جهت مشاوره در زمینه ظرفیت مدارس تیزهوشان استان ها + نقل و انتقال دانش آموز تیزهوشان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 45122

ظرفیت مدارس تیزهوشان + نقل و انتقال مدارس تیزهوشان

ظرفیت مدارس تیزهوشان

در این مقاله از ظرفیت مدارس تیزهوشان پایه ششم به هفتم و نهم به دهم سال تحصیلی 1402-1403  و نحوه نقل و انتقال مدارس تیزهوشان با توجه به ظرفیت مدارس هر استان مطلع می شوید. این مقاله جدیدترین ظرفيت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز در مدارس تیزهوشان مطابق با دفترچه ثبت نام جدید تیزهوشان است.


ظرفیت مدارس تیزهوشان 1402-1403

ظرفیت مدارس تیزهوشان برای دوره اول متوسطه (ششم به هفتم) و دوره دوم متوسطه (نهم به دهم) به اطلاع داوطلبان مدارس تیزهوشان کل کشور می رسد:

 • 1- ظرفیت پذیرش دبیرستانهاي دوره اول و دوم استعدادهاي درخشان در هر شهرستان در زمان ثبت نام قابل مشاهده است با توجه به تعداد بسیار زیاد مدارس تیزهوشان در سطح کشور، برای اطلاع از ظرفیت مدرسه تیزهوشان استان خود، می توانید با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید و ظرفیت مدرسه محل سکونت خود را از کارشناسان سامانه مشاوره تلفنی بپرسید.
 • 2 -پذیرش دانش آموزان شركت كننده در آزمون، براي ورود به دبیرستانهاي دوره اول و دوم استعدادهاي درخشان صرفاً در اولویتهاي انتخابي دانش آموز و بر اساس رتبۀ مبتني بر امتیاز كل آزمون ورودي خواهد بود.
 • توجه1 :پذیرش داوطلبان دوره دوم متوسهطه صرفاً براساس رشته انتخابي صورت مهي پذیرد و در صورت عدم قبولي در رشتۀ انتخابي، امکان اعلام قبولي در سایر رشته ها وجود ندارد.
 • توجه2 :در پذیرش دانش آموز براي دبیرستانهاي دورههاي اول و دوم عشایري استان فارس )دختهران و پسهران (، بخشي از ظرفیت بنا به تشخیص سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به تعدادي از دارندگان باالترین امتیاز آزمون از بین دانش آموزان شاغل به تحصیل در پایه ششم و نهم مدارس منطقه آموزشي عشایري استان فارس اختصاص خواهد یافهت .
 • ضهمنا به درخواستهاي انتقال دانش آموزان این مدارس به مدارس استعدادهاي درخشان شهرستان شیراز تا پایان دوره دوم متوسطه موافقت نخواهد شد.
 • 3 -با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس استعدادهاي درخشان، الزم است داوطلبان) به ویژه در كلانشهرها نظیر تهران، مشهد مقدس و….( دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان مورد نظرشان را با توجه به محل سکونت خود در سال تحصیلي و متناسب با ناحیۀ / منطقه آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب كنند .
 • بعد از اعلام نتیجه قبولي داوطلب در اولویت انتخابي مورد نظر، به هیچ وجه، امکان تغییر اولویت وجود ندارد.
 • توجه1 :حوزۀ امتحاني داوطلبان آزمونهاي ورودي پایه هاي هفتم و دهم، بر اساس منطقۀ آموزشي محل تحصیل سال تحصیلي آنان تعیین خواهد شد. داوطلباني كه متقاضي انتخاب مدرسه در شهر یا استاني غیر از محهل سکونت فعلي خود ميباشند، ميتوانند مدارس مورد تقاضاي خود را در شهر یا استان مورد نظر انتخاب نمایند.  اما حوزۀ امتحاني این گروه از داوطلبان بر اساس منطقه آموزشي محل تحصیل سال تحصیلي  ميباشد.
 • توجه 2 :در صورت عدم قبولي داوطلب در آزمونهاي ورودي پایه های هفتم و دهم مدارس استعدادهاي درخشان در اولویت هاي انتخابي، امکان بررسي امتیاز ایشان در سایر اولویتها به دلیل عدم انتخاب، وجود ندارد.
 • 4- در شهرستانهایي كه داراي چند دبیرستان دوره اول یا دوم استعدادهاي درخشان هستند، داوطلبان ميتوانند حداكثر سه دبیرستان ) هر سه در یك شهرستان واحد( را به ترتیب اولویت انتخاب و در نمونبرگ تقاضانامۀ خود ثبت نماینهد .
 • به علاوه ، داوطلبان آزمون ورودي دورۀ دوم متوسطه در اولویت هاي انتخابي خود در زمان ثبت نام در آزمون، صرفاً مجاز به انتخاب یک رشتۀ تحصیلي هستند.
 • توجه 1 :در كلانشهرها نظیر تهران، مشهد مقدس و … كه داراي چند ناحیه و منطقه هستند، توصیه ميشود داوطلبان نسبت به انتخاب دبیرستانهاي مورد نظر در نواحي و مناطق همجوار محل سکونت خود، اقدام نمایند. ضمناً، بعد از قبولي داوطلب در منطقه مورد تقاضا، انتقال به سایر مناطق در سال اول قبولي، حتي در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش در سایر مدارس، ممنوع ميباشد.
 • توجه2 :با توجه به اینكه حوزۀ امتحاني آزمونهاي ورودي پایه های هفتم و دهم دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس ایراني خارج از كشور، در مدارس خارج از كشور دایر نخواهد شد؛ اطالعرساني و ثبت نام براي شركت داوطلبان این مدارس در آزمونهاي ورودي پایه های هفتم و دهم، از طریق مركز امور بینالملل و مدارس خارج از كشور با هماهنگي اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام و حوزههاي امتحاني هر یك از داوطلبان، بر مبناي مدرسه استعدادهاي درخشان منتخب به مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور تعیین ميشود.
 • پذیرش نهایي دانش آموز در دبیرستانهاي دورۀ دوم استعدادهاي درخشان، براي رشته هاي تحصیلي )علوم تجربي، ر یاضي فیزیك، ادبیات و علومانساني و شاخۀ مهارتي »سمپاد مهارتي«( منوط به احراز شرایط انتخاب رشته مطابق آیین نامۀ هدایت تحصیلي است. درضمن، تغییر رشتۀ پذیرفته شدگان در دبیرستانهاي دورۀ دوم استعدادهاي درخشان در سال اول پذیرش ممنوع بوده و در سال بعد، علاه بر كسب حداقل امتیاز قبولي رشتۀ مورد نظر در آزمون ورودي، دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشتۀ تحصیلي الزامي است.
 • توجه: در صورت عدم احراز شرایط ثبتنام در رشتۀ تحصیلي مورد تقاضاي دانش آموز مطابق ضوابط هدایت تحصیلي، قبولي داوطلب در آزمون لغو و بياثر خواهد بود.

نحوه و شرایط نقل و انتقال دانش آموز تیزهوشان 1402-1403

نحوه و شرایط نقل و انتقال دانش آموز مدارس تیزهوشان با توجه به ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان به شرح زیر است:

 • 1 -داوطلباني كه پس از زمان ثبت نام آنها بعد از پذیرش، به هر دلیل تصمیم مي گیرند در سال تحصیلي  درشهرستاني غیر از شهرستان محل سکونت فعلي اقامت كنند، تنها در صورت پذیرش در یکي از مدارس انتخاب شدۀ خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسۀ مقصد و وجود ظرفیت خالي در آن مدرسه، در داخل استان با موافقت اداره كل آموزش وپرورش استان و در خارج از استان، با كسب موافقت ادارۀ كل آموزش و پرورش استانهاي مبدأ و مقصد، حداكثر تا یك ماه قبل از شروع امتحانات پایاني نوبت دوم، مجاز به انتقال و ثبت نام در سایر مدارس استعدادهاي درخشان در شهرستان یا استان دیگر خواهند بود.
 • 2 -در سال اول پذیرش، انتقال دانش آموز بین مدارس استعدادهاي درخشان در داخل یك شهرسهتان در دوره ههاي اول و دوم متوسطه حتي در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد ممنوع است. الزم است داوطلبان ضمن دقت كافي به این موضوع، نسبت به انتخاب دبیرستانهاي مورد نظر اقدام نمایند.
 • 3 -انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دوره هاي اول و دوم متوسطه در سنوات و پایه هاي بالاتر تا پایان دورههاي اول و دوم متوسطه نیز تنها در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد، وجود ظرفیت خالي در مدرسه مقصد و موافقت اداره كل استان هاي مبدا و مقصد امکان پذیر خواهد بود.

سامانه نقل و انتقال مدارس تیزهوشان

سناد سامانه نقل و انتقال دانش آموزان سمپاد سال 1402-1403 است. دانش آموزان مدارس سمپاد درصورتی که تمایل به دریافت انتقالی به مدرسه در منطقه ای دیگر را دارند، لازم است درخواست انتقال خود را از طریق سایت و سامانه انتقال سمپاد ثبت نمایند. امکان ثبت درخواست از طریق تماس تلفنی نیز فراهم شده است. برای اطلاع از موارد زیر و انجام مراحل ثبت درخواست انتقالی مدارس سمپاد می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید. (شماره تلفن های مندرج در همین صفحه)  :

 • اطلاع از شرایط انتقال دانش آموز نمونه دولتی و تیزهوشان
 • دریافت فرم انتقال دانش آموزان سمپاد
 • تکمیل نمونه فرم انتقال دانش آموز سمپاد
 • انتقال به تیزهوشان تهران
 • شرایط انتقالی مدارس تیزهوشان
 • نحوه ورود به سامانه نقل و انتقال دانش آموزان سمپاد
 • اطلاع از بخشنامه انتقالی سمپاد
 • شرایط انتقالی مدارس تیزهوشان

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ظرفیت مدارس تیزهوشان استان ها + نقل و انتقال دانش آموز تیزهوشان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی