جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حسابداری از طریق کنکور انسانی، تجربی و ریاضی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 36105

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید و نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری در دانشگاه دولتی را مشاهده می کنید. آخرین رتبه رشته حسابداری براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده به اطلاع داوطلبان عزیز کنکور می رسد:


آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری 1402-1403 دانشگاه دولتی

رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی رشته حسابداری برای کنکور 1402-1403 به شرح جدول زیر است. رتبه های زیر به صورت حدودی باتوجه رتبه کسب شده داوطلبان کنکور دوره های قبل است:

دانشگاه تهران، بهشتی ، خوارزمی، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان، همدان ،امام خمینی، علم و فرهنگ، دانشگاه یزد، ارومیه و سمنان به اطلاع داوطلبان می رسد:

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:پ

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
570 248 منطقه 1 پسر تهران حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه
773 319 منطقه 1 دختر تهران حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه
928 362 منطقه 1 پسر تهران حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه
218 77 منطقه 2 پسر بيرجند حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه
789 297 منطقه 2 پسر بيرجند حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1234 453 منطقه 1 دختر تهران حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1242 458 منطقه 1 دختر تهران حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1695 603 منطقه 1 پسر تهران حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1722 635 منطقه 2 دختر بيرجند حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
6376 2516 منطقه 3 دختر آبيك حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه خوارزمی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه خوارزمی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه خوارزمی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2622 837 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
3238 982 منطقه 1 دختر تهران حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
3238 982 منطقه 1 دختر تهران حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4752 1681 منطقه 2 دختر يزد حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
5920 2080 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
6135 2149 منطقه 2 دختر محلات حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
7408 2560 منطقه 2 دختر تهران حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
13010 4313 منطقه 2 پسر كرج حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
2080 606 منطقه 3 پسر جغتاي حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
2542 806 منطقه 3 پسر اسفراين حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
14388 6715 منطقه 3 دختر ابهر حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3625 1072 منطقه 1 دختر مشهد حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
5396 2061 منطقه 3 پسر خواف حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزان

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 4922 1843 منطقه 3 پسر چابهار حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه
نظام جدید 11688 5268 منطقه 3 دختر اقليد حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8359 1989 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
9454 2166 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
9925 2239 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
12391 2627 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
13010 2720 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
13217 2747 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
13475 2779 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
14216 2889 منطقه 1 دختر اصفهان حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
4718 1672 منطقه 2 پسر مباركه حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
5946 2089 منطقه 2 دختر شهركرد حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
7193 2484 منطقه 2 دختر سيرجان حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
9440 3225 منطقه 2 پسر شاهين شهر حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
12510 4156 منطقه 2 دختر بروجرد حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
12591 4186 منطقه 2 دختر خميني شهر حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
1351 344 منطقه 3 دختر شهرضا حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
6471 2569 منطقه 3 دختر شهرضا حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
8040 3352 منطقه 3 پسر يزد حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7121 2459 منطقه 2 دختر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
8344 2858 منطقه 2 دختر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
10267 3485 منطقه 2 دختر بهار حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
11974 3997 منطقه 2 دختر اراك حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
12051 4019 منطقه 2 پسر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
12190 4070 منطقه 2 دختر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
12776 4241 منطقه 2 دختر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
14216 4696 منطقه 2 دختر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
17242 5609 منطقه 2 دختر همدان حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
6127 2392 منطقه 3 دختر رزن حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
13661 6339 منطقه 3 دختر لالجين حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه امام خمینی/قزوین

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه امام خمینی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه امام خمینی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12293 2611 منطقه 1 پسر تهران حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
8448 2890 منطقه 2 دختر قزوين حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
11058 4934 منطقه 3 پسر خدابنده حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
12926 5942 منطقه 3 پسر گرمي حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
14703 6891 منطقه 3 پسر دهگلان حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه علم و فرهنگ

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه علم و فرهنگ را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه علم و فرهنگ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12014 2568 منطقه 1 دختر تهران حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
41834 13070 منطقه 2 پسر شهريار حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
28236 14432 منطقه 3 دختر تهران حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
57611 31152 منطقه 3 پسر شهر قدس حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
62353 33934 منطقه 3 دختر پيشوا حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
71255 39022 منطقه 3 پسر شهريار حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه یزد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه یزد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه یزد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3919 1392 منطقه 2 دختر يزد حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه
5306 1865 منطقه 2 دختر يزد حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه سمنان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه سمنان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه سمنان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18167 5893 منطقه 2 دختر نيشابور حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه
18803 6077 منطقه 2 پسر كاشمر حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه
19176 6182 منطقه 2 دختر نيشابور حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه
29417 9297 منطقه 2 پسر دماوند حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه ارومیه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حسابداری در دانشگاه ارومیه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حسابداری در دانشگاه ارومیه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16175 5293 منطقه 2 دختر آباده حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه
18381 8934 منطقه 3 دختر شوط حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه
20609 10204 منطقه 3 پسر اشنويه حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری از رشته انسانی

در این قسمت نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری از کنکور رشته انسانی را مشاهده می کنید:

کارنامه قبولی حسابداری دانشگاه تهران (رشته انسانی)

در این قسمت کارنامه قبولی حسابداری در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 297 رتبه کشوری : 789
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 7
معارف 8
زبان 8
رياضي 6
اقتصاد 9
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 7
تاريخ وجغرافيا 3
علوم اجتماعي 9
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 7

نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی

در این قسمت نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری از کنکور رشته تجربی را مشاهده می کنید:

کارنامه قبولی حسابداری دانشگاه تهران( رشته تجربی)

در این قسمت کارنامه قبولی حسابداری دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 9408 رتبه کشوری : 30595
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 7
معارف 4
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 4
زيست شناسي 5
فيزيك 3
شيمي 1

نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری از رشته ریاضی

در این قسمت نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری از کنکور رشته تجربی را مشاهده می کنید:

کارنامه قبولی حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران

در این قسمت کارنامه قبولی حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2197 رتبه کشوری : 6586
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 1
عربي 5
معارف 2
زبان 5
رياضيات 2
فيزيك 4
شيمي 2

تخمین رتبه قبولی حسابداری

برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته حسابداری با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش 

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 1

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حسابداری از رشته انسانی، تجربی و ریاضی و انتخاب رشته حسابداری در دانشگاه های دولتی استان های کشور با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.

سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته حسابداری را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حسابداری از طریق کنکور انسانی، تجربی و ریاضی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی