جهت مشاوره در زمینه ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 44228

زمان جدید ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401-1402

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن سال 1400

زمان جدید ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401-1402، اعلام شد. زمان قبلی لغو و هم اکنون مهلت زمان جدید برای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تعیین شده است. داوطلبان در مهلت مقرر می توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

در این مقاله لینک دانلود مستقیم دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را نیز در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. حتما پیش از اقدام به ثبت نام، دفترچه مذکور را به دقت مطالعه نمایید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در زمینه محتوای دفترچه تماس حاصل فرمایید:

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401-1402

📌ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور لغو شد، زمان جدید از اواخر دی آغاز می شود:

  • 🔺️سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: زمان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در دی ماه است
  • 🔺️قرار بود ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال 1401 اواخر دی ماه است.

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای دانلود دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر لینک زیر را انتخاب نمایید:

دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور.pdf

ثبت نام نوبت بيست و دوم آزمون دورههاي فراگيركارشناسي ارشد ناپيوسته پيام نور

اعلام نتايج نهايي دورههاي فراگير كارشناسي ارشدناپيوسته پيام نور(نوبت بيست و دوم)

نيمه اول شهريور ماه 1401

شرايط ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور

علاقمندان به تحصيل در دورههاي فراگير در صورت داشتن شرايط زير، ميتوانند به عنوان متقاضي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در يـك كـد رشـته
امتحاني ثبتنام و حداكثر در 40) چهل) كدرشته محل از دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه پيامنور متقاضي ادامه تحصيل شوند.
الف) شرايط عمومي:
1 -اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2 -نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلاميايران.
توضيح: مصاديق عناد شامل:
الف) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلاميايران.
ب) داشتن وابستگي تشكيلاتي به گروهكهاي محارب.
ج) پرداخت كمك مالي به گروهكهاي محارب، هواداري تشكيلاتي و يا عضويت در گروهكهاي مزبور آنها.
د) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.
3 -عدم احراز فساد اخلاقي.
توضيح: مصاديق فساد اخلاقي شامل: اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا ميباشد.
تذكر: احراز شرايط عمومي متقاضيان درصورت نياز با استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني است.
4 -برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي.

مدارک ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور

ب)مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبتنام در آزمون:
دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته و يا ناپيوسته رسمي و بالاتر مورد تأييد وزارتين و يا دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي (به شرط فارغالتحصـيلي
تا تاريخ 31/6/1401 (ميتوانند بدون توجه به نوع رشته تحصيلي كارشناسي خويش در يك رشته گرايش از رشتههاي امتحاني (به جز رشته هاي مهندسي
معماري و طراحي شهري) مندرج در جدول شماره 2 ثبتنام نمايند.
يادآوري: متقاضياني كه رشته كارشناسي آنها با رشته كارشناسي ارشد انتخابي همنام و يا مشابه نباشد، به تشخيص گروه آموزشي مربـوط؛ موظفنـد در دوره
دانشجويي علاوه بر واحدهاي مصوب مقطع كارشناسي ارشد، حداكثر تا 12 واحد جبراني از مقطع كارشناسي همان رشته را با موفقيت بگذرانند.
1 -شوراي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلسات 221 مورخ
23/1/1390 و 252 مورخ 5/10/1391 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كارگروه مربوط و جلسه 748 مورخ 17/11/1388 شوراي برنامهريزي
آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصيل آن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمونهـاي جـامع دارنـدگان مـدرك معـادل
نشدهاند، طي آييننامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 ابلاغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر داشت:
1 -1 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/77 شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي (مبنـي بـر
ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل) در دورههاي معادل پذيرفته شدهاند، مشمول اين مصوبه قرار ميگيرند.
بر اساس مصوبه 771 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 26/8/1394 دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سالهاي 1377 تا 1381
به دورههاي مذكور راه يافتهاند، از تسهيلات مصوبه فوق براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار ميشوند.
1 -2 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابلاغ مصوبه فوقالذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته شدهاند، به دليـل ممنوعيـت
برگزاري دوره معادل، در شمول اين مصوبه قرار نميگيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمونهاي ورودي دورههاي بالاتر را ندارند.
1 -3 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بند 1-1 (كه در دورههاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامههاي درسي دوره
را برابر برنامههاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذراندهاند، اجازه دارند در آزمونهاي ورودي مقـاطع بـالاتر (كـه توسـط سـازمان
سنجش آموزش كشور برگزار ميشود) شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند.
1 -4 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بند 1-1 (كه در دورههاي فاقد مجوز شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي وارد شـدهاند،
مشروط براينكه برنامههاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمونهاي مقاطع بـالاتر
شركت نمايند. اين عده از متقاضيان در صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع بالاتر موظفند تا 20 %واحدهاي دوره را به تشخيص دانشـگاه يـا
مؤسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين 00/12 در دروس مذكور، تحصـيل
خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.
1 -5 -ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارك استخدامي، داخلي و يا با عنوان «معادل» ميباشند، ضمن رعايت بخشـنامه 77633/2 مـورخ 28/5/92،
منوط به تأييد دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد. بديهي است صرفاً تأييديه تحصيلي و يا قبولي در آزمون
جامع دارندگان مدرك معادل، مجوز ثبتنام در دانشگاه نميباشد.
2 -دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي در صورتيكه دانش آموخته شود ميتواند در آزمون دوره دانشپذيري شركت كنـد.
اين متقاضي در صورت پذيرفته شدن در آزمون دوره دانشپذيري هنگام ثبت نام بايدگواهي دانش آموختگي خود را ارائه كند. اين متقاضيان بايد فرم
مخصوص معدل (مندرج در انتهاي همين دفترچه راهنما) مبني بر تعداد واحد و معدل واحدهاي گذرانده را تكميل و نـزد خـود نگه دارند تا در زمان مقتضي به مركز محل تحصيل ارائه نمايند.ضمناً متقاضياني كه تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمـون (در مقطع كارشناسي فارغالتحصيل ميشوند، ميبايست معدل كارشناسي خود را در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون در قسمت مربوط به ويرايش اطلاعات ثبتنامي درج نمايند.
3 -بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 3/11/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طلاب و فضلاي حوزه علميه كه بر اساس مدارك صـادر شـده مركزمـديريت
حوزههاي علميه قم، اصفهان ويا خراسان رضوي دوره سطح دورا با موفقيت گذراندهاند، همانند دارندگان مدارك كارشناسي در رشـتههاي علـوم انسـاني
ميتوانند دراين دورهها ثبتنام نمايند. ضمناً بر اساس مصوبه مذكور، اين متقاضيان فقط ميتوانند دررشتههاي علوم انساني ادامه تحصيل دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی