کد خبر : 7722

شرایط معافیت پزشکی بیماری قلب و عروق

در این مطلب و مقاله میخواهیم بپردازیم و توضیح دهیم برای آن دسته از مشمولانی که می خواهند شرایط معافیت پزشکی بیماری قلب و عروق را بدانند و از این شرایط  معافیت استفاده کنند.


مطالب سایت ما را دنبال کنید…سامانهصدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از  8  صبح تا 12 شب

    حتی ایام تعطیل   قلب انسان  از چهار حفره تشکیل شده است. دو حفره سمت راست ((دهلیز و بطن راست))  و دو  حفره در سمت چپ (دهلیز و بطن چپ) قرار دارند. این چهارحفره به شکل دو پمپ مجاور هم عمل میکنند که هریک از آنها خون را به یک سیستم کاملاً متفاوت گردش خون ارسال می کنند. قلب راست و چپ قلب توسط یک دیواره از یکدیگر جدا شده که مانع از حرکت جریان خون از یک سمت قلب به سمت دیگر میگردد پس خون دو سمت قلب هیچ ارتباطی با هم ندارند. سمت راست قلب خون وریدی بدون اکسیژن را به دستگاه گردش خون ریوی می فرستد که خون بدون اکسیژن در بافت ریه از اکسیژنی که ما تنفس می کنیم و  غنی می شود. سمت چپ قلب و  خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به تمام قسمتهای بدن جهت مصرف می فرستد.

شرایط معافیت پزشکی بیماری قلب و عروق: دهلیزها حفره هایی از قلب هستند که خون را از خارج فلب ((دهلیز چپ خون را از ریه ها و دهلیز راست از سایر قسمتهای بدن)) دریافت می کند. بطن ها حفره هایی از قلب هستند که خون را به خارج از قلب پمپ مینمایند. هر دو پمپ سمت راست و سمت چپ قلب و  همزمان و هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند. ابتدا دو دهلیز و سپس دو بطن همزمان با هم منقبض شده است  و پس از انقباض و  همزمان با هم استراحت می نمایند.


ساختار قلب انسان


اندوکارد : 

لایه پوشاننده قسمت داخلی قلب را گویند.

پریکارد :

لایه و پرده پوشاننده در خارج قلب را گویند.

قوانین معافیت پزشکی بیماری قلب و عروق

شرایط معافیت پزشکی بیماری قلب و عروق: شرایط اخذ معافیت پزشکی بیماری قلبی و عروقی برای بیماری هایی با نوع و  شدت و درجه بندی مختلف متفاوت خواهد بود. در ادامه مطلب میخواهیم توضیح دهیم که این قوانین و شرایط معافیت بیماری قلب وعروق به چه صورت نیز می باشد.


قانون یک:

عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي : معاف دائم

تبصره یک :

براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد ي قلب : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(1)تبصره(1):نارسایی متوسط به بالاModerat To seaverیا (2+به بالاتر)در بچه های میترال و آتورت به عنوان اختلال عملکرد قلبی در نظر کرفته شود و به استناد بند(1)رسیدگی گردد.

تبصره دو :

پرولاپس دريچه‌اي‌كه منجربه‌نارسائي نشده باشد و يا داراي نارسائي دريچه اي MR-PR درحد (Trivial ) يا TR در حد(+1 يا Mild ) باشد : معاف‌ازخدمات رزمي
توضيحات بند(1)تبصره(2):نارسایی خفیف دریچه آئورت (Trivial AR)در حد معاف از رزم و به استناد همین تبصره قابل رسیدگی است .

قانون دو:

بيماري مادرزادي قلب :
الف ) عمل شده و نشده همراه با عارضه يا اختلال عملكرد : معاف دائم

توضيحات بند (2)جزء(الف): منظور اختلال عملکرد قلب 50% >EF می باشد و منظور از عارضه پس از عمل جراحی یکی از موارد زیر است:

الف)باقی ماندن اختلال عملکرد دریچه قلب پس از عمل جراحی.

ب)باقی ماندن شنتMildبه بالاتر

پ)ایجاد فشار خون ریوی(پولمونر)

تبصره:

‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد قلب : معاف ازخدمات رزمي
ب ) بدون عارضه يا اختلال عملكرد : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند(2)جزء(ب):PFOبه عنوان بیماری مادر زادی بدون عارضه در نظر گرفته شود.

قانون سه:

هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد : معاف دائم

قانون چهار: 

نارسائي مزمن قلب :
الف) با EF کمتر از 50 : معاف دائم
ب) با EF مساوي يا بيشتر از 50 و کمتر از 55 : شش ماه معاف موقت

توضيحات بند(4): جهت اثبات مزمن بودن بیماری حداقل 6 ماه سابقه بیماری(از جمله در موارد50%>EF>40%ضروری است و در موارد که مدارک مستدل دال بر مزمن بودن بیماری وجود نداشته باشد 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (ب)بند سایر بیماریها در نظر گرفته شود.

قانون پنج:

هر نوع بيماري مزمن پريكارد آندوكارد ، ميوكارد اعم از التهابي  و  تومورال ، مادرزادي و اكتسابي : معاف دائم

توضيحات در خصوص بند (5): جهت اثبات مزمن بودن بیماری حداقل شش ماه سابقه بیماری ضروری است ودر مواردی که مدارک که مستدل دال بر مزمن بودن بیماری وجود نداشته باشد 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها در نظر گرفته شود.

قانون شش:

بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي و  تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ  مانند كواركتاسيون ، آنوريسم ها ، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوی ، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده : معاف دائم

 قانون هفت:

ازدياد فشار خون شرياني :
الف)در صورتي كه در بيش از 60% از اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك از 160 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك از 100 ميليمتر جيوه بالاتر باشد ، (مقصود از فشارخون باز آن است كه حداقل بيمار 72 ساعت در بيمارستان نظامي يا دانشگاهي بستري و توسط هولتر مانيتورينگ بررسي و اثبات شود) : معاف دائم
ب ) در صورتي كه در بيش از 60% اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك بين 160 – 140 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين 100 – 90 ميليمتر جيوه باشد : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند (7):جهت برخورد داری از معافیت دایم به دلیل فشار خون بالای اثبات شده با هولتر مانیتورینگ داشتن آسیب ارگانهای هدف (End organ damage)شامل آسیب کلیه و یا عروق نه چشم،نیز ضرورت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط یاد شده،6ماه معاف موقت به استناد بند(ب)سایر بیماری ها در نظر گرفته شود.

تبصره:در صورت عدم آسیب های ارگانهای هدف پس از 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (الف)سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

قانون هشت:

ترومبوفلبيت ها :
الف) چنانچه عودكننده باشد (سه بار يا بيشتر) : معاف دائم
ب) درموارد درمان شده و غيرعود كننده : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(8):DVTبا شرایط ترومیوفلبیت مندرج در بند(8)به همچنین متوال قابل رسیدگی می باشد.

قانون نه:

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني :
الف) با تعداد بيش از 10 ضربان در دقيقه ( در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي) : معاف دائم
ب) با تعداد بين 5 تا 10 ضربان دردقيقه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (9) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد.

قانون ده:

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني :
الف ) با تعداد بيش از پنج عدد در دقيقه يا چند كانوني يا چند شكلي ،Multi form دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده باشد، (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) : معاف دائم
ب ) با تعداد کمتر از پنج عدد در دقيقه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (10) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد

قانون یازده:

تاكي آريتمي هاي فوق بطني :
الف) تاكيكاردي دهليزي ( بيش از 140 ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد و يا بيش از دو بار اتفاق بيافتد) ، فيبريلاسيون دهليزي ، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد : معاف دائم
ب ) تاکي آريتمي بين 140-110 : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (11) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد

تبصره :

تاكيكارىي هاي بطنی در صورا اثبات با هولتر مانیتورینگ یا QTطولانی سندروم بروگادا به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

توضيحات بند (11) جزء الف : تاکیکاردی های دهلیزی و همچنین psvt- فلوتر دهلیزی  فیبر یلاسیون دهلیزی ، تاکیکاردیهای نودال و جانکشنال و غیره  با بیش از 140 ضربان در دقیقه که پس از سه ساعت استراحت بهبودی حاصل نشود در صورتی که دوبار یابیشتر تکرار شده باشد و یا با اختلال همودینامیک همراه باشد ، به استناد قسمت (الف) همین بند قابل رسیدگی بوده و در صورتی که شرایط فوق احراز نگردد به استناد قسمت 0الف) بند سایر بیماریها معاف از رزم در نظر گرفته شود .

قانون دوازدهم:

اختلال هدايت داخل دهليزي  و بلوک سينوس دهليزي  وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي ، سندرم (اس.اس.اس)  براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

توضيحات بند(12): اثبات برادیکاردی سینوسی می بایست با تست ورزش و به روش بروس انجام پذیرد.

قانون سیزدهم:

اختلالات هدايتي دهليزي بطني :
الف) در صورتي كه منجر به استفاده از پيس دائم يا موقّت شود : معاف دائم
ب) سندرم W.P.W وساير اختلالات هدايتي : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(13)جزء(ّب): سندروم W.P.Wدر صورت عدم پاسخ به درمان(Ablation)به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد

قانون چهاردهم:

وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي : معاف دائم

توضيحات بند(14):منظور از عوارض در این بنده عوارض پایدار (دریچه ای،میوکارد،پریکارد)قلب می باشد.و در صورت عدم وجود عوارض پایدار به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

قانون پانزدهم:

شوك وازوواگال با سابقه سنکوپهاي مکرر و تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تستTiltهمراه با مستندات پز شکي تأييد کننده ) : معاف دائم

توضيحات بند(15): شوگ وازوواگال در صورتی که با سابقه سنکوپ های مکرر(بیش از سه بار)وعلایم بالینی مشهود و مستندات پزشکی با تشت نیلت مثبت بدون اقدام تحریکی(TNG)همراه باشد، مشمول در شمول معافیت دایم قرار میگیرد. و غیر این صورت به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

قانون شانزدهم:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين.


سامانه صدای مشاور


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 2 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هادی سه‌شنبه , 8 دسامبر 2020 - 14:22

سلام . من 6 ماه معاف موقت شدم . فکر کنم ef قلبم 50 بود . بعد 6 ماه رفتم و الان منو ارجاع دادن بیمارستان 550 ارتش برای معاینه مجدد قلبم . الان من احتما داره که معاف دائم بشم ؟؟؟ در چه صورت معاف دائم میشم؟؟؟ اگه بازم ef 50 بود چی میشه ؟ ممنون میشم کمکم کنین

نصب اپ دانش آموزی