جهت مشاوره در زمینه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48366

سایت اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401- ۱۴۰۱

ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد

آغاز اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری  دانشگاه آزاد 1401 از سه شنبه 8 شهریور است. داوطلبان با مراجلعه به سایت نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱( ویژه استعدادهای درخشان ) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی از نتایج نهایی پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع دکتری مطلع می شوند:


سایت اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401

سایت اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد در سال 1401 سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی است. داوطلبان می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org از نتیجه خود مطلع شوند. 
نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱( ویژه استعدادهای درخشان ) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

سایت ثبت نام دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401

سایت ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد با سایت اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد متفاوت است . پذیرفته شدگان می توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 8 شهریور ماه با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام نمایند.


سایت شرایط ثبت نام دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401

نشانی سایت اعلام شرایط ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد sanjesh.iau.ir  است. لازم به ذکر است پذیرفته شدگان می توانند جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام به راهنمای ثبت نام که روز شنبه مورخ 5 شهریور در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir قرار خواهد گرفت، مراجعه نمایند


راهنمای ثبت نام دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد

راهنماي پذیرفته شدگان دوره دکتراي تخصصی بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) و واحدهاي بین المللی(ارس و کیش) و واحد امارات
سال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی

حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عـرض تبریـک و تهنیت به پذیرفته شدگان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون سـال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی وآزمون اختصاصـی واحـدهاي ارس، کیش و امارات، به اطلاع میرساند نتایج این دوره بر روي سـامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصـیلی دانشـگاه بـه آدرس: azmoon.org قابل مشاهده میباشد.

پرونده کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتري تخصصـی سـال 1401 جهت احراز صلاحیتهاي عمومی تحت بررسی است لذا ثبت نام و ادامــه تحصــیل پذیرفتــهشــدگان ایــن مرحلــه منــوط بــه تأییــد صلاحیتهاي عمومی ایشان توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود.

 • – با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهـاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقـب انجـام تشـریفات قـانونی و بررسـی صلاحیتهاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت میباشد.
  – پذیرفته شدگان واحدهاي ارس، کیش و امـارات کـه در فـرم ثبت نام اینترنتی، خود را مشـمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شوراي اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران دانسته اند، باید هنگام ثبت نام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سهمیه رزمنـدگا ن و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند. بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشـجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصـیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتـراض نخواهند داشت و به علت سـوء اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد

زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد به اطلاع داوطلبان گرامی می رسد:
با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد، لذا کلیه پذیرفته شـدگان نهـایی لازم اسـت از ساعت10صبح روز سه شنبه 8 شهریور ماه تا پایان روز چهارشـنبه 9 شهریورماه جهت ثبـت نـام بـه سـامانه آموزشـیار بـه آدرس : .نمایند مراجعه edu.iau.ac.ir

 • – عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونـه اعتراضـی پذیرفته نخواهد شد.
 • تبصره: کلیه پذیرفته شدگان لازم است مطابق زمانبنـدي اعـلام شده در سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش بـا دردسـت داشـتن مدارك ذیل به منظور تکمیل مراحل ثبت نام به واحـد دانشـگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

مدارک لازم برای ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401

مدارک لازم برای ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401 به شرح زیر است:

1 -اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات بـا ذکر معدل.
2 -تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
3 -شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ که در سال جاري تهیه شده باشد (براي مشمولین 12 قطعه).
4 -تصویر کارت ملی (پشت و رو).
5 -مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شـده را مشخص نماید. (از جمله فـارغ التحصـیلان دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسته یا دکتري عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دورههاي مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد.)

6 -تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرم هاي مربوط بـه تعهـدات و سایر فرم هاي که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
7 -چنانچه در هر یک از مراحل پـذیرش، ثبـت نـام و تحصـیل مشخص شود که متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچـه راهنمـا بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط بـا وي برخـورد خواهـد شد.


هزینه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی :

 • 1 -شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که به منظور تأمین بخشی از هزینههـاي ایـن دوره در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت میگردد. عـلاوه بـر دو مورد مذکور، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه بایـد مبلغـی را بابت هزینه خدمات آموزشی و مبلغی رانیز بـه عنـوان حـق بیمـه حوادث در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.
 • 2 -پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزي توجـه داشـته باشند که (مطابق آئیننامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجـوز انتقـا ل، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

مصاحبه بدون کنکور دکتری 1402

مصاحبه 1401 به پایان رسیده و نتایج اعلام شد. بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال  1402 و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان که در موعد مقرر نسبت به ثبت نام به منظور شرکت در مصاحبه اقدام نموده اند، می رساند ، مصاحبه دوره دکتری تخصصی در تابستان 1402 خواهد بود.  . همچنین آزمون اختصاصی (مصاحبه) داوطلبان واحدهای ارس، کیش و امارات نیز در خلال روزهای فوق برگزار خواهد شد.

داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از تاریخ،زمان و محل مصاحبه خود با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.net   نسبت به دریافت اطلاعات فوق اقدام نمایند.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی لازم است با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته و کد ملی نسبت به دریافت اطلاعات تاریخ ،زمان و محل مصاحبه خود اقدام نمایند. همچنین داوطلبان دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان و آزمون اختصاصی واحدهای ارس ،کیش و امارات می توانند یا وارد نمودن کد ملی ،شماره شناسنامه و سال تولد خود اطلاعات تاریخ ،زمان و محل مصاحبه خود را دریافت نمایند.

داوطلبانی که در بیش از یک رشته به منظور مصاحبه ثبت نام نموده اند اطلاعات مربوط به تاریخ ،زمان و محل مصاحبه خود را  در پایگاه اینترنتی مذکور به طور همزمان مشاهده خواهند کرد.

همچنین به داوطلبان توصیه میشود به نکات ذیل دقت نمایند:

 • 1-حضور در تاریخ و زمان اعلام شده در محل مصاحبه الزامی و عدم حضور در زمان مقرر به منزله انصراف می باشد.
 • 2-در زمان حضور در جلسه مصاحبه لازم است اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار را همراه داشته باشند.
 • 3- همراه داشتن فرم تکمیل شده سوابق تحصیلی ،علمی،آموزشی و پژوهشی به انضمام کلیه مستندات پژوهشی و آموزشی مربوطه درزمان حضور در جلسه مصاحبه الزامی می باشد. فرم مذکور لازم است در جلسه مصاحبه تحویل گروه تخصصی مربوطه شود.
 • 4- رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی در زمان حضور در جلسه مصاحبه الزامی می باشد.
 • روابط عمومی مرکز سنجش،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی