جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی پزشکی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 33794

کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران

در این مقاله آخرین رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به همراه کارنامه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با بررسی رتبه قبولی پزشکی و نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند برای انتخاب رشته و یا مطالعه کنکوری، اقدام نمایند.


آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1402-1403

نمونه آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر است:


 رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران، در منطقه 1 : 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط  رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5 1 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
6 2 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
12 3 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
15 5 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
21 9 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
24 11 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
26 12 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
27 13 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
31 15 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
32 16 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
39 18 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
57 24 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
68 28 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
73 31 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
76 32 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
78 34 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
83 37 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
99 46 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
106 49 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
106 49 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
111 53 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
114 54 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
123 57 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
129 58 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
136 61 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
155 68 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
184 78 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
184 78 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
201 83 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
236 93 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
238 94 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
260 99 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
268 105 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم
275 107 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
277 109 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
292 117 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
295 119 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
310 123 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
320 127 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
350 136 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
355 140 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
359 141 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم
378 153 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
399 161 منطقه 1 پسر سردرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
401 162 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
4224 1355 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
5855 1775 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
7103 2139 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
7450 2253 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8273 2486 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8384 2523 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8452 2536 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8625 2580 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9792 2912 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10100 2986 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10556 3113 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم


رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران، در منطقه 2 :

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط  رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3 2 1111 1 بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
4 3 منطقه 2 پسر1 1وميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
8 4 منطقه 2 پسر 1 پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
9 5 منطقه 2 پسر سبزوار 1کي|111دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
10 6 منطقه 2 پسر زنجان 1دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
13 7 منطقه 2 پسر تربت حيدريه 1گاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
18 8 منطقه 2 پسر سبزوار 1111 علوم پزشک1ي تهران | روزانه-نيمسال اول
22 9 منطقه 2 دختر تويسركان 1علوم پزشکي تهران111 | روزانه-نيمسال اول
33 10 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
36 11 منطقه 2 پسر زنجان 1شکي تهران | روزانه-نيمسال اول
37 12 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشک11ي تهران | روزانه-نيمسال اول
38 13 منطقه 2 پسر رشت 111ي تهران | روزانه-نيمسال11111 اول
41 15 منطقه 2 پسر آمل 1ي تهران | روزانه-نيمسال اول
43 16 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
46 18 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
49 19 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
52 21 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
56 23 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
64 26 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
75 29 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
81 30 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
84 31 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
109 38 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
117 40 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
124 43 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
141 48 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
153 53 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
155 54 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
157 55 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
161 57 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
166 58 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
172 60 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
180 63 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
181 64 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
182 65 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
187 67 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
192 68 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
196 70 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
197 71 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
206 76 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
208 77 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
209 78 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
212 80 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
215 83 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
223 85 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
238 92 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
247 95 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
258 100 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
261 102 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
269 103 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
273 105 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
287 112 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
295 113 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
298 114 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
309 117 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
310 118 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
318 120 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
318 120 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
320 122 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
323 123 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
336 128 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
340 130 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
340 130 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
347 135 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
353 137 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
356 138 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
358 139 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
366 142 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
370 143 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
373 144 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
391 149 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
394 151 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
404 154 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
406 155 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
420 161 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
423 162 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
464 176 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
526 208 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
532 212 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
546 220 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
578 235 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
688 279 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
707 289 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
716 293 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
742 309 منطقه 2 پسر دليجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
782 328 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
807 338 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
837 353 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
893 380 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
893 380 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
923 396 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
936 403 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
955 409 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1067 445 منطقه 2 پسر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1110 472 منطقه 2 دختر خمين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1125 480 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1160 496 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1181 505 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
9220 4056 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم


رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران، در منطقه 3 :

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط  رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7 2 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
25 5 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
28 6 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
35 8 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
55 10 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
100 19 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
113 21 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
120 24 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
125 25 منطقه 3 دختر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
127 26 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
128 27 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
149 33 منطقه 3 پسر زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
167 35 منطقه 3 پسر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
186 41 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
190 43 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
220 49 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
293 64 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
297 65 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
305 70 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
383 83 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
395 85 منطقه 3 دختر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
402 87 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
416 91 منطقه 3 پسر چناران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
488 107 منطقه 3 دختر كرج پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال اول
1528 340 منطقه 3 پسر زرين آبادخدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
1880 415 منطقه 3 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
2463 537 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
2664 597 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
2870 655 منطقه 3 دختر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
3009 688 منطقه 3 پسر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3044 695 منطقه 3 دختر نظرآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
3385 790 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3389 791 منطقه 3 پسر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3413 794 منطقه 3 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3554 834 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3666 862 منطقه 3 پسر تاكستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3793 892 منطقه 3 پسر ملارد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
4315 1029 منطقه 3 دختر شهرجديد پرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
4483 1082 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

کارنامه های قبولی پزشکی


کارنامه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران

در این قسمت، نمونه کارنامه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید:


کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه 1

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2580 رتبه کشوری : 8625
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 5
معارف 8
زبان 4
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 6
فيزيك 4
شيمي 5

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه 2

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 176 رتبه کشوری : 464
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 8
معارف 8
زبان 9
زمين شناسي 2
رياضيات 6
زيست شناسي 8
فيزيك 8
شيمي 7

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه 3

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 655 رتبه کشوری : 2870
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 5
معارف 8
زبان 8
زمين شناسي 1
رياضيات 6
زيست شناسي 6
فيزيك 7
شيمي 6

تخمین رتبه قبولی پزشکی تهران

برای تخمین رتبه قبولی رشته پزشکی با نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ علوم پزشکی تهران 1تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی

داوطلبان کنکور سراسری تجربی می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند. سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه به ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته پزشکی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی پزشکی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی