کد خبر : 16691

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

در این مقاله درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید. داوطلبان گروه علوم انسانی در کنکور می توانند با توجه به درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان برای انجام انتخاب رشته کنکور و قبولی در کنکور سراسری برنامه ریزی کنند.


درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در سال 1403

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان با توجه به کارنامه های قبولی آخرین نفرات قبولی در دانشگاه فرهنگیان اعلام می شود. در جدول های زیر درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی، رشته تجربی، رشته ریاضی و زبان را به تفکیک در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.


درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی 

در این قسمت کارنامه و درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه علوم انسانی در رشته های و واحدهای دانشگاهی مختلف را مشاهده می کنید:


کارنامه  قبولی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی(آموزش ابتدایی)/پردیس نسیبه تهران

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی در دانشگاه پردیس نسیبه تهران را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: آموزش ابتدایی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 50
زبان 20
ریاضیات 10
اقتصاد 50
ادبیات تخصصی 30
عربی تخصصی 10
تاریخ و جغرافیا 80
علوم اجتماعی 20
فلسفه و منطق 50
روان شناسی 60
دانشگاه فرهنگیان محل قبولی: دانشگاه پردیس نسیبه تهران


کارنامه  قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی(راهنمایی و مشاوره)/پردیس نسیبه تهران

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی در دانشگاه پردیس نسیبه تهران را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: راهنمایی و مشاوره

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 60
معارف 80
زبان 10
ریاضیات 10
اقتصاد 70
ادبیات تخصصی 40
عربی تخصصی 70
تاریخ و جغرافیا 30
علوم اجتماعی 90
فلسفه و منطق 40
روان شناسی 80


کارنامه  قبولی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید رجایی)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی(آموزش ابتدایی)/پردیس شهید رجایی کرمانشاه

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی در دانشگاه پردیس شهید رجایی کرمانشاه را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: آموزش ابتدایی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 20
عربی 40
معارف 30
زبان 10
ریاضیات 10
اقتصاد 20
ادبیات تخصصی 10
عربی تخصصی 50
تاریخ و جغرافیا 10
علوم اجتماعی 10
فلسفه و منطق 40
روان شناسی 60کارنامه  قبولی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید رجایی)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی(راهنمایی و مشاوره)/پردیس شهید رجایی کرمانشاه

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی در دانشگاه پردیس شهید رجایی کرمانشاه را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: راهنمایی و مشاوره

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 60
معارف 40
زبان 10
ریاضیات 30
اقتصاد 50
ادبیات تخصصی 30
عربی تخصصی 50
تاریخ و جغرافیا 10
علوم اجتماعی 70
فلسفه و منطق 30
روان شناسی 50


درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی

در این قسمت کارنامه و درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه علوم تجربی در رشته های و واحدهای دانشگاهی مختلف را مشاهده می کنید:


کارنامه  قبولی رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش شیمی)/پردیس نسیبه تهران

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در دانشگاه پردیس نسیبه تهران را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته:آموزش شیمی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 30
عربی 40
معارف 70
زبان 40
زمین شناسی 30
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 30
شیمی 10
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پردیس نسیبه تهران


کارنامه  قبولی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش ابتدایی)/پردیس نسیبه تهران

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در دانشگاه پردیس نسیبه تهران را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته:آموزش ابتدایی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 50
زبان 10
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 10
فیزیک 10
شیمی 20
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پردیس نسیبه تهرانکارنامه  قبولی رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر شیراز)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه)/پردیس شهید باهنر شیراز

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در دانشگاه پردیس شهید باهنر شیراز را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته:آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 60
معارف 80
زبان 20
زمین شناسی 40
ریاضیات 20
زیست شناسی 20
فیزیک 30
شیمی 50
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پردیس شهید باهنر شیرازکارنامه  قبولی رشته آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی مشهد)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش علوم تجربی)/پردیس شهید بهشتی مشهد

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در دانشگاه پردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته:آموزش علوم تجربی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 60
عربی 20
معارف 80
زبان 30
زمین شناسی 10
ریاضیات 30
زیست شناسی 40
فیزیک 20
شیمی 30
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پردیس شهید بهشتی مشهد

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان

در این قسمت کارنامه و درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه زبان در رشته های و واحدهای دانشگاهی مختلف را مشاهده می کنید:


کارنامه  قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان(آموزش زبان انگلیسی)/پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان در دانشگاه  پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان  را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: زبان انگلیسی

نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 90
زبان عربی 80
فرهنگ و معارف اسلامی 90
زبان خارجی 80
زبان تخصصی انگلیسی/فرانسه/آلمانی 80
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنانکارنامه  قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (پرديس شهید باهنر کرمان)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان(آموزش زبان انگلیسی)/پرديس شهید باهنر کرمان

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان در دانشگاه  پرديس شهید باهنر کرمان را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: زبان انگلیسی

نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 40
زبان عربی 40
فرهنگ و معارف اسلامی 60
زبان خارجی 70
زبان تخصصی انگلیسی/فرانسه/آلمانی 40
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پرديس  شهید باهنر کرمانکارنامه  قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (پرديس دکتر شریعتی ساری)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان(آموزش زبان انگلیسی)/پرديس دکتر شریعتی ساری

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته زبان در دانشگاه  پرديس دکتر شریعتی ساری را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: زبان انگلیسی

نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 70
زبان عربی 70
فرهنگ و معارف اسلامی 90
زبان خارجی 80
زبان تخصصی انگلیسی/فرانسه/آلمانی 80
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه پرديس دکتر شریعتی ساری


درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

در این قسمت کارنامه و درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه ریاضی فیزیک در رشته های و واحدهای دانشگاهی مختلف را مشاهده می کنید:


کارنامه  قبولی رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان (پرديس شهید چمران تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی(آموزش فیزیک)/پرديس شهید چمران تهران

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی در دانشگاه پردیس شهید چمران تهران را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: آموزش فیزیک

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 50
معارف 90
زبان 50
ریاضیات 20
فیزیک 30
شیمی 20
دانشگاه محل قبولی: شهید چمران تهران


کارنامه  قبولی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان (پرديس شهید چمران تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی(آموزش ریاضی)/پرديس شهید چمران تهران

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی در دانشگاه پردیس شهید چمران تهران را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: آموزش ریاضی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 30
معارف 50
زبان 30
ریاضیات 10
فیزیک 10
شیمی 30
دانشگاه محل قبولی: شهید چمران تهران


کارنامه  قبولی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پرديس شهید چمران تهران)

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی(آموزش ابتدایی)/پرديس شهید باهنر اصفهان

در جدول زیر درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی در دانشگاه پردیس شهید باهنر اصفهان را مشاهده می کنید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: آموزش ابتدایی

نام درس درصد
ادبیات فارسی 20
عربی 30
معارف 20
زبان 10
ریاضیات 30
فیزیک 10
شیمی 20
دانشگاه محل قبولی: شهید باهنر اصفهان

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ 1

نرم افزار تخمین درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی می توانید از رتبه و درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع شوید. اساس کار این نرم افزار بررسی کارنامه داوطلبان کنکور دوره های قبل است. داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز برای تخمین رتبه، از آخرین رتبه و درصدهای لازم برای قبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان مطلع شوند. خروجی این نرم افزار حدودی و بسیار نزدیک به واقعیت است. پیشنهاد می دهیم برای استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی، لینک زیر را انتخاب کنید:

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ 2 نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 


مشاوره قبولی در دانشگاه فرهنگیان 

داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان می توانند برای مشاوره قبولی در این دانشگاه که از جمله دانشگاه های دارای پذیرش با شرایط خاص و نیمه متمرکز است با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند. قبولی در کنکور تنها شرط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان نمی باشد. برای ورود و ادامه تحصیل در این دانشگاه بعد از قبولی در انتخاب رشته کنکور ، به مرحله مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان دعوت خواهید شد. برای اطلاع از سوالات مصاحبه و نحوه گزینش این دانشگاه ، مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور راهنمای شما خواهد بود:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ 3

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

4/5 - (6 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی