جهت مشاوره در زمینه دریافت کارنامه پیشرفت تحصیلی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 59324

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی از سیدا

این مقاله راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی در سیدا است که به صورت تصویری آموزش داده ایم. علاوه بر این نحوه نوشتن کارنامه توصیفی را شرح داده ایم، همچنین لینک دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی ابتدایی از پایه اول تا ششم ابتدایی بصورت فایل ورد و راهنمای کامل چگونگی تکمیل کارنامه توصیفی ابتدایی در اختیار معلمان عزیز قرا داده ایم.

sida.medu.ir سامانه سیدا

نحوه دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی در سیدا

با توجه به اینکه در مقطع ابتدایی شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر و توصیفی بوده، یکی از بخش های کارنامه در این مقطع گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی کیفی توصیفی است. در نتیجه دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی- توصیفی از سیدا حائر اهمیت است در ادامه راهنمای تصویری برای دریافت این گزارش را شرح داه ایم:

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 1 در این قسمت برای دریافت کارنامه پیشرفت تحصیلی تربیتی لازم است ابتدا وارد سامانه سیدا به نشانی sida.medu.ir شوید.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 2 برای ورود به پنل شخصی خود نام کاربری، کلمه عبور، کد امنیتی را درج نمایید و در انتها روی عبارت” ورود کاربران” کلیک کنید.

دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتیراهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 3 در این مرحله ابتدا از طریق ” عملیات ضمن سال” گزینه “کارنامه” را انتخاب کرده  و روی آن کلیک کنید.

دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتیراهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 4 برای دریافت پیشرفت تحصیلی روی “کارنامه” کلیک کرده، سپس از بین گزینه های موجود روی گزینه” گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی” کلیک کنید.

گزارش پیشرفت تحصیلی-کارنامه توصیفیراهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 5 از قسمت گزینه ” انتخاب” پایه و کلاس را انتخاب کرده، نوبت تحصیلی را مشخص کنید و سپس دانش آموزانی که قصد دارید گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی برای آنها صادر شود انتخاب کنید.

گزارش پیشرفت تحصیلی-کارنامه توصیفیراهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 6  در این مرحله نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی کیفی توصیفی پایه چهارم ابتدایی را مشاهده می کنید:

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 7برای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی و کارنامه نوبت دوم می توانید روی عبارت”پرینت” کلیک کنید تا بتوانید گزارش را دریافت کنید.

در ادامه نمونه تکمیل شده گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی پایه چهارم را مشاهده می کنید.

گزارش پیشرفت تحصیلی-کارنامه توصیفی


 نحوه نوشتن گزارش پیشرفت تحصیلی توصیفی

برای نحوه نوشتن گزارش پیشرفت تحصیلی باید به نکاتی توجه داشت که در ادامه شرح داده ایم:

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 8ابتدا باید جملات شرح عملکرد کارنامه توصیفی تمام دروس ابتدایی در سال 1402 را دانلود کنید. در ادامه لینک دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی بصورت ورد و لینک دانلود نمونه فرم خام گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی کیفی توصیفی را در اختیار کاربران گرامی قرار داده ایم.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 2 وارد سامانه سیدا به نشانی sida.medu.ir شوید و شرح عملکرد دانش آموز بصورت مختصر و توصیفی را در فایل گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی وارد کنید.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 10 بعد از نگارش و ثبت گزارش می توان گزارش پیشرفت تحصیلی -کارنامه توصیفی برای تک تک دانش آموزان صادر کرد.


2 نکته مهم در نحوه نوشتن گزارش پیشرفت تحصیلی توصیفی عبارت اند از:

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 8 آگاهی و اطلاع همکاران از مصادیق مقیاس هاي رتبه اي : برای نوشتن گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی ابتدا لازم است معلمان از مصـادیق مقیاس های ي رتبـه اي ، سـطح دسـتیابی بـه اهداف (خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر و نیـاز بـه تـلاش و آمـوزش مجدد ) اطلاع و آگاهی کامل داشته باشد:

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 7خیلی خوب
درصورتیکه عملکردهاي دانش آمـوزي در هـر درس، بـر اسـاس اهـداف و انتظـارات آن درس و اطلاعـات حاصـل از منـابع و ابزارهـایی کـه در سـنجش و ارزشـیابی او در آن درس مورداسـتفاده قرارگرفته اند، نشاندهنده دستیابی به هدف ماده درسی با حداقل نقص و تسلط کامل وي بر فرایند و نتیجه یادگیري خود و توانایی به کارگیري آموخته ها در موقعیتهاي جدید و غیرتکراري باشد، رتبـه(سطح دستیابی) خیلی خوب تعلق میگیرد.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 7خوب
درصورتیکه عملکردهاي دانش آموز در هر درس، بر اساس اهداف و انتظارات آن درس و اطلاعات حاصل از منابع و ابزارهایی که در سنجش و ارزشـیابی او در آن درس، مورداسـتفاده قرارگرفتـه انـد ،نشاندهنده دستیابی به هدف ماده درسی با نقایص اندك و آگاهی وي بـر فراینـد و نتیجـه یـادگیري خود و توانایی به کارگیري آموخته هاي خود در موقعیت جدید باشد، رتبه خـوب تعلق میگیرد.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 7قابل قبول
درصورتیکه عملکردهاي دانش آموزي در هردرس، براساس اهداف وانتظارات آن درس و اطلاعات حاصل ازمنابع وابزارهایی که در سنجش و ارزشیابی او در آن درس، مورد استفاده قرارگرفته اند نشان دهنده دستیابی به هدف ماده درسی بانقایصی کمتر از آنکه مانع یادگیری هاي موفقیت آمیز بعدي و به کارگیري آموخته ها در موقعیت هاي مشابه باشد، رتبه (سطح دستیابی )قابل قبول تعلق میگیرد.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 7نیازمند به آموزش و تلاش بیشتر
درصورتیکه عملکردهاي دانش آمـوزي در هـر درس، بـر اسـاس اهـداف و انتظارات آن درس و اطلاعـات حاصـل از منـابع ابزارهـایی کـه در سـنجش و ارزشـیابی او در آن درس مورد اسـتفاده قرارگرفته اند، نشان دهنده دستیابی به هدف ماده درسی با نقایصی که مانع یادگیري هاي موفقیت آمیز بعدي وي شود، رتبه (سطح دستیابی) نیازمند به آموزش و تلاش بیشتر تعلق میگیرد.

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 2 نوشتن توصیف عملکرد:

  • در گزارش پیشرفت تحصیلی نمون برگ الف، هر توصیف معلم، ضمن اینکه باز تاباننده تحقـق سـطحی از دستیابی به اهداف و نشانه هاي یادگیري مورد انتظـار در هـر درس خواهـد بـود ؛ اطلاعـات و توصـیه هـاي ارزشمند بیشتري در مورد عملکرد تحصیلی دانش آموز ارائه میدهد.
  • لذا جملات توصیفی کارنامه ابتدایی باید بـه گونـه اي باشـد کـه وقتـی  آن را مطالعه خواهند کرد،  آنها پی ببرند که در هر ماده درسی، چرا دانـش آمـوز ، شایسـته دریافت آن رتبه (سطح دستیابی) بوده است.
  • بر این اساس انتظار میرود که معلم با بررسی، تحلیل و تفسیر مستندات موجود دانش آموز (مثل آزمونک ها، آزمونهاي عملکـردي، مـداد کاغـذي، مشـاهدات ، تکـالیف، پروژه) در پوشه کار، دفتر ثبت مشاهدات براي هر درس و براي هر دانش آموز متناسب با انتظارات آموزشـی و میزان تحقق آنها، بتواند توصیفی نسبتاً دقیق، روشن و قابل درك و فهم از پیشرفت تحصیلی دانـش آمـوز ارائه نماید.
  • در توصیفها انتظار است ضـمن بیـان تـلاش و پیشـرفت درسـی ، قابلیـت هـا و توانـایی هـایی دانش آموز، به شخصیت انسانی او نیز احترام بگذارید. یادمان باشد به تعداد دانش آموزان در هر درس ودر هر سطح، میتوان توصیفهاي متفاوتی ارائه کرد.
راهنمای کامل کردن کارنامه ارزشیابی توصیفی پایه اول تاششم ابتدایی راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 17

دانلود


دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی بصورت فایل ورد

برای نوشتن گزارش پیشرفت تحصیلی ابتدایی نیاز دارید که جملات شرح عملکرد کارنامه توصیفی تمام دروس ابتدایی 1402 را در اختیار داشته باشید در ادامه لینک دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی ابتدایی بصورت ورد و همچنین نمونه تکمیل شده گزارش پیشرفت تحصیلی را در اختیار کاربران عزیز قرار داده ایم:


می توانید برای دانلود رایگان جملات شرح عملکرد کارنامه توصیفی تمام دروس ابتدایی 1402روی لینک های زیر کلیک کنید:

دانلود گزارش های پیشرفت تحصیلی راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 17
دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی کیفی توصیفی پایه اول  دانلود کنید  
دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی پایه دوم دانلود کنید
دانلود نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی کیفی توصیفی پایه سوم ابتدایی دانلود کنید
دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دانلود کنید
دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی پایه پنجم دانلود کنید
دانلود گزارش پیشرفت تحصیلی پایه ششم دانلود کنید

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

راهنمای دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی سیدا 19

راهنمای تلفنی دریافت کارنامه پیشرفت تحصیلی

فرهنگیان عزیز می توانند در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در زمینه دریافت کارنامه پیشرفت تحصیلی از سیدا، همچنین نحوه دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور، با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه آماده اند تا از طریق سیستم مشاوره تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه دریافت کارنامه پیشرفت تحصیلی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی