جهت مشاوره در زمینه تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 52784

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401-1402

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته1402

در این مقاله لینک مستقیم دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 1401-1402 را در اختیار داوطلبان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد قرار داده ایم. علاوه براین، همینجا از شرایط عمومی و اختصاصی جدید برای ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد در واحدهای دانشگاهی کل کشور مطلع می شوید.

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد می توانند برای ثبت نام بدون کنکور ورودی های بهمن ماه 1401، از طریق ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اقدام کنند. برای اینکار لازم است دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه آزاد را مطالعه کنید.

اگر بعد از مطالعه این دفترچه با سوال و ابهام روبرو شده اید، نگران نباشد می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.

کارشناسان سامانه مشاور تحصیلی، به صورت تلفنی راهنما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند، علاوه براین تمام مراحل ثبت نام اینترنتی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را برای متقاضیان در سراسر کشور انجام می دهند. برای دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402 می توانید روی لینک دانلود زیر کلیک کنید:

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401-1402 1

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته 1402 

شرایط جدید ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1401-1402

شرایط جدید ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 1401-1402، شامل شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر است:

شرایط عمومی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402

 • 1- شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402، اعتقاد و التزام عملـی بـه اسـلام و یـا یکـی از ادیـان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران( مـلاك،  وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است).
 • 2 -نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران. توضیح : مصادیق عناد شامل : (1 (مبارزه مسلحانه با نظـام جمهوري اسلامی ایران، (2 (داشتن وابسـتگی تشـکیلاتی بـه گروهکهاي محارب، (3 (پرداخت کمک مالی بـه گروهکهـاي محارب یا هواداري تشـکیلاتی از آن گروهکهـا و یـا داشـتن عضـویت در آنهـا ، (4 (تبلیـغ ماتریالیسـم و ادیـان سـاختگی میباشد.
 • 3 – نداشتن فساد اخلاقی.
  توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشاء میباشد.
 • 4 -داشتن توانـا یی جسـمی متناسـب بـراي تحصـیل در رشته های انتخابی.
 • 5 -دانشجو موظـف اسـت کلیـه مقـررات دانشـگا ه آزاد اسلامی و ضوابط خاص واحد دانشگاهی محل تحصیل خـود را رعایت نماید و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از تحصیل، برابر مفاد آییننامه های مربوط بـا وي رفتـار خواهـد شد.
 • 6 -از شرایط تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد این است که دانشجویان نباید براي شروع وادامه تحصیل از لحـاظ قوانین جمهوري اسلامی منعی داشته باشند.
 • 7 -دانشگاه تعهدي براي تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد. لیکن چنانچه واحـدهاي دانشگاهی امکاناتی در ایـن مـورد داشـته باشـند، در اختیـار دانشجویان غیربومی قرار خواهند داد.
 • 8 – از شرایط تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد این است که با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسـلامی جابجـایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئیننامـه نقـل و انتقـالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع میباشد.
 • تذکر 1 : شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پردیسها و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب سالانه واحدها، پردیسها و مراکز بین المللی و تـا دو برابـر شـهریه واحدهاي داخلی دریافت خواهد گردید. شهریه پذیرفته شدگان واحدهاي خارج از کشور به صورت ارزي دریافت میشود و بیش از 2 برابر شهریه واحدهاي داخل کشور میباشد.
 • تذکر 2 : با عنایت به مصـوبه جلسـه شـماره 289 هیـات محترم رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 28/اردیبهشت/98 واحدهاي دانشگاهی فلاورجان، کرج، سنندج، سقز، قـروه، بنـدرانزلی و لاهیجان به عنوان واحدهاي حامی مادر تاییـد شـده انـد کـه داوطلبان می توانند از طریق تماس بـا واحـدهاي اعلامـی در جریان شرایط و امکانات ایندسته از واحدها قرار گیرند.

شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402

شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402 به شرح زیر است:

 • 1 -متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته بـا دارا بـودن مـدرك  کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشگاه جـامع علمـی کاربردي میتوانند در هر رشتهاي در دوره کارشناسـی ناپیوسـته ثبت نام نمایند.
 • 2 -بر اساس شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402 دارا بودن گواهینامه کاردانی رشته های مصوب وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري یـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و همچنـین مراکـز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي رشته های آموزشی.
 • تبصره : دانشـجویانی کـه پـس از تـاریخ 31/6/87 کلیـه دروس دوره را با میانگین کل کمتر از 12 به اتمام رسانده اند و فاقد مـدرك کـاردانی مـی باشـند، حـق ثبـت نـام در دوره کارشناسی ناپیوسته را ندارند.
 • 3 -متقاضیانی که قبلاً در دوره کارشناسی پیوسته اشـتغال به تحصیل داشته و به هر دلیل با مدرك کاردانی فارغ التحصیل شده اند میتوانند به شرط نداشتن منـع وظیفـه عمـومی و دارا بودن کارت معافیت دائم و یا کـارت پایـان خـدمت در دوره کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کنند لیکن باید دروس جبرانـی را برابر نظر گروه آموزشی، علاوه بر دروس دوره بگذرانند.
 • تذکر مهم : مدارك کاردانی صادره از مؤسساتی که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده باشد قابل قبول نیسـت و در صـورت ثبت نام از ادامه تحصیل دارندگان این گونه مدارك جلـوگیري گردیده و به فرض ثبت نام در محل دانشگاهی به محض روشن شدن موضوع در هر مرحلهاي از ادامه تحصیل آنها جلـوگیري به عمل خواهد آمد.
 • 4 –شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402 و برابر مصوبه یکصد و پنجـاهمین صورتجلسـه هیـات رئیسه محتـرم دانشـگاه مـورخ 5/اسفند/94 ، دارنـدگان مـدرك کارشناسی پیوسته میتوانند با ارائه اصـل مـدرك کارشناسـی پیوسته و ریز نمرات خـود، در دوره کارشناسـی ناپیوسـته بـا رعایت سایر مقررات و ضوابط آموزشی ثبت نام نمایند.
 • 5 -فارغ التحصیلان دوره های کاردانی علوم پزشـکی غیـر مشمول مجاز به ثبت نام در رشته های دیگـر در مقـاطع بـالاتر میباشند (مشروط بر آن که تعهدات خدمت خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشـند، بـدیهی است این قبیل از فارغ التحصیلان، به هنگام ثبت نام در محـل دانشگاهی باید گواهی پایـان طـرح نیـروي انسـانی را ارائـه نمایند).
 • 6- براساس بخشنامه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته که داراي مدرك پایه کاردانی پیوسته (که با مدرك دیپلم سه ساله نظـام قـدیم بدون گواهی اتمام دوره پـیش دانشـگاهی وارد دوره کـاردانی شده اند) حداکثر 20 واحد دروس جبرانی تعیین و ارائه گردد. این مقدار براي سایر پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسـته حداکثر 12 واحد درسی میباشد.
 • 7 -حداقل معدل کل دوره جهت فراغـت از تحصـیل در دانشگاه آزاد اسلامی نمره 12 میباشد و چنانچـه کمتـر از آن باشد، هیچ مدرکی داده نمـی شـود و فقـط گـواهی گذرانـدن دروس دوره اعطاء خواهد گردید.
 • 8 -کلیه ثبت نام شدگان لازم است در زمـان ثبـت نـام در محل دانشگاهی گواهی فراغت از تحصـیل و تأییدیـه مـدرك کاردانی خـود را تحویـل نماینـد. ریـز نمـرات دروس دوره کاردانی را نیز باید حداکثر 2 ماه بعـد از ثبـت نـام بـه واحـد دانشگاهی مربوط تحویل دهند.
 • 9 -طلاب و فضلاء حوزه علمیه کـه دوره سـطح یـک را طبق برنامه تعیین شده در مصوبه جلسه 368 مـورخ 3/بهمن/74 شوراي عالی انقلاب فرهنگی گذراندهاند از کلیه مزایاي علمی و اســتخدامی فــارغالتحصــیلان دوره کــاردانی دانشــگاههــا برخوردار بوده و براساس مصوبه شوراي انقلاب فرهنگی این گونـه افـراد مـی تواننـد در دوره کارشناسی ناپیوسته تمامی رشته های علـوم انسـانی ثبـت نـام  نموده و پس از احراز هویت توسط محل دانشگاهی بـا ارائـه گواهی اتمام دوره سطح یک مورد تأیید حـوزه علمیـه، ادامـه تحصیل دهند.
 • 10 -کارکنان دولت از جمله کارمندان و معلمان آموزش و پرورش در صورت ثبت نام بایـد برنامـه تحصـیل خـود را در دانشگاه به نحوي تنظیم نمایند که امکان شرکت در کلاسهاي درس را داشته باشند زیرا دانشـگاه در مـورد صـدور مجـوز مأموریت به تحصیل یا اقدام در جهـت اخـذ مرخصـی آنـان هیچگونه تعهدي ندارد و دانشجو موظف به تحصیل تمام وقت مطابق مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی است.
 • 11 -براساس شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402 متقاضیان رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی بایـد ضمن نداشتن معلولیتهاي حاد جسمی، بیماري قلبی و تنفسی نیز نداشته باشند و لازم است توانایی جسمی متناسب بـا ایـن رشته را مطابق نظر محل دانشـگاهی دارا باشـند در غیـر ایـن صورت از ثبت نام و ادامه تحصیل آنـان در محـل دانشـگاهی جلوگیري به عمل خواهد آمد.
 • 12 -شرایط و ضوابط اختصاصی رشته تحصیلی کارشناسـی ناپیوسـته مهندسـی تکنولـوژي هواپیمـا : پذیرفتـه شـدگان رشـته مهندسـی تکنولوژي هواپیما لازم است حداکثر تا پایـان اولـین نیمسـال ورودي نسبت به ارائه مدرك P&A) موتور و بدنه هواپیمـا) از سازمان هواپیمایی کشوري اقدام نمایند در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیري به عمل خواهد آمد.
 • 13 -شرایط و ضوابط اختصاصی رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسـته مهندسی تکنولـوژي اویونیـک : پذیرفتـه شـدگان رشـته مهندسـی تکنولوژي اویونیک لازم است حداکثر تا پایان اولـین نیمسـال ورودي نسبت به ارائه مدرك اویونیک از سـازمان هواپیمـایی کشوري اقدام نمایند در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیري به عمل خواهد آمد.
 • 14- براساس شرایط اختصاصی تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402 و متعاقب آن مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگی که طـی نامـه شماره 146676/24/2 مورخ 20/7/94 به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است افرادي که شروع بـه تحصـیل آنـان در دوره معادل تا پایان سال 1381 بوده است منعی براي ادامه تحصـیل در مقاطع بالاتر ندارند.
 • 15 -رشته های آموزشی (طرح آموزش معلمان): متقاضیان رشته های آموزشی (طرح آموزش معلمان) که شامل رشته های آموزش ریاضی، آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش دینی و عربی، آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش زبان انگلیسی میباشد.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 1402

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی