جهت مشاوره در زمینه متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 46648

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401

اخبار رتبه بندی معلمان

در این صفحه، متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401، را می خوانید. متن آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 به شرح زیر است:

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401، شامل ماده و تبصره های سال جدید به شرح زیرا ست:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

در این آیین نامه تعاریف مندرج در ماده دو قانون نظام رتبه بندی معلمان ملاک عمل بوده و به جهت رعایت اختصار به وزارت آموزش و پرورش «وزارت» و به نظام رتبه بندی معمان «رتبه بندی» و به قانون نظام رتبه بندی معلمان «قانون» اطلاق می‌شود.

ماده ۲- دایره مشمولان

 • افرادی که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی
 • تبصره ۱: افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طریق طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۷/۹/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.
 • تبصره ۲: آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه بندی می شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت های اداری حسب شرایط ذیربط از رتبه بندی برخوردار نمی‌شوند.
 • ماده ۳- معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه، خود با رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین نامه در یکی از رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزش‌یار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

ماده ۴- فرایند رتبه بندی

 • فرایند رتبه بندی برای مشمولین بر مبنای امتیازات مکتسبه ناشی از معیارهای ذیل و با رعایت ترتیب اولویت انجام می‌شود:

الف) استقرار رتبه بندی (اجرا از ۳۱/۶/۱۴۰۰)

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 1

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 2

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 3

آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان
 • تبصره: علاوه بر امتیازات جدول فوق، امتیازات ویژه‌ای به ایثارگران و نخبگان شرح ذیل اختصاص می‌یابد:
 • ایثارگران مشمول موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ۲۵ امتیاز
  نخبگان با تأیید بنیاد ملی نخبگان ۲۵ امتیاز

جدول حداقل امتیازات ضروری متناسب با هر رتبه

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 4

آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان

 • ب) ارتقاء رتبه
 • در این مرحله برای احراز رتبه بعدی بر اساس معیارهای ذیل امتیازات صرفاً در بازه زمانی رتبه فعلی تا رتبه بعدی قابل محاسبه خواهد بود و امتیازات قبلی برای احراز رتبه جدید فاقد اعتبار و قابل محاسبه نمی‌باشد.

۴-۱- معیار شایستگی عمومی

در چارچوب تعاریف مندرج در بندهای ۲ و ۱-۳ ماده ۲ قانون مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به این معیار به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد./

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 5

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 6

آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان

۴-۲- معیار شایستگی تخصصی:

مطابق با تعریف مندرج در بندهای ۲ و ۲-۳ ماده ۲ قانون، مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به این معیار به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد.

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 7

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 8

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 9

۳-۴- معیار شایستگی حرفه‌ای:

بر مبنای تعریف مندرج در بندهای ۲ و ۳-۳ ماده ۲ قانون، مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به این معیار به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد./ آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 10

۴-۴- معیار تجربه

بر مبنای تعریف مندرج در بند چهار ماده دو قانون، به توانمندی های اطلاق می شود که افراد مشمول قانون در طول سال های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده اند مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به این معیار به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد.

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 11

تبصره ۱- حداقل امتیازات ضروری متناسب با هر رتبه در هر یک از شایستگی‌های موضوع این ماده به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401 12
آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان
 • تبصره ۲- به منظور صحت‌سنجی پژوهش‌های معلمانه (درس‌پژوهی، اقدام پژوهی، روایت پژوهی) و ترویج آن، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همکاری دانشگاه‌های وابسته به وزارت نسبت به طراحی ساز و کاری برای صحت‌سنجی و ترویج آنها اقدام نمایند.
 • تبصره ۳- وزارت می تواند در صورت لزوم مصادیق شایستگی های تخصصی و حرفه ای مشاغل خاص (مانند مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی، مربی تربیتی، مراقب سلامت، مشاور و …) را در چارچوب امتیازهای تعیین شده در جداول فوق، اختصاصی سازی نماید.
 • تبصره ۴- به وزارت اجازه داده می شود نظام رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ را برای مشمولین شاغل و یا بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰، بر اساس برخی از عوامل امتیازآور قابل سنجش از معارهای شایستگی موضوع ماده چهار قانون و این آیین نامه اجرا نماید.
 • تبصره ۵: علاوه بر امتیازات جداول فوق، امتیازات ویژه ای به ایثارگران و نخبگان شرح ذیل اختصاص می یابد:
 • ایثارگران مشمول ماده موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ۲۵ امتیاز
 • نخبگان با تأیید بنیاد ملی نخبگان ۲۵ امتیاز/ آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

ماده ۵: سامانه رتبه بندی

 • وزارت مکلف است به منظور اجرای فرایند رتبه بندی معلمان علاوه بر استقرار نظام سنجش صلاحیت ها عمومی تخصصی و حرفه ای معلمان (موضوع راهکار شماره ۲-۱۰ سند تحول بنیادین)، نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبه بندی به منظور دریافت مدارک و مستندات با رعایت مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید، به نحوی که فرایند ثبت درخواست، گردآوری و بارگذاری مستندات و مدارک تأییدشده، بررسی پرونده و تأیید امتیازات مکتسبه، تعیین رتبه معلمان توسط هیأت ممیزه ذیربط و اطلاع رسانی مستمر از وضعیت پرونده به مشمولان و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی از طریق این سامانه انجام گیرد.
 • این سامانه پس از مرحله استقرار، ارتقا خواهد یافت و به عنوان سامانه رتبه بندی علاوه بر شفاف سازی تمامی فرایندهای رتبه بندی و تسهیل دسترسی به اطلاعات، به منبع اصلی گردآوری، تولید، به روزرسانی داده های انبوه در طول زمان تبدل خواهد شد. تحلیل هوشمند این داده ها پایه اصلی رتبه بندی (ارتقا و تنزل رتبه) خواهد بود.

ماده ۶- فرایند گردآوری داده ها، تأیید اولیه مدارک و مستندات و ارزیابی داده ها

فرایند رتبه بندی برای تمامی مشمولان قانون با ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات لازم توسط متقاضی در سامانه رتبه بندی آغاز می شود. سایر داده های لازم برای ارزیابی و رتبه بندی مطابق فرایند مندرج در این ماده گردآوری و مورد استفاده قرار می گیرد.

مسئولیت راهنمایی، چگونگی تشکیل پرونده و طی مراحل رتبه بندی بر عهده مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری قرار دارد:

 • ۶-۱- داده ها و مستندات قابل جمع آوری به تناسب رتبه ها از تمامی ذینفعان (عوامل تربیتی مانند انجمن اولیا و مربیان مدرسه، شورای مدرسه، ستاد تربیتی، گروه های آموزشی، راهبران آموزشی، شخص معلم، همکاران، اولیا، دانش آموزان و …) در سامانه رتبه بندی گردآوری می شود.
 • ۶-۲- تکمیل داده ها، تأید اصالت داده ها و روایی- پایایی تمامی ابزارهای سنجش، اعتبارسنجی شیوه برگزاری آزمون ها و سایر فرآیندهای تخصصی ارزشیابی، برعهده مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی قرار دارد.

۶-۳- تحلیل داده‌ها و تعیین شایستگی‌ها

 • ۶-۳-۱- مسئولیت تعیین شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه معلمان شاغل در واحدهای آموزشی (مدارس) و واحدهای تربیتی (اعم از اردوگاه‌ها، کانون‌ها، سالن های ورزشی و…) بر عهده هیأت های ممیزه مستقر در ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه متبوع معلم است. این مئولیت مبتنی بر گزارش های تخصصی ارائه شده توسط ارزیابان حرفه ای آموزش دیده یا مورد تأیید مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، انجام می‌شود.
 • ۶-۳-۲- فرایند تحلیل و ارزیابی داده ها باید به نحوی صورت پذیرد که نتایج آن در قالب داده ها کمی، مقایسه پذیر و قابل ارزیابی، ایجاد و برای رتبه بندی در اختیار هیأت های ممیزه قرار گیرد.
 • ۶-۳-۳- کارنامه بهبود عملکرد هر ارزیابی شونده مبتنی بر تحلیل داده ها، تنظیم و ضن درج در سامانه، در اختیار وی قرار می گیرد.
 • ۶-۳-۴- در تحلیل داده ها، باید ویژگی های اختصاص مخاطب نظیر منطقه محل خدمت (مناطق محروم، مرزی، عشایری)، مقطع تحصیلی، رشته، میزان ساعات تدریس، نوع مدرسه (استثنایی، روستایی، کلاس‌های چندپایه)، شرایط بوم و …. لحاظ گردد.
 • ۶-۳-۵- استفاده از ظرفیت دانشگاه های وابسته به وزارت، سایر مؤسسات علمی و آموزشی، انجمن های علمی، مؤسسات و کانون های ارزیابی تخصصی، تشکل های مردم نهاد دارای عملکرد تربیتی در فرایند ارزیابی شایستگی های معلمی با رعایت مقررات و با تأیید صلاحیت از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت بلامانع است.
 • تبصره: ارزیابی شایستگی های عمومی، تخصی، حرفه ا و تجربه این دسته از مشمولان در ایفای وظایف اداری و رتبه بندی آنها با استناد به گزارش اعتبارسنجی و تحلیل تخصصی داده ها توسط ارزیابان حرفه ای با توجه به حل خدمت آنها، بر عهده هیأت ممیزه مرتبط (مرکزی، استانی، شهرستان/ منطقه/ ناحیه) است.
 • ۶-۴- چنانچه در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی های معلمی و تجربه افراد مشمول قانون، محرز شود، فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیأت های ممیزه قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می شود تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع، رسیدگی به پرونده رتبه بندی متوقف خواهد شد.

ماده ۷- مراحل تعیین رتبه و صدور احکام کارگزینی معلمان

 • ۷-۱- نتایج حاصل از ارزیابی و تحلیل مجموع داده ها (مستندات، خوداظهاری، نظرسنجی ها و…) از طریق سامانه به دبیرخانه هیأت ممیزه ذیربط ارجاع می شود.
 • ۷-۲- رتبه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از ارزیابی معیارهای مندرج در ماده چهار قانون و مفاد این آیین نامه، حداکثر ظرف مدت ده روز از ارجاع در سامانه، توسط هیأت های ممیزه تعیین می شود.
 • ۷-۳- بعد از تعیین رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور حکم کارگزینی برابر ماده شش قانون به واحد امور اداری و تشکیلات مرتبط ابلاغ و به معلم و واحد آموزشی و تربیتی متبوع وی اعلام می گردد.
 • ۷-۴- فوق العاده رتبه بندی موضوع قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ اعمال می گردد. برابر تبصره های ۱ و ۲ ذیل ماده شش قانون، فوق العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل محاسبه حداقل حقوق کارکنان و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست. دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع قانون علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.
 • ۷-۵- شرکت در فرایند رتبه بندی معلمان، حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند و صرفاً در صورت کسب حد نصاب امتیازات تعیین شده ناشی از معیارهای قانونی و قرار گرفن در رتبه استحقاقی با تأیید هیأت ممیزه ذیربط، موجب برخورداری معلم از مزایای قانونی رتبه بندی خواهد شد.
 • ۷-۶- شرط احراز رتبه بالاتر داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی است.
 • ۷-۷- فرایند رتبه بندی به صورت مستمر و دوره ای مطابق زمان بندی های از قبل اعلام شده توسط وزارت انجام می شود به نحوی که مشمولان بتوانند همزمان با ارتقا شایستگی های خود با حضور در فرایند ارزیابی های دوره ای در صورت احراز شرایط به رتبه بالاتر ارتقا یابند./آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

ماده ۸- رسیدگی به اعتراضات

 • ۸-۱- در صورتی که هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی اولیه و تحلیل داده ها، چگونگی محاسبه امتیازات ناشی از معیارهای قانونی و یا رتبه تعیین شده خود، اعتراضی داشته باشد، می تواند حداکثر ظرف مدت ده روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیأت ممیزه ذیربط ارائه نماید.
 • ۸-۲- در صورتی که اعتراض مربوط به روند ارزیابی در کارگروه ها/ ارزیابی ارزیابان حرفه ای، موضوع ماده شش این آیین نامه باشد، مراتب توسط هیأت ممیزه مرتبط حداکثر ظرف مدت ده روز با کسب نظر از کارگروه/ ارزیاب مربوط بررسی و نتیجه نهایی تعیین می شود.
 • ۸-۳- چنانچه متقاضی نسبت به تشخیص هیأت ممیزه در تعیین رتبه استحقاقی معلم اعتراض داشته باشد، مراتب به همراه اظهارنظر کارشناسی هیأت ممیزه ذیربط، جهت رسیدگی به هیأت ممیزه بالاتر ارجاع می شود.
 • ۸-۴- در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه استحقاقی و توسط هیأت ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.

ماده ۹- مزایای رتبه بندی

با تعیین رتبه استحقاقی مشمول توسط هیأت ممیزه ذیربط، فوق العاده رتبه بندی مطابق ماده شش قانون در حکم کارگزینی مشمول، درج و به صورت ماهیانه و حداکثر تا سه سال و تأیید مجدد شایستگی ها، قابل پرداخت می باشد.

رعایت مفاد تبصره های ذیل ماده شش قانون نسبت به مشمولین نظام رتبه بندی معلمان، توسط وزارت الزامی است.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیأت های ممیزه (موضوع ماده هفت قانون) و نحوه تشکیل و رسمیت جلسات

۱۰-۱- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه مرکزی

 • الف) نظارت کلی بر حسن اجرای نظام رتبه بندی معلمان و تحقق اهداف قانون
 • ب) تدوین و تصویب برنامه های اجرایی، شیوه نامه یا بخشنامه های مورد نیاز برای اجرای مطلوب قانون و این آیین نامه
 • ج) نظارت بر عملکرد هیأت های ممیزه استانی و شهرستانی، تشکیل دبرخانه های مربوط، پشتیبانی مؤثر از آنها، تأمین اعتبارات و تخصیص منابع مورد نیاز آنها
 • تبصره- چنانچه تصمیمات هیأت های ممیزه استانی و شهرستانی در تعیین رتبه استحقاقی مشمولین، برخلاف قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره باشد، هیأت ممیزه می تواند تصمیم مقتضی را (اعم از تأیید یا لغو رتبه اعطا شده) پس از ارزیابی مجدد پرونده متقاضی اخذ نماید.
 • د) رفع ابهامات و پاسخگویی به استعلامات و ایجاد رویه واحد در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه های مشمولین قانون از طریق ابلاغ سازو کارهای مناسب و پیش بینی آنها در سامانه رتبه بندی
 • هـ) رسیدگی و تأیید نهایی رتبه مشمولان متقاضی و تعیین رتبه های استحقاقی مشمولین حوزه ستادی و اعضای هیئت های ممیزه استانی مشمول قانون
 • و) رسیدگی به اعتراضات و شایات احتمالی از عملکرد هیأت های ممیزه استانی
 • ز) طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی از سامانه رتبه بندی معلمان
 • ح) بررسی نتایج حاصل از اجرای قانون، اخذ بازخورد، آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات ذی‌ربط/آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

۱۰-۲- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه استانی

 • الف) تشکیل دبیرخانه هیأت ممیزه استانی بدون توسعه تشکیلاتی در مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل
 • ب) نظارت بر تشکیل دبیرخانه های هیأت های ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه، نظارت بر عملکرد هیأت ها و پشتیبانی از دبیرخانه ها
 • ج) رفع ابهامات و پاسخگویی به استعلامات در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه های مشمولین قانون در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی و مصوبات هیأت ممیزه مرکزی
 • د) بررسی و تأیید نهایی رتبه استاد معلم مشمولان متقاضی و تعیین رتبه های استحقاقی اعضای هیأت های ممیزه شهرستان/ منطقه / ناحیه مشمول قانون
 • هـ) رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیأت های ممیزه شهرستان/ منطقه / ناحیه و ارجاع به هیأت ممیزه مرکزی در صورت نیاز
 • و) نظارت بر عملکرد و پشتبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح استان
 • ز) تهیه و ارائه گزارش های دوره ای و انعکاس موانع و مشکلات مربوط به اجرای فرآیندهای رتبه بندی معلمان به هیأت ممیزه مرکزی
 • ح) پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه اجرایی قانون به وزارت/آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

۱۰-۳- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه

 • الف) تشکیل دبیرخانه هیأت ممیزه بدون توسعه تشکیلاتی در کارشناسی امور اداری و تشکیلات
 • ب) نظارت بر حسن اجرای فرایند رتبه بندی (موضوع ماده شش این آیین نامه) و انجام پشتبانی های لازم
 • د) بررسی و تأیید نهایی رتبه مشمولان در رتبه های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم و دانشیار معلم و اعلام مراتب به امور اداری و ذینفع
 • هـ) رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از فرایند ارزیابی و تخصیص رتبه
 • و) نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از ساانه رتبه بندی در سطح شهرستان/ منطقه/ ناحیه
 • ز) تهیه و ارائه گزارش های دوره ای و انعکاس موانع و نارسایی های مربوط به اجرای فرایندهای رتبه بندی معلمان به هیأت ممیزه استانی

۱۰-۴- جلسات هیأت های ممیزه موضوع ماده هفت قانون با ترکیب قانونی و با دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت و با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت می یابند. مصوبات هیأت ها در حدود موازین قانونی با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و با تأیید رییس هیأت، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۱۰-۵- حق الزحمه اعضای هیأتهای ممیزه و کارگره های مرتبط و ارزیابان حرفه ای، در صورت تشکیل جلسات آنها در خارج از اوقات موظف اداری، مبتنی بر عملکرد و تعداد جلسات رسمی در چارچوب مقررات بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید اعتبار قابل پرداخت می باشد.

تبصره- هیأت های ممیزه می توانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی موضوعی یا اجرایی با رویکرد تسهیل و تسریع در رسیدگی و تعیین رتبه های معلمان اقدام نمایند./آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

ماده ۱۱- ارتقای رتبه و شرایط آن

ارتقای مشمولین به رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت معلمی در هر یک از رتبه های استحقاقی با اعمال ارفاقات موضوع تبصره های ۱ و ۲ ماده پنج قانون و کسب شرایط ذیل می باشد:

 • الف) ثبت درخواست و ارائه مستندات جدید در سامانه رتبه بندی معلمان
 • ب) کسب امتیاز لازم برای حفظ رتبه قبلی در ارزیابی های صورت گرفته در بازه های زمانی سه سال یک بار، موضوع ماده هشت قانون.
 • ج) کسب حداقل امتیاز لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر طبق جدول موضوع تبصره ذیل ماده چهار این آیین نامه
 • د) دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت معلمی برای رتبه دانشیارمعلم و ۲۱ سال خدمت معلمی برای رتبه استاد معلم با اعمال ارفاقات قانونی مندرج در تبصره های ۱ و ۲ ماده پنج قانون
 • هـ) کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملرد سالانه به میزان حداقل ۹۰ درصد امتیازات در پنج سال منتهی به ثبت درخواست متقاضی
 • و) احراز عدم محکومیت قطعی کیفری در ارتباط با مؤلفه های شایستگی های عمومی یا انجام خدمت دولتی صادره از سوی مراجع قضایی صالحه (به استثنای مجازات موضوع درجه هشت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی) یا محکومیت اداری قطعی صادره از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری (به استثنای مجازات موضوع بندهای الف و ب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • ز) احراز صلاحیت عمومی به ویژه پای‌بندی به شئونات معلمی با تشخیص هیأت ممیزه های مرتبط

ماده ۱۲- تنزل رتبه

در اجرای ماده هشت قانون، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقا به یکی از رتبه های این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً طبق ضوابط این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای حفظ رتبه فعلی خود را کسب ننمایند با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه های پایین تر تنزل می یابند.

معلمان در صورت تنزل رتبه در نوبت اول موظف به سپری کردن دوره بازآموزی در دانشگاه های وابسته به وزارت می شوند. تنزل رتبه در نوبت دوم موجب خروج معلم از رسته آموزشی و فرهنگی می شود./آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

ماده ۱۳- بازنگری و اصلاح آیین نامه

وزارت پس از دو سال از اجرای نظام رتبه بندی معلمان نسبت به ارزیابی تأثیر آن بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین و ارزیابی میزان تحقق اهداف قانون، اقدام و در صورت لزوم، پیشنهاد بازنگری و اصلاح این آیین نامه را با رعایت ترتیبات مفاد ۹ قانون ارائه می نماید.

ماده ۱۴- اعتبارات

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبار لازم برای اجرای قانون را در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید./آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه متن کامل آیین نامه و احکام رتبه بندی معلمان در سال 1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی