جهت مشاوره در زمینه شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 40279

فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (جدید)

فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 1400

در این صفحه فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان امسال را مشاهده می کنید و از شرایط جدید جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مطلع می شوید:

فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

 در این بخش شرایط عمومی ، اختصاصی و نکات مهم در شرایط جدید جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به طور کامل شرح داده شده است. برای دانلود فایل pdf شرایط ویژه و اختصاصی جذب اعضای هیأت علمی فراخوان می توانید لینک دانلود زیر را انتخاب کنید:

فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (جدید) 1


فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

شرایط عمومی جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

از شرایط عمومی جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران. تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی تعهد واعتقاد به انقالب اسلامی والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. وفاداری به نظام جمهوری اسالمی. تخلّق به اخالق علمی و رفتار مناسب با شئونات اسالمی ودانشگاهی. عدم سوء پیشینه و منع قانونی برای استخدام در موسسات دولتی. برخورداری از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو. التزام به قوانین و مقررات صنفی اخالق حرفه ای. برخورداری از حسن شهرت اخالقی عقیدتی و سیاسی عدم اعتیاد به مواد مخدر نداشتن سوابق محکومیت کیفری و انتظامی عدم اشتهار به فسق و فجور واعمال منافی عفت عمومی ورفتار خالف حیثیت شغلی. عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسالمی و نداشتن سابقهوابستگی یا گرایش به سازمانها و تشکلهای محارب و معاند با نظام جمهوری اسالمی. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان ذکور.

شرایط  اختصاصی جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان شرایط ویژه و اختصاصی برای جذب اعضای هیات علمی پیمانی این دانشگاه را اعلام کرد. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، در شرایط عمومی اعلامی آمده است:

 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
 • تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی تعهد و اعتقاد به انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • وفاداری به نظام جمهوری اسلامی.
 • تخلّق به اخلاق علمی و رفتار مناسب با شئونات اسلامی و دانشگاهی. عدم سوء پیشینه و منع قانونی برای استخدام در موسسات دولتی.
 • برخورداری از سلامت جسمی و روحی لازم و نداشتن نقص عضو.
 • التزام به قوانین و مقررات صنفی،اخلاق حرفه ای. برخورداری از حسن شهرت اخلاقی،عقیدتی و سیاسی،عدم اعتیاد به مواد مخدر نداشتن سوابق محکومیت کیفری و انتظامی ،عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافی عفت عمومی و رفتار خلاف حیثیت شغلی.
 • عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمانها و تشکلهای محارب و معاند با نظام جمهوری اسلامی.
 • دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان ذکور
 • دارا بودن مدرک دکتری تخصصی (با گرایش های مورد نیاز دانشگاه) از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج کشور مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان فراخوان
 • عدم استخدام، تعهد خدمت یا بورس در کلیه سازمان ها ی دولتی و غیر دولتی به استثنای همکاران شاغل در آموزش و پرورش.
 • داشتن حداکثر ۴۰ سال سن در زمان فراخوان

شرایط ویژه جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

شرایط ویژه جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح زیر است:

 • داشتن سطحی متناسب از آگاهی و معارف دینی
 • داشتن سوابق دفاع از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و سوابق ارزشمند عملی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • توانایی درجهت ارتقای دینی و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقلابی، متعهد، امیدوار با هویت اسلامی
 • التزام عملی به گسترش و تقویت ایمان، اعتقاد اسلامی، تهذیب و تزکیه نفس و افزایش باور عمومی نسبت به عقاید اسلامی و اعتلای روح معنویت و مکارم و فضائل اخلاقی
 • التزام به گسترش و تقویت برنامه‌های اسلامی شدن مراکز آموزش عالی و اعتقاد به بومی‌سازی علم در ساحتهای متنوع آن
 • دارا بودن مدرک دکتری تخصصی )با گرایش های مورد نیاز دانشگاه( از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج کشور مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در زمان فراخوان عدم استخدام تعهد خدمت یا بورس در کلیه سازمان ها ی دولتی و غیردولتی به استثنای همکاران شاغل در آموزش وپرورش.
 • داشتن حداکثر 40 سال سن در زمان فراخوان

نکات مهم :
*نکته  :محل خدمت متقاضیان بر حسب نیاز دانشگاه تعیین شده است در عین حال از آنجا که دانشگاه یک سازمان یکپارچه )پیکره واحد( می باشد اختیار دارد که محل خدمت متقاضیان را در هر استان دیگرتعیین نماید.
*نکته  :ضرورت دارد متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به لینک ثبت نام )به زودی راه اندازی می شود(مراجعه نسبت به انتخاب اولویت استان مورد نیاز اقدام نمایند.
*نکته  :طبق دستور دوازدهم دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه مورخ 0636/40/42 نیروهای رسمی آموزش و پرورش با سابقه معلمی در شرایط یکسان علمی نسبت به سایرمتقاضیان ازاولویت جذب برخوردارند.
*نکته  :پرونده متقاضیان صرفاً بر اساس مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی وارزیابی اولیه قرار میگیرد واز واجدین شرایط و مطابق نیازهای اعالم شده گروههای آموزشی برای انجام مصاحبه توانایی علمی دعوت به عمل می آید.
*نکته  :دانشگاه در قبول یا رد درخواست ها مختار بودهو ارسال مدارک هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمیکند.
*نکته  :اعالم نتیجه صرفاً از طریق سامانه نور رضوی بودهومتقاضیان پس از اعالم نتیجه تا 2 ماه فرصت اعتراض خواهند
داشت. بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر اعتراضات بررسی نخواهند شد.
*نکته  :متقاضیان ایثارگر؛ مشمول بند »پ« ماده 34 قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشند و پرونده آنان طبق قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه بررسی خواهد شد.
*نکته  :متقاضیانی که دوره های آشنایی با آثار شهید مطهری را گذرانده باشند در مصاحبه عمومی دانشگاه از امتیاز برخوردارند. بدیهی است آشنایی با آثار شهید مطهری از دوره های آموزشی اعضای هیأت علمی این دانشگاه می باشد.
*نکته  :متقاضیان متأهل در شرایط برابرعلمی و عمومی از اولویت جذب قرار دارند.
*نکته :در جذب بانوان متقاضیان خانم دارای حجاب برتردر اولویت قرار دارند. جهت تعیین استان اولویت انتخابی به صفحه دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه مراجعه نمائید.

  نکات:

* نکته ۱: محل خدمت متقاضیان بر حسب نیاز دانشگاه تعیین شده است، در عین حال از آنجا که دانشگاه یک سازمان یکپارچه (پیکره واحد) می باشد اختیار دارد که محل خدمت متقاضیان را در هر استان دیگر تعیین کند.

* نکته ۲: ضرورت دارد متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به لینک ثبت نام (به زودی راه اندازی می شود) مراجعه و نسبت به انتخاب اولویت استان مورد نیاز اقدام کنند.

* نکته ۳: طبق دستور دوازدهم، دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه نیروهای رسمی آموزش و پرورش با سابقه معلمی در شرایط یکسان علمی نسبت به سایر متقاضیان از اولویت جذب برخوردارند.

* نکته ۴: پرونده متقاضیان صرفاً بر اساس مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار میگیرد و از واجدین  شرایط و مطابق نیازهای اعلام شده گروه های آموزشی برای انجام مصاحبه توانایی علمی دعوت به عمل می آید.

* نکته ۵: دانشگاه در قبول یا رد درخواست ها مختار بوده و ارسال مدارک هیچ حقی را برای  متقاضی ایجاد نمی کند.

* نکته ۶: اعلام نتیجه صرفاً از طریق سامانه نور رضوی بوده و متقاضیان پس از اعلام نتیجه تا ۲ ماه فرصت اعتراض خواهند داشت. بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر اعتراضات بررسی نخواهند شد.

* نکته ۷: متقاضیان ایثارگر؛ مشمول بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشند و پرونده آنان طبق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه بررسی خواهد شد.

* نکته ۸: متقاضیانی که دوره های آشنایی با آثار شهید مطهری را گذرانده باشند در مصاحبه عمومی دانشگاه از امتیاز برخوردارند. بدیهی است آشنایی با آثار شهید مطهری از دوره های آموزشی اعضای هیأت علمی این دانشگاه می باشد.

* نکته ۹: متقاضیان متأهل در شرایط برابر علمی و عمومی از اولویت جذب قرار دارند.

* نکته ۱۰: در جذب بانوان، متقاضیان خانم دارای حجاب برتر در اولویت قرار دارند.

جهت تعیین استان اولویت انتخابی به صفحه دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه مراجعه کنید.

فهرست رشته/ گرایش و استان مورد نیاز اعضای هیأت علمی فراخوان

فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (جدید) 2

فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (جدید) 3

دانلود فراخوان شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی