جهت مشاوره در زمینه نحوه استفاده از اپلیکیشن شاد جدید

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 38501

راهنمای نحوه استفاده از برنامه شاد 1401-1402

راهنمای نحوه استفاده از برنامه شاد 1400-1401

این مقاله راهنمای نحوه استفاده از اپلیکیشن شاد جدید 1401-1402 و پاسخ سوالات پرتکرار آپدیت جدید برنامه شاد مدارس است. با توجه به رونمایی نسخه جدید سال تحصیلی 1401-1402 و تغییرات جدید برنامه شاد مدارس، در این مقاله پاسخ سوالات متداول و پرتکرار درمورد برنامه شاد مدارس را در اختیار کاربران عزیز قرار داده ایم. این سوالات برای کسب اطلاعات بیشتر دانش آموزان، اولیای گرامی، معلمان و مسئولین محترم مدارس منتشر شده است:


پاسخ ‫ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺗﮑﺮار برنامه شاد جدید سال 1401-1402

‫‪ .1‬آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﺳـﺮﯾﻊ در اﺳـﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮز‪ ،‬ﮐﻼس ‪،‬ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟‬
‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﻗﺎﻟﺐ داﺷـﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫در ﺳــﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﻪ زودي اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﺮاي دﺳــﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻪ‬ ‫داﺷـــﺒﻮرد ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از آدرس زﯾﺮ ﺑــﺎ ﻧـﺎم ﮐــﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺧﺘﺼـــﺎﺻـــﯽ اﺳـــﺘﻔــﺎده ﻣﯽ ﺷـــﻮد‪:‬‬

‫‪ .2‬ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪي در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬
‫• ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ‬
‫• ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي‬
‫• ﭘﯿﮕﯿﺮي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﺪرﺳﻪ اي ﺑﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬
‫• اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ‬
‫• اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮔﺮوﻫﯽ‬
‫• ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب‬
‫• ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ‬
‫• اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﺎدﺑﯿﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﺎدﺟﻮ‬


‫‪ .3‬آﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎد ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ‪ IOS‬ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﻧﺴــﺨﻪ ﺗﺤﺖ وب در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎء ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ‪ IOS‬و ﺳ ـﯿﺴــﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 3/7‬درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ‪ IOS‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬


‫‪ .4‬ﭼﺮا ﺣﺬف و اﺿـﺎﻓﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﮔﺮوﻫﻬﺎي درﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان وﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ‬ ‫آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف و اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪ .5‬درﺧﺼـﻮص دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ادﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﺘﺎن در داﺷـﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داده ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪ .6‬اﮔﺮ ﮐﺴــﯽ از ﮔﺮوه ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷــﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه را دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﻠﻪ‪ .‬اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ادﻣﯿﻦ )ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن( ﺑﻪ ﮐﻼس داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪ .7‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿـﻌﻒ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳـﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در‬ ‫ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺎد ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎل ﺳﻨﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎل ﺳــﻨﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اول‪ ،‬ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ راﻫﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﮐﺎرﺑﺮان را درﯾﺎﻓﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫دﻫﯽ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد‪ 021 -43081 .‬ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎل ﺳﻨﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫‪ .8‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳـﯿﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟‬
‫اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺸـﺨﺼـﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺨﺺ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺪﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫‪ .9‬آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀــﻮروﻏﯿﺎب آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮز از ﮐﻼس‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ 
‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴـﺖ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﮐﻼس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در واﻗﻊ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬


‫‪ .10‬ﭼﺮا ﮔﺰارش ﺻﺤﯿﺤﯽ از آﻣﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﮐﻼﺳﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ و‬ ‫اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ از آﻣﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﮐﻼﺳﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر روﺳﺎي ﺳﺘﺎد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬ ‫و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار دارد‪.‬‬


11.‬داﻧﺶآﻣﻮز اﺗﺒﺎع و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان وارد ﺷـﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫اﺗﺒـﺎع ﺑﺎ ﮐﺪ ‪ 11‬رﻗﻤﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺷـــﺎد را دارﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺒﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬.


‫‪ .12‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺪا در ﮐﻼس ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﺳﯽ در ﺷﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳـﺎزي ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در‬ ‫ﺷـﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻼﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزي در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﮐﻼﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪.13‬ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اول راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﭘﺮاﺗﻮر‬ ‫ﻫﺎ؟‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 1400‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺎد‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﻤﺎم اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﺎد از ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫‪ .14‬در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮد‪ .‬اﻣﺴﺎل ﭼﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﺮاي ﺷـﺎد ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﯾﻪ داد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫اﺟﺰاي ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 270‬ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪ .15‬آﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﮐﻼﺳـﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷــﺎد ﮐﻪ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬
‫ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎد اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه ﺑﻮد ﺣﺬف ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا ﮐﻼس ﻫﺎي درس ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ)‪ (1401-1402‬داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫‪ .16‬ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺷﺎد از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و‬ ‫ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬
‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺎد ﻗﺮار دارد‪ .‬ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬


‫‪ .17‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻌﻠﻤـﺎن رﺳـــﻤﯽ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺘـﺪرﯾﺲ ‪،‬ﻧﯿﺮوﻫـﺎي آزاد و ﻓﺎﻗﺪ اﺑﻼغ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را در ﺷﺎد اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟‬

‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺎرغ از ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎري آﻧﻬﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺪا ﺛﺒﺖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ در ﺳــﯿﺪا اﺻــﻼح ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺷــﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻼس ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .18‬ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ‪ ،‬دروس ﻋﻤﻠﯽ و دروس ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭼﻪ‬
‫ﺗﺪﺑﯿﺮي در ﺷﺎد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬
‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪﺷﺪه‪ ،‬دروس ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ‬

‫ﺧـﺎص ﺧﻮد را دارد ﺑﻪوﯾﮋه در درس ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزﺷـــﯽ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬
‫اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎن اﯾﻦ دروس در ﺷﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .19‬ﭼﺮا ﺑﯿﻦ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ درﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟‬
‫ﭘﺨﺶ زﻧﺪه در ﺷـﺎد ﺑﺼﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ‬

‫ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮي از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺠﺎد‬
‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪ .20‬راﻫﯽ ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺷﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟‬
‫ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت‬
‫دارﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪارس در ﺻـﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﺳﯽ ﻋﻀﻮ‬
‫ﺷـﺪه و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و‬
‫ﺑﻪ زودي در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .21‬آﯾﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﺻـﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺷـﺎد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ‬
‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺪارس ﺑﻮده‪ ،‬ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﺸــﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف از ﻣﺪرﺳــﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در‬

‫ﻣﺪرﺳـﻪ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻀـﻮ ﮔﺮوه درﺳـﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬
‫ﺳـﻨﺎد و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺎد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و داﻧﺶ‬
‫آﻣﻮز ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﺷـﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وارد ﮔﺮوه و ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻼﺳـﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ‬
‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮوه و ﮐﺎﻧﺎل دزﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬


‫‪ .22‬ﺷــﺎد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳــﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ‬
‫اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮي ﮔﺮوﻫﯽ در ﺷﺎد وﺟﻮد دارد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺮوﻫﯽ‬
‫ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮوﯾﺲ ارﺗﺒﺎط زﻧﺪه دو ﻃﺮﻓﻪ ) اراﺋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ و درج ﻧﻈﺮ(‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ارﺗﺒﺎط زﻧﺪه دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰاري‬

‫ﺟﻠﺴﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .23‬ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﺖ وب ﺷﺎد ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي‪ ،‬اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮔﺮوﻫﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﭘﺨﺶ زﻧﺪه‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ‬
‫وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﺖ وب ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪ .24‬آﯾﺎ اﻣﮑﺎنِ ادﻏﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ وﺟﻮد دارد ؟‬
‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﻻزم در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬
‫ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان را از ﻫﺮ ﮐﻼﺳﯽ در آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .25‬ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ادارات ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﭘﯿﺶ‬
‫ﺑﯿﻨﯽ ﺷـــﻮد ﺗﺎ ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷـــﺎد‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي‬
‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﺎﺋﻞ‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻮاري ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺘﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺠﺮب در‬

‫ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻮر ﺷﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .26‬ﭼﺮا ﺗﻤﺎم درس ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺷﺎد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؟‬
‫ﮔﺮوه ﻫﺎي درﺳـﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت‬

‫ﮐﻼس ﻫﺎي درﺳﯽ‪ ،‬در ﺳﯿﺪا ﮔﺮوه ﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ‬

‫ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﺳـﯽ ﻣﻌﻠﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﮐﻼﺳﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن‬
‫داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .27‬آﯾﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀــﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ‪ ،‬ﻣﻬﺪﮐﻮدك ﻫﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺶ دﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ و‬
‫ﺣﻮزه ﺳﻮاد آﻣﻮزي در ﺷﺎد ﺗﺪﺑﯿﺮي اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك و ﭘﯿﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯿﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ‬
‫در ﺷﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬

‫ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .28‬آﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﺳ ـﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺮاي‬
‫ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﺴــﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از ﺧﻂ‪ ‬ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ؟‬
‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده واﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ‪،‬از ﯾﮏ ﺧﻂ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺘﻔﺎده واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي‬
‫ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از ﺧﻂ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﻮﯾﺶ‪،‬ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺧﻄﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان‬

‫در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻــﻮرت ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ورود ﻫﺮ‬
‫داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .29‬ﺗﮑﻠﯿﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟‬

‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ از ﺷﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳــﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳــﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﮔﻮﯾﺎﺳــﺎز ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺶ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻮر رﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫‪ .30‬آﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ؟‬
‫اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎد ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان راﯾﮕﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬

‫راﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺎي راﯾﮕﺎن وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در‬
‫اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اراﺋﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان‪،‬‬
‫ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪.31‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـــﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داﺷـــﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه‬
‫ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎد را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ؟‬
‫ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ )ﻧﺴﺨﻪ ‪ 4,4‬ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ( اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده و‬

‫ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪ .32‬ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺷـــﺎد ﻫﺴـــﺘﻨﺪ؟ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺮاز‬
‫ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ؟‬

‫در داﺷــﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷــﺎد اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺳــﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در داﺷﺒﻮرد ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ‪ 1399-1400‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫• ‪ 11،459،546‬داﻧﺶ آﻣﻮز‬

‫• ‪ 1،160،968‬ﻣﻌﻠﻢ‬
‫• ‪ 139،220‬ﻣﺪﯾﺮ‬

‫• ‪ 84‬درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‬
‫• ‪ 93‬درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ‪ 1401-1402‬ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .33‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀـﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﺎد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ؟‬

‫ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ‪ 12‬درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎي‬
‫ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري از آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ ‪ ،‬ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ‬
‫اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷـﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﺒﮑﻪ‬
‫ﺷـﺎد ﺑﻮده اﺳـﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ‬
‫داﻧﺶ آﻣﻮزي از ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎد را ﻧﺪارﻧﺪ ‪ ،‬ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .34‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻌﻠﻤﺎن‪ ،‬در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺐ درﺳـﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫»ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي درﺳـﯽ و ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ« و »ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫ﻣﺤﺘﻮا« از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﭼﻪ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي دارﯾﺪ؟‬

‫در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي‬

‫ﺷـﺎد‪ ،‬ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷـﯽ ‪ 24‬ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮاي‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ رو ﮐﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﻪ ‪ QR Code‬ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﻦ‬
‫‪ QR‬در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫درﺧﺼــﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺟﺸــﻨﻮاره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷــﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاي‬

‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .35‬ﭼﺮا آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺻﺮار دارد ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻋﻀﻮ ﺷﺎد ﮐﻨﺪ؟‬
‫از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﺳـــﺘﻔﺎده از»ﺷـــﺎد« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ اﺑﺰار‬
‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺻــﯿﺎﻧﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷــﺨﺼــﯽ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ‬

‫آﻣﻮزان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎد اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺪون اﺣﺮاز‬
‫ﻫﻮﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬


آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ‪ ،‬آﺳﻮدﮔﯽ‬

‫ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻌﻼوه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷـﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار رﺳـﻤﯽ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﻋﻼم ﻣﯽ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪ .36‬آﯾﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎي او از ﻗﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎد اﻧﺘﻔﺎع ﻣﯽ‬
‫ﺑﺮﻧﺪ؟‬
‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬

‫ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸــﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀــﺎي اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در اﻧﺪﯾﺸــﻪ اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در‬
‫ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎد ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .37‬آﯾﺎ اﻣﮑﺎن آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد وﺟﻮد دارد؟‬
‫ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺴـــﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷـــﺎد‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴـــﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ‬
‫ﺑﺴـــﯿـﺎري از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن از ﺳـــﻮي‬
‫ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻧﺎم درس‪ ،‬ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره آزﻣﻮن‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و‬

‫ﭘﺎﯾﺎن‪ ،‬ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﻮن‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت‪ ،‬ﺑﺎرم ﮐﻠﯽ و ﺑﺎرم ﻫﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﻮن ﺳﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫• اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎي درﺟﺮﯾﺎن‬
‫• اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه‬
‫• اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان‬
‫‪ .38‬اﻣﺴـﺎل در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺼــﻮﯾﺮي در ﺷــﺒﮑﻪ ﺷﺎد اﯾﺠﺎد‬
‫ﮐﺮدﯾﺪ؟‬
‫ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .39‬ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺎد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟‬
‫ﺷﺎد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﺎزي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‬

‫اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ‪ ،‬ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺎد ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ‬
‫ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ %91‬ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .40‬ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳــﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر‬
‫اﺳﺖ؟ دﻟﯿﻞ آن را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟‬
‫ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداري‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳـﺘﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ‪ .‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن ﺿﻌﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .41‬ﺷﺎد ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ )ﻋﺪاﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و‬
‫ﻋﺪاﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ( ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬
‫ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷــﯽ ﭼﻨﺎن ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ آﻣﻮزش و‬
‫ﭘﺮورش ﺳـﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس‪ ،‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ و‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ‬

‫ﻫﺎي آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ‪» :‬ﻣﺪرﺳــﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﺮان« و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ »ﭘﯿﺎم‬

‫رﺳـﺎن ﺷـﺎد«‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎك و در ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ‬
‫ﻣﺪارس‪ ،‬اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪآﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود‪.‬‬

‫ﺷـﺎد ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ‪ ،‬ﺳـﺮﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ و در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬
‫ﺳـﻄﻮح ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼـﺎﺻـﯽ و اﻣﻦ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻗﺮﯾﺐ ‪13‬‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز را درﺳــﻄﺢ وﺳ ـﯿﻌﯽ از ﮐﺸــﻮر ﻓﺮاﻫﻢ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﮐﺮد و‬
‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .42‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺴﺖ؟‬
‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزش ﮐﺸــﻮر‪ ،‬وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼــﺎﺻــﯽ ﺑﺎ‬

‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺤﺼــﺎري ﺧﻮدش را راهاﻧﺪازي ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻓﻀــﺎﯾﯽ‬
‫اﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀـــﺎي ﻣـﺪرﺳـــﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﺣﻮزه ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل‬

‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺳــﻄﺢ ﺳــﺮوﯾﺲ و ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از‬
‫وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﯾﺎري آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻــﯽ و اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن‬

‫ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي اﺗﺼـﺎل ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺎد ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫اﻣﺎ اﺟﺎزه اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر از ﻫﯿﭻ ﻧﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺶ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .43‬ﭼﻪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم‬
‫ﺷﺒﮑﻪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮ‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﺪ؟‬
‫ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎد ﺑﺮاي وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ‬
‫و ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ اي را وارد داﻧﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎد‬

‫ﻧﻈﺎرت دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري آﻏﺎز ﺷﺪه و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در‬

‫اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .44‬آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻤﺮار آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟‬
‫ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺧﻮد را در ﺑﺴــﺘﺮ ﺷــﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬

‫اﻣﺎ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺮف از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد‪ ،‬از دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي اﻣﺮ آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .45‬ﭼﺮا از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟‬
‫از ﻣﯿﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷــﺶ ﺻــﺪدرﺻــﺪي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﯽ و ﭘﺮورﺷ ـﯽ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻬﻞ ﺗﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮاي‬

‫ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .46‬ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷـﺎد ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸـﺨﺼـﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﻫﮏ ﯾﺎ‬

‫ارﺳـﺎل ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴـﯿﺎر ﺿـﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗﺎ از ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺎي‬
‫ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .47‬ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه در ﺷﺎد از ﺳﻮي ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ‬
‫دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟‬
‫ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷـﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي‬
‫درﺳـــﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮوع ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮا در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻗﻄﻌﺎً ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ‬
‫ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ‪ ،‬اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .48‬ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎي ادارات ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﭼﻪ‬
‫ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻮراي ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم در ادارات ﮐﻞ آﻣﻮزش و‬
‫ﭘﺮورش اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ اﺳـﺘﻮدﯾﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ راه اﻧﺪازي ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ادارات‬

‫ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺒﻠﻎ ‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص داد‪.‬‬

‫‪ .49‬روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟‬
‫آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎد در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 30‬ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار‬

‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .50‬آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ در آﻧﻬﺎ‬
‫ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬
‫ﺧﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺘﻤﺎ ادﻣﯿﻦ آن اﺳﺖ و از آن‬

‫اﻃﻼع دارد‪.‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ‬

‫ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .51‬دﻟﯿﻞ ﻋﺪم روﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮐﻼس ﺑﻨﺪي ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻼسﺑﻨﺪي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺎرج‬
‫از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷـﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﺎد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وب ﺳﺮوﯾﺲ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ) ﺳﻨﺎد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺪا‬
‫در ﺳــﺎل ﺟﺎري( ﮐﻼسﺑﻨﺪيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻟﺬا داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬

‫ﺷـﺪه از ﺳـﻮي وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در‬

‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد در ﮐﻼسﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .52‬در ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﺪارس ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در‬
‫ﻟﯿﺴــﺖ ﮐﻼس ﺑﻨﺪي ﺣﻀــﻮر دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﻧﺸــﺎن‬
‫ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد؟‬

‫داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷـﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻟﯿﺴﺖ‬

‫ﮐﻼس ﺑﻨﺪي ﺣﻀـﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺿﺎﻓﻪ را ﺣﺬف و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺪﯾﺪ‬
‫را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .53‬ﭼﺮا اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ اﺑﻼغ ﻫﺎي ﺳﺎل ‪ 1399‬در ‪ HRM‬ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎد‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ؟‬

‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ HRM‬ﻫﯿﭻ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎد ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار‬
‫دارد‪.‬‬

‫‪ .54‬ﺑﺮاي ﺣﺼــﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ از ﺳــﻮي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮي‬
‫اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬

‫ﺳـﺮوﯾﺲ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﮑﻠﯿﻒ را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ارﺳﺎل ﺷﺪه‪،‬‬

‫آن ﻫﺎ را ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﮑﻠﯿﻒ را ارﺳــﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺎﺳـﺦ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻫﯽ در ﺷﺎد‬
‫ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .55‬ﻧﺤﻮه ﺣﻀــﻮر و ﻏﯿﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺷــﺎد‪ ،‬ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴــﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي‬
‫دارد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﺮوﯾﺲﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻟﯿﺴــﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ) ﻓﯿﭽﺮﻟﯿﺴــﺖ( اﻧﺠﺎم‬

‫ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﻨﺘﻘﺪان در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد‬

‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬در ﻧﺴــﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺷــﮑﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪ .‬در ﺷــﺎد ﺣﺎﺿــﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ آﻧﻼﯾﻦ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﺎﯾﺐ را ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .56‬اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي‬
‫ﮐﻼﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪،‬ﭼﻪ راﻫﮑﺎري ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺪﯾﺸﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬

‫اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮوه ﮐﻼسﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ واژه وﺟﻮد دارد ‪.‬‬

‫‪ .57‬آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺳﺎز ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داراي ‪ 20‬ﺳﻮال ﺗﺴﺘﯽ‬
‫ﺑﻮد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬

‫ﺳﺮوﯾﺲ آزﻣﻮن ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ‬

‫ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال اﻋﻢ از ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ‪ ،‬ﺗﺴﺘﯽ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ‬
‫ﮐﻮﺗﺎه و‪ …‬را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺪا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار‬

‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫‪ .58‬در ﻧﻤﺮه ﮔـﺬاري ارزﺷـــﯿـﺎﺑﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺎي ﻧﻤﺮات ﮐﯿﻔﯽ –‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ﺳﺮوﯾﺲ آزﻣﻮن ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد‪ ،‬ﻧﻤﺮات ﮐﯿﻔﯽ‪ -‬ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ درج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪ .59‬ﺗﻌـﺪاد ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﯿﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺑﺮاي‬
‫آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺷــﺒﮑﻪ ﺷــﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ‪،‬آﯾﺎ‬
‫ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬

‫ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺷﺎد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ‬
‫در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار دارد‪.‬‬

‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل‪ 40‬ﺳﺎﻋﺖ دوره آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻫﻢ اﯾﻦ‬
‫دوره ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .60‬ﭼﺮا در ﮐﻼس ﻫﺎي ﺷﺎد اﻣﮑﺎن ﮐﺎرِﮔﺮوﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‬

‫ﺷﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و روش ﺗﺪرﯾﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻮ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽدﻫﺪ‬

‫ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس‪ ،‬ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺎد ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬

‫‪ .61‬ﭼﺮا اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧﺪﯾﺸﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟‬

‫در ﺳﺮوﯾﺲ آزﻣﻮن ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎد‪ ،‬اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ‬

‫ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .62‬درﻣﻮردوﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ‪ /‬آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ؟‬

‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزي آﻏﺎز ﺷﺪه و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﭘﺎيﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ‬

‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺷﺎد را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دلﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي‬

‫ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎران ﺣﻮزه اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت‬
‫ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در‬

‫ﺻﻮرت اﻣﻀﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪزودي اراﺋﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزي را‬
‫ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ‬

‫ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد‬

‫ﺗﺎﺋﯿﺪ آﻣﻮزشوﭘﺮورش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ ،‬و ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‬

‫اﺳﺖ را‪ ،‬ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ‪ White list‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬
‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .63‬اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﺷــﺎدي اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه آﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ در داﺧﻞ ﺷــﺒﮑﻪ‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬

‫ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬

‫ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﺎد ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ‪،‬‬
‫و ﭘﯿﺎم ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﻮزش و‬

‫ﭘﺮورش ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ‬

‫اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .64‬آﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ ؟‬

‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎد ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺮاه اول اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺮاه اول و‬
‫وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪ 1400‬ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪه ‪،‬‬

‫وﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬

‫‪ .65‬ﺗﺒﻠﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزي دروزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﻃﺮح ﻫﺪاﯾﺖ( ؟‬

‫ﻃﺮح ﻫـﺪاﯾـﺖ )ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾـﮏ ﺗﺒﻠﺖ‪ ،‬ﻫﺮﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ ﮐﻼس‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺪرﺳـــﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات‬

‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ( وﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ‬

‫‪ .‬ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳـﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ ،‬ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬

‫ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻫﺪا ﺷــﺪه ﺑﻪ‬
‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان‬

‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻫﺪاﯾﯽ در ﻣﺴــﯿﺮ ﺻــﺤﯿﺢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه اي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي‬
‫آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .66‬ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟‬

‫ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮي آﻣﻮزش در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﺎزي و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪ .67‬ﺷــﺎد ﺑﻪ روز رﺳــﺎﻧﯽ ﺷــﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﻮﺷــﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﯿﻦ در دﺳــﺘﺮس‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟‬

‫ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﺷﺎد« ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪل ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎر‬

‫ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان را راه ﻣﯽ اﻧﺪازد‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺎد ﻫﻢ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻫﻢ در ﻧﺴﺨﻪ وب اراﺋﻪ ﺷﺪه‬

‫اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬
‫ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ دارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳــﺎده از ﻧﺴــﺨﻪ وب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺎد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ درﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬

‫‪ .68‬ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﮏ ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺎد اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻧﻤﯽﺷﻮد؟‬

‫در ﺟﻠﺴﻪ ‪ 23‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﺎزي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ‬

‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ذﯾﻞ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن‬

‫ﺑﺎﺷــﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷــﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﮐﺮده و ﻣﺠﻮز‬

‫ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪ .‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‬
‫و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﻮزش‬
‫در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي را ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .69‬ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ‪ ،‬آﯾﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﯾﺎ‬
‫اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟‬

‫ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺴﺖ از‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮان‬
‫‪ ‬ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ‬

‫‪ ‬زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ‬
‫‪.70‬ﭼﺮا در ﺷﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد ﻧﺪارد؟‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺷـﺎد را ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و‬

‫اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ‬
‫ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد ‪.‬‬

‫‪ .71‬ﭼﺮا ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺪارس و ﻣﺮﺑﯿﺎن در ﮐﻼس ﻫﺎي ﺷﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟‬

‫ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳــﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶﻫﺎي ﻣﺠﺰا روي‬

‫اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﻼس ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .72‬اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺷـــﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷـــﺎد اﺳـــﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﻤﺎره در ﺷـﺎد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ‪،‬‬
‫ﻣﺠﺪدا ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﺷﺎد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه‬

‫ﺟﺪﯾﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ وارد ﮐﻼس ﻫﺎي درﺳـﯽ ﺧﻮد ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺴﺎب‬
‫ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻤﺎره در ﺷﺎد ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد‪.‬‬


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نحوه استفاده از اپلیکیشن شاد جدید

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی