جهت مشاوره در زمینه مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48991

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری 1401

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ اعلام شد. در این مقاله از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۳ مطلع می شوید:


مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

ج/ مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان در هر يك از کد رشته های امتحاني /پذيرش با کنکور سراسری و اعمال مثبت سوابق تحصيلي و يا صرف ا بر اساس سوابق تحصيلي/ مي بايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارك لازم را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولی را تهيه و تحويل نمايند.

1- مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 1

* برای مشاهده در ابعاد بزرگ روی جدول کلیک کنید.


2- مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 2

* برای مشاهده در ابعاد بزرگ روی جدول کلیک کنید.


3-مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 3

* برای مشاهده در ابعاد بزرگ روی جدول کلیک کنید.

4-مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 4

* برای مشاهده در ابعاد بزرگ روی جدول کلیک کنید.

5-مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳ 5

* برای مشاهده در ابعاد بزرگ روی جدول کلیک کنید.


کارنامه نهایی کنکور ۱۴۰۳ پذیرفته شدگان

کارنامه نهایی کنکور ۱۴۰۳ پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری و سوابق تحصیلی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است

با توجه به اعلام مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش، امكان ارائه کارنامه و سوابق فارغ التحصیلان براي فراهم مي باشد.

لذا کليه داوطلبان  به نشانی https://emt.medu.ir مراجعه کنند. هر يك از پذيرفته شدگان کدرشته های امتحاني /پذيرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصيلي و يا صرفا بر اساس سوابق تحصيلي/ ميبايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳  را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولی تهيه و تحويل نمايند.

توجه به اعلام مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش، امكان ارائه کارنامه و سوابق فارغ التحصيلي براي پذيرفتهشدگان بصورت الكترونيكي در سامانه »تأييديه تحصيلي« به آدرس https://emt.medu.ir فراهم مي باشد. لذا کليه پذيرفته شدگان مي بايست براساس مراحل اجرايي را انجام دهد:

1 –پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشي، با انتخاب گزينه »سوابق فارغ التحصيلي«، ارسال كارنامه فارغ التحصیلی و گواهي محل هاي تحصيل دوره دوم متوسطه، به دانشگاه محل پذيرش خود را درخواست نمايند، که پس از کامل شدن فرآيند درخواست، کد پيگيري در اختيار ايشان ارار خواهد گرفت و با ارائه اين کد به دانشگاه محل پذيرش، مدارك درخواست شده، از سامانه kemt.medu.ir توسط دانشگاه مذکور اابل دريافت مي باشد.

الف- براي فارغ التحصيالن شهريور سال 1395 و بعد از آن، نيازي به مراجعه حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصيل خود نميباشد.

فارغ التحصيالن خرداد سال 1395 و قبل از آن، با کد پيگيري صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارك تحصيلي که توسط سازمان سنجش آموزش کشور براي ثبت نام در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اعلام ميشود به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصيل خود مراجعه، تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسي و تأييد، مدارك تحصيلي را اسكن و در سامانه بارگذاري نمايند.

2 –دانشگاههاي محل پذيرش، ترتيبي اتخاذ نمايند که براساس مدارك ارسالي به شيوه الكترونيكي، شرايط ثبت نام پذيرفته شدگان را فراهم نمايند.

-علاوه بر موارد فوق، اخذ تأیيدیه تحصيلي /از طريق آدرسهاي الكترونيكي kemt.medu.ir براي استعلام گيرندگان و kemt.medu.ir براي متقاضيان/ و اصل مدرك ديپلم از کليه پذيرفته شدگان، توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ضروري مي باشد.

نكات مهم:

  • 1 –با توجه به تاکيدات صورت گرفته به داوطلبان براي دات و توجه الزام براي انجام انتخاب رشته به اطلاع مي رساند هيچ درخواستي تحت عنوان اشتباه در انتخاب رشته و يا درخواست اولويت بعدي رشته انتخابي در سازمان سنجش آموزش کشور اابل بررسي نيست. لذا از ارسال درخواست با اين موضوع به اين سازمان خودداري نماييد.
  • 2 –پيرو تاکيد صورت گرفته در اطلاعیه اخیر درخصوص ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۴۰۳ ،لازم به تاکيد است داوطلباني که در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسري سال ۱۴۰۳ نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اقدام نموده و مجددا در پذيرش رشته هاي صرفا با سوابق تحصيلي /بدون آزمون/ هم ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله بدون آزمون آنها باطل شده است.
  • 3 –اسامي پذيرفتهشدگان رشته های تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي امام باقر در درگاه اطالعرساني اين سازمان اعلام نخواهد شد. با پذيرفتهشدگان براي انجام مراحل ثبت نام توسط دانشگاه مذکور هماهنگي الزام بعمل خواهد آمد.
  • 4-اسامي پذيرفتهشدگان رشته های تحصيلي دانشگاه امام صادق بعدا از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اعلام خواهد شد.

برخي از اصطلاحات مربوط به دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته :

  • 1 –در گروه علوم ریا ضي و فني کدرشته محلهاي /31255 و 31256 /رشته مهندسي دريا نوردي و مهندسي کشتي /موتور/ دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره/ نوشهر حذف شده و پذيرش ندارد.
  • 2 –در گروه علوم ان ساني کدر شته محل /19056 /کارداني حسابداري و در گروه ریاضي و فني کدرشته محلهاي /19054 و 19055 /رشته مهندسي شهرسازي و کارداني مخابرات موسسه غيرانتفاعي اميد نهاوند حذف شده و پذيرش ندارد.

نحوه ارسال درخواست و يا ارتباط غيرحضوري با سازمان سنجش آموزش كشور:

متقاضيان بعد از انتشار كارنامه نتایج نهایي ،در صورتي كه درخصوص مندرجات كارنامه سئوالي دارند ميتوانند از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن ده رقمی مندرج در این صفحه تماس بگیرند :

لینک کوتاه : https://b2n.ir/k89570

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری ۱۴۰۳

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مهدیه سه‌شنبه , 20 سپتامبر 2022 - 19:55

سلام من دانشگاه فردوسی رشته جغرافیا روزانه قبول شدم .میخاستم ببینم ممکنه در طول ثبت نام دانشگاه مشکلی پیش بیاد؟خیلی نگرانم چون میترسم ب معدلم گیر بدن …البته میگن تعهد میگیرن …میشه ی توضیحی بدین!؟

نصب اپ دانش آموزی