جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78056

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر ۱۴۰۳

دانلود دفترچه کارشناسی ناپیوسته آزاد

در این مقاله لینک مستقیم دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهرماه ۱۴۰۳ بدون آزمون را در اختیار متقاضیان عزیز در سراسر کشور قرار داده ایم. علاوه براین لینک شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب رشته را شرح داده ایم. می توانید بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته برای ثبت نام در ورودیان مهر ماه 1403، روی لینک ورود به سامانه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد کلیک کنید:ورود به سامانه پذیرش بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته

کلیک کنید


دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر ۱۴۰۳

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر 1403 روی لینک زیر کلیک کنید:

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر ۱۴۰۳ 1

دانلود کنید

این دفترچه همان دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1404 1403 دانشگاه آزاد اسلامی است.شرایط انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1403

شرایط انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1403 شامل شرایط عمومی و اختصاصی است. در این قسمت آخرین شرایط را مطابق با دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته آزاد می خوانید:شرایط عمومی انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

شرایط عمومی ثبت نام و انتخاب رشته مطابق با دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1403 به شرح زیر است:

 • -1 اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران( ملاك، وضـع کنـونی داوطلب در هنگام ثبت نام است).
 • -2 نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران.

توضیح : مصادیق عناد شامل : (1) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامی ایران، (2) داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهکهـاي محارب، (3) پرداخت کمک مالی به گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیلاتی از آن گروهکها و یا داشـتن عضـویت در آنهـا ، (4) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی میباشد.

 • -3 نداشتن فساد اخلاقی.
  توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشاء میباشد.
 • -4 داشتن توانایی جسمی متناسب براي تحصیل در رشته های انتخابی.
 • -5 دانشجو موظف است کلیه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و ضوابط خاص واحد دانشگاهی محـل تحصـیل خـود را رعایـت نماید و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از تحصیل، برابر مفاد آییننامههاي مربوط با وي رفتار خواهد شد.
 • -6 دانشجویان نباید براي شروع وادامه تحصیل از لحاظ قوانین جمهوري اسلامی منعی داشته باشند.
 • -7 دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد. لیکن چنانچه واحـدهاي دانشـگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشند، در اختیار دانشجویان غیربومی قرار خواهند داد.
 • 8 – با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئیننامه نقل و انتقـالات دانشـجویان دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع میباشد.


 شرایط اختصاصی انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد :

 • -1 متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته با دارا بودن مدرك کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردي میتوانند در هر رشتهاي در دوره کارشناسی ناپیوسته ثبت نام نمایند.
 • -2 دارا بودن گواهینامه کاردانی رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري یـا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مراکز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي رشته های آموزشی.
  تبصره : دانشجویانی که پس از تاریخ 87/6/31 کلیه دروس دوره را با میانگین کل کمتر از 12 به اتمام رساندهاند و فاقد مدرك
  کاردانی میباشند، حق ثبت نام در دوره کارشناسی ناپیوسته را ندارند.
 • -3 متقاضیانی که قبلاً در دوره کارشناسی پیوسته اشتغال به تحصیل داشته و به هر دلیل با مدرك کاردانی فارغ التحصیل شدهاند میتوانند به شرط نداشتن منع وظیفه عمومی و دارا بودن کارت معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت در دوره کارشناسـی ناپیوسـته ثبت نام کنند لیکن باید دروس جبرانی را برابر نظر گروه آموزشی، علاوه بر دروس دوره بگذرانند.
  تذکر مهم : مدارك کاردانی صادره از مؤسساتی که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري یـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی نرسیده باشد قابل قبول نیست و در صورت ثبت نام از ادامه تحصیل دارندگان این گونه مدارك جلوگیري گردیـده و به فرض ثبت نام در محل دانشگاهی به محض روشن شدن موضوع در هر مرحلهاي از ادامه تحصیل آنها جلوگیري به عمـل خواهـد آمد.
 • -4 برابر مصوبه یکصد و پنجاهمین صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مـورخ 94/12/5 ، دارنـدگان مـدرك کارشناسـی پیوسته میتوانند با ارائه اصل مدرك کارشناسی پیوسته و ریز نمرات خود، در دوره کارشناسی ناپیوسته با رعایت سـایر مقـررات و ضوابط آموزشی ثبت نام نمایند.
 • -5 مطابق با دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد، فارغ التحصیلان دورههاي کاردانی علوم پزشکی غیر مشمول مجاز به ثبت نام در رشته های دیگر در مقـاطع بـالاتر مـی باشـند
  (مشروط بر آن که تعهدات خدمت خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشند، بدیهی است این قبیـل از فارغ التحصیلان، به هنگام ثبت نام در محل دانشگاهی باید گواهی پایان طرح نیروي انسانی را ارائه نمایند).
 • -6 براساس بخشنامه شماره 36/362526 مورخ 88/10/2 براي پذیرفتهشدگان دوره کارشناسی ناپیوسته کـه داراي مـدرك پایـه کاردانی پیوسته (که با مدرك دیپلم سه ساله نظام قدیم بدون گواهی اتمام دوره پیشدانشگاهی وارد دوره کاردانی شدهاند) حـداکثر 20 واحد دروس جبرانی تعیین و ارائه گردد. این مقدار براي سایر پذیرفتهشدگان دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 12 واحد درسـی میباشد.
 • -7 حداقل معدل کل دوره جهت فراغت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی نمره 12 میباشد و چنانچه کمتر از آن باشد، هـیچ مدرکی داده نمیشود و فقط گواهی گذراندن دروس دوره اعطاء خواهد گردید.
 • -8 کلیه ثبت نام شدگان لازم است در زمان ثبت نام در محل دانشگاهی گواهی فراغت از تحصیل و تأییدیه مدرك کاردانی خود را تحویل نمایند. ریز نمرات دروس دوره کاردانی را نیز باید حداکثر 2 ماه بعد از ثبت نام به واحد دانشگاهی مربوط تحویل دهند.
 • -9 طلاب و فضلاء حوزه علمیه که دوره سطح یک را طبق برنامه تعیین شده در مصوبه جلسه 368 مورخ 74/11/3 شوراي عالی انقلاب فرهنگی گذراندهاند از کلیه مزایاي علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشگاهها برخـوردار بـوده و براسـاس مصوبه جلسه 548 مورخ 83/7/28 شوراي انقلاب فرهنگی این گونه افراد میتوانند در دوره کارشناسی ناپیوسته تمـامی رشـته هـاي دفترچه راهنماي ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی -1404 1403 دانشگاه آزاد اسلامی در رشته علوم انسانی ثبت نام نموده و پس از احراز هویت توسط محل دانشگاهی با ارائه گواهی اتمام دوره سـطح یـک مـورد تأییـد حـوزه علمیه، ادامه تحصیل دهند.
 • -10 کارکنان دولت از جمله کارمندان و معلمان آموزش و پرورش در صورت ثبت نام باید برنامه تحصیل خود را در دانشگاه بـه نحوي تنظیم نمایند که امکان شرکت در کلاسهاي درس را داشته باشند زیرا دانشگاه در مورد صدور مجوز مأموریت به تحصیل یا اقدام در جهت اخذ مرخصی آنان هیچگونه تعهدي ندارد و دانشجو موظف به تحصیل تمام وقت مطابق مقررات آموزشـی دانشـگاه آزاد اسلامی است.
 • -11 پیرو دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1403، متقاضیان رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی باید ضمن نداشتن معلولیتهاي حاد جسمی، بیمـاري قلبـی و تنفسـی نیـز نداشته باشند و لازم است توانایی جسمی متناسب با این رشته را مطابق نظر محـل دانشـگاهی دارا باشـند در غیـر ایـن صـورت از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در محل دانشگاهی جلوگیري به عمل خواهد آمد.
 • -12 شرایط و ضوابط اختصاصی رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي هواپیما : پذیرفتهشدگان رشته مهندسی تکنولـوژي هواپیما لازم است حداکثر تا پایان اولین نیمسال ورودي نسبت به ارائه مدرك P&A) موتور و بدنه هواپیما) از سـازمان هواپیمـایی کشوري اقدام نمایند در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیري به عمل خواهد آمد.
 • -13 شرایط و ضوابط اختصاصی رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي اویونیک : پذیرفتهشدگان رشته مهندسی تکنولوژي اویونیک لازم است حداکثر تا پایان اولین نیمسال ورودي نسبت به ارائه مدرك اویونیک از سازمان هواپیمایی کشوري اقدام نماینـد در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیري به عمل خواهد آمد.
 • -14 رشته های آموزشی : کلیه قوانین و مقررات آموزشی دانشجویان تمام وقت عیناً براي دانشجویان رشته های آموزشی که شـامل 5 رشته: ریاضی، آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش دینی و عربی، آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش زبان انگلیسی میباشد، نیز اعمال می گردد.
 • -1-14 درخصوص دارندگان مدارك ضمن خدمت فرهنگیان، مطابق مصوبه 771 شوراي عالی انقلاب فرهنگی مورخ ،1394/08/26 دارندگان مدارك معادل ضمن خدمت فرهنگیان طی سال هاي 1377 الی 1381 حسب مورد می توانند پیرو دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1403 از تسهیلات آیین نامه شرکت دارندگان معادل و غیر رسمی به شماره 2/77633 مورخ 1392/05/28 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در آزمون هاي ورودي مقاطع بالاتر بهره مند شوند.

تذکر : صرفاً مدارك ضمن خدمت فرهنگیانی که از سوي رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت آموزش و پرورش/ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان به تایید رسیده است، مورد قبول می باشد.

 • -2-14 دارندگان مدرك فوق دیپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و دارندگان مدرك کـاردانی (از دانش سراي راهنمایی قدیم) پیرو دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد، با در نظر گرفتن نوع مدرك کاردانی و رعایت سایر قوانین و مقررات آموزشی تنها مجاز به ثبـت نـام و ادامه تحصیل در یکی از رشته هاي متناسب و متجانس با مدرك کاردانی خود به شرح زیر میباشند :
  – آموزش و پرورش ابتدایی: دارندگان مدرك کاردانی آموزش ابتدایی، کودکان استثنایی، تربیت مربی آموزشیار نهضـت سـواد آموزي.
  – آموزش ریاضی: دارندگان مدرك کاردانی ریاضی، آمار، ریاضی ـ تجربی (از دانشسراي راهنمایی تحصیلی سابق).
  – آموزش راهنمایی و مشاوره: دارندگان مدرك کاردانی امور تربیتی.
  – آموزش دینی و عربی: دارندگان مدرك کاردانی دینی عربی، امور تربیتی و پرورشی، تربیت معلم قرآن کریم.
  – آموزش زبان انگلیسی: دارندگان مدرك کاردانی زبان انگلیسی، زبان انگلیسی (از دانشسراي راهنمایی تحصیلی سابق).
  تذکر : هیچ یک از دروس گذرانده شده در دوره هاي مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و همچنین دروس تخصصی مراکز تربیت معلم قابل معادل سازي نمی باشد.
 • -15 متقاضیان رشته مهندسی بهداشت محیط لازم است داراي مدرك پایه (مقطع کاردانی) قابل قبول در یکـی از رشـته هـاي بهداشـت حرفهاي- بهداشت حرفه اي و ایمنی کار، بهداشت عمومی، بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماريها، بهداشت محیط و کمک مهندسی بهداشت باشند.
 • -16 متقاضیان رشته هوشبري لازم است داراي مدرك پایه(مقطع کاردانی) قابل قبول در یکی از رشته هاي پرستاري، هوشـبري و تـنفس درمانی(ارزشیابی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشند.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی