جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 45278

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401

در این مقاله از شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401، و لیست رشته های بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد برای داوطلبان استعدادهای درخشان، مطلع می شوید. شرایط مندرج مطابق با جدیدترین شرایط پذیرش دانشجو بدون آزمون دکتری و دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع دکتری تخصصی PHD می باشد.


شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401، مطابق با دفترچه راهنماي ثبت نام دوره بدون آزمون دکتری به اطلاع متقاضیان می رسد. دانشـگاه آزاد اسـلامی در چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دان شـجو در دوره هـاي تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش در دوره هاي تحصیلات تکمیلی در سال 1401 اقدام به پذیرش در دکتري تخصصی از میان داوطلبان واجد شرایط مینماید.

الف) شرایط و نحوه ثبت نام در بدون آزمون (اسـتعدادهاي درخشان) مقطع دکتري تخصصی، براساس بخشنامه شماره 3859/10 موضوع آئین نامه جـامع پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهاي برتـر و فارغ التحصیلان ممتاز براي ورود به دوره های تحصیلی بـالاتر به شرح ذیل اعلام می گردد :

 • 1 -کلیه حائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـري تخصصی شامل استعدادهاي برتـر و فـارغ التحصـیلان ممتـاز براساس حداقل معدل 17/50 براي کلیه رشته ها، براساس امتیاز حاصل از معدل تراز شده با ظرفیت 20 درصدي براي هر یک  از رشته/محل های انتخابی گزینش و براي مصاحبه علمـی بـه گروه های تخصصی مربوط معرفی میشوند. امتیاز نهـا یی هـر داوطلب براساس شاخصهاي پژوهشی – آموزشی و مصاحبه، محاسبه گردیده و براي گزینش نهایی داوطلبـان مـلاك عمـل قرارا میگیرد.
 • 2 -دارا بودن حداقل نمره پایاننامـه 00/17 جهـت کلیـه رشته ها.
 • تبصره: درخصوص دانشآموختگانی که ارزیابی پایـان نامـه آنها به صورت توصیفی بـوده اسـت دانـش آموختگـانی کـه پایاننامه آنها با درجه خوب به بالا ارزیابی شده است مجاز به ثبت نام در دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) خواهند بود.
 • 3 -متقاضیان شرکت در دوره بدون آزمـون (اسـتعدادهاي درخشان) مقطع دکتري تخصصی باید رشـته اي متجـانس بـا رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسـی ارشـد خـود را در مجموعه انتخاب نمایند و در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند.
 • 4 -فارغ التحصیلان ممتاز و استعدادهاي برتر حداکثر تـا 5 سال پس از فراغت از تحصیل(فارغ التحصیلان سال 1396 بـه بعد) در مقطع کارشناسی ارشد مجاز به اسـتفاده از تسـهیلات این آئین نامه به منظور پـذیرش در مقطـع دکتـري تخصصـی میباشند.
 • 5 -پذیرش واجـدین شـرایط اسـتفاده از تسـهیلات ایـن آئین نامه مازاد بر ظرفیت هر رشته/ مقطع خواهد بود.
 • 6 -درخواسـت کننـدگان بایـد دانـش آموختـه یکـی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی مـورد ت أییـد و شـوراي گسترش وزارتین باشند.
 • 7 -داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شـرایط  دعوت به مصـاحبه لازم اسـت نسـخه اي از فایـل مقـالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجـلات علمـی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یـا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه بـه گـروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند.
 • 8 -فارغ التحصیلان ممتاز و استعدادهاي برتر تنها در رشته متجانس با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد خود مجاز به استفاده از تسهیلات این آئین نامه به منظور پـذیرش در مقطـع دکتري تخصصی میباشند. تشخیص تجانس رشـته بـر عهـده گروه تخصصی مصاحبه کننده خواهد بود.
  تذکر مهم : جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـلامی، سـهمیه جداگانـه اي وجود ندارد و کلیه داوطلبـان در پـذیرش از شـرایط یکسـان برخوردارند.

ب – مدرك تحصیلی مورد پذیرش در رشته هاي گروه دامپزشکی: 

داوطلبان رشته های گـروه دامپزشـکی لازم اسـت داراي مدرك پایه مورد پذیرش مطابق جدول ذیل باشند، در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل در این رشته ها نخواهنـد بود.

ج) توضیحات و توصیه های مهم :

 • 1 -متقاضـــیان اســـتفاده از امتیـــاز پـــذیرش بـــدون آزمون(استعدادهاي درخشان) اکیداً از ارسال هرگونه مدرك و سند و یا تصاویر آنهـا بـه مرکـز سـنجش ، پـذیرش و فـارغ التحصیلی دانشگاه خودداري نمایند.
 • 2 -مطابق بخشـنامه شـماره 34467 بـه استناد مصوبه نـود و نهمـین جلسـه هیـأت رئیسـه دانشـگاه کارکنان و اعضاي هیأت علمی محل های دانشگاه آزاد اسلامی مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را بـه عنـوان محل تحصیل انتخاب نمایند.
 • 3 -شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پـردیس هـا و مراکـز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب سالانه این محل های دانشگاهی تعیین میگردد و تا دو برابـر شـهریه واحدهاي داخلی میباشد.
 • 4 -پس از پذیرش دانشجو از طریق مفاد ایـن آئـین نامـه هرگونه انتقال، مهمان شدن یا تغییر رشـته و گـرایش مشـمول قوانین و مقررات دانشگاه خواهد بود.
 • تبصره : هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس هـا و مراکز بینالمللی و برون مرزي به دیگر واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع میباشد.
 • 5 -دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت نام و اخذ واحد (اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمون) بـه هر دلیلی تقاضاي انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضوابط و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف میشوند.
 • 6 -نحوه قرار گرفتن رشته/ محل ها در دفترچه به صورت دوستون می باشد، که ادامه رشته/ محل سـتون اول در سـتون دوم بوده و ادامه ستون دوم در صـفحه بعـد و در سـتون اول قرار گرفته است.

لیست رشته های بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد 1401

عنوان مجموعه/رشته مدرك تحصیلی مورد پذیرش
 • جراحی دامپزشکی
 • مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام
 • بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک
 • بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ
 • رادیولوژي دامپزشکی
 • کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی
 • بهداشت و بیماري هاي پرندگان
 • بهداشت و بیماري هاي آبزیان
دوره های دکتري تخصصی (دستیاري)
دامپزشکی، شـامل حـدود 60 واحـد
درسی است. لذا دانش آموختگان مقطع
کارشناسی ارشـد مجـاز بـه انتخـاب
رشــته های تخصصــی (دســتیاري)
دامپزشــکی نمــیباشــند و فقــط
دانــشآموختگــان دکتــري عمــومی
دامپزشکی مـی تواننـد در آن شـرکت
نمایند.
پاتولوژي دامپزشکی  دکتراي عمومی دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد: تغذیــه، صــنایع
غذایی،زیست شناسی(غیر از گـرایش
گیــاهی)،شــیمی، میکروبیولــوژي،
بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان.
بهداشت خوراك دام دکتراي عمومی دامپزشکی
کارشناسی ارشـد : تغذیـه دام، تغذیـه
طیور، شیلات، بهداشت مواد غـذایی،
بهداشت آبزیان.
انگل شناسی دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد: انگــل شناســی،
بــاکتري شناســی، قــارچ شناســی،
ویروس شناسی، ایمنی شناسی، علـوم
آزمایشگاهی پزشکی، بهداشـت مـواد
غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیسـت
شناسی(به غیـر از گـرایش گیـاهی )،
بهداشت آبزیان.
باکتري شناسی دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد: انگــل شناســی،
باکتري شناسی، قارچ شناسی، ویروس
شناســی، ایمنــی شناســی، علــوم
آزمایشگاهی پزشکی، بهداشـت مـواد
غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیسـت
شناسی(به غیـر از گـرایش گیـاهی )،
بهداشت آبزیان.
ویروس شناسی دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد: انگــل شناســی،
باکتري شناسی، قارچ شناسی، ویروس
شناســی، ایمنــی شناســی، علــوم
آزمایشگاهی پزشکی، بهداشـت مـواد
غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیسـت
شناسی(به غیـر از گـرایش گیـاهی )،
بهداشت آبزیان.
قارچ شناسی دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد: میکروبیولــوژي،
ایمونولوژي، انگـل شناسـی، بـاکتري
شناســی، قــارچ شناســی، ویــروس
شناسی، علوم آزمایشـگاهی پزشـکی،
بهداشت مواد غـذایی، بیوتکنولـوژي
پزشکی، زیسـت شناسـی (بـه غیـر از
گرایش گیاهی)، بهداشت آبزیان.
ایمنی شناسی دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد: انگــل شناســی،
بــاکتري شناســی، قــارچ شناســی،
ویروس شناسی، ایمنی شناسی، علـوم
آزمایشـــــــگاهی پزشـــــــکی،
بهداشت مواد غـذایی، بیوتکنولـوژي
پزشکی، زیسـت شناسـی (بـه غیـر از
گرایش گیاهی)، بهداشت آبزیان
فارماکولوژي دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســی ارشــد : فارمــاکولوژي،
زیسـت شناسـی (بـه غیـر از گـرایش
گیــاهی)، ســم شناســی، بیوشــیمی،
بیوتکنولــوژي پزشــکی، فیزیولــوژي
دامپزشکی و پزشکی.
فیزیولوژي دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،
داروسازي.
کارشناســـی ارشـــد : فیزیولـــوژي
دامپزشـــکی و پزشـــکی، زیســـت
شناسی(به غیـر از گـرایش گیـاهی )،
بیوشیمی، علوم تشریحی، علوم دامی،
بهداشت آبزیان.
آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی.
کارشناسـی ارشـد: علـوم تشـریحی،
جنــین شناســی، بافــت شناســی،
فیزیولوژي، زیست شناسی( به غیـر از
گرایش گیاهی)، بیوشیمی.

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور و انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1401

برای دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور و انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، می توانید لینک دانلود مستقیم زیر را انتخاب کنید. در دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد، لیست کد رشته محل های انتخابی در سراسر کشور درج شده است:

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401 1

دانلود دفترچه راهنماي ثبت نام دوره بدون آزمون دکتری 1401 

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401 2


مشاوره تلفنی برای ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد می توانند بعد از مطالعه شرایط ثبت نام بدون آزمون دکتری (ویژه استعدادهای درخشان)، جهت مشاوره انتخاب رشته بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد و انجام تمام مراحل ثبت نام بدون کنکور دکتری، با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایند.

کارشناسان سامانه مشاور تحصیلی، علاوه بر ارائه خدمات مشاوره انتخاب رشته، تمام مراحل ثبت نام اینترنتی بدون کنکور دکتری را برای متقاضیان عزیز در سراسر کشور انجام می دهند. شما عزیزان می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایید:

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی