کد خبر : 7644

شرایط معافیت پزشکی بیماری چشم و عوارض بينایی

در این مقاله و عنوان قصد داریم توضیح کوتاهی بدهیم برای آن دسته از سربازان و مشمولانی که به دنبال شرایط معافیت پزشکی بیماری چشم هستند را ارائه دهیم.مطالب سایت ما را دنبال کنید…
سامانه صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از  8  صبح تا 12 شب

  حتی ایام تعطیلساختار چشم چگونه است؟؟ ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی می‌رسد. عدسی نور را به صورت دقیق روی شبکیه متمرکز می‌کند تا تصویر واضحی بر روی شبکیه ایجاد شود. چشم انسان قادر به تشخیص 10 میلیون رنگ است.


ساختار  و ساختمان چشم انسان


شرایط معافیت پزشکی بیماری چشم: چشم از دو بخش به وجود آمده‌است:

1 اجزای فرعی چشم

2-کرهٔ چشم. اجزای فرعی چشم عبارتند از: حَدَقه، پــِلک، مُژه، اَبرو، ماهیچه‌های گردانندهٔ کرهٔ چشم.


قوانین معافیت بیماری چشم و بینایی


شرایط معافیت پزشکی بیماری چشم: در ادامه  مطلب خواهیم پرداخت به نکات و قوانین معافیت شرایط معافیت پزشکی بیماری چشم و بینایی را توضیح دهیم.

بند 1:

هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل
هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، )با عالمت منفي )
منظور شود ولي محاسبه نگردد
الف( هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف
دائم
ب( هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها:
معاف از خدمات رزمي

بند 2:

ميوپي با سيكلوپلژي كامل
ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با عالمت مثبت منظور شود
ولي محاسبه نگردد.
الف(ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم
ب(ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف
از خدمات رزمي

بند 3:

آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل
(درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد)
الف( مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط باالي 5 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا
مخلوط باالي 7 ديوپتر يك چشم: معاف دائم
ب( آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات
رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7
معاف از خدمات رزمي :ديوپتر هر يك از چشمها

بند 4:

فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عمالً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل عالج فاقد بينائي ديدكمتر
از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه( باشد : معاف دائم

بند 5:

اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي

بند 6:
بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون
الف( در دو چشم :معاف دائم
ب ( در يك چشم :معاف از خدمات رزمي

بند 7:

ناخنک پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود
الف ( در دو چشم با اختالل در ميدان بينايي : معاف دائم
تبصره: دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر :معاف از خدمات رزمي
ب ( در يك چشم : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

لک مركزي قرنيه
الف( در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد )لك وسيع در موقعي است كه
بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد: معاف دائم
ب( در موارد خفيف تر: معاف از خدمات رزمي

بند 9:

كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختالل در ديد : معاف دائم

بند 10:

كلوبوم مادرزادي مردمك
الف( همراه با گرفتاري شبكيه )رتين ( : معاف دائم
ب( بدون گرفتاري شبكيه )رتين( : معاف از خدمات رزمي

بند 11:

ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد :معاف
دائم

بند 12:

اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 13:

ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي
الف( در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد :معاف دائم
ب( در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند 14:

كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده: معاف دائم
تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختالل ديد ايجاد نكرده باشد ، براي دارندگان مدارك كارشناسي و
باالتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 15:

كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختالل ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد :معاف از خدمات رزمي

بند 16:

دورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم

بند 17:

كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 18:

رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم

بند 19:

ERG دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط
الف(با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي :معاف دائم
ب( كمتر از نصف ولتاژ :معاف از خدمات رزمي
تبصره: درخصوص شب كوري يا كور رنگي براي دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر :معاف از
خدمات رزمي

بند 20:

لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

بند 21:

انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم :معاف دائم

بند 22:
آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت
مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 23:

بيماريهاي ناحيه ماكوال و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپالزي ، سوختگي ، سوراخ ماكوال، يا
خونريزيهاي ناحيه ماكوال واسكارماكوال و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

بند 24:

ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختالل بينايي يا كراهت منظر : معاف دائم

بند 25:

اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم
:معاف دائم

بند 26:

فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختالل
ديد ايجاد كرده باشد
الف( در دو چشم : معاف دائم
ب ( در يك چشم : معاف از خدمات رزمي

بند 27:

افتادگي دائمي پلك ) در هر يك از چشمها ( در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده
باشد
الف( در دو چشم : معاف دائم)
ب ( در يك چشم : معاف از خدمات رزمي)

بند 28:

استرابيسم :معاف از خدمات رزمي

بند 29:

نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم

بند 30:

گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيک معاف دائم

بند 31:
اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختالل بينايي : معاف دائم

بند 32:

پيوند قرنيه : معاف دائم

بند 33:

يا پنتا كم يا توپوگرافي قرنيه scan orb كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا كلينيک از جمله
الف( درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم
ب( در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختالل ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم
ج( در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 34:

تومورهاي خوش خيم به هر صورت :معاف از خدمات رزمي

بند 35:

آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي

بند 36:

خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند 37:

مشمولين پزشك كه از سالمتي كامل در خصوص هر يك از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند
)بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از
خدمات سنگين

بند 38:

ساير بيماريها
الف( ساير بيماريهاي موضوع اين بخش كه منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند :
معاف از خدمات رزمي
ب( ساير بيماريهاي موضوع اين بخش كه منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش
ماه معاف موقت
ج( ساير بيماريهاي موضوع اين بخش كه منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند :
معاف دائم


سامانه صدای مشاور

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی