جهت مشاوره در زمینه ثبت نام جشنواره جابربن حیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 51650

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 1401-1402

شیوه نامه جشنواره جابراین حیان

این صفحه، شیوه نامه جشنواره جابراین حیان در سال 1401-1402 است. همچنین لینک دانلود شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان را به صورت فایل pdf در اختیار داوطلبان جشنواره قرار داده ایم:

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان که جشنواره فرصتهای متنوع یادگیری است به دلیل اهمیت تقویت اعتمادبه نفس، رشد اجتماعی و حفظ روحیه نشاط دوران کودکی لازم است همزمان با برپایی جشنواره مدرسهای جابر بن حیان، جشنواره فرصتهای متنوع یادگیری که شامل فعالیتهای هنری، ادبی، آداب و مهارتهای زندگی، بازی  و سلامت جسمانی، مهارتهای فناوری دیجیتال، شوق مهارت و … میباشد نیز در اردیبهشتماه 0412 برگزار گردد.

تأکید این جشنواره بر ایجاد زمینه های لازم برای ظهور هر نوع و هر سطح از فعالیتهای دانشآموزی هست بهنحویکه هیچ دانشآموزی از شرکت در این جشنواره محروم نماند و متناسب با سطح توانمندیها و استعداد و تفاوتهای فردی فعالیتی را ارائه نماید. در این جشنواره تمامی فعالیتهای مرتبط بادانش آموزان و معلمان اعم از پژوهشها، فعالیتهای هنری، تربیت بدنی، مدرسه خوانا، فعالیتهای ایام نوروز، بازی و یادگیری و … ارائه و بدون ایجاد جو رقابتی، مسابقه و مقایسه آثار دانش آموزان از تمام شرکتکنندگان متناسب با امکانات در اختیار تقدیر به عمل آید.
برگزاری این جشنواره در ماه اردیبهشت مصادف با ایام گرامیداشت مقام معلم و در روزهای پایانی سال تحصیلی زمینهای برای ایجاد روحیه و نشاط در همکاران و دانش آموزان و نمایش آموخته های آنان میباشد.

زمانبندی جشنواره جابرابن حیان در سال 1401-1402

جدول زمانبندی جشنواره جابرابن حیان در سال 1401-1402 که در  متن شیوه نامه جشنواره جابراین حیان درج شده، برای اجرای پروژه های علمی و فرصتهای متنوع یادگیری به شرح جدول زیر است:

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 1401-1402 1

اهداف جشنواره جابرابن حیان 1401-1402

اهداف چشنواره جابراین حیان در سال 1401-1402 در راستاي اجراي راهکار 51 سند تحول بنيادين آموزشوپرورش با موضوع ارتقاي جايگاه علم و علمآموزي به عنوان عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه و بهمنظور ارتقاي شايستگي هاي علمي و مهارتي دانش آموزان، اهم اهداف و اقدامات به شرح زير اعلام ميگردد:

اهداف کیفی:
 نهادينه كردن فعاليتهاي پژوهشي در عادات و رفتارهاي دانشآموزان
 توسعۀ مهارتهاي دست ورزي، كارگاهي و فرهنگ پژوهش
 تقويت مهارت تفکر علمي و فناورانه براي بهبود زندگي
 افزايش نشاط و شادابي و شوقانگيز نمودن محيطهاي يادگيري
 پرورش و تقويت مهارتهاي زباني، اجتماعي، عاطفي، شناختي و …

اهداف کمی:
پوشش حدود 51 درصد از جمعيت دانش آموزی هر استان مطابق جدول صفحه 55 ميباشد. بديهي است در صورت تمايل
و فراهم بودن شرايط پوشش حداكثري دانش آموزان با نظارت و راهنمايي آموزشي امکانپذير ميباشد.

3 -ساختار اجرایی
3-1 کارگروه ستادی دفتر آموزشی دبستان:
– معاون آموزش ابتدايي
– مديركل دفتر دبستاني
– معاون امور كيفيتبخشي
– رئيس و كارشناس گروه هاي آموزشي
– سرگروه هاي علمي و آموزشي دفتر دبستاني


3-2 کارگروه کشوری مستقر در استان خراسان رضوی و کارگروه های استانی:
– معاون آموزش ابتدايي
– رئيس و كارشناسان ادارۀ تکنولوژي و گروه هاي آموزشي
– رابط استاني پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی
– سرگروه هاي استاني پژوهش و مهارتهاي دانش آموزی

3-3 کارگروه های منطقهای / ناحیهای:
– معاون آموزش ابتدايي
– كارشناس تکنولوژي و گروه هاي آموزشي
– رابط منطقهاي / ناحيهاي پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی
– سرگروه هاي علمي منطقه اي / ناحيه اي پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی

3-4 کارگروه های مدرسهای:
– مدير و معاونان مدرسه
– نمايندۀ معلمان و رابط پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی
– رئيس انجمن اوليا و مربيان

3-5 مدارس الگو:
با عنايت به لزوم كيفيتبخشي و حصول اطمينان از اجراي مطلوب فعاليت پژوهشهاي علمي و فرصتهاي متنوع لازم است در هر منطقۀ آموزشي حداقل 5 مدرسه بهعنوان مدرسۀ الگو انتخاب و معرفي شود. هدف اصلي از تعيين مدارس الگو فعاليت مستمر و نظاممند راهنمايان آموزشي مربوطه از ابتدا تا انتهاي اجراي طرح در آن مدارس ميباشد. معلماني كه در اين مدارس آموزشها و راهنماييهاي لازم را دريافت و يا تجربيات خود را ارائه مينمايند، در سالهاي آتي در سطح منطقه فعاليت مشابه خواهند داشت. همچنين بهمنظور ايجاد زمينه تبادل تجربيات استاني، نمايشگاهي از آثار و فعاليتهاي مدارس الگو برگزار خواهد شد. لازم است در انتخاب مدارس الگو به موارد زير توجه شود:

 مدير و معلمان مدرسه علاقمندی و تمايل، فرصت كافي بهمنظور هماهنگيها، آموزشها و فعاليتهاي مرتبط را داشته باشند.
 يک مدرسه داراي دو دورۀ تحصيلي يا دو مدرسه داراي هر يک از دوره هاي تحصيلي، انتخاب و معرفي شود.
 لازم است تمام پايه هاي مدارس الگو مجري فعاليت باشند.
 انتخاب مدرسۀ الگو به معناي برتر بودن مدارس مجري نميباشد.
 در صورت تمايل و تعداد زياد مدارس جهت انتخاب مدرسۀ الگو، از روش قرعه كشي يا روشي مبتني بر تصميم منطقه استفاده شود.
 هرسال يک مدرسۀ جديد بهعنوان مدرسۀ الگو معرفي شود.
 مجريان مدرسۀ الگوي استاني لازم است در مدارس الگوي منطقهاي تجربيات كسبشده از رابط و سرگروه استاني را منتقل نمايند.
 در هر منطقه لازم است يک مدرسۀ الگو حداكثر تا هفتۀ اول آبان به رابط استاني معرفي شود و رابط استاني پس از هماهنگي با ادارۀ تکنولوژي استان از طريق نامۀ رسمي يکي از مدارس را به عنوان مدرسۀ الگوي استاني به كارگروه كشوري معرفي نمايد.

نکات مهم:
 با توجه به رويکرد مدرسه محوري در اجراي طرحها و برنامه ها، نقش استان و مناطق از داوري، ارزيابي آثار، انتخاب و رتبهبندي به نقش هدايتگري، برگزاري دوره هاي آموزشي، توسعۀ كمي و كيفي، پرورش سرگروه هاي متخصص و حرفهاي و درنهايت نظارت كامل بر فعاليت مستمر و حضور رابطان در مدارس مجري مطابق ساعات اختصاصيافته گروه هاي آموزشي طبق جدول زمانبندي مشخص، تغيير مييابد.
 لازم است مديران مدارس براي تمامي معلمان مجري گواهي تخصصي و بندهاي مرتبط و قابل ارائه در ارزشيابي ساالنه و رتبهبندي را در صورت حسن اجراي فعاليت صادر نمايند.
 صدور و ابالغ راهنماي آموزشي و مدرس پژوهشهاي علمي براي راهنمايان و گواهي فعاليت پژوهشي براي مدارس الگو توسط معاونتهاي آموزشي استان و مناطق مورد انتظار ميباشد.

اقدامات مورد انتظار در جشنواره جابراین حیان

با عنايت به نقش و مسئوليت سطوح مختلف، اقدامات مورد انتظار در جشنواره جابرابن حیان به شرح جدول زير ميباشد:

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 1401-1402 2

نقش دانش آموزان در جشنواره جابرابن حیان

 دانش آموزان نقش اصلي در اين فعاليت بر عهده دانش آموزان ميباشد كه با انتخاب يک محور و تکميل پروژه با توجه به توانمندي خود، درزمينهٔ پژوهشهاي علمي و فرصتهاي متنوع يادگيري با هدايت معلم و حمايت اوليا اقدامات لازم را انجام ميدهند.

نقش معلمان در جشنواره جابرابن حیان

معلمان در جشنواره جابرابن حیان، از طريق برانگيختن حس كنجکاوي و تلفيق دروس و ايجاد فرصتهاي جذاب، دانش آموزان را براي انتخاب
موضوع و اجراي مراحل پژوهشي و مهارتي بهصورت مستمر هدايت و راهنمايي مينمايند.

نقش اولیا در جشنواره جابرابن حیان

اوليا در اجرای جشنواره جابراین حیان نقش حمايت از دانش آموزان و همسويي با معلم در زمينهٔ فراهم آوردن شرايط لازم براي جمع آوري اطلاعات و آماده سازي وسايل و امکانات موردنياز دانش آموزان را دارند.

دانلود شیوه نامه جشنواره جابران حیان

برای مشاهده متن کامل شیوه نامه جشنواره جابراین حیان در قالب pdf و دانلود شیوه نامه جشنواره جابرابن حیان  اینجا کلیک کنید.

4/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام جشنواره جابربن حیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی