کد خبر : 7266

شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان

در این عنوان و مقاله هدفمان توضیح برای آن دسته از مشمولانی که میخواهند از شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان  و همچنین قوانین این معافیت را بدانند برای بهتر فهمیدن موضوع توضیح خواهیم داد که در سازمان نظام وظیفه عمومی معافیت بیماری های استخوان و اسکلت به چه صورت نیز میباشد.


مطالب سایت ما را دنبال کنید…شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان:

استخوان چیست؟؟ استخوان ماده زنده و محکمی است که داربست اسکلتی بدن انسان را می سازد. استخوان پایه محکمی است که دیگر اعضای بر آن استوار میشوند و در بسیاری از نقاط، استخوان اطراف بافت های حساس را گرفته و از آن محافظت میکند.

استخوان ها محل تولید گلبول های سفید و قرمز خون هستند و منبعی از مواد معدنی و بخصوص کلسیم را تشکیل میدهند که هر موقع بدن به آنها احتیاج داشت در اختیار آن قرار میدهند.

شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان: استخوان های بدن از بافت سختی به نام بافت استخوانی تشکیل شده اند. استخوان از لحاظ بافت شناسی بافتی همبندی Connective tissue است. استخوان یک ساختمان بیرونی و یک ساختمان درونی دارد، بسیار محکم و در عین حال سبک است.

استخوان از بافت های متنوعی ساخته شده است. بافت اصلی تشکیل دهنده آن را بافت استخوانی میگویند. با این حال بافت های دیگری مانند مغز استخوان اندوست، پریوست و رگ خونی و عصب و غضروف نیز در آن وجود دارد.

شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان 1

 قوانین معافیت پزشکی بیماری استخوان و اسکلت

شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان: در ادامه مطلب میخواهیم بپردازیم و توضیح دهیم در مورد قانون ها و نکات معافیت بیماری استخوان و اسکلت که شامل چه مواردی می باشد که به شرح زیر است:

بند 1:

انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي :
الف)کيفوز توراسيک بالاي 70 درجه و کيفوز توراکو لومبار بالاي30 درجه : معاف دائم
ب) کيفوز توراسيک بين 70-50 درجه : معاف از خدمات رزمي
ج) کيفوز توراکو لومبار بين 30-10 درجه : معاف از خدمات رزمی
د) اسکوليوز بيش از 30 درجه : معاف دائم

توضيحات بند 1 :با توجه به محتوای جزء (د) و تبصره برای مدارک کارشناسی و بالاتر اسکولیوز بیش از 45 درجه معافیت دائم در نظر گرفته شد.
هـ) اسکوليوز بين 30-20 درجه : معاف از خدمات رزمي

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر اسكوليوز بين 20 تا 45 درجه : معاف از خدمات رزمي

بند 2:

شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد : معاف دائم

توضيحات بند 2:شکستگی حاد استابولوم طبق (بند 47) جزء ب (معاف موقت) قابل رسیدگی می باشد.

بند 3:

نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم

بند 4:

شكستگي هاي لگن:
الف) نوع مالگين : معاف دائم
ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمي

بند 5:

بيماري شوئرمان : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

استئوميليت :
الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ب) عفونتهائي كه عليرغم 6ماه درمان بهبود نيافته يا منجر به تغيير شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد شده باشد : معاف دائم

بند 7:

تومورهاي خوش خيم استخواني:
الف) همراه با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطي كه با عمل جراحي بهبودي حاصل نشود : معاف دائم
ب) داخل استخواني دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئيد ، هومروس ، راديوس و اولنا با قطر بيشتراز 3/1 قطر استخوان : معاف دائم

توضيحات بند 7 در جزء ب: Non osifin Fibromo به استناد (بند 47) قسمت (الف) (معاف از رزم) قابل رسیدگی می باشد.
ج) داخل استخواني كمتر از 3/1 قطر استخوان : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

كيستهاي استخواني :
الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا با اندازه بيش از3/1 قطر استخوان يا کيستهاي کوچک متعدد(بيش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئيد، هومروس ، راديوس و اولنا) : معاف دائم
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند 8: کیستهای کوچک استخوانی بیش از سه عدد، صرفا در یک استخوان مد نظر می باشد.

بند 9:

شكستگي ها ي استخوانهاي بلند :
الف) شكستگي هائي‌كه بعداز9 ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ايجادكرده باشدويا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملي ايجاد نموده باشد : معاف دائم
ب) شكستگي هاي جوش خورده استخوانهاي بلند و لگن با و يابدون نصب پيچ يا پلاك و يا كونچر و بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي
ج) شكستگيهاي جوش نخورده بدون نصب پيچ و پلاك و كونچر كه كمتراز 6ماه از تاريخ شكستگي گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگي )

بند 10:

شكستگي هاي استخواني غير از استخوانهاي بند9 :
الف) بعداز 9 ماه جوش نخورده وبا عمل جراحي نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم
ب) جوش نخورده باشد (كمتر از 9 ماه ) : معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگي)

بند 11:

قطع يا فقدان يكي از اندامها : معاف دائم

بند 12:

كوتاهي پا :
الف) كوتاهي بيش از 3 سانتي متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي بيش از 5 سانتي متر : معاف دائم
ب) كوتاهي از 1 تا مساوي 3 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي از 1 تا مساوي 5 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

بند 13:

سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملي : معاف دائم

بند 14:

آنكيلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند 15:

محدوديت حركات مفاصل(غيرقابل درمان و پايدار) :

شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان: توضيحات بند 15: منظور از عبارت غیر قابل درمان، یعنی این که علی رغم کلیه درمان های منجر به محدودیت حرکتی مفاصل به صورت پایدار شده باشد.
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدوديت بيش از 4/1 محدوده طبيعي حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر محدوديت بين 4/1 تا 2/1 محدوده طبيعي حركت مفصل در اندام فوقاني : معاف از خدمات رزمي

تبصره: در ادامه تبصره محدودیت حرکتی بیش از ½ محدوده طبیعی در اندام فوقانی و تحتانی برای مدارک کارشناسی و بالاتر معاف دائم مد نظر گرفته شود.
ب)محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتي كه بيش از نيمي از حركات ، محدود شده باشد : معاف دائم

ب: محدودیت حرکتی سایر مفاصل (مچ، دست، مچ، پا، آرنج) بیش از ¾ برای کارشناسی و بالاتر معاف دائم در نظر گرفته شود.
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

در رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل كرده يا نكرده ( بدون عارضه ) : معاف از خدمات رزمي

تبصره: در صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي به فاصله بيش ازدو ماه ايجاد شود : معاف دائم

توضيحات بند 16:موارد عارضه دار حسب نوع عارضه از سایر بندها قاب رسیدگی می باشد.

بند 17:

شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 18:

سندرم ايسكميك ولكمن :
الف) در موارد شديد : معاف دائم

توضيحات بند 18: سندرم ایسکمیک ولکمن: الف- موارد شدید به مواردی اطلاق می شود که منجر به دفرمتی و آتروفی عضلانی و محدودیت حرکتی شده باشد.
ب) درموارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 19:

فقدان كامل شست(از مفصل M.C.P) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست : معاف دائم

توضيحات بند 19: فقدان کامل شصت از مفصل (M.C.P) و یا فقدان ارزشی کاری آن در یک دست. (منظور از فقدان ارزش کاری شصت در یک دست، به عنوان مثال فلج کامل انگشت شصت، فیوژن کامل مفصل M.C.P می باشد.)
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 20:

فقدان انگشتان دست :
الف) سه انگشت و يا بيشتردر يك دست : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر، بيش از سه انگشت و يا انگشت شست بهمراه دو انگشت در يک دست : معاف دائم
ب)قطع يک بند انگشت شست يا سبابه ويا بيش از دو بند در ساير انگشتان يک دست : معاف از خدمات رزمي

بند 21:

عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتيلي و …. (غيرقابل درمان) :
الف) در بيش از دو انگشت (مركب ) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر 3 انگشت و بالاتر : معاف دائم
ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمي

بند 22:

كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يکديگر :
الف)) در صورتيكه بيش از 5 سانتيمتر باشد : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر كوتاهي بيش از 7 سانتي متر : معاف دائم
ب )) بين 5-2 سانتيمتر براي مشمولين تا فوق ديپلم و 7-2 سانتيمتر براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

یند 23:

سينوستوزاستخوانهاي ساعد :
الف) در دو دست : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) در يك دست : معاف از خدمات رزمي

بند 24:

كوبيتوس واروس ووالگوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم
تبصره: اختلال عملكرد يك طرفه براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) بيش از 10 درجه انحراف : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند 24: در بند ب کوربیتوس واروس وولاگوس با انحراف بیش از 10 درجه بدون عارضه مدنظر می باشد و در صورت داشتن عارضه از (بند الف) قابل رسیدگی می باشد. (بدون عارضه معاف از رزم)

بند 25:

كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا :
الف)با گرفتاري بيش از 30% از سر استخوان فمور و يا بيش از 30 درجه تغيير ازمحور طبيعي : معاف دائم
ب) با گرفتاري بين 20تا30درجه : معاف از خدمات رزمي

بند 26:

پارگي منيسك :
الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم

توضيحات بند 26: الف)منظور از اختلال عملکرد تخریب گسترده سطح مفصلی می باشد.
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) پارگي منيسك يك زانو و يا دو زانو بدون اختلال , عمل شده يا نشده : معاف از خدمات رزمي

بند 27:

پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانوي يک پا كه باعث ناپايداري مفصل گردد:
الف) در مواردي كه چند رباط (بيش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL : معاف دائم
ج) د رموارد پارگي رباط ACL يا PCL بهمراه يكي از رباطهاي جانبي : معاف دائم

توضيحات بند 27: در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود.

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي

تبصره: صرفا مربوط به جزء (ج) می باشد.
د) پارگي ACL يا PCL دوطرفه : معاف دائم
هـ) در افراد جراحي شده (دو رباط و بيشتر) همراه با اختلال عملي : معاف دائم

توضيحات ه: منظور از اختلال عملی، اختلال ناپایداری واضح و تست pivout مثبت می باشد.
و) در افراد جراحي شده بدون اختلال عملي :معاف از خدمات رزمي
ز) پارگي منيسك و يك رباط : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند ز: پارگی یک رباط به استناد (بند 47) جزء (الف) قابل رسیدگی می باشد.

بند 28:

ژنووالگوم ، ژنوواروم :
الف) در موارد شديد ( فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بيش از 12 سانتي متر) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر بيش از 14 سانتي متر : معاف دائم
ب) در موارد خفيف (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بين cm 12-5) : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر فاصله cm 14-5 : معاف از خدمات رزمي
ج) همراه با چرخش تيبيا با فاصله مساوي و بيش از 10 سانتي متر : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر با فاصله بيش از 12 سانتي متر : معاف دائم

توضیحات بند 28:جهت تشخیص ژنووالگوم در افراد چاق گرافی تاییدکننده نیز مورد نیاز می باشد.

بند 29:

ژنوراكورواتوم :
الف ) بيش از 15 درجه : معاف دائم
ب) كمتر از 15 درجه : معاف از خدمات رزمي

بند 30:

صافي كامل كف يك يا هر دو پا :
الف) در انواع سخت بهمرا ه دفورميتي مچ پا مانند ( Hill valgus) : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي وبالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب )صافي كامل كف يك يا هر دو پا در انواع ( Rigid يا Flexible) بدون عارضه و دفورميتي : معاف از خدمات رزمي

بند 31:

پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل : معاف دائم

توضیحات بند 31: تایید پارگی بهبودنیافته تاندول آشیل با MRI و معاینه بالینی صورت می گیرد.

بند 32:

كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا : معاف دائم
تبصره: كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف ازخدمات رزمي

توضیحات بند 32: محدودیت حرکتی با دورسی فلکسیون کمتر از 30 درجه در موقع نشستن مد نظر قرار گیرد.

بند 33:

تغيير شكل اكتسابي يا مادر زادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمي

بند 34:

قطع انگشتان پا :
الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم
تبصره: در صورتيكه قطع سه انگشت بغيراز انگشت شست باشد براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ج) قطع شست در يك پا : معاف از خدمات رزمي

بند 35:

اكي نيسم Foot drop : معاف دائم

بند 36:

دفورميتي هاي مفصل مچ پا :
الف) در مواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد كرده باشد: معاف دائم
ب) درمواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 37:

بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا ، آرتروگريپوزيس ، سكلهاي شديد ناشي از CP و پوليو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم

بند 38:

استئوكوندريت ديسكانت زانو ، هيپ و مچ پا :
الف) درجه 3 و بيشتر : معاف دائم
ب ) کمتر از درجه 3 : معاف از خدمات رزمي

بند 39:

بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيدو كن باخ پس از 9 ماه از زمان تشخيص و درمان همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 39: منظور از اختلال عملکرد در بندهای 39- (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.

بند 40:

تمام فلاپهاي پديكوله عضلاني ، آزاد :
الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم
ب) سايرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 41:

پا چنبري( Club Foot ):
الف) در صورتيكه ايجاد عارضه دفورميتي نموده باشد كه مانع انجام تمرينات يا پوشيدن پوتين باشد : معاف دائم
ب) در غير از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند 42:

وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ :
الف) در صورتيكه با اختلال عملي واضح همراه باشد : معاف دائم
ب) بدون ايجاد اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 42: منظور از اختلال عملکرد در بندهای 42- (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.

بند 43:

خارج كردن پاتلا (پاتلكتومي ):
الف) توتال يک طرفه يا دو طرفه : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر يک طرفه : معاف از خدمات رزمي
ب) پارسيل همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم
ج) پارسيل بدون اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 43: منظور از اختلال عملکرد در بندهای -43 (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.

بند 44:

كندرومالاسي پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمي

بند 45:

آسيبهاي عروق اندامها :
الف) در صورتيكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم
ب) در صورتيكه اختلال ايجاد شده جزئي باشد معاف از خدمات رزمي

بند 46:

شرایط معافیت پزشکی بیماری استخوان :مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين


سامانه صدای مشاور


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی