جهت مشاوره در زمینه شرایط دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی 1400-1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 41194

شرایط دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی 1400-1401

شرایط دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی 1400-1401

در این مقاله از شرایط جدید دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی در سال 1400-1401، مطلع می شوید. علاوه براین لینک دانلود فایل pddf بخشنامه شرایط دریافت وام که از سوی صندوق رفاه دانشجویی صادر شده است را در اختیار دانشجویان کلیه دانشگاه های کشور که متقاضی وام هستند قرار داده ایم:

شرایط جدید دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی 1400-1401 

شرایط جدید دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی 1400-1401، اعلام شد. تقویم زمـانبنـدي اعطاي وامهاي دانشـجویی در نیمسال اول سال تحصـیلی 1401-1400 بـه همراه جدول زمانبندي و مبالغ وامهاي دانشجویی  به شرح زیر است:

بخشنامه جدول زمانبندی و مبالغ وامهای دانشجویی سال1401-1400

(کلیک کنید)

خواهشمند است به منظور تسریع در پرداخت وامها به دانشجویان
واجدشرایط دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق نکات ذیلنسبت به ثبت اطلاعات متقاضیان و ارسال لیست هاي وامها در بازه زمانی تعیین شده اقداملازم مبذولگردد:
1 .سامانه دانشـجویی (پورتال صـندوق) براي ثبت تقاضاي دانشـجویاناز04/08/1400 تا01/10/1400 فعال خواهـد بود و ضـرورت دارد تمامی  دانشـجویان متقاضـی واجـدشـرایط نسـبت به ثبت تقاضاي خود درسامانه مـذکور براساس جدول زمانبندي پیوست اقدام نمایند.

2 .به منظور تسـریع درواریز وتسـهیل در پیگیري لیست وامها وهمچنین جلوگیري ازطولانی شدن فرآیند پرداخت مقتضی است ضـمن پرهیز از ارسال لیستهاي متعـدد براي هر نوع وام،کمترین تعداد لیست با بیشترین تعداد نفرات به صورت دقیق و مسـتند در مـدت زمانتعیین شده در جدول وامها تنظیم و پساز تأیید معاون محترم دانشـجویی از طریق فاز 2 به این صـندوق ارسـال گردد. بـدیهی است که لیست هـاي ارسالی به ترتیب زمان ارسال به صـندوقدار اولویت پرداخت خواهد بود.
3 .براي جلوگیري از برگشت وام، خواهشـمند است هنگام تأییـد لیست و ارسال به صـندوق نسـبت به فعال و به روز بودن شمـاره حساب دانشـجویان و شـماره شـباي دانشـگاهها (به ویژه مؤسـسات غیرانتفاعی – غیردولتی، ترجیحًا در بانک تجارت) اطمینان حاصل نمایند.

4 .نظر به اینکه صـرفًا دانشـجویانی که اطلاعات هویتی و تحصـیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت عتف (GSB (ارسالشده باشد میتوانند نسـبت به تقاضاي وام اقدام نمایند، ضروري است دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با قید فوریت نسـبت به بروزرسانی مستمر اطلاعات آموزشـی دانشجویانخود در درگاه تبادلاطلاعات وزارت متبوع اقدام نمایند.
5 .دانشجویان ورودي سال تحصیلی 99 و ماقبل در تمامی مقاطع تحصـیلی که از خـدمات وامهاي دانشـجویی صندوق بهرمند بوده و سـند تعهد ارائه نموده اند، با توجه به عدم تحویل اصل مدرك تحصیلی آنان تا زمان تسویه، نیاز به ارائه سند تعهدنامه دانشجویی جدید موجود در آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامها در مقطع تحصیلی فعلی ندارند.
6 .دانشجویان ورودي جدید سالتحصـیلی 1400 و دانشـجویان ورودي سالهاي گذشـته که براي اولین بار تقاضاي وام دارند و تاکنون سـند تعهد ارائه ننموده اند، صـرفًا با ارائه سند تعهد جدید امکان دریافت وام دارند.
7 .در زمـان ثبت اطلاعات سـند تعهـد در پرونـده دانشـجویان ضـروري است مشـخصات ضامن یا ضامنین از طریق وب سرویس سازمان ثبت احوال (توسط کاربران محترم دانشـگاهها) اسـتعلام و پساز تاییـد مراتب، تصاویر اسـناد تعهد به صورت خوانا بارگذاري شود.
8 .به دلیل تداوم وضـعیت شـیوع بیماري کرونا و براي مساعدت با دانشجویان أخذ گواهی کسر از حقوق ضامنین در نیمسال تحصیلی جاري الزامی نمی باشد.
9 .اولویتهاي پرداخت وام به دانشـجویان ذیل شرایط اعطاي هر وام در آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامها ذکر شده و شایسته است در تنظیم و ارسال درخواستها مد نظر قرار گیرد.
10 .دریافت مدارك و مسـتندات در خصوص انواع هر یک از وامها و سـند تعهد دانشـجو از جمله ضرورتهاي دریافت وام میباشد و شایسـته است به منظور همکاري با دانشجویان ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در ایام تداوم شیوع بیماري کرونا به نحو مقتضـی مدارك و مستندات مربوطه در صورت لزوم به صورت غیرحضوري هم از دانشجویانمتقاضی وام دریافت گردد.
11 .توزیع اعتبار در نیمسال جاري براي وامهاي تحصـیلی وشـهریه همانندسنوات گذشته به صورت غیرمتمرکز بوده و به هر دانشگاه به صورت مجزا تخصیص داده شده و اعتبار سایر وام ها به صورت متمرکز درسامانه پیش بینی شده است.

12 .پرداخت وام شـهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور  (مطـابق بـا شـیوه نامه هاي منـدرج در صـفحه اصـلی سایت صـندوق، گزینه بخشـنامهها) صـرفًا ازطریق پورتـال دانشجویی با ثبت تقاضا در گزینه “شـهریه دانشجویانتحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی” توسط دانشجوي تحت پوشـش (که اسامی آنانازسوي آندو نهاد معرفی شـده و قب ًلا درسامانه بارگـذاري شده است)، انجام میشود.

13- ضمنًا ضـرورت دارد کارشـناس دانشگاه هنگام تأیید وام مبلغ کل شهریه مصوب دانشجو را در نیمسال جاري درج و سـپس تصویر صورتحساب مالی دانشجو را در بخش الصاق سـند تحصـیلات در پرونده دانشجو پیوست نماید تاسامانه پس از کسـر سهم پرداختی نهادهاي حمایتی از کلشهریه مصوب دانشجو، مبلغ قابل پرداخت وام مازاد شهریه را محاسـبه و ثبت کنـد. به دلیـل پرداخت کلمازاد شـهریه دانشـجو از طرف صـندوق، در صورت بهره منـدي
دانشجو از این وام امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا وام شهریه بانک وجود نخواهد داشت.

بـدیهی است عـدم ثبت درخواست این وام در پورتال صندوقتوسط دانشـجوي تحت پوشـشمعرفی شـده به منزله انصراف از دریافت وام مازادشهریه میباشد.
14 .با توجه به ضـرورت احراز مالکیت شـماره تلفن همراه و تطبیق آنبا شـماره ملی کاربران و ارسال کد صحت سنجی از طریق پیامـک به آناناز طریق اتصال سامانه ها به وب سـرویس شاهکار، در صورت مواجهه با هرگونه مغایرت در این خصوص ضـروري است براي اصلاح اطلاعات موجود درسامانه نسبت به ارسالاطلاعات صحیح کاربران در قالب فرم پیوست در بخشنامه )از طریق مکـاتبه) اقـدام و نتیجه را از طریق اداره کنترل و تخصیص اعتبار صندوق پیگیري نمایند.
در پایـان بـا تـوجه به ادامه آمـوزش غیرحضـوري در کنـار آموزش حضوري در اغلب دانشـگاههـا و مراکز آموزش عـالی، براي بهره مندي حداکثري دانشـجویان متقاضـی در شـرایط اقتصادي، اجتماعی ناشـی از تداوم وضـعیت شـیوع بیماري کرونا و عدم انباشت درخواستهاي وام ها در پورتال دانشـجویی صـندوق، خواهشمند است دستور فرمایید تدابیر مقتضی جهت تسهیل کار و تسـریع در بررسـی مـدارك و مسـتندات و همچنین ارسال به موقع لیستها اتخاذ گردیـده و تمهیدات و برنامهریزيهاي لازم براي اطلاع رسانی مؤثر و گسترده به دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودي جدید صورت پذیرد.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی 1400-1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی