جهت مشاوره در زمینه ثبت نام دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 49938

زمان و نحوه ثبت نام قبول شدگان دانشگاه آزاد با کنکور 1401

زمان و نحوه ثبت نام دانشگاه آزاد با کنکور 1401

زمان ثبت نام قبول شدگان دانشگاه آزاد با کنکور 1401 از 20 مهر ماه آغاز شد. در این مقاله، نحوه ثبت نام دانشگاه آزاد با کنکور 1401 را می خوانید. دستور العمل ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد از طریق کنکور سراسری 1401، توسط دانشگاه آزاد مرکز، اعلام شد:

نحوه ثبت نام قبول شدگان دانشگاه آزاد با کنکور 1401

این صفحه، راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ شدگان نهایی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 1401 است که در کنکور سراسری شرکت کرده اند. نحوه ثبت نام دانشگاه آزاد با کنکور به اطلاع داوطلبان گرامی سراسر کشور می رسد:

ﺑـﺎ ﺣﻤــﺪ و ﺳـﭙﺎس ﺑــﻪ درﮔـﺎه ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل و ﺑــﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑـﻪ ﺧـﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧـﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ ، اﻋـﻼم ﻣـﯽ دارد ، ﮐﻠﯿـﻪ ذﺧﯿـﺮه ﻫـﺎي ﮐــﻪ 1401اﻋـﻼم ﻧﺘــﺎﯾﺞ اوﻟﯿـﻪ آزﻣــﻮن ﺳﺮاﺳـﺮي ﺳــﺎل درﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺧـﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﺳـﻨﺠﺶ، ﭘـﺬﯾﺮش و ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸﺎن www.Azmoon.org ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .


زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دانشگاه آزاد با کنکور 1401

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد با کنکور 1401، از ســاعت 10 صــبح روز چهارشنبه 20 مهرماه لغایت پایان روز جمعه 22 مهرماه 1401 است.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺠــﺎزي ﺻــﻮرت ﻣــﯽ ﭘــﺬﯾﺮد ﻟــﺬا ﮐﻠﯿــﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳــﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ نشانی edu.iau.ac.ir :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯿﺎر برای ثبت نام اقدام کنند.


بیشتر بدانید:

ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد


آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد با کنکور برای پذیرفته شدگان

آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد با کنکور برای پذیرفته شدگان روز جمعه 22 مهر ماه است.  ﻋــﺪم ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن در ﺑــﺎزه زﻣــﺎﻧﯽ ﻣﻘــﺮر ﺑــﻪ ﻣﻨﺰﻟــﻪ اﻧﺼــﺮاف از ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﺗﻠﻘــﯽ ﺷــﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شرایط ثبت نام قبول شدگان دانشگاه آزاد با کنکور 1401

شرایط ثبت نام قبول شدگان دانشگاه آزاد با کنکور 1401، 

ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎل ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳــﺖ و ﻧﺘﯿﺠــﻪ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒــﺎً از ﻃــﺮف دﻓﺘــﺮ ﮔــﺰﯾﻨﺶ ﺻــﻼﺣﯿﺘﻬﺎي ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐــﺰي ﺑــﻪ اﻃــﻼع واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

 • داﻧﺸــــــﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿــــــﺮ ﻣﺸــــــﻤﻮل وﻇﯿﻔــــــﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﺎ ﺑﺮادران داراي ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﯾـﺎ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﺷـﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﻄـﻊ در آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤـﻮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ ﺿـﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ واﺣـﺪ اوﻟﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑـﻪ واﺣﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  (داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧـﺪن دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑـﻪ ﻫـﺮ واﺣـﺪي ﮐـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﺧــﻮد از ﻧﻈــﺮ آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺑــﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺣـﻖ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻋــﻼم اداره کل اﻣــﻮر اﺗﺒــﺎع و  ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺗﺒـﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺗﺒﺎع ﻣﺰﺑـﻮر و اﻋـﻼم رﺳـﻤﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ آن اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺷــﺮوع ﮐﻼﺳــﻬﺎي درس ﻫــﺮ واحد ﯾــﺎ ﻣﺮﮐــﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﯾـﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس در ﺻﺒﺢ ﯾـﺎ ﻋﺼـﺮ ﯾـﺎ ﻫﺮ دو وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه : ﮐﻠﯿـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻄـﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻋﻼم اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﻣـﺪارك ذﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • اﺻﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ اﺻﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﻬﺎ.

بیشتر بدانید:

نحوه بازیابی رمز عبور در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد ﺗﺬﮐﺮ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻞ ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺧــﻮد را در اﺧﺘﯿــﺎر ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ وﻟــﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺮ آن ﯾــﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﭘﺎﯾـﺎن دوره را اراﺋـﻪ ﮐﻨـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﮔﺮدد اﺻـﻞ ﻣـﺪرك را ﻗﺒـﻞ از ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول ﺑـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ. .

 • ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 • ( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ) ﭘﺸﺖ و رو
 •  ﺷﺶ ﻗﻄﻌـﻪ ﻋﮑـﺲ ﺗﻤـﺎم رخ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮاً  گرفته شده ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﭘﺸـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ 12 قطعه باشد.
 • اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ درﯾـﺎﻓﺘﯽ از ﭘﻠــﯿﺲ+10 و ﯾــﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣــﺪرك ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﻨــﺪه وﺿﻌﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮد.
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷـﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 • ﻣﺸﻤﻮﻻن دﯾﭙﻠﻤﻪ اي ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻬـﺪات ﺧﺪﻣﺘﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﯽ از ﺧـﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻧﺎن ﭘـﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺮر ﺻـﺎدر ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ رﺳﻤﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻄﻤﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وارد ﻧﺸـﻮد) را اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪ .  اﻓـﺮادي ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠــﻢ ﻣﺸــﻐﻮل ﺧــﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔــﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.
 • ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈـﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ ﮔــﻮاﻫﯽ ﻣﻮاﻓﻘــﺖ و ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻓـﺮم ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﺷــﺮﮐﺖ در آزﻣــﻮن، ﺧــﻮد را ﻣﺸــﻤﻮل ﻣــﺎده واﺣــﺪه ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان داﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم ﻓـﺮم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ واﺣﺪ ﯾـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻫـﺮ زﻣﺎن از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷـﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ، داﻧﺸﮕﺎه از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ آورد و در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺣـﻖ اﻋﺘـﺮاض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ :

 • ﺷــﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن آزﻣــﻮن از دو ﺑﺨــﺶ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ )ﺛﺎﺑـﺖ (و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از دا ﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺪو ورود ﺑـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺣـﻮادث در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯿﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی