کد خبر : 23573

منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ


کارشناسی ارشد رشته تاریخ، در 10 گرایش ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته می توانند، جذب آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و یا سازمان موزه‌ها و یا مراكز اسناد ملی شوند و یا در صدا و سیما به بررسی مسائل تحقیقی و پژوهش بپردازند. ضرایب دروس و منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ در هرگرایش متفاوت است. در این مقاله اطلاعات لازم برای کسب اطلاع از جزئیات آزمون ارشد این رشته ارائه شده است.منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 1400

مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ به شرح زیر است:


زبان عمومی و تخصصی( انگلیسی ) 1 – زبان تخصصی ویژه دانشجویان تاریخ ( كمبریج ) 2 – انگلیسی برای دانشجویان تاریخ، سید محمد صفوی
عربی  1 – گزیده متون تاریخی به زبان عربی، سید حمید طبیبیان 2 – اخبار الطوال، دینوری 3 – مبادی العربیه جلد 4، رشید شرتونی 4 – مقدمه ابن خلدون 5 – نهج البلاغه 6 – قرآن كریم (جزء سی ام)
تاریخ ایران باستان 1 – اشكانیان، مالكوم كالج،  2 – تاریخ سیاسی هخامنشیان، داندا مایف، ترجمه خشایار بهاری 3 – شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی 4 – شاهنشاهی اشكانی، یوزوف ولسكی 5 – ماد، ایگورمیخائیلویچ دیاكونوف 6 – دنیای گمشده ایلام، جورج گلن كامرون 7 – تاریخ ایلام، والتر هینس 8 – تاریخ كمبریج، بخش مادها، هخامنشیان، ساسانیان و اشكانیان و سلوكیان، پارت ها، یوزوف ویسهوفر 9 – تاریخ ایران از ایلامی ها تا پایان دوره هخامنشی، تألیف دکتر پرویز رجبی 10 – بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام، دکتر محمدباقر وثوقی 11 – ایران در زمان اسانیان، آرتور کریستین سن، ترجمه رشید یاسمی 12 – ایران از آغاز تا اسلام ، ر . گیرشمن 13 – تاریخ مردم ایران قبل از اسلام لد اول ، عبدالحسین زرین کوب 14 – تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ، احمد تفضلی 15 – منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان ، محمود جعفری دهقی و…

منابع تکمیلی : 1 – تاریخ ایران قبل از اسلام، حسن پیرنیا، 2 –  ایران در عهد باستان، محمدجواد مشكور 3 –  كتاب شناسی تاریخ ایران در دوران باستان، مریم میر احمد ی ، 4 – شهرهای ایران در روزگار پارتیان، پیگولفسكایا، ترجمه عنایت الله رضا

تاریخ اسلام 1 – تاریخ پیامبر اسلام، ابراهیم آیتی 2 – تاریخ اسلام، علی اكبر فیاض 3 – تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی 4 – تاریخ صدر اسلام، غلام حسین زرگری نژاد 5 – تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی از رسول جعفریان 6 – سلسله های اسلامی، كلیفورد بوسورث ترجمه فریدون بدره ای 7 – تاریخ ملل و دول اسلامی، كارل بروكلمان ترجمه هادی جزایری 8 – تاریخ سیاسی اسلامی، حسن ابراهیم حسن 9 –  دولت امویان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودكی 10 – دولت عباسیان، سهیل طقوش 11 – تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان 12 – تاریخ خلفا ( دو جلد ) ، رسول جعفریان 13 – منابع و مآخذ تاریخ اسلام، رسول جعفریان 14 – دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، احمداسماعیل یاغی 15 – تاریخ دولت اسلامی در اندلس، محمدعبدالله عنان، ترجمه عبدالصمد آیتی
تاریخ جهان 1 – تاریخ انقلاب كبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون، آلبرماله و ژول ایزاك، ترجمه رشید یاسی 2 – تاریخ جهان، عبدالرسول خیراندیش 3 – تاریخ قرون وسطی، زیر نظر كاسیمینسكی 4 – تاریخ روم باستان، آلبرماله 5 – كتاب های مدرسان شریف 6 – تاریخ جهانی جلد 2و 1، ش. دولاندلن، ترجمه احمد بهمنش 7 – تاریخ جهان نو جلد 2و 1، رابرت روزل پالمر، ترجمه ابوالقاسم طاهری 8 – تاریخ یونان و روم، علی بیگدلی 9 – تاریخ اروپا در قرون وسطا، علی بیگدلی 10 –  تاریخ بیزانس، محمد امیر شیخ نوری 11 –  تاریخ در قرون جدید، نقی لطفی، محمد علی علیزاده 12 – كتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل،احمد نقیب زاده 13 – تاریخ اروپا (هفت جلد)، آلبر ماله.
تاریخ ایران دوره اسلامی 1 – تاریخ ایران بعد از اسلام، عبدالحسین زرین كوب 2 – تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه جلد 2 عبدالحسین زرین كوب 3 – ایران عصر صفوی، راجرسیوری، ترجمه كامبیز عزیزی 4 – ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم 5 – شناسایی منابع و مآخذ ایران از آغاز تا سلسله صفویه، بیات 6 – تاریخ غزنویان، ابوالقاسم فروزانی 7 –  تاریخ سلجوقیان،ملیحه ستارزاده 8 – تاریخ خوارزمشاهیان، دكتر خلعتبری و شرفی 9 –  تاریخ تحولات سیاسی  اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و تركمانان، حسین میرجعفری 10 –  تاریخ ایران از ورود اسلامی تا پایان طاهریان، حسین مفتخری، حسین زمانی 11 –  تاریخ تحولات ایران در دوره سامانیان، ابوالقاسم فروزانی 12 –  تاریخ آل بویه، علی اصغر فقیهی 13 –  تاریخ تحولات ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان، شیرین بیانی 14 –  تاریخ ایران در دوره صفویه، عبدالحسین نوایی و…

منابع تکمیلی : 1 – تاریخ ایران بعد از اسلام، عباس اقبال و دكتر باقر عاقلی 2 – تاریخ مغول در ایران، بر تولد اشپولر، ترجمه محمود میرآفتاب 3 – تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه، دكتر رضا شعبانی 4 – تاریخ دوره صفویان (كمبریج ) ترجمه یعقوب آژند 5 – تاریخ ایران در دوره تیموریان (كمبریج) ترجمه یعقوب آژند 6 – تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان (كمبریج ) ترجمه حسن انوشه 7 – تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان (كمبریج) ترجمه حسن انوشه 8 – تاریخ احزاب سیاسی در ایران، دكتر عزت اله نوذری 9 – تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، دكتر علیرضا امینی، 10  – تاریخ مشروطه، احمد كسروی 11 – تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عهد زندیه، دكتر ورهراممنابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 1400 - ضرایب دروس 1


منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400


ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 1400

عناوین دروس امتحانی رشته تاریخ:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- عربی، 3- تاریخ ایران باستان، 4- تاریخ اسلام، 5- تاریخ جهان، 6- تاریخ ایران دوره اسلامی.جدول ضرایب دروس رشته تاریخ به تفکیک گرایش:

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6
تاریخ 1) تاریخ ایران باستان 1 2 2 2 1 1 1
2) تاریخ ایران اسلامی 2 2 2 1 1 1 2
3) تاریخ اسلام 3 2 2 1 2 1 1
4) تاریخ عمومی جهان 4 3 1 1 1 2 1
5) مطالعات خلیج فارس 3 2 2 1 2 1 1
6) اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
7) مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
8) تاریخ انقلاب اسلامی 2 2 2 1 1 1 2
9) تاریخ تشیع 3 2 2 1 2 1 1
10) مطالعات تاریخ تشیع


مشاوره کنکور کارشناسی ارشد رشته تاریخ

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه ی از پیش تعیین شده نیست که آن را برای تمام افراد به صورت واحد تجویز کرد، بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علاقه مندی ها، شرایط تحصیلی، اجتماعی، شغلی و سبک مطالعه؛ راهکارهای مناسب را به طور مجزا ارائه دهند. قبل از تهیه منابع آزمون ارشد، داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشته باشند. سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه بپردازند.


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد 1400 رشته تاریخ و همه رشته های دیگر ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.


زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 1400 - ضرایب دروس 2

5/5 - (1 امتیاز)
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی