جهت مشاوره در زمینه ثبت نام جشنواره جابربن حیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 51650

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 1401-1402

شیوه نامه جشنواره جابراین حیان

این صفحه، شیوه نامه جشنواره جابراین حیان در سال 1401-1402 است. همچنین لینک دانلود شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان را به صورت فایل pdf در اختیار داوطلبان جشنواره قرار داده ایم:

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان که جشنواره فرصتهای متنوع یادگیری است به دلیل اهمیت تقویت اعتمادبه نفس، رشد اجتماعی و حفظ روحیه نشاط دوران کودکی لازم است همزمان با برپایی جشنواره مدرسهای جابر بن حیان، جشنواره فرصتهای متنوع یادگیری که شامل فعالیتهای هنری، ادبی، آداب و مهارتهای زندگی، بازی  و سلامت جسمانی، مهارتهای فناوری دیجیتال، شوق مهارت و … میباشد نیز در اردیبهشتماه 0412 برگزار گردد.

تأکید این جشنواره بر ایجاد زمینه های لازم برای ظهور هر نوع و هر سطح از فعالیتهای دانشآموزی هست بهنحویکه هیچ دانشآموزی از شرکت در این جشنواره محروم نماند و متناسب با سطح توانمندیها و استعداد و تفاوتهای فردی فعالیتی را ارائه نماید. در این جشنواره تمامی فعالیتهای مرتبط بادانش آموزان و معلمان اعم از پژوهشها، فعالیتهای هنری، تربیت بدنی، مدرسه خوانا، فعالیتهای ایام نوروز، بازی و یادگیری و … ارائه و بدون ایجاد جو رقابتی، مسابقه و مقایسه آثار دانش آموزان از تمام شرکتکنندگان متناسب با امکانات در اختیار تقدیر به عمل آید.
برگزاری این جشنواره در ماه اردیبهشت مصادف با ایام گرامیداشت مقام معلم و در روزهای پایانی سال تحصیلی زمینهای برای ایجاد روحیه و نشاط در همکاران و دانش آموزان و نمایش آموخته های آنان میباشد.

زمانبندی جشنواره جابرابن حیان در سال 1401-1402

جدول زمانبندی جشنواره جابرابن حیان در سال 1401-1402 که در  متن شیوه نامه جشنواره جابراین حیان درج شده، برای اجرای پروژه های علمی و فرصتهای متنوع یادگیری به شرح جدول زیر است:

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 1401-1402 1

اهداف جشنواره جابرابن حیان 1401-1402

اهداف چشنواره جابراین حیان در سال 1401-1402 در راستاي اجراي راهکار 51 سند تحول بنيادين آموزشوپرورش با موضوع ارتقاي جايگاه علم و علمآموزي به عنوان عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه و بهمنظور ارتقاي شايستگي هاي علمي و مهارتي دانش آموزان، اهم اهداف و اقدامات به شرح زير اعلام ميگردد:

اهداف کیفی:
 نهادينه كردن فعاليتهاي پژوهشي در عادات و رفتارهاي دانشآموزان
 توسعۀ مهارتهاي دست ورزي، كارگاهي و فرهنگ پژوهش
 تقويت مهارت تفکر علمي و فناورانه براي بهبود زندگي
 افزايش نشاط و شادابي و شوقانگيز نمودن محيطهاي يادگيري
 پرورش و تقويت مهارتهاي زباني، اجتماعي، عاطفي، شناختي و …

اهداف کمی:
پوشش حدود 51 درصد از جمعيت دانش آموزی هر استان مطابق جدول صفحه 55 ميباشد. بديهي است در صورت تمايل
و فراهم بودن شرايط پوشش حداكثري دانش آموزان با نظارت و راهنمايي آموزشي امکانپذير ميباشد.

3 -ساختار اجرایی
3-1 کارگروه ستادی دفتر آموزشی دبستان:
– معاون آموزش ابتدايي
– مديركل دفتر دبستاني
– معاون امور كيفيتبخشي
– رئيس و كارشناس گروه هاي آموزشي
– سرگروه هاي علمي و آموزشي دفتر دبستاني


3-2 کارگروه کشوری مستقر در استان خراسان رضوی و کارگروه های استانی:
– معاون آموزش ابتدايي
– رئيس و كارشناسان ادارۀ تکنولوژي و گروه هاي آموزشي
– رابط استاني پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی
– سرگروه هاي استاني پژوهش و مهارتهاي دانش آموزی

3-3 کارگروه های منطقهای / ناحیهای:
– معاون آموزش ابتدايي
– كارشناس تکنولوژي و گروه هاي آموزشي
– رابط منطقهاي / ناحيهاي پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی
– سرگروه هاي علمي منطقه اي / ناحيه اي پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی

3-4 کارگروه های مدرسهای:
– مدير و معاونان مدرسه
– نمايندۀ معلمان و رابط پژوهشها و مهارتهاي دانش آموزی
– رئيس انجمن اوليا و مربيان

3-5 مدارس الگو:
با عنايت به لزوم كيفيتبخشي و حصول اطمينان از اجراي مطلوب فعاليت پژوهشهاي علمي و فرصتهاي متنوع لازم است در هر منطقۀ آموزشي حداقل 5 مدرسه بهعنوان مدرسۀ الگو انتخاب و معرفي شود. هدف اصلي از تعيين مدارس الگو فعاليت مستمر و نظاممند راهنمايان آموزشي مربوطه از ابتدا تا انتهاي اجراي طرح در آن مدارس ميباشد. معلماني كه در اين مدارس آموزشها و راهنماييهاي لازم را دريافت و يا تجربيات خود را ارائه مينمايند، در سالهاي آتي در سطح منطقه فعاليت مشابه خواهند داشت. همچنين بهمنظور ايجاد زمينه تبادل تجربيات استاني، نمايشگاهي از آثار و فعاليتهاي مدارس الگو برگزار خواهد شد. لازم است در انتخاب مدارس الگو به موارد زير توجه شود:

 مدير و معلمان مدرسه علاقمندی و تمايل، فرصت كافي بهمنظور هماهنگيها، آموزشها و فعاليتهاي مرتبط را داشته باشند.
 يک مدرسه داراي دو دورۀ تحصيلي يا دو مدرسه داراي هر يک از دوره هاي تحصيلي، انتخاب و معرفي شود.
 لازم است تمام پايه هاي مدارس الگو مجري فعاليت باشند.
 انتخاب مدرسۀ الگو به معناي برتر بودن مدارس مجري نميباشد.
 در صورت تمايل و تعداد زياد مدارس جهت انتخاب مدرسۀ الگو، از روش قرعه كشي يا روشي مبتني بر تصميم منطقه استفاده شود.
 هرسال يک مدرسۀ جديد بهعنوان مدرسۀ الگو معرفي شود.
 مجريان مدرسۀ الگوي استاني لازم است در مدارس الگوي منطقهاي تجربيات كسبشده از رابط و سرگروه استاني را منتقل نمايند.
 در هر منطقه لازم است يک مدرسۀ الگو حداكثر تا هفتۀ اول آبان به رابط استاني معرفي شود و رابط استاني پس از هماهنگي با ادارۀ تکنولوژي استان از طريق نامۀ رسمي يکي از مدارس را به عنوان مدرسۀ الگوي استاني به كارگروه كشوري معرفي نمايد.

نکات مهم:
 با توجه به رويکرد مدرسه محوري در اجراي طرحها و برنامه ها، نقش استان و مناطق از داوري، ارزيابي آثار، انتخاب و رتبهبندي به نقش هدايتگري، برگزاري دوره هاي آموزشي، توسعۀ كمي و كيفي، پرورش سرگروه هاي متخصص و حرفهاي و درنهايت نظارت كامل بر فعاليت مستمر و حضور رابطان در مدارس مجري مطابق ساعات اختصاصيافته گروه هاي آموزشي طبق جدول زمانبندي مشخص، تغيير مييابد.
 لازم است مديران مدارس براي تمامي معلمان مجري گواهي تخصصي و بندهاي مرتبط و قابل ارائه در ارزشيابي ساالنه و رتبهبندي را در صورت حسن اجراي فعاليت صادر نمايند.
 صدور و ابالغ راهنماي آموزشي و مدرس پژوهشهاي علمي براي راهنمايان و گواهي فعاليت پژوهشي براي مدارس الگو توسط معاونتهاي آموزشي استان و مناطق مورد انتظار ميباشد.

اقدامات مورد انتظار در جشنواره جابراین حیان

با عنايت به نقش و مسئوليت سطوح مختلف، اقدامات مورد انتظار در جشنواره جابرابن حیان به شرح جدول زير ميباشد:

شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان 1401-1402 2

نقش دانش آموزان در جشنواره جابرابن حیان

 دانش آموزان نقش اصلي در اين فعاليت بر عهده دانش آموزان ميباشد كه با انتخاب يک محور و تکميل پروژه با توجه به توانمندي خود، درزمينهٔ پژوهشهاي علمي و فرصتهاي متنوع يادگيري با هدايت معلم و حمايت اوليا اقدامات لازم را انجام ميدهند.

نقش معلمان در جشنواره جابرابن حیان

معلمان در جشنواره جابرابن حیان، از طريق برانگيختن حس كنجکاوي و تلفيق دروس و ايجاد فرصتهاي جذاب، دانش آموزان را براي انتخاب
موضوع و اجراي مراحل پژوهشي و مهارتي بهصورت مستمر هدايت و راهنمايي مينمايند.

نقش اولیا در جشنواره جابرابن حیان

اوليا در اجرای جشنواره جابراین حیان نقش حمايت از دانش آموزان و همسويي با معلم در زمينهٔ فراهم آوردن شرايط لازم براي جمع آوري اطلاعات و آماده سازي وسايل و امکانات موردنياز دانش آموزان را دارند.

دانلود شیوه نامه جشنواره جابران حیان

برای مشاهده متن کامل شیوه نامه جشنواره جابراین حیان در قالب pdf و دانلود شیوه نامه جشنواره جابرابن حیان  اینجا کلیک کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام جشنواره جابربن حیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3967
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی