کد خبر : 24803

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری


کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری، در 2 گرایش ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته، در سه حوزه اجرایی، پژوهشی و مدیریتی می توانند مشغول به کار بشوند. در بحث مدیریتی افراد می‌توانند در سازمان‌هایی چون شهرداری‌ها، وزارت مسكن و شهرسازی، شركت‌های عمرانی، سازمان‌های زیباسازی شهرها و مؤسسات وابسته و یا زیر مجموعه آنها مشغول به كار شوند. همچنین می‌توانند در مقام كارشناس برای انجام برخی از پروژه‌ها عهده‌دار كارهای اجرایی باشند. ضرایب دروس و منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری ؛ در این مقاله ارائه شده است.
منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری به شرح زیر است :زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت. ۲- کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.

مباحث عمومی شهرسازی ایران 1 – اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران (مهدی زاده) 2 – مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3 – مدیریت شهری (لطیفی) 4 – تحلیلی بر ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی) 5 – مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری ( شیعه ) 6 – کتاب سبز شهرداری ها ( جلد 2 ، 5 و 11 ) 7 – مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران (كامروا) 8 – فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی ) 9 – از شار تا شهر (حبیبی) 10 –  هویت شهر (بهزادفر) 11 –  تراكم در شهرسازی (عزیزی) 12 –  برنامه ریزی مسكن (پورمحمدی ) 13 –  كاربری زمین (پورمحمدی) 14 –  برنامه ریزی شهرهای جدید (زیاری) 15 –  با شهر و منطقه در ایران (شیعه) 16 –  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن (مركز آمار ایران) 17 –  مباحثی در حمل ونقل شهری با تأكید بر رویكرد پایداری (سلطانی ) 18 –  شبكه ارتباطی در طراحی شهری (قریب) 19- پیش نویس برنامه ششم توسعه كشور
مبانی نظری معماری و طراحی شهری 1 – مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی 2 – مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب قبادیان 3 – مبانی طراحی شهری، هدمن و یازوسكی، ترجمه رضازاده 4 – زیبایی شناسی در معماری گروتر، ترجمه پاكزاد 5 – كند و كاوی در تعریف طراحی شهری، گلكار 6 – اسناد هدایت طراحی شهری، گلكار 7 – مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ، پاكزاد 8 – طراحی شهری به سوی یك شكل پایدارتر شهر هیلدر براندفری، ترجمه بحرینی 9 –  مرمت شهری، حبیبی و مقصودی 10 –  طراحی شهری جان لنگ، ترجمه بحرینی 11 –  مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری (ج 2و 1)، پاكزاد 12 –  مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، شیعه 13 –  نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی 14 –  راهنمای طراحی شهری، ترجمه رضا رضایی 15 –  فرآیند طراحی شهری، بحرینی 16 –  سیمای شهر، كویین لینچ 17 –  آفرینش مكان پایدار 18 –  آیین شهرسازی پایدار 19 -چگونه فضاهای همگانی را مطالعه كنیم ،ترجمه بهزادفر
تاریخ معماری و شهرسازی  1 – تاریخ شكل شهر جیمز موریس 2 – تاریخ شهر ، پاكزاد 3 – طراحی شهرها، ادموند بیكن 4 – شهر و محیط زیست، پروفسور مدرس 5 – تاریخ شهر، بنه ولو 6 – سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد ( 3و 2و 1) 7 – آهنگ صنعت و آوای شهر، اسماعیل شیعه 8 – از شار تا شهر، محسن حبیبی 9 – مقدمه ای بر شهر و شهرنشینی، سلطان زاده 10 –  با شهر و منطقه در ایران، اسماعیل شیعه 11 –  تحلیلی بر ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، مشهدی زاده دهاقانی 12 –  مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، وحید قبادیان 13 -شهرسازی تخیلات وواقعیات فرانسواز شوای (ترجمه محسن حبیبی) 14 –  تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا جهانشاه پاكزاد 15 – تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران جهانشاه پاكزاد 16 – معماری معاصر غرب (ریشه ها و مفاهیم) امیر بانی مسعود 17 – معماری هزاره سوم احمدرضا تورانی 18 – مرمت شهری محسن حبیبی و ملیحه مقصودی 19 – سبك شناسی معماری ایرانی ، محمد كریم پیرنیا 20 – شهرسازی معاصر واتسلاف استروفسكی 21 – معماری اسلامی رابرت هیلن براند 22 – تاریخ معماری مدرن لئوناردو بنه ولو
تحلیل فضاهای معماری و شهری 1 – مكان های عمومی و فضاهای شهری كرمونا 2 – طراحی شهری معاصر دكتر بحرینی 3 – مبانی طراحی شهری در بخش مركزی تهران (توسلی) 4 – طراحی شهری در خیابان كارگر، توسلی 5 – طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد، توسلی 6 – قواعد و معیارهای طراحی شهری، محمود توسلی 7 – ساخت شهر در اقلیم گرم و خشك ایران، توسلی  8 – طراحی فضای شهری 2و 1، توسلی 9 – سیر اندیشه ها در شهرسازی (1-3) 10 – محیط های پاسخده، ین بنتلی 11 –  سیمای شهر، كوین لینچ 12 – مرمت شهری، حبیبی 13 – مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، پاكزاد، جهانشاه 14 –  شبكه ی ارتباطی در طراحی شهری، قریب، فریدون 15 – زیبایی شناسی در معماری، گروتر 16 – مبانی طراحی شهری، رضازاده، راضیه 17 – گزیده منظر شهری، كالن 18 – طراحی شهرها، اموند بیكن 19 – به سوی شهرسازی انسانگرا، یار احمدی 20 – به سوی شكل پایدار شهر، هیلدر براند فری 21 – تحلیل فضای شهری، بحرینی 22 – فرآیند طراحی شهری، سید حسین بحرینی 23 – شهرسازی شهروندگرا، فرانسیس تیبالدز 24 – آشنایی با معماری جهان، محمد ابراهیم زارعی 25 – كلیه مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی 26 – آفرینش مركز شهری سر زنده، ترجمه بهزادفر 27 – طراحی شهری برای قرن شهری بحرینی

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 1400 - ضرایب دروس 1


منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400  (تمامی رشته ها)


ضرایب دروس در کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 1400

عناوین دروس امتحانی رشته طراحی شهری:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- مباحث عمومی شهرسازی ایران، 3- مبانی نظری معماری و طراحی شهری، 4- تاریخ معماری و شهرسازی، 5- تحلیل فضاهای معماری و شهری، 6- آزمون عملی اسکیس.


جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش :

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6
1) طراحی شهری 1 2 3 2 2 2 4
2) طراحی فضاهای آموزشی 2 2 3 2 2 2 0


مشاوره کنکور ارشد رشته طراحی شهری

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه از پیش تعیین شده نیست که بتوان آن را برای همه ی افراد به صورت یکسان تحویز کرد. بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علایق، شرایط تحصیلی، اجتماعی ، شغلی و سبک مطالعه هر فرد، راهکار های مناسب را به طور مجزا ارائه دهند.

قبل از تهیه منابع آزمون ارشد داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشت . و سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه پرداخت .


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد ۱۴۰۰ رشته طراحی شهری و همه رشته های دیگر می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.لینک های مرتبط:


لیست رشته های کارشناسی ارشد 1400


زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 1400


دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی