جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 44857

لیست رشته های فراگیر دانشگاه آزاد | کارشناسی ارشد 1401-1402

لیست رشته های فراگیر دانشگاه آزاد | کارشناسی ارشد 1401-1402 1

در این مقاله، لیست رشته های فراگیر دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد سال 1401-1402 را در اختیار داوطلبان گرامی دوره فراگیر بدون کنکور دانشگاه آزاد قرار داه ایم:


لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401-1402

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1401-1402، مطابق با دفترچه ثتب نام فراگیر دانشگاه آزاد به شرح جداول زیر است:

جدول شماره 2 -كد و نام رشته هاي امتحاني (رشته هاي تحصيلي و گرايش در دوره دانشپذيري فراگیر دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد)
1 -گروه علوم انساني
كدرشته / عنوان رشته امتحاني امتحاني
1001 آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي
1002 آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم
1003 آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك
1004 آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي گرايش تمرينات اصلاحي
1005 آموزش زبان انگليسي
1006 آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
1007 آموزش و بهسازي منابع انساني
1011 ادبيات عربي
1012 اديان و عرفان
1013 برنامه ريزي آمايش سرزمين
1015 برنامه ريزي درسي
1017 تاريخ گرايش تاريخ اسلام
1018 تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
1019 تاريخ گرايش تاريخ تشيع
1020 تاريخ و تمدن ملل اسلامي
1021 تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
1022 تحقيقات آموزشي
1023 تكنولوژي آموزشي
1024 جامعه شناسي
1025 جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي- فضايي
1026 جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي
1027 جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي
1028 جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش آمايش شهري
1029 جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش برنامهريزي مسكن و بازآفريني شهري
1030 جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش محيط زيست شهري
1031 جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك
1032 جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران
1033 جمعيت شناسي
1034 حسابداري
1035 حسابرسي
1036 حقوق بينالملل
1037 حقوق جزا و جرمشناسي
1038 حقوق خصوصي
1040 رفتار حركتي گرايش رشد حركتي

1042 روان شناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثبتگرا
1043 روان شناسي باليني
1045 روان شناسي تربيتي
1046 روان شناسي شخصيت
1047 روان شناسي عمومي
1048 روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
1051 زبان شناسي گرايش اجتماعي
1052 زبان و ادبيات انگليسي
1053 زبان و ادبيات فارسي
1057 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط
1058 علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت اطلاعات
1059 علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت كتابخانههاي دانشگاهي
1060 علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت كتابخانههاي ديجيتال
1061 علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مطالعات كتابخانههاي عمومي
1062 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسلامي
1063 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي
1064 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك
1065 علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسلامي
1066 علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي
1067 علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
1068 علوم سياسي
1070 علوم قرآن و حديث
1071 فقه و مباني حقوق اسلامي
1074 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي و تندرستي
1075 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي
1077 كارآفريني گرايش كسب و كار جديد
1079 مترجمي زبان انگليسي

1080 محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست
1081 مديريت آموزشي
1082 مديريت امور شهري
1083 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
1084 مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بينالمللي
1085 مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
1086 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي
1087 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني
1088 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك
1090 مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي
1091 مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني
1092 مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي
1093 مديريت دولتي گرايش طراحي سازمانهاي دولتي
1094 مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
1095 مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه
1096 مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني
1099 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات
1100 مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته
1101 مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيك
1102 مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش
1103 مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي
1104 مديريت كسب و كار گرايش استراتژي
1106 مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي
1107 مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني
1108 مديريت كسب و كار گرايش سيستمهاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
1109 مديريت كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تأمين
1110 مديريت كسب و كار گرايش فناوري
1111 مديريت كسب و كار گرايش مالي
1112 مديريت مالي
1116 مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي و ارتباطات ورزشي
1117 مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمانها و باشگاههاي ورزشي
1119 مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها و گردشگري ورزشي
1120 مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
1121 مشاوره گرايش مشاوره خانواده
1122 مشاوره گرايش مشاوره شغلي
1123 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه
1124 مطالعات فرهنگي


2 -گروه علوم پايه
كدرشته/عنوان رشته امتحاني امتحاني
2001 آمار رياضي
2002 آموزش رياضي
2003 بيوشيمي
2004 بيوفيزيك
2005 رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي
2006 رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي
2007 رياضيات و كاربردها گرايش آناليز
2008 رياضيات و كاربردها گرايش جبر
2009 زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني
2010 زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي
2011 زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني
2012 زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي
2013 زيست فناوري گرايش ميكروبي
2014 ژنتيك
2015 ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
2016 شيمي گرايش شيمي آلي
2017 شيمي گرايش شيمي تجزيه

2018 شيمي گرايش شيمي كاربردي
2019 علوم زمين گرايش پترولوژي
2020 علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي
2021 علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)
2022 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي
2024 فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها
2025 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال
2026 فيزيك گرايش فيزيك هسته اي
2027 فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك


3-گروه فني و مهندسي
كدرشته/عنوان رشته امتحاني امتحاني
3001 مهندسي برق گرايش افزارههاي ميكرو و نانو الكترونيك
3002 مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
3003 مهندسي شيمي گرايش پليمر
3004 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي
3005 مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
3006 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند
3007 مهندسي صنايع گرايش بهينهسازي سيستمها
3008 مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي كلان
3009 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي
3010 مهندسي عمران گرايش آب و سازههاي هيدروليكي
3011 مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
3012 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك
3013 مهندسي عمران گرايش سازه
3014 مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
مهندسي و مديريت ساخت 3015 مهندسي عمران گرايش
3016 مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي
3018 مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني
3019 مهندسي كامپيوتر گرايش نرمافزار
3020 مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
3021 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
3022 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
3023 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
3024 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي


4 -گروه كشاورزي و منابع طبيعي
كدرشته/عنوان رشته امتحاني امتحاني
4001 اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
4002 اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي
4003 بيوتكنولوژي كشاورزي
4004 توسعه روستايي
4005 علوم دامي گرايش تغذيه دام
4006 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين
4007 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي


5 -گروه هــــنر
كدرشته /عنوان رشته امتحاني امتحاني
5001 پژوهش هنر
5002 طراحي شهري *
5003 مهندسي معماري **
* با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملي طراحي (اسكيس طراحي شهري)، گــزينش دانشــجو بــراي دوره كارشناســي ارشــد طراحــي شــهري، تنهــا از ميــان فارغ التحصـيلان كارشناسـي رشـته شهرسـازي يـا معمـاري و (كارشناسـي ناپيوسـته شهرسازي يا معماري – كه كارداني شهرسازي يا معماري دارند) صورت ميگيرد.
** با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملـي طراحـي (اسـكيس معمـاري)، گزينش دانشـجو بـراي دوره كارشناسـي ارشـد مهندسـي معمـاري، تنهـا از ميـان فارغ التحصيلان كارشناسي رشته معماري و (كارشناسـي ناپيوسـته معمـاري – كـه كارداني معماري دارند) صورت ميگيرد.


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی