کد خبر : 24837

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری


کارشناسی ارشد رشته هنر های ساخت و معماری ؛ در 3 گرایش ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در یكی از مشاغل اجرایی، پژوهشی و آموزشی، در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، ارگان‌های برنامه‌ریزی، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری، مهندسین مشاور، شركت‌های پیمانكاری و غیره، کار هایی مثل ؛ كارشناس، سرپرست و مدیر واحدهای اجرایی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه‌ریزی را بر عهده بگیرند. منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری و ضرایب دروس به تفکیک گرایش ها در این مقاله ارائه شده است.


منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته هنر های ساخت و معماری ، در جدول زیر آورده شده است :


 عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1 –  504Absolutely Essential Words
2 – TOEFL IBT-BARRON`S
3 – زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه، عباس فرزام
4 – فرهنگ تصویری معماری
5 – زبان تخصصی معماری، مهدوی نژاد
6 – زبان تخصصی معماری، فرهادی یا رستگارپور
ایستایی و فن ساختمان 1 – درك رفتار سازه ها، دكتر محمود گلابچی 2 – سازه در معماری، دكتر محمود گلابچی 3 – سیستم های ساختمانی آینده ، دكتر محمود گلابچی 4 – معمار+ مهندس= ساختار، دكتر محمود گلابچی 5 – استاتیك كاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، دكتر محمود گلابچی 6 – مقاومت مصالح كاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، دكتر محمود گلابچی 7 – فناوری های نوین ساختمانی، دكتر محمود گلابچی، دكتر حامد مظاهریان 8 – سازه به مثابه معماری، دكتر محمود گلابچی، مهندس احسان سروش نیا 9 –  سازه های ساختمان بلند، دكتر حجت الله عادلی 10 –  سازه های مشبك فضایی، دكتر محمود گلابچی 11 –  ساختمان ها چگونه عمل می كنند؟، دكتر محمود گلابچی، دكتر كتایون تقی زاده 12 –  پل های ایران و جهان، دكتر محمود گلابچی 13 –  ساختمان های بتنی برای معماران، دكتر محمود گلابچی 14 –  ساختمان های فولادی برای معماران، دكتر محمود گلابچی 15 –  مبانی طراحی معماری، تحلیل و اجرای سازه های فضاكار،دكتر محمود گلابچی 16 –  مبانی سازه برای معماران، دكتر محمود گلابچی، دكتر كتایون تقی زاده 17 –  پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران،دكترمحمود گلابچی 18 –  سازه های پارچه ای كششی، دكتر محمود گلابچی 19 –  معماری دیجیتال، دكتر محمود گلابچی 20 –  طراحی لرزه ای برای معماران، دكتر محمود گلابچی، 21 –  نقد و بررسی آثار كالاتراوا، دكتر محمود گلابچی 22 –  سیستم های سازه ای بلند مرتبه، دكتر محمود گلابچی 24 –  معماری بایونیك، دكتر محمود گلابچی 25 – تعامل تكنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار نورمن فاستر، دكتر محمود گلابچی 26 – طراحی مفهومی ساختمان های بلند، دكتر محمود گلابچی، 27 – مبانی طراحی ساختمان های بلند، دكتر محمود گلابچی، 28 – سیستم های ساختمانی، دكتر محمود گلابچی 29 – سیستم های ساختمانی آینده،نگاهی به معماری فردا، دكتر محمود گلابچی، 30 – عناصر سازه ای برای معماران، دكتر محمود گلابچی، 31 – فن شناسی معماری، محمود گلابچی 32 –  نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، دكترمحمود گلابچی، دكتركتایون تقی زاده، مهندس احسان سروش نیا 33 – جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی 34 – معماری آركی تایپی (كهن الگویی)، محمود گلابچی -35 – طبیعت منبع الهام، محمود گلابچی 36 – كتاب های جدید دكتر گلابچی
مدیریت کارگاهی 1 – مدیریت و كنترل پروژه، علی حاج شیرمحمدی 2 – شرایط عمومی پیمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 3 – سیستم های اجرای پروژه، دكتر محمود گلابچی، مهندس امیر فرجی 4 – مدیریت پروژه با رویكرد فناوری اطلاعات، دكتر گلابچی 5 – مبانی مدیریت پروژه، دكتر محمود گلابچی، مهندس سید ضیاء حسینی 6 – مدیریت استراتژیك پروژه، دكتر محمود گلابچی، مهندس امیر فرجی 7 – طرح و ساخت با رویكردهای Turnkey, Epc, Bridging, Bot دكتر محمود گلابچی، مهندس امیر فرجی  8  – فناوری اطلاعات IT ، در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه، دكتر گلابچی ، مهندس مرتضی آل نبی 9- PMBOK ش10 – بخشنامه تعدیل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 11 –  فهرست بهای ابنیه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 12 –  برنامه ریزی و كنترل پروژه، محمود نادری پور 13 –  مدیریت پروژه های صنعتی (گلابچی  دانشگاه تهرا ن ) 14 –  مبانی مدیریت پروژه، محمود گلابچی 15 –  تئوری های نوین مدیریت و پروژه، دكتر گلابچی 16 –  روش های اجرای پروژه، محمود گلابچی 17 –  پیش بینی عملكرد پروژه، محمود گلابچی 18 –  مدیریت پروژه، محمود گلابچی 19 –  مدیریت ایمنی پروژه با رویكرد پروژه های ساختمانی، محمود گلابچی، 20 – كتاب های جدید دكتر گلابچی
مواد و مصالح 1 – مشخصات فنی و عمومی كارهای ساختمانی، نشریه شماره 55 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 2 – مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ،چاپ قدیم و جدید 3 – كلیه كتاب های فن ساختمان دكتر محمود گلابچی 4 – نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، دكترمحمود گلابچی، دكتركتایون تقی زاده، مهندس احسان سروش نیا 5 – مصالح ساختمانی، محمد كزازی 6 – فن شناسی معماری ایران، محمود گلابچی 7 – جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی، 8 – كتاب های جدید دكتر گلابچی 9 – طراحی ساختمانهای بتنی 10 – ساختمانهای فولادی 11 – ساختمانها چگونه عمل میكنند 12 – فناوریهای نوین ساختمانی 13  – سازه های پارچه ای كششی 14 – سازه در معماری 15 – مبانی سازه برای معماران
سیستم های ساختمانی در معماری 1 – درك رفتار سازه ها، دكتر محمود گلابچی 2 – سازه در معماری، دكتر محمود گلابچی 3 – سیستم های ساختمانی آینده، دكتر محمود گلابچی 4 – معمار+ مهندس= ساختار، دكتر محمود گلابچی 5 – استاتیك كاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، دكتر محمود گلابچی 6 – مقاومت مصالح كاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، دكتر محمود گلابچی 7 – فناوری های نوین ساختمانی، دكتر محمود گلابچی، دكتر حامد مظاهریان 8 – سازه به مثابه معماری، دكتر محمود گلابچی، مهندس احسان سروش نیا 9 –  سازه های ساختمان بلند، دكتر حجت الله عادلی 10 –  سازه های مشبك فضایی، دكتر محمود گلابچی 11 –  ساختمان ها چگونه عمل می كنند؟، دكتر محمود گلابچی، دكتر كتایون تقی زاده 12 –  پل های ایران و جهان، دكتر محمود گلابچی 13 –  ساختمان های بتنی برای معماران، دكتر محمود گلابچی 14 –  ساختمان های فولادی برای معماران، دكتر محمود گلابچی 15 –  طراحی مفهومی ساختمان های بلند، دكتر گلابچی 16 –  مبانی سازه برای معماران، دكتر محمود گلابچی، دكتر كتایون تقی زاده 17 –  پوسته ها و ساز ه های ورق تاشده برای معماران ، دكتر محمود گلابچی 18 –  سازه های پارچه ای كششی، دكتر محمود گلابچی 19 –  معماری دیجیتال، دكتر محمود گلابچی 20 –  نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، دكترمحمود گلابچی، دكتركتایون تقی زاده، مهندس احسان سروش نیا 21 –  طراحی لرزه ای برای معماران، دكتر محمود گلابچی 22 –  نقد و بررسی آثار كالاتراوا، دكتر محمود گلابچی 23 –  سیستم های سازه ای بلند مرتبه، دكتر محمود گلابچی 24 –  فن شناسی معماری، محمود گلابچی 25 –  معماری بایونیك، دكتر محمود گلابچی 26 – تعامل تكنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار نورمن فاستر، دكتر محمود گلابچی 27 – طراحی مفهومی ساختمان های بلند، دكتر محمود گلابچی، 28 – مبانی طراحی ساختمان های بلند، دكتر محمود گلابچی، 29 – سیستم های ساختمانی، دكتر محمود گلابچی 30 – سیستم های ساختما نی آینده،نگاهی به معماری فردا، دكتر محمود گلابچی، 31 – عناصر سازه ای برای معماران، دكتر محمود گلابچی، 32 – جزئیات ارتقا دهنده معماری ، محمود گلابچی 33 – معماری آركی تایپی (كهن الگویی)، محمود گلابچی 34 – طبیعت منبع الهام، محمود گلابچی 35 -كتاب های جدید دكتر گلابچی
طراحی فنی و اجزاء ساختمان 1 – درك رفتار سازه ها، دكتر محمود گلابچی 2 – سازه در معماری، دكتر محمود گلابچی 3 – سیستم های ساختمانی آینده، دكتر محمود گلابچی 4 – معمار+ مهندس= ساختار، دكتر محمود گلابچی 5 – استاتیك كاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، دكتر محمود گلابچی 6 – مقاومت مصالح كاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، دكتر محمود گلابچی 7 – فناوری های نوین ساختمانی، دكتر محمود گلابچی، دكتر حامد مظاهریان 8 – سازه به مثابه معماری، دكتر محمود گلابچی، مهندس احسان سروش نیا 9 –  سازه های ساختمان بلند، دكتر حجت الله عادلی 10 –  سازه های مشبك فضایی، دكتر محمود گلابچی 11 –  ساختمان ها چگونه عمل می كنند؟، دكتر محمود گلابچی، دكتر كتایون تقی زاده 12 –  پل های ایران و جهان ، دكتر محمود گلابچی 13 –  ساختمان های بتنی برای معماران، دكتر محمود گلابچی 14 –  ساختمان های فولادی برای معماران، دكتر محمود گلابچی 15 –  طراحی ساختمان های بلند، گلابچی 16 –  مبانی سازه برای معماران، دكتر محمود گلابچی، دكتر كتایون تقی زاده 17 –  پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران، دكتر محمود گلابچی 18 –  سازه های پارچه ای كششی، دكتر محمود گلابچی 19 –  معماری دیجیتال، دكتر محمود گلابچی 20 –  نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختما ن، دكترمحمود گلابچی، دكتركتایون تقی زاده، مهندس احسان سروش نیا 21 –  طراحی لرزه ای برای معماران ، دكتر محمود گلابچی 22 –  آیین نامه بتن ایران (آبا ) 23 –  عناصر و جزئیات ساختمان ( 1) و ( 2)، سام فروتنی 24 –  سیستم های ساختمانی، هنریش انگل 25 –  مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی (نشریه شماره  55 ) 26 –  آیین نامه 2800 27 –  فن شناسی، محمود گلابچی، 28 – جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی 29 – معماری آركی تایپی (كهن الگویی )، محمود گلابچی 30 – مبانی طراحی ساختمان های بلند، دكتر محمود گلابچی 31 – كتاب های جدید دكتر گلابچی
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان 1 – مبحث 18 و 19 مقررات ملی ساختمان 2 – راهنمای طراحی اقلیمی تألیف مرتضی كسمایی 3 – اقلیم و معماری تألیف مرتضی كسمایی 4 – بررسی اقلیمی ابنیه سنتی، دكتر وحید قبادیان 5 – راهنمای طراحی اقلیمی دكتر وحید قبادیان 6 – معماری و روشنایی دكتر حیدری 7 – مهندسی آوا و روشنایی در معماری دكتر مرتضی حسن زاده 8 – تأسیسات ساختمان مجتبی نائینیان 9 –  تأسیسات ساختمان، فردوس طباطبایی 10 –  فیزیك ساختمان  1 ، 2 ، 3 و 4، دكتر قیابگلو 11 –  تأسیسات مكانیكی (برای دانشجویان معماری)، دكتر سلطان دوست 12 –  تأسیسات برقی (برای دانشجویان معماری )، دكتر سلطان دوست 13 – فیزیك ساختمان 5 ، دكتر زهرا قیابكلو 14 – سازگاری حرارتی، دكتر شاهین حیدری، 15 – برنامه ریزی انرژی در ایرا ن ، دكتر شاهین حیدری، 16 – دانش اقلیمی طراحی معماری، دكتر منصوره طاهباز

منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400  (تمامی رشته ها)


منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری 1400 - ضرایب دروس 1


ضرایب دروس در آزمون ارشد هنر های ساخت و معماری 1400

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ایستایی و فن ساختمان، 3- مدیریت کارگاهی، 4- مواد و مصالح، 5- سیستم های ساختمانی در معماری، 6- طراحی فنی و اجزاء ساختمان، 7- تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان.


جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش:

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7
1) مدیریت پروژه و ساخت 1 2 2 4 2 0 0 0
2) فناوری معماری 1) معماری بیونیک 2 2 3 0 0 4 3 0
2) معماری دیجیتال
3) معماری و انرژی 3 2 3 0 0 0 3 4
4) مدیریت ساخته ها 4 2 3 4 3 0 0 0مشاوره آزمون کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه از پیش تعیین شده نیست که بتوان آن را برای همه ی افراد به صورت یکسان تحویز کرد. بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علایق، شرایط تحصیلی، اجتماعی ، شغلی و سبک مطالعه هر فرد، راهکار های مناسب را به طور مجزا ارائه دهند.

قبل از تهیه منابع آزمون ارشد داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشت . و سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه پرداخت .


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد ۱۴۰۰ رشته هنر های ساخت و معماری و همه رشته های دیگر می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.


لینک های مرتبط:

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های ساخت و معماری 1400 - ضرایب دروس 2


لیست رشته های کارشناسی ارشد 1400


زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 1400


زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی