1111552 آناليز حقيقي تشريحي
1111553 بهينه سازي خطي پيشرفته1 تشريحي
1111574 رياضي مالي 1 تشريحي
1111575 ارزيابي و مديريت ريسك تستي و تشريحي
1111576 مهندسي مالي تستي و تشريحي
1111577 حسابان تصادفي در مالي تشريحي
1111579 رياضي مالي 2 تشريحي
1117229 نظريه اندازه واحتمال 1 تستي و تشريحي
1111314 نظريه گراف( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1111462 آناليز تابعي كاربردي تشريحي
1111551 آناليز عددي پيشرفته تشريحي
1111555 روشهاي عددي در جبر خطي تشريحي
1111556 حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي تشريحي
1111557 حل عددي معادلات انتگرال تشريحي
1111558 حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي تشريحي
1111469 جبر جابجايي 2 تشريحي
1111470 مباحثي در نظريه مدول هاي كوهمولوژي موضعي 1 تشريحي
1111319 نظريه گراف( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1111582 جبر پيشرفته تشريحي
1111583 آناليز حقيقي 1 تشريحي
1111584 هندسه منيفلد1 تشريحي
1111605 جبر جابجايي تشريحي
1111608 جبر همولوژي تشريحي
1111612 جبر جامع تشريحي
1111617 ساختارهاي جبري فازي تشريحي
1111585 آناليز حقيقي 2 تشريحي
1111586 آناليز تابعي 1 تشريحي
1111593 آناليز هارمونيك تشريحي
1111594 نظريه فضاهاي باناخ تشريحي
1111597 آناليز مختلط تشريحي
1111626 نظريه عملگرها تشريحي
1220384 تاريخ حديث تستي
1220385 تفسيرقرآن 1 تستي
1220386 علوم قرآني 1 تستي
1220387 فقه الحديث تستي
1220388 مفردات قرآن 1 تستي
1220389 تفسيرقرآن 2 تستي
1220390 علوم قرآني 2 تستي
1220391 روشهاي تفسيري تستي
1220392 علوم قرآني 3 تستي
1220393 تفسيرقرآن 3 تستي
1220394 مفردات قرآن 2 تستي
1220395 تاريخ قرآن تستي
1220596 نقد و بررسي آراي رجالي( آموزش محور ) تستي
1225059 زبان خارجي تستي
1212249 زبان خارجي تستي
1220368 مباحث اصول 1 تستي
1220369 فقه استدلالي 1 تستي
1220370 آيات الاحكام تستي
1220371 مباحث اصول 2 تستي
1220372 فقه استدلالي 2 تستي
1220373 قواعدفقه 1 تستي
1220374 مباحث اصول 3 تستي
1220375 فقه استدلالي 3 تستي
1220376 قواعدفقه 2 تستي
1220377 فقه تطبيقي تستي
1220613 روش تحقيق و ماخذشناسي( آموزش محور ) تستي
1220666 تاريخ تصوف از آغاز تا قرن هفتم تستي
1220667 اديان ابتدايي و قديم تستي
1220668 اديان ايران پيش از اسلام تستي
1220669 تاريخ يهود تستي
1220670 اديان هند و بودايي تستي
1220671 متون ديني و عرفاني به زبان خارجي 1 تستي
1220672 متون عرفاني به زبان عربي تستي
1220673 زبان خارجي(متون اسلامي) تستي
1220674 تاريخ تصوف از قرن هفتم تا عصر حاضر تستي
1220675 عرفان و ادب فارسي تستي
1220676 متون ديني و عرفاني به زبان خارجي 2 تستي
1220677 اديان خاور دور تستي
1220678 تاريخ مسيحيت تستي
1220679 علم كلام تطبيقي تستي
1220681 تاريخ مجادلات در اسلام(آموزش محور) تستي
1220684 تاريخ تحليلي اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امويان تستي
1220685 تاريخ علوم در تمدن اسلامي 1 تستي
1220686 جغرافياي تاريخي جهان اسلام تستي
1220687 تاريخ تعليم و تربيت در اسلام تستي
1220688 زبان انگليسي تخصصي 1 تستي
1220689 تاريخ تحليلي اسلام از ظهور عباسيان تا سقوط بغداد تستي
1220690 تاريخ علوم در تمدن اسلامي 2 تستي
1220691 شناخت ماخذ تاريخ و تمدن اسلام تستي
1220692 اسلام شناسي در غرب تستي
1220693 زبان انگليسي تخصصي 2 تستي
1220699 تاريخ تحليلي اسلام از سقوط بغداد تا پايان صفويه تستي
1220700 فلسفه علمي و نظري تاريخ تشريحي
1220702 تاريخ تحليلي اسلام در مغرب و اندلس تستي
1220703 تاريخ هنر و معماري در تمدن اسلامي تستي
1220704 عثمانيان (آموزش محور) تستي
1220403 مفهوم وتاريخ پيدايش تشيع تستي
1220405 سيره ائمه 1 تستي
1220406 فلسفه علم تاريخ تشريحي
1220408 سيره ائمه 2 تستي
1220409 تاريخ سياسي شيعه 1 تستي
1220410 نقدمتون تاريخي تستي
1220411 علم وآموزش درجهان تشيع تستي
1220412 تاريخ اجتماعي شيعه 1 تستي
1220413 فرق شيعه تستي
1229122 مكاتب تاريخ نگاري درتمدن اسلامي تستي
1229123 تاريخ سياسي شيعه 2 تستي
1229124 تشيع درآثارمستشرقان تستي
1229125 روش شناسي تاريخي تستي
1229148 سير انديشه هاي سياسي و اجتماعي در جهان اسلام(با تكيه بر انديشه هاي شيعه)آموزش محور تستي
1229149 تاريخ اجتماعي شيعه2 (آموزش محور) تستي
1212247 زبان خارجه تستي
1212248 فلسفه ملاصدرا (1) تستي
1220308 منطق قديم تستي
1220309 مسائل كلامي جديد تستي
1220310 فلسفه مشاء (1) تستي
1220311 فلسفه اشراق (1) تستي
1220312 فلسفه غرب (1) تستي
1220313 فلسفه مشاء (2) تستي
1220314 فلسفه ملاصدرا (2) تستي
1220315 فلسفه اشراق (2) تستي
1220316 منطق جديد تستي
1220317 فلسفه غرب (2) تستي
1220662 فلسفه تطبيقي تستي
1220663 فلسفه ملاصدرا (3) تستي
1220665 كلام معتزله و اشاعره و اماميه(آموزش محور) تستي
1219002 حكمت مشاء (1) تستي
1219003 حكمت متعاليه (1) تستي
1219004 حكمت اشراق (1) تستي
1219006 حكمت مشاء(2) تستي
1219007 حكمت اشراق (2) تستي
1219068 تاريخ فلسفه غرب (1) تستي
1219069 حكمت متعاليه (2) تستي
1219070 تاريخ فلسفه غرب (2) تستي
1219074 تاريخ فلسفه غرب(3) تستي
1219075 فلسفه تطبيقي تستي
1219076 تاريخ فلسفه اسلامي تستي
1219077 عرفان اسلامي تستي
1219012 استنباطهاي فلسفي و كلامي از قرآن و حديث(آموزش محور) تستي
1219024 كلام تحليلي 1 تستي
1219026 تاريخ كلام اسلامي تستي
1219027 فلسفه، كلام و عرفان تستي
1219028 شيعه شناسي تستي
1219034 متن شناسي كلامي تستي
1219035 كلام تحليلي 2 تستي
1219036 كلام تطبيقي 1 تستي
1219037 زبان تخصصي تستي
1219038 آيات و روايات كلامي تستي
1219039 كلام تحليلي 3 تستي
1219040 كلام تحليلي 4 تستي
1219041 كلام تطبيقي 2 تستي
1219042 انديشه هاي كلامي معاصر در جهان اسلام تستي
1219001 منطق قديم ارسطويي تستي
1219005 زبان انگليسي تخصصي تستي
1219008 حكمت متعاليه (2) تستي
1219009 كلام معتزله و اشاعره و اماميه تستي
1219010 حكمت متعاليه (3) تستي
1219011 حكمت متعاليه (4) تستي
1219013 مباني فلسفي علم كلام تستي
1220614 كلام اسلامي( آموزش محور ) تستي
1220325 متون ادبي درراستاي نهج البلاغه تستي
1220326 علوم بلاغي تستي
1220327 نحوكاربردي تستي
1220328 تاثيرنهج البلاغه برادب پارسي تستي
1220329 علوم نهج البلاغه (1) تستي
1220330 زبان انگليسي تستي
1220338 نقدادبي تستي
1220339 تاريخ تمدن تستي
1220340 تاريخ تحليلي حضرت امير1 تستي
1220341 علوم نهج البلاغه 2 تستي
1220342 توحيد تستي
1220343 تاريخ تحليلي حضرت امير2 تستي
1220344 تاريخ سياسي واجتماعي اسلام تا411ه.ق تستي
1220345 نبوت وامامت تستي
1220346 معاد تستي
1220604 انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه(آموزش محور) تستي
1220694 فلسفه اخلاق تستي
1220705 علم اخلاق و سيري در تاريخ آن تستي
1220706 سيستم اخلاقي و ريشه هاي اخلاق در نهج البلاغه تستي
1220695 حقوق و علوم سياسي تستي
1220707 مديريت تستي
1220708 اقتصاد تستي
1223085 متون حقوقي به زبان خارجي تستي
1223086 حقوق بين الملل اسلامي تستي
1223087 حقوق درياها تستي
1223088 حقوق جزاي بين الملل تستي
1223089 حقوق معاهدات تستي
1223090 حقوق بين الملل اقتصادي تستي
1223091 مسئوليت بين المللي تستي
1223092 نظام بين المللي حقوق بشر تستي
1223094 حقوق تجارت بين الملل تستي
1223095 روشهاي حقوقي حل وفصل اختلافات بين المللي تستي
1223096 سازمانهاي بين المللي تستي
1223097 حقوق بين الملل خصوصي تستي
1223098 حقوق مخاصمات مسلحانه (ارشد) تستي
1223100 حقوق ديپلماتيك كنسولي تستي
1223102 حقوق دريايي تستي
1223103 حقوق بين الملل هواوفضا تستي
1223104 مسئوليت مدني تستي
1223105 حقوق بين الملل محيط زيست تستي
1223178 روش تحقيق پيشرفته تستي
1223204 تاريخ تحولات حقوق بين الملل (آموزش محور) تستي
1223118 فلسفه حقوق تستي
1223140 اصول فقه 2 تستي
1223141 متون فقه 2 تستي
1223142 حقوق تجارت تستي
1223143 آيين دادرسي مدني تستي
1223144 حقوق مدني 2 تستي
1223145 حقوق مدني 1 تستي
1223146 حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين ) تستي
1223147 مسئوليت مدني تستي
1223148 متون فقه 1 تستي
1223149 اصول فقه 1 تستي
1223150 متون حقوقي به زبان خارجه تستي
1223151 قواعدفقه تستي
1223152 داوريهاي بين المللي تستي
1223153 حقوق دريايي تستي
1223154 حقوق تجارت بين الملل تستي
1223158 حقوق اسلامي تطبيقي تستي
1223159 آيين نگارش آراء قضايي تستي
1223160 اجراي احكام واسناد تستي
1223161 حقوق رقابت تجاري تستي
1223203 حقوق مدني تطبيقي(آموزش محور) تستي
1223106 حقوق جزاي عمومي 1 تستي
1223107 جرم شناسي تستي
1223109 آيين دادرسي كيفري تستي
1223113 پليس علمي وكشف جرائم تستي
1223116 روان شناسي جنايي تستي
1223119 حقوق جزاي بين الملل تستي
1223120 مسئوليت مدني تستي
1223122 جامعه شناسي جنايي تستي
1223123 پزشكي قانوني تستي
1223130 متون فقه جزايي 1 تستي
1223131 متون حقوقي 1به زبان خارجي تستي
1223133 متون فقه جزايي 2 تستي
1223135 متون حقوقي 2به زبان خارجي تستي
1223136 حقوق اسلامي تطبيقي تستي
1223137 روش تحقيق تستي
1223177 حقوق جزاي اختصاصي تطبييقي تستي
1223179 حقوق جزاي اختصاصي1 تستي
1223185 حقوق جزاي عمومي 2 تستي
1223206 حقوق جزاي اختصاصي 2(آموزش محور) تستي
1223209 مباني حقوق عمومي تستي
1223210 آيين دادرسي اداري تستي
1223211 حقوق قراردادهاي اداري تستي
1223212 حقوق شوراهاي اداري تستي
1223213 حقوق شهروندي تستي
1223214 حقوق استخدامي تستي
1223215 حقوق محيط زيست تستي
1223217 متون حقوقي به زبان خارجي تستي
1223233 حقوق اداري تطبيقي تستي
1223234 تجزيه و تحليل آراء ديوان عدالت اداري تستي
1223235 مسئوليت مدني دولت تستي
1223237 حقوق سازمانهاي اداري تستي
1223238 حقوق اداري پيشرفته تستي
1223239 حقوق اموال عمومي و دولتي تستي
1223240 حقوق شهري و روستايي تستي
1223241 شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات تستي
1223242 حقوق آئين تصميم گيري اداري (آموزش محور) تستي
1220723 اصول فقه 1 تستي
1220724 فقه 1 تستي
1220725 قواعد فقه مدني تستي
1220748 اصول فقه 2 تستي
1220749 فقه 2 تستي
1220750 فقه 3 تستي
1220751 فقه 4 تستي
1220752 اصول فقه 3 تستي
1220753 اصول فقه 4 تستي
1220363 دين واخلاق تستي
1220859 چيستي و خاستگاه دين تستي
1220860 براهين اثبات وجود خدا و صفات او تستي
1220861 منطق فهم دين تستي
1220862 عقل و دين تستي
1220863 نبوت، وحي و تجربه ديني تستي
1220864 حقانيت دين و رستگاري بشر تستي
1220865 زبان دين تستي
1220866 اعجاز تستي
1220867 الهيات تطبيقي(تاريخ تدوين كتب آسماني و محورهاي موضوعي) تستي
1220870 جاودانگي نفس و مسئله آخرت تستي
1220871 قلمرو دين و جامعيت آن تستي
1220872 الهيات و مسئله شر(تطبيقي) تستي
1220873 علم و دين تستي
1220874 رويكردهاي اخلاق اسلامي تستي
1220875 مباني اخلاق در قرآن تستي
1220876 اخلاق در حديث و سيره تستي
1220877 فلسفه اخلاق در غرب(با تاكيد بر اخلاق هنجاري) تستي
1220879 متون تخصصي اخلاق اسلامي تستي
1220880 فلسفه اخلاق در اسلام تستي
1220881 اخلاق كاربردي1(اخلاق در حوزه مسائل بهداشت و سلامت انسان و محيط) تستي
1220882 اخلاق كاربردي2(اخلاق در حوزه مسائل فرهنگي) تستي
1220883 اخلاق كاربردي3(اخلاق در حوزه مسائل اقتصادي) تستي
1220884 اخلاق كاربردي4(اخلاق در حوزه مسائل سياسي) تستي
1220885 تصميم گيري اخلاقي(با تاكيد بر تعارض اخلاقي) تستي
1220886 كليات فلسفه اخلاق تستي
1220887 كليات اخلاق كاربردي تستي
1220900 فقه الاخلاق(آموزش محور) تستي
1220901 انسان شناسي(آموزش محور) تستي
1220352 انسان شناسي تستي
1220354 آشنايي بامتون اخلاق اسلامي تستي
1220465 اخلاق خانواده تستي
1220467 آشنايي بامتون اخلاق به زبان انگليسي تستي
1220468 كليات فلسفه اخلاق تستي
1220615 اخلاق پزشكي ( آموزش محور ) تستي
1236021 نظام اخلاقي اسلام تستي
1236022 اخلاق و عرفان تستي
1236023 آيات اخلاقي قرآن كريم تستي
1236024 اخلاق زمامداري تستي
1236025 اخلاق اسلامي فردي تستي
1236026 اخلاق اسلامي اجتماعي تستي
1236027 مباني و روش هاي تربيتي در اسلام تستي
1236029 روانشناسي رشد تستي
1220353 كليات فلسفه اخلاق تستي
1220906 اخلاق ماثور تستي
1220910 زبان تخصصي و آشنايي با متون اخلاقي تستي
1220914 نظام اخلاقي اسلام (1) تستي
1220915 اخلاق اسلامي فردي تستي
1220916 اخلاق و عرفان تستي
1220917 مباني و روشهاي تعليم و تربيت در اسلام تستي
1220918 نظام اخلاقي اسلام(2) تستي
1220919 اخلاق اسلامي اجتماعي تستي
1220920 روانشناسي رشد اخلاقي تستي
1220921 مفاهيم اخلاقي قرآن تستي
1220922 اخلاق كسب و كار(آموزش محور) تستي
1220356 اخلاق مقايسه اي تستي
1220357 تاريخ فلسفه اخلاق تستي
1220358 فرااخلاق تستي
1220362 مباني اخلاقي جهاني تستي
1220366 اخلاق اسلامي تستي
1236018 آشنايي با متون اخلاق به زبان انگليسي تستي
1236020 اخلاق زيست محيطي تستي
1236033 نظريه هاي اخلاقي 2 تستي
1236034 نظريه هاي اخلاقي1 تستي
1220927 اخلاق تطبيقي بين الاديان تستي
1220928 تاريخ فلسفه اخلاق در اسلام و غرب تستي
1220929 فرا اخلاق (1) تستي
1220930 نظريه هاي اخلاقي(مكاتب اخلاق هنجاري)(1) تستي
1220931 فرا اخلاق(2) تستي
1220932 نظريه هاي اخلاقي(مكاتب اخلاق هنجاري)(2) تستي
1220933 نظريه اخلاقي اسلام تستي
1220907 انگيزش اخلاقي تستي
1220908 تاريخچه اخلاق كاربردي تستي
1220909 اخلاق پژوهش تستي
1220923 اخلاق زيستي تستي
1220924 اخلاق زيست محيطي تستي
1220925 اخلاق فناوري اطلاعات تستي
1220926 اخلاق و سياست تستي
1219043 فلسفه ملاصدرا:هستي شناسي تستي
1219044 فلسفه سينوي 1 تستي
1219045 فلسفه اشراق 1 تستي
1219046 فلسفه غرب 1 تستي
1219047 فلسفه ملاصدرا:خداشناسي تستي
1219048 فلسفه سينوي 2 تستي
1219049 فلسفه اشراق 2 تستي
1219050 فلسفه غرب 2 تستي
1219051 زبان تخصصي 1 تستي
1219052 فلسفه ملاصدرا:علم النفس و آخرت شناسي تستي
1219053 مسائل جديد كلامي تستي
1219054 كليات فلسفه اخلاق تستي
1219055 منطق جديد تستي
1219056 منطق سينوي تستي
1219057 فلسفه تطبيقي(آموزش محور) تستي
1220318 فلسفه ملاصدرا3 تستي
1225058 زبان تخصصي تستي
1219078 علوم قرآني (2) تستي
1219079 تاريخ قرآن كريم تستي
1219080 تفسير نهج البلاغه تستي
1219081 تفسير آيات مشكل قرآن كريم تستي
1219082 مقايسه قرآن و كتب آسماني گذشته(آموزش محور) تستي
1219083 زبان تخصصي(آموزش محور) تستي
1220934 روش ها و مكاتب تفسير قرآن تستي
1220935 تفسير قرآن كريم(1) تستي
1220936 علوم قرآني(1) تستي
1220937 تاريخ حديث تستي
1220938 مفردات قرآن كريم تستي
1220939 تفسير قرآن كريم(2) تستي
1220940 فقه الحديث تستي
1220941 روش تحقيق و ماخذ شناسي تستي
1220942 علم رجال تستي
1112328 بيوفيزيك سلولي تستي
1112330 بيوفيزيك مولكولي تستي
1112355 فيزيك پزشكي تستي
1112359 بيوشيمي فيزيك تستي
1112361 روشهاي نو تركيبي(آموزش محور) تستي
1112368 مهندسي ژنتيك پروكاريوتها تستي
1112371 مهندسي ژنتيك يوكاريوتها تستي
1112372 فناوري تخمير تستي
1112374 زيست فناوري غذايي تستي
1112391 اخلاق زيستي در زيست فناوري تستي
1112399 بيوانفورماتيك تستي
1112400 روش پژوهش و طراحي آزمايش تستي
1112240 ژنتيك مولكولي تستي
1112291 ژنتيك سرطان تستي
1112350 ژنتيك رفتاري(آموزش محور) تستي
1112422 ژنتيك انساني تكميلي تستي
1112424 مهندسي ژنتيك تستي
1112427 سيتوژنتيك تكميلي تستي
1112428 كشت سلول و بافت تستي
1112429 روش پژوهش و طراحي آزمايش تستي
1112432 زيست فناوري ميكروارگانيسم ها (آموزش محور) تستي
1112105 متابوليسم گياهي تستي
1112403 سيستماتيك گياهي پيشرفته تستي
1112404 ياخته شناسي و بافت شناسي گياهي پيشرفته تستي
1112405 بوم شناسي پوشش هاي گياهي تستي
1112406 جذب و انتقال در گياهان تستي
1112408 ساز و كارهاي مولكولي فتوسنتز تستي
1112409 بيوشيمي گياهي تستي
1112445 رشد و نمو گياهي پيشرفته تستي
1112447 روابط آبي گياه و خاك(آموزش محور) تستي
1112107 گرده شناسي تستي
1112110 فلورايران تستي
1112112 جغرافياي گياهي تستي
1112537 بيوانفورماتيك ساختاري تستي
1112538 بيوفيزيك پرتوي تستي
1112540 بيوفيزيك مولكولي تستي
1112541 روش و منطق تحقيق تستي
1112542 بيوشيمي فيزيك تستي
1112549 روش هاي بيوفيزيك تستي
1112550 طراحي محاسباتي دارو تستي
1112554 بيوفيزيك و علوم دارويي(آموزش محور) تستي
1112103 تاكسونومي جديد تستي
1112104 اكولوژي پوششهاي گياهي تستي
1112108 ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي تستي
1112109 جذب وانتقال تستي
1112111 هالوفيتها تستي
1112122 پتريدوفيتها تستي
1112199 رشد و نمو پيشرفته گياهي( آموزش محور ) تستي
1112238 بيولوژي وفيزيولوژي جلبكها(آموزش محور) تستي
1112210 ژنتيك پروكاريوتها تستي
1112239 مهندسي ژنتيك 1(نظريه ها) تستي
1112288 مهندسي ژنتيك2 (كاربردها) تستي
1112290 تازه هايي از ژنتيك تستي
1112293 ژنتيك انساني تستي
1112295 زيست شناسي مولكولي و تكامل(آموزش محور) تستي
1112351 ژنتيك كمي(آموزش محور) تستي
1112211 ژنتيك يوكاريوتها تستي
1112213 بيوتكنولوژي فرآيندهاي تخميري تستي
1112214 بيوانفورماتيك تستي
1112216 ساختار وعملكردماكرومولكول هاي زيستي تستي
1112219 بيوتكنولوژي غذايي تستي
1112266 فتوسنتز تستي
1112267 متابوليسم دركشت وسلول وبافت تستي
1112268 رشد ونموپيشرفته گياهي تستي
1112269 كاربرد كامپيوتردرعلوم زيستي تستي
1117105 آمارپيشرفته واحتمال درزيست شناسي تشريحي
1112347 سيتوهيستوتكنيك(آموزش محور) تستي
1218653 حسابداري براي مديران (آموزش محور) تستي و تشريحي
1218938 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي تستي
1218939 مديريت مالي پيشرفته تستي
1218940 بررسي موارد خاص در مديريت مالي تستي
1218941 حسابداري مديريت تستي
1218942 بازار پول و سرمايه تستي
1218943 مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهادار تستي
1218944 سازمانهاي پولي و مالي تستي
1218945 مديريت سرمايه گذاري پيشرفته تستي و تشريحي
1218946 سيستمهاي اطلاعات مديريت تستي
1218947 پژوهش عملياتي پيشرفته تستي
1218948 سمينار مالي تستي
1218949 تئوريهاي مديريت پيشرفته تستي
1218950 اقتصاد مديريت تستي
1218348 بازاريابي الكترونيكي تستي و تشريحي
1218667 روش هاي حل مساله (آموزش محور) تستي
1218845 مباني تئوري و فلسفي سيستم ها ي اطلاعاتي تشريحي
1218846 مباني و زيرساخت فناوري اطلاعات تستي
1218847 مباني مديريت دانش تستي
1218848 هوشمندي كسب و كار تستي
1218849 سيستم هاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي تستي
1218850 مديريت استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي تستي
1218851 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات تستي
1218852 تجارت و كسب و كار الكترونيك تشريحي
1218855 مدل هاي كسب و كار الكترونيك تستي و تشريحي
1218856 جنبه هاي حقوقي كسب و كار الكترونيك تستي و تشريحي
1218857 تجارت سيار تستي
1218862 مديريت امنيت فناوري اطلاعات تستي و تشريحي
1218863 سيستم هاي سازماني تستي
1218330 داده كاوي و انبار داده ها تستي
1218842 مديريت منابع اطلاعاتي پيشرفته تستي
1218844 مدل سازي اطلاعات در سازمان تستي
1218861 فناوري هاي ذخيره سازي تشريحي
1218339 سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري تستي
1218858 مديريت فرايندهاي كسب و كار تستي
1218859 روش شناسي توسعه سيستمهاي اطلاعاتي تستي
1218351 استراتژي هاي مديريت دانش تستي
1218352 مديريت دانش در سازمانها تستي و تشريحي
1218853 فناوريهاي مديريت دانش تستي
1218854 فرايندهاي مديريت دانش تستي و تشريحي
1218402 تئوريهاي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218403 كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات تستي و تشريحي
1218409 تئوريهاي كارآفريني تستي و تشريحي
1218410 تحليل محيط كسب و كار تستي و تشريحي
1218411 روش تحقيق در كارآفريني تستي و تشريحي
1218412 توسعه محصول جديد تستي و تشريحي
1218414 طراحي و تدوين طرح كسب و كار تستي و تشريحي
1218537 تشخيص فرصت هاي كار آفريني تستي و تشريحي
1218538 مديريت استراتژيك كار آفريني تستي و تشريحي
1218540 الگوهاي تصميم گيري كار آفرينان تستي و تشريحي
1218541 ايجاد كسب وكار تستي و تشريحي
1218542 مديريت كسب وكار هاي كوچك تستي و تشريحي
1218543 استقرار كسب وكار تستي و تشريحي
1218544 مديريت زنجيره تامين تستي و تشريحي
1218700 جهاني سازي و رشد دركسب و كارهاي كوچك و متوسط (آموزش محور) تستي
1218417 تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني تستي و تشريحي
1218418 مديريت دانشگاه تشريحي
1218419 كارآفريني دانشگاهي تشريحي
1218420 اقتصاد آموزش عالي تشريحي
1218421 الگوهاي تصميم‌گيري كارآفرينان تستي و تشريحي
1218423 بازاريابي و تجاري‌سازي دانش و فناوري تستي و تشريحي
1218424 كيفيت و ارزشيابي در آموزش عالي تستي
1218425 مديريت استراتژيك كارآفريني تستي و تشريحي
1218427 مديريت رفتار سازماني پيشرفته (آموزش محور) تستي
1218434 تئوريهاي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218532 روش تحقيق در كارآفريني تستي و تشريحي
1218533 تئوري‌هاي كارآفريني تستي و تشريحي
1218534 تحليل محيط كسب و كار تستي و تشريحي
1218535 طراحي و تدوين طرح كسب و كار تستي و تشريحي
1218536 كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات تستي و تشريحي
1218431 حسابداري براي مديران تستي و تشريحي
1218432 مديريت استراتژيك تستي و تشريحي
1218433 نظريه هاي سازمان ومديريت تستي
1218470 مديريت منابع انساني تستي
1218471 مديريت رفتار سازماني تستي
1218472 مديريت مالي تستي
1218473 مديريت بازاريابي تستي
1218474 اخلاق واحكام كسب وكار تستي
1218475 اصول اقتصاد تستي
1218476 مديريت عمليات تستي و تشريحي
1218477 مديريت استراتژيك پيشرفته تستي
1218478 پياده سازي استراتژي تستي
1218479 تفكر استراتژيك واستراتژي در عمل تستي
1218480 كنترل و بودجه بندي و مديريت عملكرد تستي
1218754 مديريت كيفيت (آموزش محور) تستي
1218503 استراتژي بازاريابي تستي
1218504 تحقيقات بازاريابي تستي
1218505 بازاريابي بين بنگاهي تستي
1218506 مديريت برند تستي
1218481 نظريه هاي كارآفريني تستي
1218484 طرح ريزي وراه اندازي كسب وكار جديد تستي
1218485 كار آفريني استراتژيك تشريحي
1218486 مديريت كسب وكار هاي كوچك تستي
1218497 اصول كسب وكار بين المللي تستي
1218499 حقوق كسب وكار بين المللي تستي
1218500 بازاريابي بين الملل تستي
1218501 مديريت جهاني تستي
1218487 بازارهاونهادهاي مالي تستي و تشريحي
1218488 مديريت سرمايه گذاري تستي و تشريحي
1218489 ماليه بين الملل تستي و تشريحي
1218491 اقتصاد سنجي مالي تستي و تشريحي
1218492 مديريت رفتار سازماني پيشرفته تستي
1218494 دانش ومهارت هاي كار تيمي تستي
1218496 مديريت تغيير تشريحي
1218755 مديريت منابع انساني پيشرفته تستي
1218527 تجارت الكترونيك تستي
1218528 مديريت فناوري اطلاعات تستي
1218529 تحليل وطراحي سيستم هاي اطلاعاتي تستي
1218530 سيستم هاي خبره وهوش مصنوعي تستي
1218522 نظريه‌هاي سازمان و مديريت-ديدگاه استراتژيك تستي و تشريحي
1218523 برنامه‌ريزي منطقه‌اي براي مديران تستي
1218524 نظريه‌هاي رفتار سازماني پيشرفته تستي
1218525 جامعه شناسي شهري و پاتولوژي (آسيب شناسي) شهري تستي
1218526 سيستم‌هاي اطلاعات مديريت تستي و تشريحي
1218539 اقتصاد شهري تستي
1218555 برنامه‌ريزي شهري تستي
1218556 اصول برنامه‌ريزي در امور فرهنگي تستي
1218557 مديريت منابع انساني پيشرفته تستي
1218558 حقوق شهري و قوانين شهرسازي تستي
1218559 حمل و نقل همگاني تستي
1218562 مديريت مالي و بودجه شهرداري‌ها تستي
1218564 اصول سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) (آموزش محور) تستي
1218216 مديريت رفتارسازماني پيشرفته تستي
1218217 تحقيق درعمليات پيشرفته تشريحي
1218218 تحليل آماري تستي
1218219 تئوريهاي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218220 مديريت منابع انساني پيشرفته تستي
1218221 مديريت استراتژيك پيشرفته تستي و تشريحي
1218223 حسابداري مديريت تستي
1218224 بازارشناسي ومسائل بازاريابي تشريحي
1218225 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218511 روشهاي تحقيق در رفتار سازماني تستي
1218512 نظريه وفرايند تحول سازمان تستي
1218513 نظريه ها وفرايند ارتباطات سازماني تستي
1221143 اقتصادمديريت تستي
1218185 تئوري هاي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218186 فرآيندخطمشي گذاري تستي و تشريحي
1218187 نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته تستي
1218188 مديريت رفتارسازماني پيشرفته تستي
1218189 مديريت منابع انساني پيشرفته تستي و تشريحي
1218190 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218191 مديريت استراتژيك پيشرفته تستي و تشريحي
1218192 تحقيق درعمليات پيشرفته تشريحي
1218193 تحليل آماري تشريحي
1218194 برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني تستي
1218195 مديريت بهره وري نيروي انساني تستي
1218197 بررسي مسائل مديريت دولتي ايران تستي و تشريحي
1218573 حكومت الكترونيك (آموزش محور) تستي و تشريحي
1218668 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218669 تحليل آماري تشريحي
1218670 مديريت استراتژيك پيشرفته تستي
1218671 مديريت منابع انساني پيشرفته تستي
1218672 اخلاق و احكام كسب‌وكار تستي
1218673 كاربرد تئوري تصميم‌گيري تشريحي
1218674 روش‌شناسي پژوهش‌هاي كيفي و آميخته در مديريت تستي
1218675 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته تستي
1218676 مديريت رفتار مصرف‌كننده تستي
1218677 مديريت تبليغات و برند تشريحي
1218689 تجارت و بازاريابي الكترونيكي پيشرفته تستي و تشريحي
1218690 طراحي و مديريت كسب‌وكار الكترونيكي تستي
1218691 قوانين و مسائل حقوقي تجارت و بازاريابي الكترونيكي تستي و تشريحي
1218692 مديريت خرده‌فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي تستي
1218685 مديريت تفكر و تحول استراتژيك تستي
1218686 اجرا و كنترل استراتژي تستي
1218687 طرح‌ريزي كسب و كار تستي
1218688 مديريت استراتژيك در شركت هاي مادر و هلدينگ تستي
1218701 مديريت زنجيره تامين تستي و تشريحي
1218702 مديريت فروش و تحويل تستي
1218703 مديريت ارتباطات با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي تستي و تشريحي
1218704 اصول مذاكرات و مكاتبات و قراردادهاي بازرگاني تستي و تشريحي
1218705 مباني و نظريه‌هاي كارآفريني تستي و تشريحي
1218706 بازاريابي نوآورانه و كارآفريني تستي
1218707 كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات تستي و تشريحي
1218708 مديريت كسب و كار هاي كوچك تستي و تشريحي
1218574 نظريه‌هاي سازمان و مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218575 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي تستي
1218576 روش شناسي پژوهش هاي كيفي و آميخته در مديريت تستي و تشريحي
1218577 مديريت منابع انساني پيشرفته تستي و تشريحي
1218578 مديريت رفتار سازماني پيشرفته تستي
1218579 تحليل آماري تشريحي
1218580 مديريت استراتژيك پيشرفته تستي و تشريحي
1218581 نظريه هاي مديريت دولتي تستي و تشريحي
1218582 اداره امور عمومي در اسلام تستي
1218584 ارزشيابي عملكرد دولت و سازمانهاي دولتي تستي و تشريحي
1218605 برنامه ريزي منابع انساني در بخش دولتي تستي
1218606 راهبردهاي مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1218607 مهارت آموزي و آموزش و توسعه منابع انساني تستي
1218608 مديريت حقوق و دستمزد تستي و تشريحي
1218295 مديريت سرمايه گذاري ها تستي
1218296 بازارها و نهادهاي مالي تستي
1218297 حقوق بازرگاني تستي
1218693 استراتژي‌هاي بازرگاني بين‌المللي تستي
1218694 بازاريابي بين‌المللي و صادرات تستي
1218695 مديريت زنجيره تامين بين‌المللي و واردات تستي و تشريحي
1218696 اصول مذاكرات و قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي تستي
1218697 مديريت استراتژيك بازاريابي تستي
1218698 مديريت ارتباطات مشتري و عملكرد بازاريابي تستي
1218699 بازاريابي صنعتي و خدمات تستي
1218809 اصول مذاكرات ومكاتبات و قراردادهاي تجاري تستي
1218229 سازمانهاي پيچيده ديدگاه استراتژيك تستي و تشريحي
1218230 تحليل رفتار و مديريت منابع انساني تستي
1218231 حسابداري مديريت تستي
1218232 مديريت مالي واقتصادمديريت تستي
1218233 مديريت تكنولوژي و نوآوري تستي
1218234 مديريت طرحهاي توسعه تستي و تشريحي
1218235 مديريت بازاريابي تشريحي
1218236 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت تستي و تشريحي
1218237 بازرگاني بين الملل تستي
1218238 مهارتهاي عمو مي مديريت تستي
1218239 مسائل جاري مديريت تستي
1218243 مديريت استراتژيك بازاريابي تستي
1218244 تحقيقات بازاريابي تستي
1218245 ارتباطات بازاريابي تستي
1218208 تئوريهاي مديريت 2 تستي
1218209 تصميم گيري كمي براي مديران تستي
1218210 مديريت اسلامي تشريحي
1218211 تفكروديداستراتژيك تستي
1218212 تئوريهاي مديريت 1 تستي
1218213 مديريت رفتارسازماني ومنابع انساني تستي
1218214 مديريت استراتژيك تستي و تشريحي
1218215 مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات تستي
1218307 روش تحقيق( آموزش محور ) تستي
1237001 مديريت مالي وحسابداري تستي
1237002 برنامه ريزي استراتژيك درعمل (كارگاه ) تستي
1237003 مديريت تحول تشريحي
1237004 تحليل تطبيقي ازاستراتژيهاي سازماني موفق وناموفق (كا تستي
1234011 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي تستي
1234012 طراحي وايجادسازمانهاي متناسب باعصراطلاعات تستي
1218601 مديريت تحول و بهبود سازماني در بخش دولتي تستي
1218602 حكومت الكترونيك تستي و تشريحي
1218603 بازمهندسي تشكيلات دولتي تستي و تشريحي
1218684 عدالت اجتماعي و حكمراني (آموزش محور) تشريحي
1218240 برنامه ريزي استراتژيك تستي
1218241 مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك تشريحي
1218242 تحليل استراتژي هاي سازمانهاي موفق و نا موفق تستي
1218302 بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي تستي
1218303 تصميم گيري در مسائل مالي تستي و تشريحي
1218299 نظريه هاي سيستمي تستي و تشريحي
1218300 سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك تستي
1218301 كاربرد فن آوري اطلاعات در سازمان تستي
1218383 روش تحقيق پيشرفته در علوم رفتاري(مديريت منابع انساني) تشريحي
1218384 مديريت راهبردي تستي و تشريحي
1218385 كارمنديابي وانتخاب و توسعه منابع انساني تستي
1218389 تئوريهاي مديريت پيشرفته تستي و تشريحي
1218390 مديريت رفتار سازماني پيشرفته تستي
1218391 مديريت منابع انساني در بستر فناروري اطلاعات تستي
1218392 مطالعات تطبيقي مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1218393 مديريت منابع انساني در قرآن و حديث و نهج البلاغه تستي
1218394 مفروضات و الگوهاي مديريت اسلامي تستي
1218395 مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني تستي
1218396 نظريه پردازي در مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1218397 طراحي نظام هاي جبران خدمات با رويكرد اسلامي تستي
1218398 رهبري و تحول سازماني از ديدگاه اسلام تستي
1218401 مباني حكومت اسلامي و ولايت فقيه (آموزش محور) تستي
1218609 سازماندهي و طراحي سازمان تستي و تشريحي
1218611 راهبردهاي مديريت منابع انساني (آموزش محور) تستي و تشريحي
1218593 ارزشيابي عملكرد دولت در اجراي پروژه هاي عمراني تستي و تشريحي
1218594 بودجه در سازمانهاي دولتي تستي و تشريحي
1218595 ماليه عمومي تستي
1218596 اقتصاد بخش دولتي تستي
1218597 نظريه هاي خط مشي گذاري عمومي تستي و تشريحي
1218598 فراگرد خط مشي گذاري و تصميم گيري تستي و تشريحي
1218599 كاربرد تحقيق در عمليات در حل مسائل دولتي تشريحي
1218600 بررسي مسائل مديريت ايران تستي و تشريحي
1218583 مديريت امور شهري و روستايي تستي و تشريحي
1218591 عدالت اجتماعي و حكمراني تشريحي
1218592 مديريت بحران تستي و تشريحي
1218612 رفتار سازماني از منظر اسلام تستي و تشريحي
1218613 رهبري در بخش دولتي تستي و تشريحي
1218614 رفتار سازماني بين المللي تستي و تشريحي
1218640 بازاريابي الكترونيكي تستي و تشريحي
1218652 كسب و كار الكترونيك تستي
1218654 تجارت الكترونيك تستي و تشريحي
1218656 دولت الكترونيك تستي و تشريحي
1218642 مديريت تحقيق و توسعه تستي و تشريحي
1218643 طراحي محصول تستي و تشريحي
1218644 بازاريابي و تجاري سازي دانش و فناوري تستي و تشريحي
1218645 كارآفريني در فناوريهاي نوين تستي و تشريحي
1218646 مديريت در سازمانهاي دانش محور تستي
1218647 زنجيره تأمين در گردشگري تستي و تشريحي
1218648 بازاريابي در گردشگري تستي و تشريحي
1218649 سيستمهاي اطلاع رساني و حقوق گردشگري تستي و تشريحي
1218650 ايجاد كسب و كار در گردشگري تستي و تشريحي
1218651 نظريه هاي گردشگري تشريحي
1218657 فناوريهاي نوين در كسب و كارهاي كشاورزي تستي و تشريحي
1218658 زنجيره تأمين در كشاورزي تستي و تشريحي
1218659 بازاريابي خدمات كشاورزي تستي و تشريحي
1218660 مديريت كسب و كارهاي خدماتي كشاورزي تستي و تشريحي
1218661 ترويج و آموزش كارآفريني كشاورزي تستي و تشريحي
1218637 فرايندهاي كسب و كار در فناوري اطلاعات تستي و تشريحي
1218638 تجارت و كسب و كارهاي الكترونيكي تستي و تشريحي
1218639 زنجيره تأمين الكترونيكي تستي و تشريحي
1218616 فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني تستي و تشريحي
1218617 كارآفريني سازماني تستي و تشريحي
1218618 كسب و كار بين المللي تستي
1218619 مديريت فرايند و اجراي پروژه هاي كارآفريني تستي و تشريحي
1218621 مديريت نوآوري و تكنولوژي تستي و تشريحي
1218632 مديريت بين فرهنگي و بين المللي تستي و تشريحي
1218633 ارتباطات بين الملل و كارآفريني تستي و تشريحي
1218634 فرصتهاي كارآفريني بين الملل تستي و تشريحي
1218635 تجارت و بازاريابي بين الملل تستي
1218636 كارآفريني در بازار جهاني تستي و تشريحي
1218627 كارآفريني دانشگاهي تستي و تشريحي
1218628 آموزش و ترويج كارآفريني تستي و تشريحي
1218629 سياستگذاري توسعه كارآفريني تستي و تشريحي
1218630 كارآفريني اجتماعي تستي و تشريحي
1218622 ترويج كارآفريني تستي و تشريحي
1218623 روشهاي تدريس و يادگيري كارآفريني تستي و تشريحي
1218624 ارزشيابي آموزش كارآفريني تستي
1218625 تربيت مربيان كارآفريني تستي و تشريحي
1218626 مباني برنامه ريزي آموزش كارآفريني تستي
1218662 برنامه ريزي يكپارچه توسعه ملي/بخشي/منطقه اي / محلي تستي و تشريحي
1218663 نظارت و ارزشيابي توسعه تشريحي
1218664 مزيت رقابتي / منطقه اي تستي و تشريحي
1218665 توسعه فرصت هاي كارآفريني تستي و تشريحي
1218666 توسعه اقتصادي تستي و تشريحي
1218615 مديريت استراتژيك گردشگري (آموزش محور) تستي
1218770 مديريت منابع انساني در صنعت جهانگردي تستي
1218771 اصول مديريت و بازاريابي خدمات تستي
1218772 مديريت كيفيت جامع در صنعت جهانگردي تستي
1218773 سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي تشريحي
1218774 تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي تستي
1218775 خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي تشريحي
1218776 حسابداري مديريت (در صنعت جهانگردي) تستي
1218777 محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري تستي
1218778 ارزيابي طرح هاي توسعه جهانگردي تستي
1218779 روش هاي كمي در جهانگردي تشريحي
1218780 رفتار مصرف كننده در جهانگردي تستي
1218781 بازاريابي محصولات جهانگردي تستي
1218783 بازاريابي بين الملل در جهانگردي تشريحي
1218422 فرهنگ و اخلاق سازماني تستي
1218458 مدل ها و روش هاي تصميم گيري تستي و تشريحي
1218459 احكام كسب و كار تستي
1218460 مكاتب و پارادايم هاي مديريت تستي و تشريحي
1218461 مفروضات و اصول مديريت اسلامي تستي
1218590 روش تحقيق با رويكرد اسلامي تشريحي
1218683 برنامه ريزي و نظارت راهبردي تستي و تشريحي
1218759 خط مشي گذاري در دولت اسلامي تستي
1218760 زبان تخصصي تستي
1218761 بررسي مسائل و چالشهاي نظام اداري تستي و تشريحي
1218762 مديريت شركت هاي دولتي و بودجه نويسي تستي و تشريحي
1218763 ماليه عمومي و دولتي تشريحي
1218764 كليات اقتصاد و بانكداري اسلامي تستي و تشريحي
1218784 مديريت بحران (آموزش محور) تستي
1218785 اصول مديريت تطبيقي (آموزش محور) تستي
1218815 استراتژي عمليات تستي
1218816 مديريت ارتباط با مشتريان تستي
1218817 مديريت زنجيره تامين تستي و تشريحي
1218818 مديريت فرايند هاي كسب وكار تستي
1218811 مديريت استراتژي فناوري تستي
1218812 آينده پژوهي تستي
1218813 انتقال فناوري تستي
1218814 مديريت تغيير تستي
1218866 تحليل سيستمهاي انرژي تستي و تشريحي
1218867 ابزارهاي برنامه ريزي زنجيره تامين انرژي (جديد) تستي و تشريحي
1218868 اقتصاد انرژي تستي و تشريحي
1218869 مديريت استراتژيك تكنولوژي تستي و تشريحي
1218951 مديريت توسعه و توسعه پايدار تشريحي
1218952 نظام هاي اداره امور عمومي تطبيقي تستي
1218953 بررسي مسائل توسعه در ايران تشريحي
1218954 مديريت توسعه حهاني تشريحي
1117075 تحليل آماري تشريحي
1218313 بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار تستي
1218314 منطق فازي و هوش مصنوعي تستي و تشريحي
1218315 تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان و مديريت تستي
1218322 تئوريهاي مديريت پيشرفته تستي
1218325 مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات تستي
1218326 سيستم اطلاعات مديريت پيشرفته تستي
1218327 مديريت رفتارسازماني پيشرفته تستي
1218329 سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان تستي
1218344 كسب و كار الكترونيكي تستي و تشريحي
1218345 خدمات الكترونيكي تستي و تشريحي
1218346 دولت الكترونيكي تستي و تشريحي
1218347 مديريت زنجيره تامين تستي و تشريحي
1218349 مسائل حقوقي تجارت الكترونيكي تستي و تشريحي
1218350 مديريت روابط مشتري تستي و تشريحي
1218355 مديريت دانش تستي
1218332 درگاهها و دروازه ها در شبكه تستي و تشريحي
1218333 سيستم مديريت محتوا تستي و تشريحي
1218334 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات بر اساس الگوي سي ام ام آي تستي
1218335 مديريت منابع اطلاعاتي تستي
1218336 روش شناسي پژوهش در فناوري اطلاعات تستي و تشريحي
1218337 معماري سازماني تستي و تشريحي
1218338 سيستمهاي خبره تستي و تشريحي
1218340 مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر تستي
1218341 روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي تستي
1218342 مدلسازي اطلاعات سازمان تستي
1218353 فرايندهاي مديريت دانش تستي و تشريحي
1218354 فناوريهاي مديريت دانش تستي
1235038 حقوق بازرگاني بين الملل تستي
1235039 مديريت صادرات و واردات تستي
1235040 سازمانهاي پولي و مالي بين الملل تستي
1235021 بررسي رفتارمصرف كننده تستي
1235035 بازاريابي صنعتي تستي
1235042 تحقيقات بازاريابي تستي
1218380 روشهاي تحقيق در رفتارسازماني تستي و تشريحي
1218381 نظريه و فرآيند تحول سازمان تستي و تشريحي
1234016 نظريه هاوفرآيندارتباطات سازماني تستي و تشريحي
1231053 جامعه شناسي سياسي(ارشد) تستي
1231054 سمينار انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن بر مسائل استراتژي منطقه و جهان تستي
1231055 فقه سياسي تستي
1231057 روش تحقيق در علوم سياسي تستي
1231058 كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم تستي
1231059 روابط خارجي ايران باقدرتهاي بزرگ از1320تا 1357 تستي
1231060 نظريه هاي جديد در علم سياست تستي
1231061 نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل تستي
1231062 سمينار جنبشهاي اسلامي درقرن بيستم وتاثير انقلاب اسلامي برآنها تستي
1231064 مسائل استراتژي معاصر تستي
1231067 روابط متقابل دولتهاي خاورميانه با توجه به نفوذ قدرتهاي بزرگ تستي
1231068 افكار سياسي در ايران و جهان اسلام( آموزش محور ) تستي
1231069 مسائل خاورميانه( آموزش محور ) تستي
1229067 فلسفه تاريخ تشريحي
1229068 زبان عربي (قرائت متون تاريخي به زبان عربي ) تستي
1229069 نقدوبررسي تاريخ ايران ازسقوط ساسانيان تاآغاز خلافت عباسي تستي
1229070 زبان خارجي 1باتكيه برنثرومتون تاريخي تستي
1229071 نقدوبررسي تاريخ ايران ازخلافت عباسي تاسقوطبغداد تستي
1229072 نقدوبررسي تاريخ مغولان -تيموريان وحكومت هاي محلي تستي
1229074 تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي تستي
1229075 زبان خارجي 2باتكيه برنثرمتون تاريخي تستي
1229076 نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان تاظهورقاجاريه تستي
1229077 ايران درعهدقاجاريه باتكيه برمناسبات خارجي ونهضت مشروطيت تستي
1229078 تاريخ معاصرايران تستي
1229079 شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه ها تستي
1229080 بررسي جنبشهاي مردمي يكصدساله اخير(بطورخاص انقلاب اسلامي) تستي
1229146 كليات تاريخ وتمدن شبه قاره هند(آموزش محور) تستي
1229150 سيره نبوي تستي
1229151 زبان خارجي (1) با تكيه بر ترجمه متون تاريخي تستي
1229159 سيره علوي تستي
1229160 نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان تستي
1229163 زبان خارجي 2 با تكيه بر نثر و متون تاريخي تستي
1229164 ملل و نحل با تكيه بر مسائل اجتماعي و سياسي تستي
1229165 سير انديشه هاي سياسي و اجتماعي در جهان اسلام (با تكيه بر انديشه هاي شيعي ) تستي
1229166 تاريخ اسلام در آسياي مركزي و شبه قاره هند تستي
1229169 تاريخ از نظر قرآن ( آموزش محور) تستي
1229172 تاريخ تحليلي تحولات تشيع در ايران تشريحي
1229173 رهيافت هاي نظري و تحولات انديشه سياسي در اسلام و ايران تشريحي
1229174 تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران از مشروطه تا شهريور 1320 تشريحي
1229175 تاريخ تحولات جهاني در قرن بيستم تشريحي
1229176 دولت و مدنيت در تاريخ صدر اسلام تشريحي
1229177 تاريخ انديشه اصلاح طلبي ديني با تكيه بر علما تشريحي
1229178 تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران از شهريور 1320 تا 15 خرداد 1342 تشريحي
1229179 تحولات سياسي و اجتماعي جامعه ايران از 15خرداد 1342 تا پيروزي انقلاب اسلامي تستي
1229180 زندگاني و انديشه سياسي امام خميني (س) تشريحي
1229181 شناخت و تحليل انقلاب اسلامي ايران تشريحي
1229182 شناخت مقايسه اي و تحليلي انقلاب اسلامي و انقلابهاي بزرگ جهان در پرتو تئوريهاي انقلاب تشريحي
1229186 نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان تا ظهورقاجاريه (آموزش محور) تستي
1229187 ايران درعهد قاجاريه باتكيه برمناسبات خارجي ونهضت مشروطيت (آموزش محور) تستي
1229189 نقدوبررسي متون تاريخي تستي
1229191 جغرافياي تاريخي ماوراءالنهر، تركستان و قفقاز تستي
1229193 تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي(با تكيه بر تأثير متقابل ايران و اسلام) تستي
1229198 امارت نشين ها و خانات محلي در ماوراء النهر و تركستان تستي
1229200 اسلام در آسياي مركزي و قفقاز از آغاز تا روزگارسامانيان تستي
1229202 تاريخ سياسي آسياي مركزي و قفقاز از آغاز دوره مغول تا غلبه روسيه تستي
1229203 مناسبات و پيوندهاي سياسي-رهنگي و تمدني ايران و اسلام در آسياي مركزي و قفقاز از عصر مغول تا غلبه روسي تستي
1229204 سياست و حكومت در آسياي مركزي و قفقاز پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نگاهي به جمهوري هاي استقلال تستي
1229205 قرائت و ترجمه متون تخصصي و تاريخي به زبان روسي تستي
1216509 مباني آب و هواشناسي سينوپتيك تستي
1216510 هيدرولوژي پيشرفته تستي
1216511 مديريت و برنامه ريزي محيطي تستي
1216513 روش هاي پيشرفته آماري در آب و هواشناسي تستي و تشريحي
1216515 كارگاه برنامه نويسي ونرم افزارهاي آب و هواشناسي تشريحي
1216527 آلودگي هوا وجزيره حرارتي تستي
1216528 طراحي اقليمي شهر تستي
1216529 مخاطرات آب و هوايي شهر تستي
1216530 ميكرو كليماي شهر تستي
1216531 هيدرولوژي وآب وهوا شناسي شهري تستي و تشريحي
1216532 تغيير اقليم وكشاورزي(آموزش محور) تستي
1216533 زبان تخصصي( آموزش محور) تستي
1216608 روش تحقيق درآب وهوا شناسي تستي و تشريحي
1216522 شيمي جو و تغييرات آن تستي
1216523 روش هاي آب وهواشناسي ديرينه تستي و تشريحي
1216524 گرمايش جهاني و پيامدهاي آن تستي
1216526 آب وهواي كواترنر تستي
1216669 سري هاي زماني وروشهاي آماري آشكارسازي تغيير اقليم تستي
1216516 آب و هواشناسي شهري تستي
1216518 آب و هوا شناسي كشاورزي تستي
1216519 آب و هواشناسي توريسم تستي
1216520 آب و هواشناسي پزشكي تستي
1216521 آب وهواشناسي معماري ومديريت انرژي تستي
1216897 نظريه ها و روشهاي پيشرفته تحقيق درآب وهواشناسي تستي
1216898 روش هاي پيشرفته آماري در آب و هواشناسي تستي و تشريحي
1216899 روش هاي آب و هواشناسي سينوپتيك تستي
1216900 هيدرواقليم حوضه هاي آبريز ايران تستي
1216901 تحليل فضايي داده هاي آب و هواشناسي با سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) تستي
1216902 روش هاي آب و هواشناسي ماهواره اي تستي
1216904 آب و هواشناسي ديناميك تستي
1216905 تحليل الگوهاي فشار و جريان هوا تستي
1216907 تحليل همديدي آب و هواي ايران تستي
1216908 مدلسازي متوسط مقياس آب و هوا تستي
1216910 آب و هواشناسي سلامت(آموزش محور) تستي
1216911 آب و هواشناسي كاربردي( آموزش محور) تستي
1216930 مباني نظري مخاطرات محيطي تستي
1216918 تحليل همديدي آب و هواي ايران(آموزش محور) تستي
1216919 روشهاي آب و هواشناسي ديرينه تستي
1216920 مباني نظري و علمي تغيير آب و هوا تستي
1216923 راهكارهاي تعديل و سازگاري با تغيير آب و هوا تستي
1216924 آب و هواشناسي كاربردي تستي
1216912 آب و هواشناسي كشاورزي تستي
1216913 آب و هواشناسي و مديريت انرژي تستي
1216914 آب و هواي لايه مرزي تستي
1216915 آب و هواشناسي سلامت تستي
1216917 آب و هوا و طراحي محيط تستي
1712125 زبان تخصصي تستي
1712126 روش تحقيق و ارزشيابي تستي
1712127 مديريت ارتباط و رفتارسازماني تستي
1712128 مديريت اسلامي تستي
1712129 سيستم هاي اطلاعات مديريت تستي و تشريحي
1712130 نظريه هاي انتقادي در ارتباطات جمعي تستي
1712131 مديريت رسانه (1) تستي
1712132 ارتباطات بين الملل و ميان فرهنگي تستي
1712133 ارتباطات و توسعه تستي
1712134 مديريت رسانه (2) تستي
1712135 حقوق بين الملل ارتباط جمعي تستي
1712136 مديريت استراتژيك تستي و تشريحي
1712212 افكارعمومي( آموزش محور) تستي
1712243 مباني مديريت رسانه تستي
1712244 روش هاي پيشرفته تحقيق كيفي تستي
1712245 منابع انساني در صنايع خلاق تستي
1712246 ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي تستي
1712247 مديريت رسانه پيشرفته تستي
1712248 روش هاي پيشرفته تحقيق كمي تستي
1712249 مديريت رفتار سازماني در رسانه ها تستي
1712250 مديريت استراتژيك رسانه تستي و تشريحي
1712251 اقتصاد رسانه تستي
1712252 مديريت رسانه هاي اجتماعي تستي
1712256 حقوق مالكيت فكري تستي
1712257 سياستگذاري رسانه اي تستي
1712258 مديريت روابط عمومي تستي
1712259 مديريت خبر تستي
1712260 مطالعات رسانه هاي جديد(آموزش محور) تستي
1117124 روش تحقيق درمطالعات شهري -منطقه اي تستي
1216305 اصول ومباني برنامه ريزي منطقه اي (گرايش شهري ) تستي
1216306 مكتب هاي جغرافيايي (گرايش شهري ) تستي
1216307 جغرافياي شهري پيشرفته (گرايش شهري ) تستي
1216308 متون تخصصي تستي
1216309 جغرافياي طبيعي شهر(ژئومورفولوژي ) تستي
1216310 شهرنشيني وبرنامه ريزي شهري درايران تستي
1216311 جغرافياي طبيعي شهر(اقليم -هيدرولوژي) تستي
1216312 اصول وروشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي تستي
1216313 برنامه ريزي شهرهاي جديد تستي
1216314 تحليلهاي جمعيتي دربرنامه ريزي شهري تستي
1216315 تكنيك هاي پيش بيني دربرنامه ريزي شهري ومنطقه اي تستي
1216316 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري تستي
1216317 سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) دربرنامه ريزي شهري ومنطقه اي تستي
1216502 اقتصاد شهري پيشرفته(آموزش محور) تستي
1216503 مطالعات شهري(آموزش محور) تستي
1212211 متون تخصصي جغرافياي روستايي تستي
1216269 اقتصادفضا تستي
1216270 انسان ومحيط تستي
1216271 جغرافياي شهري پيشرفته تستي
1216272 ديدگاههاونظريه هاي توسعه روستايي تستي و تشريحي
1216274 روش تحقيق درجغرافياوبرنامه ريزي روستايي تستي
1216276 جغرافياي رابطه شهروروستادرايران تستي
1216279 كاربردGISدربرنامه ريزي روستايي(2) تستي
1216280 برنامه ريزي روستايي باتاكيدبرايران تستي
1216281 برنامه ريزي كشاورزي باتاكيدبرايران تستي و تشريحي
1216284 استفاده ازكامپيوتردربرنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216289 مكتب هاي جغرافيايي تستي
1216298 مديريت روستائي تستي
1216345 مكتب هاي جغرافيايي تستي
1216346 انسان ومحيط تستي
1216347 متون تخصصي تستي
1216348 اكوسيستمهاي محيطي تستي
1216349 روشهاي اقليم شناسي وتهيه وتفسيرنقشه هاي اقليمي تستي
1216350 روش تحقيق درجغرافياي طبيعي تستي
1216351 كاربردسيستم اطلاعات جغرافيايي GISدرمطالعات محيطي تستي
1216352 هيدروژئولوژي آبهاي سطحي تستي
1216353 ميكروكليماتولوژي پيشرفته تستي
1216354 برنامه ريزي محيطي تستي
1216355 نواحي اقليمي ايران وتوانهاي محيطي آنها تستي
1216356 اقليم وبحرانهاي محيطي تستي
1216357 كاربرداقليم دربرنامه ريزي محيطي تستي
1216358 واحدهاي ژئومورفولوژي ايران تستي
1215202 اصول و مباني مديريت تستي
1215203 آيين نگارش زبان فارسي تستي
1215204 نظريه هاومباني ارتباط جمعي تستي
1215205 مديريت روابط عمومي وبين الملل درورزش تستي
1215206 خبرنگاري وروزنامه نگاري ورزشي تستي
1215207 ارتباط شناسي تستي
1215208 روش تحقيق درمديريت ورزشي تستي
1215209 مديريت بازاريابي ورزشي تستي
1215210 حقوق ورزشي وحقوق رسانه تستي
1215211 جامعه شناسي رسانه و تبليغات ورزشي تستي
1215212 سمينار در مديريت رسانه هاي ورزشي تستي
1215213 نظريه هاي سازمان ومديريت تستي
1215214 تحليل آماري و كاربرد نرم افزارهاي آماري درورزش تستي
1215215 مديريت رفتار سازماني(آموزش محور) تستي
1215216 مديريت رسانه و تبليغات بازرگاني درورزش(آموزش محور) تستي
1222225 ارتباطات سازماني تستي
1222226 ارتباطات وتوسعه تستي
1222227 مديريت ارتباطات جمعي تستي
1222232 كاربرد آماردرپژوهش هاي ارتباطي تستي
1222242 مباني پژوهش در ارتباطات اجتماعي تستي
1222243 كاربرد نرم افزار كامپيوتر در پژوهش هاي ارتباطي تستي
1222244 تحليل محتوي پيام هاي ارتباطي تستي
1222251 مباني حقوق بين المللي ارتباطات تستي
1222252 نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي تستي
1222253 بررسي پوشش خبري وسائل ارتباط جمعي بين المللي تستي
1222254 جامعه شناسي سينما تستي
1222261 روزنامه نگاري درايران( فرايند وعوامل موثر برآن ) تستي
1222286 روشهاي پژوهش در رسانه ها تستي
1222287 شيوههاي نوين روزنامه نگاري تحقيقي تستي
1222288 روزنامه نگاري توسعه با تكيه بر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت تستي
1222289 تاريخ روزنامه نگاري در ايران تستي
1222290 مطالعات رسانه هاي جديد تستي
1222291 روزنامه نگاري بين المللي(مطالعه تطبيقي) تستي
1222292 نظريه رسانه ها (مطالعه تطبيقي) تستي
1222293 تحليل محتواي كمي پيامه هاي رسانه ها تستي
1222294 روزنامه نگاري سايبر تستي
1222295 حقوق و مسيوليتهاي اجتماعي روزنامه نگار (با تاكيد بر ارزشهاي ايراني -اسلامي) تستي
1222297 رسانه ها و جامعه تستي
1222298 مطالعات تطبيقي انتقادي در ارتباطات تستي
1222351 روزنامه نگاري علم (براساس الزامهاي توسعه علمي)(آموزش محور) تستي
1222353 پوشش خبري ايران و اسلام در رسانه هاي بين المللي تستي
1216534 مكتبها ونظريه ها در جغرافيا تستي
1216535 طبيعت وشهردر تعاليم و فرهنگ اسلامي تستي
1216536 سياستهاي فضايي دربرنامه ريزي شهري تستي
1216537 كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه ريزي شهري تستي
1216538 مدلها وفنون تصميم گيري دربرنامه ريزي شهري تستي
1216546 روشهاي تحقيق درجغرافيا وبرنامه ريزي شهري تستي
1216549 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري تستي
1216550 برنامه ريزي محيط زيست شهري درايران(آموزش محور) تستي
1216554 برنامه ريزي منطقه اي(آموزش محور ) تستي
1216556 برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد تستي
1216557 دبد گاههاي آمايش شهري تستي
1216558 مديريت شهري وتوسعه فضايي تستي
1216602 حقوق وقوانين شهري ومنطقه اي درايران تستي
1216605 كاربرد آماروسيستم اطلاعات جغرافيايي دربرنامه ريزي شهري تستي
1216744 نظريه ها وتجربيات و سياستهاي فضايي در برنامه ريزي شهري تستي
1216745 محيط طبيعي شهر تستي
1216746 برنامه ريزي كاربري اراضي شهر تستي
1216747 مقررات توسعه شهري در ايران و كشورهاي پيشرفته تستي
1216822 روشها و مدلهاي آينده پژوهي در جغرافيا و برنامه ريزي شهري تستي
1216830 برنامه ريزي منطقه اي تستي
1216831 برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد تستي
1216832 مديريت شهري و توسعه فضايي تستي
1216853 اكولوژي و برنامه ريزي محيط زيست شهري در ايران(آموزش محور) تستي
1216854 ارزيابي سياست هاي مسكن و بازآفريني شهري(آموزش محور) تستي
1216856 نظريه ها و ديدگاههاي جديد آمايش شهري تستي
1216857 مدلها و فنون تصميم گيري در آمايش شهري تستي
1216860 كاربردسيستم اطلاعات جغرافيايي وسنجش ازدوردر برنامه ريزي شهري تستي
1216931 برنامه ريزي كاربري اراضي شهر تستي
1216932 مكتبهاي جغرافيايي تستي
1216933 كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري تستي
1216547 ديدگاه هاي برنامه ريزي محيط زيست شهري تستي
1216548 توان هاي محيطي دربرنامه ريزي توسعه پايدارشهري تستي
1216551 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي برنامه هاي توسعه شهري تستي
1216601 برنامه ريزي محيط زيست شهري درايران تستي
1216823 توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري تستي
1216824 اكولوژي و برنامه ريزي محيط زيست شهري در ايران تستي
1216825 ديدگاه هاي برنامه ريزي محيط زيست شهري تستي
1216826 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي توسعه شهري تستي
1216827 حقوق و قوانين محيط زيست شهري تستي
1216852 برنامه ريزي منطقه اي( آموزش محور) تستي
1216564 برنامه ريزي بافتهاي فرسوده ومساله دارشهري در ايران(آموزش محور ) تستي
1216566 ديدگاهها وروشهاي برنامه ريزي مسكن شهري تستي
1216567 سكونتگاههاي غيررسمي دركشورهاي درحال توسعه تستي
1216568 اقتصاد زمين ومسكن شهري تستي
1216600 سياستهاي توسعه مسكن شهري درايران تستي
1216834 اقتصاد زمين و مسكن شهري تستي
1216835 برنامه ريزي و توانمندسازي جوامع محلي شهري تستي
1216836 ارزيابي سياست هاي مسكن و بازآفريني شهري تستي
1216858 نظريه ها ورويكردها و تجارب بهسازي و نوسازي تستي
1216859 سكونتگاه هاي غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه تستي
1216560 نظريه ها ورويكردهاو تجارب بهسازي ونوسازي شهري تستي
1216561 برنامه ريزي وتوانمندسازي اجتماعات محلي شهري تستي
1216562 ارزيابي پيامدهاي طرح هاي بهسازي ونوسازي شهري تستي
1216565 سياستهاي توسعه مسكن شهري درايران(آموزش محور) تستي
1216599 برنامه ريزي بافتهاي فرسوده ومساله دارشهري درايران تستي
1216539 روشها وفنون تصميم گيري دربرنامه ريزي روستايي تستي
1216540 مكاتب و بنيانهاي نظري توسعه وبرنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216541 حقوق و قوانين روستايي تستي و تشريحي
1216542 بر نامه ريزي محيطي درنواحي روستايي تستي و تشريحي
1216543 تحليل هاي آماري دربرنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216544 تحليل فضايي روابط شهر و روستايي تستي و تشريحي
1216570 رو شهاي تحقيق دربرنامه ريزي روستايي تستي
1216571 فناوري هاي جغرافيايي GIS , RS دربرنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216572 اقتصادخرد وكلان وبرنامه ريزي اقتصادي تستي و تشريحي
1216573 توسعه جغرافيا ونظريه هاي اقتصادي تستي
1216574 توان هاي محيطي واقتصاد فضاي روستايي تستي و تشريحي
1216575 برنامه ريزي اقتصاد روستايي تستي و تشريحي
1216604 سياستهاي توسعه مسكن شهري درايران(اموزش محور) تستي
1216729 ديدگاههاو نظريه هاي برنامه ريزي و توسعه تستي و تشريحي
1216737 مباني علم اقتصاد تستي و تشريحي
1216738 توسعه پايدار كشاورزي تستي و تشريحي
1216739 برنامه ريزي گردشگري روستايي تستي و تشريحي
1216802 روش هاي تحقيق پيشرفته در برنامه ريزي روستايي تستي
1216803 تحليل هاي آماري در برنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216804 ارزيابي توان اكولوژيكي در برنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216805 مدل ها و تكنيك هاي برنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216806 سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي كاربردي در برنامه ريزي روستايي تستي و تشريحي
1216811 آمايش سرزمين در ايران(آموزش محور) تستي
1216814 مديريت كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك در نواحي روستايي تستي و تشريحي
1216815 مديريت ريسك فعاليت هاي اقتصادي درنواحي روستايي تستي و تشريحي
1216850 مديريت توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي(آموزش محور) تستي
1216578 برنامه ريزي مكان يابي استقرارگاههاي روستايي تستي و تشريحي
1216580 برنامه ريزي مسكن روستايي تستي و تشريحي
1216581 برنامه ريزي كالبدي سكونتگاههاي روستايي تستي و تشريحي
1216734 اصول و روشهاي برنامه ريزي كالبدي_فضايي سكونتگاههاي روستايي تستي و تشريحي
1216735 برنامه ريزي حمل و نقل روستايي تستي و تشريحي
1216736 تحليل فضايي روابط شهر و روستا تستي و تشريحي
1216807 برنامه ريزي مسكن روستايي تستي و تشريحي
1216809 برنامه ريزي كاربري اراضي روستايي تستي و تشريحي
1216813 برنامه ريزي گردشگري روستايي( آموزش محور) تستي و تشريحي
1216592 مديريت راهبردي توسعه روستايي تستي و تشريحي
1216594 مديريت توسعه پايدار كالبدي – فضايي و اكولوژيك مناطق روستايي تستي و تشريحي
1216595 مديريت توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي تستي و تشريحي
1216731 مديريت توسعه پايدار محيطي در نواحي روستايي تستي و تشريحي
1216732 حقوق و قوانين روستايي تستي و تشريحي
1216733 مديريت نهادهاي محلي در نواحي روستايي تستي و تشريحي
1216818 مديريت توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي تستي
1216820 روش ها و فنون تسهيل گري و توسعه مشاركتي تستي و تشريحي
1216851 برنامه ريزي مسكن روستايي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1216587 تاريخچه و روند تحولات جامعه عشايري با تاكيد بر ايران تستي و تشريحي
1216588 برنامه ريزي توسعه پايدار عشاير ايران تستي و تشريحي
1216590 كار آفريني عشايري تستي
1216591 اقتصاد مناطق عشايري ايران تستي و تشريحي
1231071 شناخت انديشه هاي سياسي تستي
1231072 انديشه سياسي در اسلام معاصر تستي
1231073 مباني فكري جنبش هاي سياسي درجهان اسلام تستي
1231074 انديشه هاي سياسي در ايران قبل از اسلام و شرق باستان تستي
1231075 مباحث نقلي انديشه سياسي دراسلام تستي
1231076 مباحث عقلي انديشه سياسي در اسلام تستي
1231077 انديشه سياسي دراسلام (الف) تستي
1231078 شناخت نظري انديشه سياسي غرب تستي
1231079 بررسي آثار وانديشه سياسي امام خميني(س) تستي
1231080 انديشه سياسي دراسلام (ب) تستي
1231081 تبيين انديشه هاي سياسي تستي
1231084 گرايشهاي جديد در انديشه سياسي غرب(آموزش محور) تستي
1231085 فلسفه سياسي انقلاب(آموزش محور) تستي
1216663 مكتب هاي جغرافيايي تستي
1216664 مباني نظري مخاطرات محيطي تستي
1216665 تكنيك ها و تحليل هاي آماري فضايي تستي و تشريحي
1216666 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مخاطرات محيطي تستي
1216667 مخاطرات آب و هوايي تستي
1216670 روشهاي تحقيق در مخاطرات محيطي تستي
1216671 كاربرد سنجش از دور در مخاطرات محيطي تستي و تشريحي
1216672 مخاطرات ژئومورفولوژيك تستي و تشريحي
1216673 مخاطرات منطقه‌اي ايران تستي و تشريحي
1216674 ارزيابي مخاطرات طبيعي تستي و تشريحي
1216675 برنامه‌ريزي و مديريت راهبردي مخاطرات طبيعي تستي و تشريحي
1216676 پيش‌بيني و هشدار مخاطرات طبيعي تستي و تشريحي
1216677 مديريت پروژه براي كاهش مخاطرات طبيعي تستي
1216680 مخاطرات زميني ومديريت محيط(آموزش محور) تستي
1216740 نظريه هاي برنامه ريزي فضايي تستي و تشريحي
1216741 آمايش جمعيتي و جوامع تستي و تشريحي
1216742 آمايش اقتصادي سرزمين (تجربه هاي جهاني) تستي و تشريحي
1216743 آمايش سرزمين در ايران تستي
1216838 روش هاي تحقيق در آمايش سرزمين تستي
1216839 كاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در آمايش سرزمين تستي و تشريحي
1216840 روش ها و فنون تصميم گيري در آمايش سرزمين تستي و تشريحي
1216841 برنامه ريزي كاربري زمين تستي و تشريحي
1216842 مديريت آمايش سرزمين تستي و تشريحي
1216843 ارزيابي اكولوژيك سرزمين تستي و تشريحي
1216844 آمار فضايي در آمايش سرزمين تستي
1216845 تحليل ساختار فضايي در آمايش سرزمين تستي و تشريحي
1216848 اصول و روشهاي برنامه ريزي كالبدي_فضايي سكونتگاههاي روستايي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1216849 مديريت توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1814001 حكمت هنر اسلامي تستي و تشريحي
1814002 روانشناسي محيط تستي و تشريحي
1814004 روش تحقيق معماري تستي و تشريحي
1814005 سيرانديشه هاي معماري تستي و تشريحي
1814006 نظريه و روشهاي طراحي تستي و تشريحي
1814011 معماري همساز با اقليم تستي
1814012 برنامه ريزي كالبدي معماري تستي
1814013 روش هاي پيشرفته ساخت تستي
1814014 نظريه هاي مكانيابي تستي
1814019 مديريت انرژي در معماري و شهرسازي(آموزش محور) تستي و تشريحي
1814060 حقوق معماري(آموزش محور) تستي و تشريحي
1813042 نظريه هاي طراحي شهري تستي و تشريحي
1813043 سير انديشه هاي شهرسازي تستي و تشريحي
1813044 روشهاوفنون طراحي شهري تستي و تشريحي
1813047 تحليل شكل وفضاهاي شهري تستي و تشريحي
1813048 طراحي شبكه حمل‌ونقل درون‌شهري تستي و تشريحي
1813053 بهسازي ونوسازي بافت‌هاي قديمي تستي و تشريحي
1813054 مباحث اجرايي طراحي شهري تستي و تشريحي
1813055 زيبايي شناسي شهري تستي و تشريحي
1813082 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان تستي و تشريحي
1813083 مباني نظري طراحي شهري تستي و تشريحي
1813084 روشها وفنون طراحي شهري (2) تستي
1813085 روشها وفنون طراحي شهري (1) تستي
1813087 انديشه ونظريات طراحي شهري باتاكيدبر رويكرداسلامي تستي و تشريحي
1712003 كارگاه روش تحقيق تستي
1712004 بررسي و تحليل مكاتب هنري تشريحي
1712006 حكمت هنر اسلامي تستي
1712007 مطالعات تطبيقي هنر 1 تستي
1712008 آشنايي با آراء متفكران در باب هنر تستي
1712009 مطالعات تطبيقي هنر 2 تستي
1712010 جامعه شناسي هنر تستي
1712011 آشنايي با هنر و تمدن شرق تستي
1712219 نظريه هاي نقد هنر از 1900 تا 1980 تستي
1712221 مطالعات تطبيقي هنر 1 تستي
1712222 مطالعات فرهنگ عامه و ميراٍث شفاهي تستي
1712223 مطالعات تطبيقي هنر 2 تستي
1712224 آراء متفكران در باب هنر 2(زيبايي شناسي) تستي
1712225 مباني زيبايي شناسي هنر اسلامي تستي
1712232 آراء متفكران در باب هنر1 تستي
1712233 اسطوره وهنر تستي
1712234 جامعه شناسي هنر تستي
1712237 كارگاه روش تحقيق تستي
1712238 حكمت هنراسلامي تستي
1215298 روش تحقيق در علوم ورزشي تستي
1215299 آمار زيستي پيشرفته در علوم ورزشي تستي
1215300 فيزيولوژي پيشرفته دستگاه اعصاب مركزي تستي
1215301 حركت شناسي پيشرفته تستي
1215314 حركات اصلاحي پيشرفته تستي
1215315 امدادگر ورزشي پيشرفته تستي
1215316 آزمايشگاه حركات اصلاحي تستي
1215317 اصول برنامه ريزي تمرينات اصلاحي تستي
1215363 ارگونومي ورزشي تستي
1215365 ورزش معلولين پيشرفته تستي
1215368 ماساژ ورزشي( آموزش محور) تستي
1215435 بازتواني پيشرفته آسيب هاي ورزشي تستي
1212179 زبان تخصصي Education(Environmental) تستي
1240001 اصول ومفاهيم آموزش محيطزيست تستي
1240002 تهيه وتوليدموادووسايل پيشرفته آموزش محيطزيست تستي
1240003 اصول وروش هاي برنامه ريزي درسي تستي
1240004 آموزش براي توسعه پايدار تستي
1240005 قوانين حقوقي وحقوق محيطزيست تستي
1240006 نظريه هاوكاربردهاي آموزش محيطزيست تستي
1240007 روشهاي تدريس ويژه آموزش محيطزيست تستي
1240008 روشهاي سنجش وارزشيابي آموزشي تستي
1240009 آشنايي بامفاهيم محيطزيست تستي
1240011 برنامه ريزي براي نظام آموزشي ومنطبق بانيازهاي زيست محيطي تستي
1240012 روش تحقيق پيشرفته درآموزش محيطزيست تستي
1240013 آموزش همگاني محيطزيست تستي
1240014 مباني برنامه ريزي آموزشي ومديريت محيطزيست تستي
1240027 اصول مباني سيستم اطلاعات جغرافياييGIS(آموزش محور) تستي
1240028 آمايش سرزمين( آموزش محور ) تستي
1211198 جامعه شناسي تعليم وتربيت پيشرفته تستي
1211199 تعليم وتربيت اسلامي تستي
1211200 آموزش وپرورش تطبيقي (پيشرفته) تستي
1211201 نظريات تربيتي مكاتب فلسفي تستي
1211202 روشهاي تحقيق پيشرفته درعلوم تربيتي تستي
1211203 تربيت درنهج البلاغه تستي
1211204 برنامه ريزي آموزشي تستي
1211206 نظريات تربيتي ائمه اطهار تستي
1211207 سيرآراء تربيتي غرب تستي
1211459 علوم تربيتي حدود وقلمرو آن(آموزش محور) تستي
1211460 آمار استنباطي پيشرفته(آموزش محور) تستي و تشريحي
1212204 زبان تخصصي تستي
1211469 اصول وروشهاي برنامه ريزي درسي تستي
1211470 فلسفه آموزش وپرورش تستي
1211471 روانشناسي تربيتي واندازه گيري پيشرفت تحصيلي تستي
1211472 روشهاي ارزيابي آموزشي تستي
1211473 روشهاي تحقيق در علوم تربيتي(1) تستي
1211474 روشهاي آماري (1) تستي و تشريحي
1211477 روش تحقيق (2) تستي
1211478 كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي تستي
1211479 روشهاي آماري (2) تستي و تشريحي
1211480 شيوه هاي كيفي در تحقيقات آموزشي تستي
1211482 روشهاي تدريس پيشرفته تستي
1211484 مطالعه تطبيقي در نظام آموزش عالي تستي
1211485 مديريت فرآيند آموزش تستي
1211486 فرايند برنامه ريزي آموزشي تستي
1211281 مكاتب فلسفي و آراء تربيتي تستي
1211727 ارزشيابي آموزشي تستي
1211728 نيازسنجي آموزشي و پژوهشي تستي
1211730 آمار استنباطي در پژوهش هاي تربيتي تستي و تشريحي
1211731 پژوهش هاي كمي تستي
1211732 پژوهش هاي كيفي تستي
1211733 روش هاي آماري در طرح هاي آزمايشي تستي و تشريحي
1211735 نمونه گيري در پژوهش هاي تربيتي تستي
1211736 آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي تستي
1211752 پژوهش هاي آميخته تستي
1211753 آمار چندمتغيري در پژوهش هاي تربيتي تستي
1211754 اندازه گيري هاي رواني و تربيتي (آموزش محور) تستي
1114205 بيوشيمي تستي
1117121 تجزيه وتحليل آماري تستي
1212210 زبان تخصصي تستي
1215064 يادگيري حركتي تستي
1215065 رشدوتكامل حركتي تستي
1215066 اصول وفلسفه تربيت بدني تستي
1215068 بيومكانيك ورزشي تستي
1215069 فيزيولوژي انساني تستي
1215070 مديريت وبرنامه ريزي درتربيت بدني تستي
1215071 روش تحقيق درتربيت بدني تستي
1215072 حركات اصلاحي ودرماني تستي
1215073 بيومكانيك عضلات تستي
1215074 فيزيولوژي ورزشي تستي
1215075 سمينار تستي
1215160 آناتومي انساني تستي
1215193 پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني( آموزش محور ) تستي
1215195 تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني( آموزش محور ) تستي
1215197 روشهاي آماري و تحقيق پيشرفته در پژوهشهاي تربيت بدني(آموزش محور) تستي
1215135 تئوري هاي سازمان ومديريت تستي
1215136 مديريت رويدادهاواردوهاي ورزشي تستي
1215137 مديريت اماكن وتجهيزات ورزشي تستي
1215138 تجزيه وتحليل آماري پيشرفته تستي
1215139 روشهاي تحقيق درمديريت ورزشي تستي
1215140 اصول ومباني مديريت درسازمانهاي ورزشي تستي
1215142 مديريت اداري -مالي تستي
1215143 مديريت رفتارسازماني درورزش تستي
1215144 مديريت بازاريابي ورزشي تستي
1215147 نظارت وارزشيابي دربرنامه هاي تربيت بدني تستي
1215148 مديريت اوقات فراغت وورزشهاي تفريحي تستي
1215302 روش و طرح هاي تحقيق در علوم رفتارحركتي تستي
1215303 كنترل حركتي تستي
1215304 روش هاي آماري تستي
1215305 رشد جسماني تستي
1215350 مباني عملكرد انسان تستي
1215351 ارزيابي رشد حركتي تستي
1215352 تربيت بدني رشدي تستي
1215353 رشد حركتي در طول عمر تستي
1215369 عوامل موثر بر رشد حركتي تستي
1215372 اختلالات رشد و يادگيري حركتي تستي
1215373 روانشناسي ورزشي تستي
1215374 اصول و فلسفه تربيت بدني و ورزش (آموزش محور) تستي
1215376 روانشناسي رشد (آموزش محور) تستي
1224049 روش تحقيق تستي
1224073 مديريت آرشيو تستي
1224074 تكنولوژي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي تستي
1224075 داده پردازي تستي
1224077 مطالعه مستقل تستي
1224078 نمايه سازي وچكيده نويسي تستي
1224079 سازمان واداره مراكز مدارك وكتابخانه هاي تخصصي تستي
1224080 مراكز اطلاع رساني ملي وبين المللي تستي
1224083 مباني كتابداري تستي
1224084 ذخيره و بازيابي اطلاعات تستي
1224085 مرجع شناسي اختصاصي تستي
1224087 آمار تشريحي
1224091 نظريه و روشهاي خدمات مرجع (آموزش محور) تستي
1224112 مباني كتابداري وعلم اطلاعات تستي
1224113 كتابخانه ها وجامعه اطلاعاتي تستي
1224114 آمار در كتابداري وعلم اطلاعات تشريحي
1224115 كتابخانه‌هاي عمومي و جامعه تستي
1224116 طراحي و برنامه‌ريزي خدمات فرانهادي تستي
1224117 منابع و خدمات اطلاعاتي علوم اسلامي و انساني تستي
1224120 مديريت كتابخانه‌هاي عمومي تستي
1224121 منابع اطلاعات عمومي – اجتماعي الكترونيكي تستي
1224122 مديريت منابع چند رسانه‌اي تستي
1224123 اطلاعات و انتشارات دولتي تستي
1224125 تاريخ و ادبيات شفاهي و محلي (آموزش محور) تستي
1224127 ذخيره وبازيابي اطلاعات تستي
1224272 تاريخ و ادبيات شفاهي و محلي تستي
1224273 ذخيره و بازيابي اطلاعات (آموزش محور) تستي
1211211 اصول وروشهاي برنامه ريزي درسي تستي
1211212 كاربردتئوريهاواصول يادگيري دربرنامه ريزي درسي تستي
1211213 برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش پيش دبستاني تستي
1211214 اصول وروشهاي آموزش مداوم و بزرگسالان تستي
1211215 اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي تستي
1211216 مكاتب فلسفي وآراي تربيتي تستي
1211217 روشهاي تدريس پيشرفته تستي
1211218 آماراستنباطي پيشرفته تستي و تشريحي
1211219 برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش دبستاني تستي
1211220 نظريه هاي برنامه ريزي درسي تستي
1211221 تعليم وتربيت اسلامي پيشرفته دربرنامه ريزي درسي تستي
1211222 فناوري آموزشي پيشرفته تستي
1211223 روشهاي تحقيق پيشرفته وكاربردي كامپيوتردرتحقيقات تربيتي تستي
1211224 برنامه ريزي درسي درآموزش وپرورش راهنمايي و دبيرستان تستي
1211231 مديريت فرآيندآموزش تستي
1211455 مديريت فرآيند آموزش( آموزش محور ) تستي
1211456 اصول وروشهاي آموزش مداوم وبزرگسالان(اموزش محور) تستي
1212250 زبان تخصصي تستي
1215287 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليت ورزشي تستي
1215288 آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي تستي
1215289 اپيدميولوژي فعاليت بدني و تندرستي تستي
1215290 روش تحقيق در علوم ورزشي تستي
1215319 مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه ريزي فعاليت بدني تستي
1215320 تغذيه و كنترل وزن ويژه تندرستي تستي
1215321 فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي تستي
1215322 اصول طراحي و برنامه ريزي فعاليت بدني تستي
1215418 فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان تستي
1215420 ابعاد رواني فعاليت بدني تستي
1215422 استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني (آموزش محور) تشريحي
1215423 فعاليت بدني و پيشگيري از بيماريهاي مزمن و ناتواني ها (آموزش محور) تشريحي
1215291 اصول برنامه ريزي تمرين و فعاليت ورزشي تستي
1215325 متابوليسم فعاليت ورزشي و تمرين تستي
1215327 تغذيه ورزشي پيشرفته تستي
1215328 روانشناسي فعاليت ورزشي و تمرين تستي
1215329 برنامه ريزي پيشرفته ويژه قدرت و استقامت تستي
1215409 موضوعات پيشرفته در فيزيولوژي ورزشي تستي
1215411 استرس محيطي در تمرين و فعاليت ورزشي تستي
1215412 بدنسازي ويژه رشته هاي ورزشي تستي
1215415 استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش محور) تشريحي
1215416 ملاحظات ارتوپديك و بيومكانيك در تمرين هاي ورزشي (آموزش محور) تشريحي
1211280 فلسفه مديريت آموزشي تستي
1211412 نظارت وراهنمايي آموزشي تستي
1211413 تئوريهاي سازماني مديريت تستي
1211414 اصول مديريت اسلامي تستي
1211415 تجزيه وتحليل سيستمهاوكاربرد آن در مديريت آموزشي تستي
1211416 رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي تستي
1211417 اصول برنامه ريزي آموزشي تستي
1211418 كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي تستي و تشريحي
1211420 اصول مديريت آموزشي تستي
1211421 مديريت نيروي انساني تستي
1211422 روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي تستي
1211458 روش تدريس پيشرفته (آموزش محور) تستي
1211464 كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه‌ريزي درسي(آموزش محور) تستي
1211708 مديريت منابع انساني تستي
1211757 رهبري آموزشي تستي
1211758 سياست گذاري آموزشي تستي
1211759 آمار استنباطي و كاربرد نرم افزار تستي و تشريحي
1211760 نظارت و توسعه حرفه اي تستي
1211774 تئوري و اصول مديريت آموزشي تستي
1211775 روش هاي پژوهش كمي تستي
1211776 مباني آموزش و بهسازي كاركنان تستي
1211777 ماليه آموزش و بودجه ريزي تستي
1211778 روشهاي پژوهش كيفي و تركيبي تستي
1211779 رفتارسازماني در سازمانهاي آموزشي تستي
1211780 مديريت استراتژيك در سازمانهاي آموزشي تستي
1211781 ارزشيابي آموزشي تستي
1211782 ابعاد حقوقي و اخلاقي مديريت آموزشي تستي
1211783 مديريت دانش( آموزش محور) تستي
1215294 روش تحقيق در مديريت ورزشي تستي
1215310 مديريت طراحي و نگهداري اماكن و تجهيزات ورزشي تستي
1215311 مديريت رفتارسازماني تستي
1215330 تحليل آماري و كاربرد نرم افزارهاي آماري در ورزش تستي
1215331 مديريت روابط عمومي و بين المللي در ورزش تستي
1215332 مديريت ايمني در اماكن ورزشي تستي
1215334 مديريت توسعه،تجهيز و نگهداري اردوگاهها و اماكن ورزشي-تفريحي تستي
1215335 نظريه هاي سازمان و مديريت تستي
1215384 مديريت امنيت در اماكن ورزشي تستي
1215386 مديريت نظارت و ارزيابي اماكن و تاسيسات ورزشي تستي
1215388 برنامه ريزي تاسيسات و اماكن و تجهيزات ورزشي (آموزش محور) تستي
1215296 اوقات فراغت و محيط زيست تستي
1215297 نظريه هاي سازمان و مديريت تستي
1215339 نظريه ها و مباني اوقات فراغت تستي
1215340 مديريت پارك ها و اماكن تفريحي تستي
1215341 مديريت منابع انساني در اوقات فراغت تستي
1215342 مديريت بازاريابي در اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي تستي
1215389 گردشگري ورزشي تستي
1215390 جامعه شناسي اوقات فراغت تستي
1215391 مديريت اردوها و رويدادهاي همگاني و تفريحي تستي
1215392 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي تستي
1215394 مديريت مالي و اداري در ورزش (آموزش محور) تستي
1215395 مديريت اماكن تفريحي و فراغتي (آموزش محور) تستي
1215308 مديريت روابط عمومي و بين المللي در ورزش تستي
1215309 اصول و مباني بازاريابي ورزشي تستي
1215336 مديريت بازاريابي جهاني تستي
1215337 برنامه ريزي استراتژيك در بازاريابي ورزشي تستي
1211508 تكنولوژي آموزشي پيشرفته تستي
1211509 نظريه و كاربرد نگرش سيستمي در برنامه ريزي آموزشي و درسي تستي
1211510 نظريه هاي اساسي در برنامه ريزي آموزشي تستي
1211511 برنامه ريزي نيروي انساني تستي
1211574 برنامه ريزي آموزشي بزرگسالان و آموزش روستايي تستي
1211575 روش هاي تدريس پيشرفته تستي
1211576 روشهاي تحقيق پيشرفته و كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي تستي
1211577 آموزش و پرورش تطبيقي و كاربرد آن در برنامه ريزي آموزشي تستي
1211578 جمعيت شناسي در برنامه ريزي آموزشي (آموزش محور) تستي
1224128 مباني علم اطلاعات و دانش شناسي تستي
1224129 اشتراك منابع در محيط ديجيتال تستي
1224130 حفاظت منابع ديجيتال تستي
1224131 رابط كاربري كتابخانه هاي ديجيتال تستي
1224132 مجموعه سازي در كتابخانه هاي ديجيتال تستي
1224133 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي تستي
1224134 سازماندهي منابع ديجيتال تستي
1224136 تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي تستي
1224137 وب معنايي تستي
1224138 آمار در علم اطلاعات و دانش شناسي تشريحي
1224237 معماري كتابخانه هاي ديجيتال تستي
1224238 نظام مديريت محتوا تستي
1215397 مديريت نشان (برند) و بليط فروشي در سازمان هاي ورزشي تستي
1215398 نقش حمايت كنندگان و شركا در بازاريابي تستي
1215399 مديريت بازاريابي در سازمان هاي ورزشي المپيك تستي
1215401 مديريت رفتارسازماني (آموزش محور) تستي
1215402 اصول،مباني و فلسفه تربيت بدني (آموزش محور) تستي
1215292 مديريت بازاريابي در ورزش تستي
1215293 مديريت مالي و اداري در ورزش تستي
1215343 يادگيري سازماني و مديريت دانش در ورزش تستي
1215344 مديريت عملكرد در سازمان هاي ورزشي تستي
1215345 برنامه ريزي استراتژيك تستي
1215404 نظارت و ارزشيابي در سازمان هاي ورزشي تستي
1215405 كاربرد مديريت كيفيت در ورزش تستي
1215407 مديريت منابع انساني در ورزش (آموزش محور) تستي
1215408 مديريت روابط عمومي و بين المللي در ورزش (آموزش محور) تستي
1215306 مديريت راهبردي رويدادهاي بزرگ ورزشي تستي
1215307 نظريه هاي سازمان و مديريت تستي
1215346 مديريت مالي و اداري در ورزش تستي
1215347 مديريت نظارت و ارزيابي رويدادهاي ورزشي تستي
1215348 مديريت امنيت و ايمني در مسابقات ورزشي تستي
1215349 مديريت روابط عمومي و بين المللي در ورزش تستي
1215378 آشنايي با سازمان هاي بين المللي در ورزش تستي
1215379 مديريت بازاريابي در رويدادهاي ورزشي تستي
1215382 مديريت منابع انساني (داوطلبان)( آموزش محور ) تستي
1211488 مباني آموزش بزرگسالان تستي
1211489 مديريت منابع انساني تستي
1211490 طراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت تستي
1211491 روش هاي تدريس درآموزش وبهسازي منابع انساني تستي
1211492 زبان تخصصي تستي
1211493 آمار استنباطي پيشرفته تستي و تشريحي
1211494 بهسازي سازماني (od) تستي
1211495 رفتارسازماني تستي
1211496 ارزشيابي دوره هاي آموزشي تستي
1211497 مديريت آموزش و بهسازي منابع انساني تستي
1211498 آموزش و بهسازي منابع انساني در كشورهاي پيشرفته تستي
1211499 آموزش از راه دور و كاربرد آن در آموزش و بهسازي منابع انساني تستي
1211501 روش هاي تحقيق پيشرفته تستي
1211502 مطالعه تطبيقي در نظام آموزش عالي (آموزش محور) تستي
1211709 طراحي آموزش تستي
1211710 آمار تستي و تشريحي
1211711 تحليل رفتار سازماني تستي
1211712 تحول سازماني تستي
1211713 كاربرد فناوري هاي نوين يادگيري تستي
1211714 روش تحقيق تستي
1211715 مديريت دانش تستي
1211716 ارزشيابي اثربخشي آموزش تستي
1211744 راهبردهاي توسعه منابع انساني تستي
1211745 مديريت بهبود عملكرد تستي
1211747 روان شناسي سازماني و صنعتي تستي
1211749 نيازسنجي آموزشي (آموزش محور) تستي
1211504 مباني جامعه شناسي آموزش و پرورش در برنامه ريزي آموزشي تستي
1211505 تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته تستي
1211506 اصول و روشهاي ارزشيابي آموزشي تستي
1211507 مباني اقتصادي آموزش و پرورش در برنامه ريزي آموزشي تستي
1224240 مسائل حقوقي محيط ديجيتالي تستي
1224241 خدمات كتابخانه هاي ديجيتال (آموزش محور) تستي
1224242 رفتار اطلاعاتي در محيط ديجيتال (آموزش محور) تستي
1224142 مباني علم سنجي تستي
1224143 كاربرد آمار استنباطي در علم سنجي تشريحي
1224145 روش تحقيق تستي
1224146 جامعه شناسي ارتباطات علمي تستي
1224147 نظام هاي سنجش علم ، فناوري و نوآوري تستي
1224148 تاريخ فلسفه علم تستي
1224149 ترسيم نقشه علم تستي
1224150 سياست گذاري علم تستي
1224244 معماري پايگاه هاي علم سنجي تستي
1224245 وب سنجي تستي
1224247 نمايه سازي و نمايه هاي موضوعي تستي
1211514 نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني تستي
1211515 نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي تستي
1211516 نظريه ها و روشهاي مشاوره خانواده تستي
1211517 روش هاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي و روانشناسي تستي
1211518 موضوعات و مسائل اخلاقي در مشاوره روان درماني تستي
1211519 تهيه و كاربرد آزمونها در مشاوره تستي
1211520 آمار استنباطي تستي و تشريحي
1211546 هدايت و مشورت در اسلام (آموزش محور) تستي
1211513 هدايت و مشورت در اسلام تستي
1211548 سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج تستي
1211552 مشاوره ازدواج تستي
1211553 موضوعات و مسائل اخلاقي در مشاوره روان درماني (آموزش محور) تستي
1224184 مباني علم اطلاعات و دانش شناسي تستي
1224185 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي تستي
1224186 اقتصاد اطلاعات تستي
1224187 بازاريابي اطلاعات تستي
1224251 روش تحقيق تستي
1224252 آمار در علم اطلاعات و دانش شناسي تشريحي
1224253 روشهاي بازنمايي اطلاعات تستي
1224254 مديريت دانش سازماني تستي و تشريحي
1224259 نظامهاي اطلاعات مديريت تستي
1224260 ارزشيابي نظامها و خدمات اطلاعاتي تستي
1224261 معماري پايگاههاي اطلاعاتي تستي
1224263 داده كاوي(آموزش محور) تستي
1224264 مديريت منابع اطلاعاتي (آموزش محور) تستي
1211533 اصول و مباني برنامه ريزي درسي تستي
1211534 روش هاي تحقيق در برنامه درسي تستي
1211535 نظريه هاي يادگيري و الگوهاي تدريس تستي
1211536 اصول و روش هاي ارزشيابي برنامه درسي تستي
1211541 مباني روانشناختي و اجتماعي در برنامه درسي تستي
1211555 طراحي و تدوين برنامه درسي تستي
1211558 تاريخ مطالعات برنامه درسي تستي
1211559 كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه درسي تستي
1211599 برنامه ريزي درسي در آموزش عالي تستي
1211600 برنامه ريزي درسي در آموزش مجازي (عالي) تستي
1211601 برنامه ريزي درسي در آموزش بزرگسالان تستي
1211604 برنامه ريزي درسي در آموزش مجازي(متوسطه) (آموزش محور) تستي
1211537 رويكردها و نظريه هاي برنامه درسي تستي
1211538 كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش مجازي تستي
1211539 نظام جامع يادگيري الكترونيكي تستي
1211540 مديريت مراكز يادگيري : واحدهاي آموزشي و كارآموزي تستي
1211564 روش هاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي تستي
1211565 روش هاي آماري پيشرفته در علوم تربيتي تستي و تشريحي
1211567 تلفيق فناوري هاي نوين در برنامه درسي تستي
1211568 متون تخصصي تكنولوژي آموزشي به لاتين تستي
1211593 طراحي و توسعه آموزش تعاملي مبتني بر وب تستي
1211594 شبيه سازي و بازي هاي آموزشي تستي
1211595 فناوري هاي سيار در آموزش و يادگيري تستي
1211598 ارزشيابي مواد و نرم افزارهاي آموزشي (آموزش محور) تستي
1224274 ذخيره و بازيابي اطلاعات تستي
1224275 روش تحقيق تستي
1224276 آمار در كتابداري و علم اطلاعات تشريحي
1224278 مديريت اسناد و آرشيو تستي
1224281 ارزشيابي نظامها و خدمات اطلاعاتي تستي
1224282 مديريت منابع انساني تستي و تشريحي
1224283 مباني رفتار سازماني (آموزش محور) تستي
1211755 روش هاي تحقيق كيفي-فلسفي تستي
1211756 تعليم و تربيت اسلامي تستي
1211765 سير آراي تربيتي غرب تستي
1211766 تاريخ تعليم و تربيت در اسلام و ايران تستي
1211768 تربيت در نهج البلاغه-متون اسلامي تستي
1211769 تربيت ديني كودك و نوجوان تستي
1211770 مباني فلسفي برنامه ريزي درسي تستي
1211772 نظريه هاي جامعه شناسي آموزش و پرورش تستي
1211773 اصول يادگيري وروشهاي تدريس( آموزش محور ) تستي
1211717 بنيان هاي نظري برنامه ريزي آموزشي تستي
1211718 مسائل و چالش هاي آموزش و پرورش در قرن 21 تستي
1211719 برنامه ريزي مالي و مباني اقتصادي در آموزش و پرورش تستي
1211720 اصول و روش هاي ارزشيابي در برنامه هاي آموزشي تستي
1211721 برنامه ريزي آموزش و بهسازي منابع انساني تستي
1211722 نوآوري ها در برنامه ريزي آموزشي با كاربرد فاوا تستي
1211723 برنامه ريزي آموزش بزرگسالان تستي
1211724 سياست و سياست گذاري آموزشي تستي
1211725 آمار استنباطي و نرم افزارهاي تحليل داده ها تستي و تشريحي
1211726 الگوهاي برنامه ريزي آموزشي تستي
1211762 برنامه ريزي مبتني برنياز بازار كار تستي
1211764 برنامه ريزي درسي در آموزش عالي تستي
1211784 رويكردهاي پژوهش كمي و كيفي در برنامه ريزي آموزشي تستي
1211786 جمعيت، فقر و نابرابري آموزشي (آموزش محور) تستي
1215504 تمرينات اصلاحي پيشرفته تستي
1215505 حركت شناسي كاربردي تستي
1215506 فيزيولوژي دستگاه عصبي تستي
1215507 روش تحقيق و آمار در علوم ورزشي تستي
1215510 آزمايشگاه تمرينات اصلاحي تستي
1215511 روش هاي آماري در فيزيولوژي ورزشي تستي
1215512 آناتومي و فيزيولوژي انسان پيشرفته تستي
1215513 بيوشيمي و متابوليسم ورزشي تستي
1215519 اصول تجويز فعاليت ورزشي تستي
1215520 روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي تستي
1215521 فيزيولوژي ورزشي در تندرستي تستي
1215523 استعداديابي ورزشي پيشرفته تستي
1215514 فيزيولوژي تمرين و عملكرد ورزشي تستي
1215517 توسعه عوامل آمادگي جسماني تستي
1215518 خستگي و ريكاوري تستي
1115023 سيستم هاي عامل پيشرفته تستي و تشريحي
1115024 پايگاه داده پيشرفته تستي و تشريحي
1115025 الگوريتم هاي پيشرفته تستي و تشريحي
1115026 مهندسي نرم افزارپيشرفته تستي و تشريحي
1115027 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته تستي و تشريحي
1115028 پردازش تصوير تشريحي
1115031 معماري كامپيوترپيشرفته تستي و تشريحي
1115032 پردازش موازي تستي و تشريحي
1115036 مباحث پيشرفته درمهندسي نرم افزار تستي و تشريحي
1115038 سيستمهاي خبره ومهندسي دانش تستي و تشريحي
1115039 سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري تستي و تشريحي
1115040 شبكه هاي عصبي تستي و تشريحي
1115251 مدل سازي و بررسي كارايي سيستم هاي كامپيوتري( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1115252 طراحي نرم افزارهاي مطمئن ( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1115258 داده كاوي و انبار داده ها ( آموزش محور ) تستي و تشريحي
1115259 پردازش گفتار ( آموزش محور ) تشريحي
1115260 طراحي نرم افزاهاي مطمئن (آموزش محور) تستي و تشريحي
1115261 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته (آموزش محور) تستي و تشريحي
1115262 الگوريتم موازي تستي و تشريحي
1115263 مدل سازي و بررسي كارائي سيستم هاي كامپيوتري تستي و تشريحي
1115264 رياضيات پيشرفته در مهندسي كامپيوتر تشريحي
1115265 سيستم هاي توزيع شده تستي و تشريحي
1115266 روشهاي محاسباتي پيشرفته تشريحي
1115271 پردازش موازي تستي و تشريحي
1115272 مديريت پروژه هاي نرم افزاري تستي
1115273 رايانش ابري تشريحي
1115274 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته تستي و تشريحي
1115275 ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري تستي و تشريحي
1115276 داده كاوي تستي و تشريحي
1115277 امنيت پايگاه داده تشريحي
1115278 بازيابي پيشرفته اطلاعات تشريحي
1115279 مهندسي نيازمندي ها تشريحي
1115280 معماري نرم افزار تشريحي
1115282 متدولوژي ايجاد نرم افزار تستي و تشريحي
1115283 سيستم هاي تصميم يار تستي و تشريحي
1115284 مباحث ويژه در نرم افزار 1 تستي و تشريحي
1322069 شناسايي الگو تشريحي
1322037 مديريت توسعه نرم افزار تستي
1322038 برنامه ريزي استراتژيك تستي
1322039 مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري تستي
1322047 نياز سنجي اطلاعاتي تشريحي
1322048 برنامه ريزي منابع سازمان تستي
1322050 انبارهاي داده و داده كاوي تستي و تشريحي
1322051 مديريت دانش تشريحي
1322052 سيستمهاي تصميم يار تستي و تشريحي
1322053 تست ونگهداري نرم افزار تشريحي
1322055 هوش تجاري تستي و تشريحي
1322056 ذخيره و بازيابي اطلاعات روي وب تشريحي
1310001 فشرده سازي اطلاعات تشريحي
1310002 مديريت توسعه نرم افزار تستي
1310003 ارتباطات تصويري تشريحي
1310004 گرافيك كامپيوتري پبشرفته تشريحي
1310005 طراحي واسط كاربر تشريحي
1310006 پويانمايي و پويانمايي سه بعدي تشريحي
1310008 ساخت محيط هاي مجازي تشريحي
1310009 شبكه هاي چندرسانه اي تشريحي
1310011 پردازش گفتار ديجيتال براي چند رسانه اي ها تشريحي
1310015 بينايي ماشين ( آموزش محور ) تشريحي
1310016 مباحث پيشرفته در چندرسانه اي ( آموزش محور ) تشريحي
1322062 يادگيري ماشين تشريحي
1322064 رايانش تكاملي تشريحي
1322070 شبكه هاي عصبي تشريحي
1322071 پردازش زبان هاي طبيعي تشريحي
1322072 بينائي كامپيوتر تشريحي
1322073 گفتارپردازي رقمي تشريحي
1322074 تصويرپردازي رقمي تشريحي
1322076 داده كاوي پيشرفته تستي و تشريحي
1322077 شناسائي مقاوم و بهسازي گفتار تشريحي
1322079 پردازش سيگنال هاي رقمي تشريحي
1322115 هوش مصنوعي پيشرفته تشريحي
1322116 مفاهيم پيشرفته 1 در هوش مصنوعي تشريحي
1322117 مفاهيم پيشرفته 2 در هوش مصنوعي تشريحي
1322063 فرايندهاي تصادفي تستي و تشريحي
1322067 ترجمه ماشيني(آموزش محور) تشريحي
1322068 يادگيري تقويتي(آموزش محور) تشريحي
1310017 اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات تستي
1310018 مهندسي مجدد الكترونيكي فرايندهاي كسب و كار تستي
1310019 پياده سازي پروژه هاي تكنولوژي اطلاعات تستي
1310020 تكنولوژي ها و مدل هاي كسب و كار تجارت الكترونيكي تستي
1310021 بازاريابي استراتژيك بر روي اينترنت تستي
1310022 استراتژي تكنولوژي اطلاعات تستي
1310023 معماري تكنولوژي تستي
1310024 مديريت و برنامه ريزي منابع اطلاعاتي تستي
1310025 مديريت دانايي تشريحي
1310026 تعامل انسان و كامپيوتر تستي
1310027 مهندسي مجدد فرآيندهاي حرفه تستي
1310028 معماري سازماني فناوري اطلاعات تستي
1310029 تحليل سيستمهاي داده هاي حجيم تستي و تشريحي
1310031 معماري خدمتگرا تستي و تشريحي
1310032 معماري امنيت اطلاعات سازماني تستي و تشريحي
1310033 پروژهاي مقياس وسيع فناوري اطلاعات تشريحي
1310034 فرآيند كاوي تشريحي
1310035 هوش تجاري تستي و تشريحي
1310036 بازار يابي الكترونيكي تستي و تشريحي
1310037 مديريت زنجيره عرضه تشريحي
1310038 سيستم پرداختهاي الكترونيكي تشريحي
1310039 استراتژيهاي تجارت الكترونيكي تستي
1310040 امنيت تجارت الكترونيكي تشريحي
1310041 برنامه ريزي منابع بنگاه تستي
1310044 معماري نرم افزار تشريحي
1310045 سيستم هاي تصميم يار هوشمند تشريحي
1221126 اقتصادخرد تستي
1221128 اقتصادسنجي(ارشد) تستي
1221130 موضوعات انتخابي دراقتصاداسلامي تستي و تشريحي
1221131 اقتصادكلان تستي
1221135 اقتصادتوسعه تستي
1221137 اقتصادپولي تستي
1221138 اقتصادمحيطزيست تستي
1221139 اقتصادصنعتي تستي
1221140 اقتصادمنابع تستي
1221141 مباني فقهي اقتصاداسلام تستي
1221166 سمينار بانكداري اسلامي( آموزش محور ) تشريحي
1221167 اقتصاد ايران( آموزش محور ) تستي
1221168 اقتصاد حقوق( آموزش محور ) تستي
1221169 نظريه بازيها( آموزش محور ) تستي
1221190 تجارت بين الملل(آموزش محور) تستي و تشريحي
1221192 پول و بانكداري الكترونيكي( آموزش محور) تستي
1221224 اقتصاد انرژي تستي
1221225 اقتصاد كلان پيشرفته تستي
1221226 اقتصاد منابع طبيعي تستي
1221238 اقتصادخرد تستي
1221239 اقتصادسنجي تستي
1221251 اقتصاد توسعه تستي
1221252 اقتصاد ايران تستي
1221253 تجارت بين الملل تستي و تشريحي
1221254 بازاريابي بين الملل(آموزش محور) تستي
1221255 اصول مالي وحقوق بازرگاني بين الملل(آموزش محور) تستي
1221256 بيمه حمل و نقل بين المللي تستي
1221257 بازاريابي بين الملل(پژوهش محور) تستي
1221259 اصول مالي و حقوق بازرگاني بين الملل(پژوهش محور) تستي
1221277 اقتصاد سنجي تستي
1221284 برنامه ريزي رياضي تستي
1221285 تحليل تصميم گيري تستي
1221286 سيستمهاي ديناميكي 1 تستي
1221297 برنامه ريزي اقتصادي( آموزش محور) تستي
1221323 سيستمهاي ديناميكي 2 تستي و تشريحي
1221227 اقتصادااطلاعات تستي
1221228 اقتصاد خرد پيشرفته تستي
1221229 اقتصاد كلان پيشرفته تستي
1221230 تجارت الكترونيكي 1 تستي
1221231 تجارت بين الملل تستي و تشريحي
1221232 اقتصاد سنجي تستي
1221235 تجارت الكترونيكي 2 تستي
1221245 استراتژيهاي تجارت الكترونيك تستي
1221246 بازار يابي اينترنتي ( پژوهش محور ) تستي
1221247 مسائل حقوقي و اخلاقي تجارت الكترونيكي تستي
1221249 پول وبانكداري الكترونيكي( آموزش محور ) تستي
1221250 مديريت ارتباط با مشتري در تجارت الكترونيكي ( آموزش محور ) تستي
1221178 نقد نظريه هاي اقتصاد سنتي تستي
1221203 اقتصاد خرد تستي
1221204 عقايد اقتصادي متفكرين مسلمان تستي
1221205 اقتصاد اسلامي1 تستي
1221206 اقتصاد كلان تستي
1221207 اقتصادسنجي تستي
1221208 اقتصاد اسلامي2 تستي
1221209 پول وبانكداري اسلامي تستي و تشريحي
1221210 احكام اقتصادي اسلام تستي
1221211 اقتصاد ايران تستي
1221212 روش شناسي علم اقتصاد تستي
1221213 نظام اقتصادي اسلام تستي
1221214 ابزارهاي مالي اسلامي تستي
1221216 اقتصاد مالي تستي
1221276 موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي تستي و تشريحي
1221319 اقتصاد صنعتي تستي
1221320 برنامه ريزي اقتصادي تستي
1221322 سياستهاي كشاورزي تستي
1221273 اقتصاد مالي ( آموزش محور) تستي
1221275 ابزارهاي مالي اسلامي تستي
1221278 پول و بانكداري اسلامي 1 تستي و تشريحي
1221279 پول و بانكداري اسلامي 2 تستي و تشريحي
1221280 بانكداري الكترونيكي تستي
1221352 كارورزي تشريحي
1214047 تئوري حسابداري 1 تستي
1214048 حسابرسي پيشرفته تستي
1214049 حسابداري مديريت تستي
1214050 تئوري حسابداري 2 تستي
1214051 حسابداري دولتي پيشرفته تستي
1214052 تصميم گيري درمسائل مالي تستي
1214054 مسائل جاري درحسابداري تستي
1214055 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تستي
1214056 بررسي مواردخاص درحسابداري تستي
1214058 اقتصادمديريت تستي
1214061 سيستم هاي حسابداري تستي
1214062 پژوهش عملياتي پيشرفته تستي
1214111 مهندسي مالي( آموزش محور) تستي
1214113 مهندسي مالي(آموزش محور) تشريحي
1214114 تحليل آماري تستي
1214116 حسابداري بخش عمومي تستي
1214117 حسابداري مديريت تستي
1214118 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري تستي
1214120 حسابرسي پيشرفته تستي
1214123 مسائل جاري در حسابداري تستي
1214124 بررسي موارد خاص در حسابداري تستي
1214125 روش تحقيق پيشرفته تستي
1214126 چارچوب مفاهيم گزارشگري مالي تستي
1214127 سيستمهاي اطلاعاتي در حسابداري تستي
1214131 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تستي
1214132 كاربرد قوانين و مقررات مالي و بانكي و بازرگاني درحسابرسي تستي
1214137 تئوري هاي حسابداري تستي
1214138 حسابرسي سيستم هاي كامپيوتري تستي
1214140 حسابرسي داخلي تستي
1214142 بررسي مسائل كاربردي در حسابداري تشريحي
1214143 بررسي موارد خاص در حسابرسي تشريحي
1214144 تئوريهاي حسابرسي تشريحي
1214145 حسابرسي عملياتي ، عملكرد ( براي ديوان محاسبات و بخش عمومي ) تشريحي
1217080 مباحث جديددرآسيب شناسي رواني ( آموزش محور) تستي
1217285 روانشناسي دين تستي
1217286 زبان تخصصي تستي
1217287 هوش هيجاني تستي
1217288 كليات و مفاهيم تستي
1217289 سلامت و شادكامي تستي
1217290 روش تحقيق پيشرفته تستي
1217291 انگيزش دروني تستي
1217292 صفات و انگيزه هاي مثبت تشريحي
1217293 حديث و روانشناسي مثبت (1) تستي
1217311 روابط مثبت تستي
1217312 بازسازي مثبت ، مشاوره و روان درماني مثبت گرا تستي
1217313 حديث و روانشناسي مثبت (2) تستي
1217314 روانشناسي اخلاق تستي
1217268 روانشناسي تربيتي تستي
1217269 نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي تستي
1217270 نظريه هاي رشد تستي
1217271 تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته تستي
1217280 روانشناسي اجتماعي تستي
1217281 آمار استنباطي تستي و تشريحي
1217282 روش تحقيق تستي
1217283 نظريه هاي يادگيري كاربردي تستي
1217284 روانشناسي شخصيت پيشرفته تستي
1217298 نظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش تستي
1217299 فنون ارزيابي رواني-تربيتي تستي
1217300 سنجش و اندازه گيري تستي
1217301 نظريه و روشهاي آموزش تستي
1217303 روانشناسي شناختي (آموزش محور) تستي
1217082 روانشناسي شناختي تستي
1217339 روانشناسي عمومي پيشرفته تستي
1217340 روانشناسي رشد تستي
1217341 انگيزش و هيجان پيشرفته تستي
1217342 بررسي تفصيلي نظريه ها و مكاتب شخصيت تستي
1217355 علم النفس و مقايسه آن با روانشناسي جديد تستي
1217356 آسيب شناسي رواني (با توجه ويژه به اختلالات شخصيت) تستي
1217357 هوش و استعداد و سنجش آن تستي
1217358 پسيكوفيزيولوژي و نوروپسيكولوژي تستي
1217360 روش تحقيق پيشرفته تستي
1217362 بررسي مسائل بهداشت رواني در ايران و جهان تستي
1217364 رشد شخصيت (آموزش محور) تستي
1117008 روشهاي آماري پيشرفته تستي
1217070 متون تخصصي تستي
1217071 روانشناسي عمومي پيشرفته تستي
1217072 روانشناسي رشدپيشرفته تستي
1217074 روشهاي تحقيق پيشرفته تستي
1217075 انگيزش وهيجان تستي
1217076 نظريه هاي شخصيت تستي
1217077 روانشناسي كودكان استثنايي تستي
1217078 پسيكوفيزيولوژي ونوروپسيكولوژي تستي
1217079 روانشناسي سلامت پيشرفته تستي
1217081 نظريه هاي يادگيري تستي
1217083 روان شناسي اجتماعي پيشرفته تستي
1217432 بازسازي مثبت مشاوره و روان درماني مثبت گرا (آموزش محور) تستي
1217433 مباحث جديد در آسيب شناسي رواني تستي
1217265 روانشناسي رشد پيشرفته تستي
1217267 نظريه هاي روان درماني تستي
1217275 كلياتي درباره درمانهاي فيزيكي و دارويي در بيماريهاي عصبي و رواني تستي
1217276 استفاده از روشهاي آماري و پژوهشي پيشرفته در روانشناسي باليني تستي
1217277 روانشناسي پزشكي و نوروپسيكولوژي تستي
1217278 آسيب شناسي پيشرفته تستي
1217306 گروه درماني تستي
1217307 خانواده درماني تستي
1217308 رفتار درماني تستي
1217434 روانشناسي سلامت پيشرفته ( آموزش محور) تستي
1217319 آمار و روش تحقيق پيشرفته تستي و تشريحي
1217321 پيشرفت هاي نوين در روانشناسي تحولي تستي
1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان تستي
1217324 سازگاري كودك با آموزشگاه تستي
1217325 كاربرد آزمون هاي تشخيصي در كودكان و نوجوانان تستي
1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك تستي
1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي تستي
1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي تستي
1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان تستي
1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان تستي
1217343 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان تستي
1217344 تشخيص و درمان اختلالات يادگيري تستي
1217345 خانواده درماني و آموزش والدين تستي
1217336 هوش و عقب ماندگي ذهني (كودني) تستي
1217337 اختلالات يادگيري تستي
1217338 نظريات تربيتي مكاتب فلسفي تستي
1217350 اصول و روشهاي آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهني تستي
1217351 بازپروري حركتي تستي
1217352 روشهاي تحقيق پيشرفته تستي
1217353 بازپروري تكلمي و اكتسابهاي آموزشگاهي تستي
1217365 مباني نظري و كاربرد آزمونهاي رواني تستي
1217366 آمار استنباطي (پيشرفته) تستي
1217367 آشنايي با اصول ژنتيك تستي
1217368 بازپروري شغلي و حرفه اي تستي
1217369 روانشناسي باليني كودك تستي
1217372 نظريه هاي رشد تستي
1217452 آمار پيشرفته تستي
1217453 نظريه هاي روان شناسي اجتماعي تستي
1217454 آسيب شناسي اجتماعي پيشرفته تستي
1217455 روانشناسي ارتباطات و تبليغات تستي
1217456 تعامل اجتماعي از منظر اسلام تستي
1217457 شخصيت: مفاهيم و پروژهش ها تستي
1217459 شناخت اجتماعي تستي
1217460 روانشناسي اجتماعي سلامت تستي
1217461 روانشناسي محيطي و شهري تستي
1217462 روان شناسي اقتصادي و رفتار مصرف كننده تستي
1217463 علوم اعصاب اجتماعي تستي
1217464 نظريه هاي جامعه شناسي خرد تستي
1217465 روش تحقيق در روانشناسي اجتماعي تستي
1217466 روانشناسي فرهنگي و بين فرهنگي تستي
1217468 روانشناسي كاربردي پيشرفته تشريحي
1217469 روان شناسي رشد شناختي تستي
1217470 مباني علوم اعصاب شناختي تستي
1217471 روان شناسي شناختي 2 تستي
1217472 روش هاي آماري در علوم شناختي تستي
1217473 مباني علوم شناختي تستي
1217474 مباني علوم اعصاب تستي
1217475 روانشناسي شناختي 1 تستي
1217476 اصول زبا شناسي شناختي تستي
1217477 مباني شناخت در فلسفه اسلامي و فلسفه ذهن تستي
1217478 شناخت اجتماعي تستي
1217479 روشهاي آزمايشگاهي در روانشناسي شناختي تستي
1217480 روش هاي تحقيق در علوم شناختي تستي
1217481 علوم اعصاب شناختي و فرآيندهاي عالي ذهن تستي
1211580 روابط و مناسبات انساني در مدرسه تستي
1211581 اصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي تستي
1211583 تهيه و كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره مدرسه تستي
1211585 خانواده و توانبخشي تستي
1211586 مشاوره با معتادان تستي
1211587 مشاوره بحران تستي
1211588 مشاوره با معلولين جسمي و رواني تستي
1221172 تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي متفكرين مسلمان تستي
1221173 نظريه اسلامي اقتصاد كلان اسلامي ميانه تستي
1221174 اقتصادسنجي ميانه تستي
1221175 نظريه اسلامي اقتصاد خرد اسلامي ميانه تستي
1221177 روش شناسي اقتصاد اسلامي تستي و تشريحي
1221181 اقتصاد ايران و نظريه اقتصاد اسلامي تستي
1221182 نظام پولي و مالي اسلامي تستي و تشريحي
1221183 توسعه و برنامه ريزي اقتصادي با مباني اسلامي تستي
1221184 مديريت مالي اسلامي پيشرفته تستي
1221185 نظام بانكداري اسلامي تستي
1221186 بانكداري اسلامي بين الملل( آموزش محور ) تستي
1221188 تجربه اقتصاد اسلامي در عصر حاضر( آموزش محور ) تستي
1117126 استنباط آماري 1 تستي و تشريحي
1117127 آناليزرياضي 2 تستي
1117128 استنباط آماري 2 تستي و تشريحي
1117129 احتمال 1 تستي و تشريحي
1117130 آناليزچندمتغيره 1 تشريحي
1117131 مدلهاي خطي 1 تشريحي
1117132 فرآيندهاي تصادفي 2 تستي و تشريحي
1117133 سريهاي زماني 2 تستي و تشريحي
1111437 اصول آموزش رياضي تستي و تشريحي
1111440 بنيادهاي نظري حل مسئله در رياضيات (1) تستي
1111458 روانشناسي رشد تشريحي
1217192 روانشناسي يادگيري تستي
1116190 هيدرولوژي پيشرفته تستي و تشريحي
1116191 هيدروژئولوژي پيشرفته تستي و تشريحي
1116192 هيدروليك آب هاي زيرزميني تستي و تشريحي
1116194 آب هاي زيرزميني و مسائل ژئوتكنيكي تستي و تشريحي
1116195 مديريت برنامه ريزي و اقتصاد منابع آب تستي و تشريحي
1116196 هواشناسي و اقليم شناسي تستي و تشريحي
1116197 آبرساني تستي و تشريحي
1116198 تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني تستي و تشريحي
1116199 ژئومورفولوژي كارست تستي و تشريحي
1116200 آب شناسي كاربردي تستي و تشريحي
1116201 استخراج آبهاي زيرزميني تستي و تشريحي
1116202 زمين شناسي كواترنر تستي
1116203 مدلها تستي
1116205 رديابها تستي
1116219 هيدرولوژي كارست تستي و تشريحي
1116250 رسوب شناسي پيشرفته تستي
1116251 سنگ شناسي رسوبي 1(كربنات ها) تستي
1116252 سنگ شناسي رسوبي 2(غير كربنات ها ) تستي
1116253 محيطهاي رسوبي پيشرفته تشريحي
1116254 ژئوشيمي رسوبي تشريحي
1116255 ميكرو فاسيس پيشرفته تستي
1116256 ليتوستراتيگرافي تستي
1116272 تحليل حوضه ها تستي
1116273 رخساره هاي آواري تستي
1116274 رخساره هاي كربناته تستي
1116275 رخساره هاي تبخيري تستي
1116276 سنگهاي پيروكلاستيك تشريحي
1116277 تكنونيك ورسوب گذاري تستي
1116278 آناليز دستگاهي تستي و تشريحي
1116423 رسوب شناسي كاربردي تشريحي
1116424 سنگ هاي كربناتي تشريحي
1116425 سنگ هاي غير كربناتي تشريحي
1116426 محيطها ي رسوبي پيشرفته تشريحي
1116427 زمين شيمي رسوبي تشريحي
1116428 ريز رخساره پيشرفته تشريحي
1116430 چينه نگاري سكانسي تستي و تشريحي
1116431 زمين شناسي مخازن هيدرو كربني تستي
1116432 ذخاير رسوبي تشريحي
1116433 رسوب شناسي زيست محيطي تشريحي
1116434 زمين شناسي دريايي (آموزش محور) تستي
1116435 اصول تفسير لاگ (آموزش محور) تستي
1116249 زئوشيمي پيشرفته تشريحي
1116258 پترولوژي سنگ هاي آذرين1 تشريحي
1116259 پترولوژي سنگ هاي آذرين 2 تشريحي
1116260 پترولوژي سنگ هاي دگرگوني تشريحي
1116261 ماگمانيسم ودگرگوني ايران تشريحي
1116262 ژئو كرونولوژي تشريحي
1116263 راديو كريستالوگرافي تستي
1116264 آتشفشان شناسي پيشرفته تشريحي
1116265 ماگماتيسم وتكنونيك صفحه اي تشريحي
1116266 افيوليت ها تستي
1116267 بازالت ها تستي
1116268 آندزيت ها تستي
1116269 ميگمانيت ها تستي
1116270 گرانيت ها تستي
1116271 واكنش هاي دگرگوني تستي
1116127 كانيهاوسنگهاي صنعتي تستي و تشريحي
1116128 منابع زمين گرمايي تستي و تشريحي
1116129 كانسارهاي آذرين ودگرگوني تستي و تشريحي
1116130 كانسارهاي رسوبي تستي و تشريحي
1116131 اصول اكتشافات ژئوفيزيكي تستي و تشريحي
1116132 گوهرشناسي تستي و تشريحي
1116133 كانه زايي وتكتونيك تشريحي
1116134 اصول اكتشافات ژئوشيميايي تستي و تشريحي
1116135 روشهاي تجزيه نمونه هاي معدني تستي و تشريحي
1116137 ژئوترمومتري سيالات درگير تستي
1116170 زمين شناسي ايزوتوپها تستي و تشريحي
1116171 ژئوشيمي كانسارهاي گرمابي تستي و تشريحي
1116172 ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي تستي
1116395 ذخائر معدني ايران و منشا آنها تشريحي
1116485 ذخاير آذرين ودگركوني تستي و تشريحي
1116486 اصول اكتشافات ذخاير معدني تستي و تشريحي
1116487 زمين ساخت صفحه اي و كانه زايي تشريحي
1116488 ذخاير رسوبي تستي و تشريحي
1116489 ذخاير معدني ايران تشريحي
1116510 تجزيه نمونه هاي معدني تستي و تشريحي
1116511 زمين آمار تستي و تشريحي
1116512 زمين شيمي ذخاير گرمايي تستي و تشريحي
1116513 زمين شناسي گوهر سنگها تستي و تشريحي
1116514 زمين شناسي اقتصادي سوختهاي فسيلي تستي و تشريحي
1116515 ذخاير تبخيري تستي و تشريحي
1116516 دور سنچي اكتشافي تستي و تشريحي
1116517 كاربرد ايزوتوپ ها در زمين شناسي اقتصادي تستي و تشريحي
1116518 گرانيتو ئيد ها (زمين شيمي ،خاستگاه وجايگاه زمين ساختي ) تستي و تشريحي
1116519 منابع معدني ومحيط زيست تستي و تشريحي
1116522 اجراي پروژه هاي اكتشافي تستي و تشريحي
1116465 آب زمين شناسي پيشرفته تستي و تشريحي
1116466 آب شناسي پيشرفته تستي و تشريحي
1116473 ردياب ها تستي
1116474 هيدروليك آبهاي زير زميني تستي و تشريحي
1116475 آب زمين شيمي تستي و تشريحي
1116476 مدل سازي آبهاي زير زميني تستي
1116477 آب شناسي كارست تستي و تشريحي
1116478 آلودگي آبهاي زير زميني تستي
1116479 بهره برداري از آب هاي زير زميني تستي و تشريحي
1116504 آب زمين شناسي كاربردي تستي و تشريحي
1116505 زمين ريخت شناسي كارست تستي و تشريحي
1116521 آب رساني تستي و تشريحي
1116462 مباني گراني سنجي تستي
1116463 ژئو مغناطيس 1 تستي
1116464 روش هاي سن يابي ايزوتوپيك وراديومتريك وكاربرد آنها در ژئوفيزيك تشريحي
1116469 ژئوديناميك تشريحي
1116490 زلزله شناسي 1 تستي
1116491 مباني لرزه زمين ساخت تشريحي
1116492 تئوري انتشار امواج كشسان تستي
1116493 تحليل سريهاي زماني ژئوفيزيكي تستي
1116494 زلزله‌شناسي 2 تشريحي
1116495 زلزله شناسي مهندسي تشريحي
1116496 زلزله شناسي دستگاهي تشريحي
1116497 مباني مدلسازي در زلزله‌شناسي تستي
1116498 زلزله‌شناسي جنبش نيرومند زمين تستي
1116499 لرزه زمين ساخت ايران تشريحي
1116500 پيش نشانگرهاي زلزله تستي
1116501 مباني زلزله شناسي ديرين تستي
1116502 لرزه‌شناسي تستي
1116503 ژئوالكتريك تستي
1116112 پالئواكولوژي تستي و تشريحي
1116115 فسيل شناسي مهره داران تستي و تشريحي
1116116 چينه شناسي ايران تستي و تشريحي
1116117 تحول واصول فيلوژني تستي
1116119 فسيل شناسي گياهي پيشرفته تستي و تشريحي
1116120 ميكروفاسيس پيشرفته تستي
1116121 پالينولوژي تستي و تشريحي
1116122 زمين شناسي ايران وكشورهاي همجوار تستي
1116139 ليتوستراتيگرافي تستي و تشريحي
1116169 بيوزوناسيون ومدلهاي بيوستراتيگرافي تستي و تشريحي
1116216 ايكنولوژي تستي
1116217 رخساره هاي بنتونيكي تستي
1116218 رخساره هاي پلانكتونيكي تستي و تشريحي
1116376 ميكروفسيل فرامينفرا تستي و تشريحي
1116377 ميكروفسيل غيرفرامينفرا تستي و تشريحي
1116378 فسيل شناسي بي مهرگان تستي و تشريحي
1116279 منابع معدني ومحيط زيست تشريحي
1116280 زمين شيمي زيست محيطي تشريحي
1116281 آلودگي خاك تستي
1116282 آلودگي منابع آب تشريحي
1116283 خطر هاي زمين شناختي تشريحي
1116284 مديريت محيط زيست وتوسعه پايدار تستي
1116287 زمين شناسي پزشكي تستي
1116288 سنجش از دور در زيست محيطي تستي و تشريحي
1116289 زمين شناسي شهري تستي
1116290 اصول نمونه برداري وتجزيه نمونه هاي زيست محيطي تستي و تشريحي
1116291 اقليم شناسي زيست محيطي تستي
1116292 زيست زمين شيمي تستي
1116293 حقوق محيط زيست تستي
1116294 بيابان زايي وبيابان زدايي تستي
1116295 آمايش سرزمين تشريحي
1116396 زمين ساخت جهاني تشريحي
1116397 زمين شناسي ساختاري پيشرفته 1 تشريحي
1116398 زمين شناسي ساختاري پيشرفته 2 تشريحي
1116399 لرزه زمين ساخت تستي
1116401 زمين شناسي كواتر نري تستي
1116402 نو زمين ساخت وريخت زمين ساخت تشريحي
1116403 زمين ساخت ايران تشريحي
1116404 بافت ساختار تشريحي
1116405 كاربرد مكانيك سنگ در زمين ساخت تشريحي
1116406 كانه زايي وزمين ساخت تشريحي
1116407 كاربرد زمين فيزيك در زمين ساخت (آموزش محور) تشريحي
1116408 زمين شناسي وزمين ساخت خاور ميانه (آموزش محور) تشريحي
1116539 زمين شناسي ساختاري كاربردي تشريحي
1116409 گرده شناسي تستي و تشريحي
1116410 ريز فسيل روزن دار تستي و تشريحي
1116411 ديرينه شناسي بي مهرگان تستي و تشريحي
1116412 زيست چينه نگاري تستي و تشريحي
1116413 ريز فسيل غير روزن دار تستي و تشريحي
1116414 ريز رخساره پيشرفته تشريحي
1116415 ديرينه بوم شناسي تستي و تشريحي
1116416 ديرينه گياه شناسي تستي و تشريحي
1116417 ديرينه شناسي مهره داران تستي و تشريحي
1116418 چينه نگاري پيشرفته تستي و تشريحي
1116419 چينه نگاري سكانسي تستي و تشريحي
1116420 چينه نگاري ايران پيشرفته تستي و تشريحي
1116421 محيطهاي رسوبي پيشرفته (آموزش محور) تستي و تشريحي
1116422 سنگ چينه نگاري (آموزش محور) تستي و تشريحي
1116444 زمين شيمي زيست محيطي تشريحي
1116445 روش هاي آناليز دستگاهي تستي و تشريحي
1116446 زمين شيمي آلي تشريحي
1116447 زمين شيمي غير آلي تشريحي
1116448 زمين شيمي اكتشافي تستي
1116449 زمين شيمي ايزوتوپي تستي
1116450 زمين شيمي سيالات گرمابي تستي
1116451 زمين شيمي گوشته و هسته تستي
1116452 زمين شيمي عناصر كمياب خاكي تستي
1116454 زمين شيمي جايگاههاي زمين ساختي تستي
1116456 زمين شيمي و فرايندهاي ماگمايي تستي
1116457 زمين شيمي خاك تستي
1116459 زمين شيمي كاربردي تستي
1116481 زمين شيمي سامانه هاي آتشفشاني تستي
1116523 ماگما وفرايندهاي ماگمايي تشريحي
1116524 پتروژنز سنگ هاي آذرين تستي
1116525 پترولوژي سنگ هاي دگرگوني تشريحي
1116526 زمين شيمي آذرين ودگرگوني تشريحي
1116527 پترولوژي تجربي تستي
1116528 كاربرد ايزوتوپ ها در پترولوژي تستي
1116529 بلور شناسي تستي
1116530 فابريك مغناطيسي سنگ هاي آذرين ودگرگوني تستي
1116532 ماگماتيسم و زمين ساخت صفحه اي تشريحي
1116533 گوهر شناسي تستي و تشريحي
1116535 ترموديناميك زمين شيميايي تستي و تشريحي
1116537 آمار و احتمال در پترولوژي تستي
1116540 زمين شناسي ساختاري كاربردي تشريحي
1124001 زلزله شناسي1 تستي
1124002 ژئومغناطيس 1 تستي
1124003 گراني سنجي 1 تستي
1124004 لرزه شناسي تستي
1124005 ژئوالكتريك تستي
1124006 فيلترهاي ديجيتال تستي
1124007 زلزله شناسي2 تستي
1124008 تئوري انتشارامواج الاستيك تستي
1124009 مهندسي زلزله تستي
1124010 لرزه زمين ساخت تستي
1124012 ژئوديناميك(آموزش محور) تشريحي
1124014 ژئوفيزيك هسته اي وگرمايي(آموزش محور) تستي
1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 تشريحي
1113156 الكتروديناميك 1 تشريحي
1113157 فيزيك محاسباتي 1 تشريحي
1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 تشريحي
1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 تشريحي
1113171 مكانيك كوانتومي پيشرفته 3 تشريحي
1113172 فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته 1 تشريحي
1113177 مكانيك كلاسيك تشريحي
1113179 الكتروديناميك 2 تشريحي
1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 تشريحي
1113239 نظريه ميدان هاي كوانتومي 1 تشريحي
1113249 كيهان شناسي ( آموزش محور ) تشريحي
1113253 نظريه ميدان هاي كوانتومي1 ( آموزش محور ) تشريحي
1113174 گرانش 1 تشريحي
1113175 گرانش 2 تشريحي
1113202 كيهان شناسي تشريحي
1113165 الكترونيك كوانتومي تشريحي
1113166 فيزيك ليزر تشريحي
1113244 مكانيك كلاسيك( آموزش محور ) تشريحي
1113245 الكتروديناميك2 ( آموزش محور ) تشريحي
1113246 مكانيك آماري پيشرفته2 ( آموزش محور ) تشريحي
1113380 اسپكتروسكوپي ليزري تشريحي
1113162 فيزيك حالت جامدپيشرفته 1 تشريحي
1113163 فيزيك حالت جامدپيشرفته 2 تشريحي
1113240 نظريه ميدان هاي كوانتومي 2 تشريحي
1113251 فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته1 ( آموزش محور ) تشريحي
1113168 فيزيك هسته اي پيشرفته 1 تشريحي
1113169 فيزيك هسته اي پيشرفته 2 تشريحي
1113195 فيزيك رآكتورپيشرفته تستي و تشريحي
1113196 شيمي هسته اي (ارشد) تستي و تشريحي
1113197 ساختارهسته تستي و تشريحي
1113320 فيزيك نجومي 1 تشريحي
1113321 فيزيك نجومي 2 تشريحي
1113322 فيزيك خورشيد1 تشريحي
1113323 فيزيك خورشيد 2 تشريحي
1113324 ساختمان وتحول ستارگان تشريحي
1113411 الكتروديناميك پيشرفته 1 تشريحي
1113413 فيزيك محاسباتي تشريحي
1113439 طيف سنجي ليزري 1 تشريحي
1113443 اپتيك غيرخطي 1 تشريحي
1113467 فيزيك ليزر پيشرفته 1 تشريحي
1113426 سيستمهاي بس ذره‌اي در ماده چگال تشريحي
1113427 فيزيك و فناوري قطعات نيمرسانا تشريحي
1113429 مباني ماده چگال نرم تشريحي
1113430 نانو ساختار مواد تشريحي
1113431 فيزيك ماده چگال 1 تشريحي
1113432 خواص مغناطيسي جامدات تشريحي
1113434 فيزيك سطح تشريحي
1113435 بلورشناسي پيشرفته تشريحي
1113436 ابررسانايي پيشرفته تشريحي
1113494 نظريه تابعي چگالي و كاربردهاي آن تشريحي
1113477 فيزيك خورشيد تشريحي
1113478 مغناطوهيدروديناميك در اختر فيزيك تشريحي
1113479 ميدانهاي مغناطيسي كيهاني تشريحي
1113480 روشهاي طيف نگاري نجومي و تحليل طيف تشريحي
1113481 اختر لرزه نگاري تشريحي
1113482 فيزيك محيط ميان ستاره‌اي تشريحي
1113483 فيزيك جو زمين تشريحي
1113454 نظريه ريسمان 1 تشريحي
1113456 هندسه و توپولوژي 1 تشريحي
1113506 نظريه ريسمان 2 تشريحي
1113444 فيزيك آشكارسازها تشريحي
1113445 فيزيك شتاب دهنده 1 تشريحي
1113497 فيزيك دستگاه‌هاي بس ذره‌اي 1 تشريحي
1319107 طراحي مدارهاي مجتمع خطي تشريحي
1319109 طراحي مدارهاي VLSI تشريحي
1319110 تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات نيمه هادي 1 تشريحي
1319111 طراحي مدارهاي الكترونيكي (فركانس بالا) تشريحي
1319117 پردازش سيگنال ديجيتال تشريحي
1319183 مدارهاي مجتمع خيلي فشرده(VLSI) تشريحي
1319188 مدارهاي مجتمع فركانس راديويي(RFIC) تشريحي
1319189 مبدل هاي داده مجتمع (A/D, D/A) تشريحي
1319190 مدارهاي مجتمع نوري تشريحي
1319194 مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته(CMOS) تشريحي
1319197 فيلتر هاي مجتمع تشريحي
1319202 تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم رسانا تشريحي
1319203 مدارهاي مجتمع خطي (CMOS) تشريحي
1319201 افزاره هاي نيم رسانا تشريحي
1319210 مدارهاي مجتمع نوري تشريحي
1317001 ترموديناميك پيشرفته تشريحي
1317002 پديده هاي انتقال در سيستم هاي بيولوزيك تشريحي
1317003 ميكروبيولوزي صنعتي وفرآيندهاي تخميري تستي و تشريحي
1317015 ترموديناميك محلولهاي غير ايده آل تشريحي
1317049 رياضيات پيشرفته (رشته بيوتكنولوژي) تشريحي
1317051 بازيافت و جداسازي مواد بيولوژيكي تستي و تشريحي
1317052 تكنولوژي آنزيم ها تستي و تشريحي
1317198 ترموديناميك مهندسي شيمي پيشرفته تشريحي
1317199 انتقال حرارت پيشرفته تشريحي
1317200 رياضيات پيشرفته تشريحي
1317205 رياضيات مهندسي پيشرفته تشريحي
1317273 ترموديناميك پيشرفته تشريحي
1317204 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري تستي و تشريحي
1317206 پديده هاي انتقال در صنايع غذايي تستي و تشريحي
1317223 تكنولوژي آنزيمها تستي و تشريحي
1317284 فناوري آنزيم ها تشريحي
1317285 پديده هاي انتقال در صنايع غذايي تستي و تشريحي
1313001 رياضيات عالي مهندسي تشريحي
1313002 طرح هندسي راه پيشرفته تشريحي
1313003 طرح روسازي پيشرفته تشريحي
1313004 مهندسي ترافيك پيشرفته تشريحي
1313005 مديريت تعميرو نگهداري راه تشريحي
1313007 طراحي فرودگاه تشريحي
1313008 تحقيق در عمليات تستي
1313016 طرح و محاسبه راه آهن تشريحي
1313087 اصول و كاربرد فتوگرامتري ، دوركاوي و GIS (آموزش محور) تشريحي
1313237 تحليل و طراحي روسازي پيشرفته تشريحي
1313299 تكنولوژي و مواد روسازي تشريحي
1313300 مكانيك خاك پيشرفته تشريحي
1313303 مكانيك شكست تشريحي
1313304 ايمني ترافيك تشريحي
1313306 برنامه ريزي حمل و نقل تشريحي
1313307 مهندسي فرودگاه تشريحي
1313326 مهندسي راه آهن پيشرفته(آموزش محور) تشريحي
1313157 روش اجزاء محدود تشريحي
1313195 مكانيك خاك پيشرفته تشريحي
1313196 مهندسي پي پيشرفته تشريحي
1313197 ديناميك خاك تشريحي
1313200 سدهاي خاكي تشريحي
1313201 ژئوتكنيك دريايي تشريحي
1313024 هيدروليك پيشرفته تشريحي
1313025 روش اجزاء محدود تشريحي
1313026 طراحي هيدروليكي سازه ها تشريحي
1313027 سدهاي خاكي تشريحي
1313029 روش هاي عددي در مهندسي آب تشريحي
1313030 مدلهاي هيدروليكي تشريحي
1313031 هيدرو ديناميك تشريحي
1313050 مدلهاي هيدروليكي( آموزش محور ) تشريحي
1313192 تصفيه آب تشريحي
1313193 شناخت و مديريت برنامه ريزي محيط زيست تشريحي
1313194 آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن تشريحي
1313227 اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب تشريحي
1313229 اصول مهندسي آلودگي هوا تشريحي
1313263 اصول مهندسي و مديريت پسماند تشريحي
1313265 مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آلاينده ها تشريحي
1313267 هيدروليك پيشرفته تشريحي
1313268 طراحي شبكه هاي آب و فاضلاب تشريحي
1313272 آلودگي خاك و پاكسازي تشريحي
1313273 آلودگي صوتي و كنترل آن تشريحي
1313309 طراحي تصفيه خانه آب و فاضلاب تشريحي
1313182 مديريت مالي و حسابداري پروژه تشريحي
1313233 تحقيق در عمليات تشريحي
1313285 روشهاي ساخت تشريحي
1313288 مديريت ريسك پروژه تشريحي
1313292 فناوري بتن هاي خاص تشريحي
1313293 مديريت ماشين آلات تشريحي
1313296 مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست تشريحي
1313314 برنامه ريزي و كنترل پروژه تستي و تشريحي
1313315 مديريت و مقررات پيمان تشريحي
1313316 مديريت پروژه تستي
1313175 اصول و مقررات پيمان تشريحي
1313186 روشهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه تشريحي
1313187 روشهاي ساخت 1 تشريحي
1313188 مديريت ماشين آلات ساخت تشريحي
1313204 تحقيق در عمليات تشريحي
1313222 مديريت كارگاه و ايمني (آموزش محور) تشريحي
1313252 هيدروليك محاسباتي تشريحي
1313253 مكانيك خاك پيشرفته تشريحي
1313255 مكانيك سنگ تشريحي
1313256 هيدروليك محاسباتي پيشرفته تشريحي
1313258 مدل هاي فيزيكي و اندازه گيري هاي ميداني تشريحي
1313259 هيدروديناميك تشريحي
1313360 مدل هاي فيزيكي و اندازه گيري هاي ميداني(آموزش محور) تشريحي
1313241 بهسازي خاك تشريحي
1313242 ژئوتكنيك زيست محيطي تشريحي
1313243 ژئو تكنيك لرزه اي تشريحي
1313330 مكانيك سنگ(آموزش محور) تشريحي
1313331 روش اجزاء محدود تشريحي
1313158 ديناميك سازه ها تشريحي
1313164 تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته تشريحي
1313168 طراحي غيرارتجاعي (خميري) سازه ها (آموزش محور) تشريحي
1313169 بهسازي سازه هاي آسيب ديده در زلزله (آموزش محور) تشريحي
1313170 مهندسي پي پيشرفته تشريحي
1313173 تئوري صفحات و پوسته ها تشريحي
1313174 طراحي ساختمانها در برابر زلزله تشريحي
1313189 سازه هاي فضايي تشريحي
1313230 تئوري الاستيسيته تشريحي
1313231 ديناميك سازه تشريحي
1313280 طراحي لرزه اي سازه ها تشريحي
1313281 آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها تشريحي
1313282 كنترل لرزه اي سازه ها تشريحي
1313324 كنترل لرزه اي سازه ها(آموزش محور) تشريحي
1315029 رياضيات پيشرفته 1 تشريحي
1315205 شكل دهي فلزات تشريحي
1315206 متالورژي درتوليد تشريحي
1315261 محاسبات عددي پيشرفته تشريحي
1315262 سيستم هاي توليد صنعتي تشريحي
1315263 ابزارشناسي و ماشين كاري تشريحي
1315279 بهينه سازي در طراحي و توليد تشريحي
1315280 رباتيك پيشرفته تشريحي
1315282 طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر پيشرفته تشريحي
1315283 اتوماسيون در توليد تشريحي
1315112 روش اجزاء‌محدود 1 تشريحي
1315340 طراحي ساخت پيشرفته به كمك كامپيوتر تشريحي
1315342 كنترل پيشرفته تشريحي
1315349 ابزارشناسي و ماشين كاري پيشرفته تشريحي
1315024 محاسبات عددي پيشرفته تشريحي
1315028 مكانيك محيط هاي پيوسته1 تشريحي
1315266 مكانيك سيالات پيشرفته تشريحي
1315267 ترموديناميك پيشرفته تشريحي
1315268 انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي) تشريحي
1315269 ديناميك سيالات محاسباتي(CFD) تشريحي
1315287 انتقال حرارت پيشرفته(هدايت) تشريحي
1315331 انتقال حرارت جابجايي تشريحي
1315332 ديناميك سيالات محاسباتي1 تشريحي
1315333 انتقال حرارت هدايت تشريحي
1315334 ديناميك سيالات محاسباتي 2 تشريحي
1315027 مقاومت مصالح پيشرفته تشريحي
1315041 ديناميك پيشرفته تشريحي
1315080 ارتعاشات پيشرفته- ارتعاشات سيستم‌هاي ممتد تشريحي
1315098 سيستم هاي ديناميكي تشريحي
1315103 كنترل خودكار پيشرفته تشريحي
1315104 مكانيك ضربه اي1 تشريحي
1315110 طراحي اجزاء پيشرفته تشريحي
1315113 طراحي بهينه قطعات مكانيكي تشريحي
1315114 طراحي مكانيزم هاي پيشرفته تشريحي
1315117 رباتيك: سينماتيك و ديناميك تشريحي
1315199 خزش، خستگي وشكست(آموزش محور) تشريحي
1315200 هيدروديناميك روغنكاري(آموزش محور) تشريحي
1315302 الاستيسيته تشريحي
1315306 كنترل پيشرفته1 تشريحي
1315307 طراحي مهندسي پيشرفته تشريحي
1315308 تئوري الاستيسيته1 تشريحي
1315311 طراحي بهينه تشريحي
1315312 طراحي و ساخت پيشرفته به كمك رايانه تشريحي
1315314 مكانيك مواد مركب پيشرفته تشريحي
1315317 خزش، خستگي و شكست تشريحي
1315318 قابليت اطمينان اجزاء مكانيكي تشريحي
1315319 ارتعاشات پيشرفته ممتد تشريحي
1315327 كنترل فازي عصبي تشريحي
1315330 شبكه هاي عصبي مصنوعي تشريحي
1321001 تئوري نابجايي ها تشريحي
1321002 ترموديناميك پيشرفته مواد تشريحي
1321003 فرايندهاي انجماد پيشرفته تشريحي
1321004 تغيير حالتهاي متالورژيكي تشريحي
1321005 روشهاي پيشرفته مطالعه مواد تشريحي
1321007 نفوذ در جامدات تشريحي
1321009 پليمر پيشرفته تشريحي
1321011 شبيه سازي در مهندسي مواد تشريحي
1321012 كامپوزيت ها تشريحي
1321014 كنترل كيفيت پيشرفته تشريحي
1321019 متالورژي پودر پيشرفته تشريحي
1321020 تئوري الكتروني مواد تشريحي
1111533 مباني روشهاي تحقيقات آموزشي تشريحي
1111544 روان شناسي آموزش رياضي تشريحي
1111545 روش هاي تحقيق كيفي تشريحي
1111548 مدل سازي رياضي تشريحي
1111564 آناليز حقيقي 1 تشريحي
1111565 نظريه هاي يادگيري رياضي تشريحي
1411714 سنجش از دور تكميلي تستي
1411572 بيوشيمي پيشرفته تستي
1411573 سيتوژنتيك گياهي تستي
1411575 ژنوميك تستي
1411576 ژنتيك مولكولي تستي
1411578 روش تحقيق تستي
1411579 كشت سلول و بافت گياهي تستي
1411581 بيوانفورماتيك تستي
1411696 فيزيولوژي پيشرفته تستي
1411697 بيوشيمي حيواني پيشرفته تستي
1411698 آمارحياتي پيشرفته تستي و تشريحي
1411699 تغذيه پيشرفته تستي
1411706 ارزيابي و مديريت زيستگاه تستي
1411707 ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم تستي
1411708 سيستم اطلاعات جغرافيايي تستي
1411709 ارزيابي توان گردشگري طبيعي تستي
1411710 مكان يابي و طراحي محل دفن پسماند تستي
1411711 تجزيه و تحليل سيستمي در محيط زيست تستي
1411712 روش هاي پيشرفته آماري تستي و تشريحي
1411713 بازسازي زيستگاه تستي

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نحوه برگزاری امتحانات دروس اصلی دانشگاه پیام نور 1400-1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی