کد خبر : 17950

کارنامه و آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی در دانشگاه دولتی سراسری از طریق کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. نمونه کارنامه قبولی در رشته شنوایی سنجی نیز در این مقاله منتشر شده است.


آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی در دانشگاه دولتی 1402-1403

در این بخش از مقاله، آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی در دانشگاه های دولتی و سراسری را مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی شنوایی سنجی معیاری نسبی برای انتخاب رشته کنکور محسوب می شود. در انجام انتخاب رشته صحیح لازم است به سایر معیار های موثر در پذیرش دانشگاه های سراسری ، توجه داشته باشید.


معیارهای موثر در قبولی انتخاب رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تراز داوطلبان کنکور هر سال با سال گذشته متفاوت است. تراز کنکور در رتبه قبولی انتخاب رشته موثر است.
  • تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری
  • تاثیر معدل در پذیرش دانشگاه های سراسری
  • ظرفیت پذیرش دانشگاه ها برای رشته شنوایی سنجی..

در جداول زیر رتبه قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنکوررا مشاهده می کنید:

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12965 5668 منطقه 2 دختر گرگان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
13912 6098 منطقه 2 دختر اهواز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
14934 6517 منطقه 2 پسر اروميه شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
14232 3893 منطقه 3 دختر مهاباد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه


آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11690 5122 منطقه 2 دختر يزد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14602 6382 منطقه 2 پسر بابل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
15812 4400 منطقه 3 دختر برازجان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12138 3571 منطقه 1 دختر اصفهان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
13114 3814 منطقه 1 دختر مشهد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
10746 4719 منطقه 2 دختر اردبيل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14296 6262 منطقه 2 پسر قائم شهر شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14518 6352 منطقه 2 پسر گرگان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
15342 4249 منطقه 3 پسر بانه شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
16415 4591 منطقه 3 دختر ملارد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
16534 4634 منطقه 3 دختر شهربابك شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
17763 5048 منطقه 3 پسر همدان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی شهید تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12403 3637 منطقه 1 دختر تبريز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
14711 4235 منطقه 1 دختر تهران شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز
12856 5614 منطقه 2 پسر اردبيل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
14679 6414 منطقه 2 دختر مراغه شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
15641 6816 منطقه 2 پسر اردبيل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17098 4860 منطقه 1 دختر تهران شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
17360 4922 منطقه 1 دختر اهواز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
17936 5061 منطقه 1 پسر شيراز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
13836 6070 منطقه 2 دختر اهواز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
16156 7039 منطقه 2 دختر اهواز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
17047 7387 منطقه 2 دختر آمل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
17286 4885 منطقه 3 دختر فراشبند شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
18416 5254 منطقه 3 دختر اسفراين شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی همدان 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15384 6701 منطقه 2 پسر آمل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
16029 6981 منطقه 2 دختر يزد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز
16054 6992 منطقه 2 دختر همدان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
16804 7290 منطقه 2 دختر بندرانزلي شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
17047 7387 منطقه 2 پسر شهريار شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
17360 4913 منطقه 3 پسر فيروزآباد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16436 7153 منطقه 2 پسر تربت حيدريه شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
17380 7532 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
18921 8163 منطقه 2 پسر اردبيل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
17624 5001 منطقه 3 دختر خنج شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
21514 6282 منطقه 3 پسر فومن شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
27394 8311 منطقه 3 پسر سراوان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی بابل را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی بابل، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13337 3856 منطقه 1 دختر تهران شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه
11594 5087 منطقه 2 پسر تربت حيدريه شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه
17662 5015 منطقه 3 پسر كلاردشت /حسن كيف شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه


آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14800 4261 منطقه 1 دختر مشهد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
14833 4273 منطقه 1 پسر اصفهان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
40816 10711 منطقه 1 پسر اصفهان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت نايين
14316 6269 منطقه 2 دختر گلپايگان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
14711 6427 منطقه 2 دختر شهركرد شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
15660 6823 منطقه 2 دختر رشت شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهريه پرداز
15902 4421 منطقه 3 پسر گتوند شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
17211 4864 منطقه 3 پسر جهرم شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه

آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی اراک را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات رتبه کشوری شنواسنجی در دانشگاه علوم پزشکی اراک، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14316 6269 منطقه 2 دختر رشت شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
15887 6922 منطقه 2 پسر مراغه شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
17196 7454 منطقه 2 دختر گلپايگان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه

کارنامه و آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری و رشته پزشکی (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

نمونه کارنامه قبولی شنوایی سنجی در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به کارنامه قبولی شنوایی سنجی در دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایران در نوبت روزانه را مشاهده می کنید. این کارنامه نشان دهنده درصد قبولی دروس کنکور تجربی است.


کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

در این قسمت کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 6382 رتبه کشوری : 14602
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 6
زبان 8
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 4
فيزيك 5
شيمي 4

کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

در این قسمت کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3893 رتبه کشوری : 14232
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 5
معارف 4
زبان 4
زمين شناسي 2
رياضيات 6
زيست شناسي 4
فيزيك 6
شيمي 3

کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در این قسمت کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4634 رتبه کشوری : 16534
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 8
معارف 7
زبان 3
زمين شناسي 1
رياضيات 4
زيست شناسي 5
فيزيك 5
شيمي 3

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و قبولی در رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته شنوایی سنجی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته شنوایی سنجی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2

1/5 - (1 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی