جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته های پیراپزشکی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48748

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته پیراپزشکی 1401

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی دانشگاه آزاد 1401

در این مقاله لینک دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد با کنکور در رشته های پیراپزشکی 1401، شامل رشته تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی و مامایی را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی پیراپزشکی دانشگاه آزاد 1401

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی پیراپزشکی دانشگاه آزاد در سال 1401 و مشاهده لیست کامل کد رشته محل های انتخاب رشته پیراپزشکی با کنکور دانشگاه آزاد می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته پیراپزشکی 1401 1

دانلود دفترچه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401 (رشته پیراپزشکی)

شرایط انتخاب رشته کنکور کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی دانشگاه آزاد 1401-1402

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 1401 رشته هاي پیراپزشکی شامل تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی و مامایی در صورت تمایل مـی تواننـد بـا مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس
 www.azmoon.org و ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته پیراپزشکی 1401 نسـبت به انتخاب یک رشته و حداکثر 20 محل متناسب با کد رشـته امتحانی خود اقدام نمایند.

شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی:
هر کد رشـته / محـل در دانشـگاه آزاد اسـلامی داراي ظرفیتی میباشد که در مقابـل کـد و عنـوان رشـته /محـل در جدول شماره یک درج گردیده است. میزان پـذیرش دانشـجو تابعی از ظرفیت پذیرش و ضریبی (بزرگتر از یک) است که با توجه به نوع رشته/ محل متفاوت میباشد.

 • تبصره 1: داوطلبان لازم است ابتدا بـا اسـتفاده از شـماره داوطلبی و کد ملی نسبت به ورود به سـامانه انتخـاب رشـته اقدام نمایند. هر داوطلب به منظور شروع انتخـاب رشـته لازم است با مطالعه توضیحات مندرج در سامانه نسبت به پرداخت الکترونیکی مبلغ 1.000.000 ریال از طریق سامانه مذکور اقـدام نماید. داوطلبان پس از پرداخت وجه انتخاب رشته میتواننـد یک رشته و حداکثر 20 محل را با توجه به کد رشته امتحـانی خود انتخاب و در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت نمایند.
 • بصره 2 : عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقـرر و مطـابق اطلاعیـه هـاي صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـلامی بوده و پس از انقضاي مهلت مقرر امکان انتخاب رشته تحـت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.
 • – داوطلبان توجه داشته باشند در صـورت خریـد کـارت اعتباري یا پرداخت هزینه ثبـت نـام اسـترداد وجـه ثبـت نـام امکانپذیر نخواهد بود.
  – مندرجات فرم انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته پیراپزشکی 1401 باید دقیق تکمیل شود.
  – مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده (مندرجات فرم انتخاب رشته) به عهده داوطلب خواهد بود.
  – پس از پایان مهلت هاي مقرر ثبت نام اعمـال هـیچ گونـه تغییري در مندرجات فرم انتخاب رشته ثبـت نـام امکـان پـذیر نمیباشد. بنابراین داوطلب بایـد در زمـان تکمیـل اطلاعـات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی دانشگاه آزاد 1401-1402

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی دانشگاه آزاد 1401-1402 براساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نیـز بـا توجه بـه دفترچه راهنماي ثبت نـام آزمـون کارشناسـی ناپیوسـته سـال 1401، لحاظ می شود. طی مراحل ثبت نام، داوطلبان با توجه به شرایط خود میتوانستند متقاضـی یکی از سهمیه هاي مندرج ذیل شوند. در این قسمت توضیحات مربوط به هر یک از سهمیه ها در دفترچه فوق الذکر درج گردیده است :

سهمیه ایثارگران و رزمندگان در انتخاب رشته با کنکور پیراپزشکی دانشگاه آزاد

سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته پیراپزشکی با کنکور دانشگاه آزاد :

با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج سـاله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـلامی ایـران توسـط مجلـس شوراي اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر مـاده 70» قـانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصـلاحیه بعـدي آن در ماده 47» قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از مقررات مـالی دولـت (2 «(در ایـن آزمـون اجـرا و گـزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت میگیرد.

براساس این قوانین:

 • 1 -بیست و پنج درصد (25 (% ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنـان »، «جانبـازان 25 درصـد و بـالاتر و همسـر و فرزندان آنان» اختصـاص دارد (سـهمیه ایثـارگران 25 درصـد ظرفیت)
 • 2 -پنج درصد (5 (% ظرفیت هر کد رشته محـل نیـز بـه «جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان  آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش مـاه حضـور داوطلبـان در جبهه (ستاد کل نیروهاي مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد سازندگی)» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت)
 • تذکر 1 : طبق تبصره بند «الف» ماده 90 قانون برنامـه پـنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسلامی ایران در صورتی که سـهمیه 25 درصـدي ایثـارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدي ایثارگران که شـرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر بـاز هـم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن بـه سـایر داوطلبـان بـه صورت آزاد اختصاص مییابد.
 • تذکر 2 : ظرفیت خالی مانده 5 درصد سهمیه ایثارگران، به سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص مییابد.
 • تذکر 3 : براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثـارگران (اعم از سهمیه ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدي و یـا 5 درصدي) 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل میباشد.
 • تذکر 4 : ظرفیت در کد رشته محلهایی بـه سـهمیه هـاي فوق تخصیص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی براي آنهـا وجود داشته باشد.
 • تذکر 5 : سهمیههـاي فـوق براسـاس قـوانین و مقـررات موجود بوده و در صورت هرگونـه تغییـر در ایـن سـهمیه هـا توســط مراجــع ذي صــلاح، ضــوابط و مقــررات اعمــالی اطلاعرسانی خواهد شد.

سهمیه رزمندگان در انتخاب رشته پیراپزشکی با کنکور دانشگاه آزاد

سهمیه رزمندگان در انتخاب رشته پیراپزشکی با کنکور دانشگاه آزاد :

داوطلب (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو دارندگان سـهمیه رزمندگان محسوب و این سهمیه تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمنـدگان میباشند. حدنصاب نمره براي این داوطلبان 75 درصد نمـره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر میباشد

براساس قوانین فوق :

 • 1 -بیست و پنج درصد (25 (% ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنـان »، «جانبـازان 25 درصـد و بـالاتر و همسـر و فرزندان آنان» اختصـاص دارد (سـهمیه ایثـارگران 25 درصـد ظرفیت)
 • 2 -پنج درصد (5 (% ظرفیت هر کد رشته محـل نیـز بـه «جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش مـاه حضـور داوطلبـان در جبهه (ستاد کل نیروهاي مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد سازندگی)» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت)
 • تذکر 1 : طبق تبصره بند «الف» ماده 90 قانون برنامـه پـنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران در صورتی که سـهمیه 25 درصـدي ایثـارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدي ایثارگران که شـرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر بـاز هـم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن بـه سـایر داوطلبـان بـه صورت آزاد اختصاص مییابد.
 • تذکر 2 : ظرفیت خالی مانده 5 درصد سهمیه ایثارگران، به سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص مییابد.
 • تذکر 3 : براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثـارگران (اعم از سهمیه ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدي و یـا 5 درصدي) 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل میباشد.
 • تذکر 4 : ظرفیت در کد رشته محلهایی بـه سـهمیه هـاي فوق تخصیص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی براي آنهـا وجود داشته باشد.
 • تذکر 5 : سهمیه رزمندگان در انتخاب رشته پیراپزشکی با کنکور دانشگاه آزاد  براسـاس قـوانین و مقـررات موجود بوده و در صورت هرگونـه تغییـر در ایـن سـهمیه هـا توســط مراجــع ذي صــلاح، ضــوابط و مقــررات اعمــالی اطلاعرسانی خواهد شد.
 • رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو سـهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمنـدگان میباشند. حدنصاب نمره براي این داوطلبان 75 درصد نمـره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر میباشد.
 • تذکر 2 : کلیه فرآیندها و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشـی پذیرفته شدگان واحدهاي برون مرزي در دانشـگاه مسـتقر در خارج از کشور انجام میگردد.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته های پیراپزشکی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی