جهت مشاوره در زمینه نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 44762

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

در این مقاله لینک دانلود دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401-1402 را در اختیار داوطلبان بدون کنکور فراگیر دانشگاه آزاد قرار داده ایم. این دفترچه اولین دفترچه فراگیر دانشگاه آزاد است.

داوطلبان می توانند بعد از دانلود و مطالعه دفترچه فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، جهت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjedh.org مراجعه نمایند.

دانلود دفترچه فراگیر کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

برای دانلود دفترچه فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و پذیرش دانشجو ناپیوسته مقطع کارشناسی ارشد در مهر ماه 1401، لینک زیر را انتخاب نمایید:

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401 1

دانلود دفترچه فراگیر دانشگاه آزاد (جدید)

(کلیک کنید)

شرايط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد مطابق با دفترچه ثبت نام پیوست در همین صفحه به شرح زیر است:
علاقمندان به تحصيل در دورههاي فراگير در صورت داشتن شرايط زير، ميتوانند به عنوان متقاضي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در يـك كـد رشـته
امتحاني ثبتنام و حداكثر در 40) چهل) كدرشته محل از دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي متقاضي ادامه تحصيل شوند.
الف) شرايط عمومي:

 • 1 -اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 • 2 -نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران.

توضيح: مصاديق عناد شامل:
الف) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلاميايران.
ب) داشتن وابستگي تشكيلاتي به گروهكهاي محارب.
ج) پرداخت كمك مالي به گروهكهاي محارب، هواداري تشكيلاتي و يا عضويت در گروهكهاي مزبور آنها.
د) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.

 • 3 -عدم احراز فساد اخلاقي.

توضيح: مصاديق فساد اخلاقي شامل: اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا ميباشد.
تذكر: احراز شرايط عمومي متقاضيان درصورت نياز با استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني است.

 • 4 -برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي.
 • ب)مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبتنام در آزمون:
  دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته و يا ناپيوسته رسمي و بالاتر مورد تأييد وزارتين و يا دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي (به شرط فارغالتحصـيلي
  تا تاريخ 31/6/1401 (ميتوانند بدون توجه به نوع رشته تحصيلي كارشناسي خويش در يك رشته گرايش از رشتههاي امتحاني (به جز رشتههاي مهندسي
  معماري و طراحي شهري) مندرج در جدول شماره 2 ثبتنام نمايند.
  يادآوري: متقاضياني كه رشته كارشناسي آنها با رشته كارشناسي ارشد انتخابي همنام و يا مشابه نباشد، به تشخيص گروه آموزشي مربـوط؛ موظفنـد در دوره
  دانشجويي علاوه بر واحدهاي مصوب مقطع كارشناسي ارشد، حداكثر تا 12 واحد جبراني از مقطع كارشناسي همان رشته را با موفقيت بگذرانند.
 • 1 -شوراي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلسات 221 مورخ
  23/1/1390 و 252 مورخ 5/10/1391 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كارگروه مربوط و جلسه 748 مورخ 17/11/1388 شوراي برنامهريزي
  آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصيل آن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمونهـاي جـامع دارنـدگان مـدرك معـادل نشدهاند، طي آييننامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 ابلاغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر داشت:
 • 1 -1 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/77 شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي (مبنـي بـر ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل) در دورههاي معادل پذيرفته شدهاند، مشمول اين مصوبه قرار ميگيرند.
  بر اساس مصوبه 771 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 26/8/1394 دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سالهاي 1377 تا 1381
  به دورههاي مذكور راه يافتهاند، از تسهيلات مصوبه فوق براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار ميشوند.
 • 1 -2 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابلاغ مصوبه فوقالذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته شدهاند، به دليـل ممنوعيـت برگزاري دوره معادل، در شمول اين مصوبه قرار نميگيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمونهاي ورودي دورههاي بالاتر را ندارند.
 • 1 -3 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بند 1-1 (كه در دورههاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامههاي درسي دوره
  را برابر برنامههاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذراندهاند، اجازه دارند در آزمونهاي ورودي مقـاطع بـالاتر (كـه توسـط سـازمان سنجش آموزش كشور برگزار ميشود) شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند.
 • 1 -4 -آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بند 1-1 (كه در دورههاي فاقد مجوز شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي وارد شـدهاند،
  مشروط براينكه برنامههاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمونهاي مقاطع بـالاتر شركت نمايند. اين عده از متقاضيان در صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع بالاتر موظفند تا 20 %واحدهاي دوره را به تشخيص دانشـگاه يـا مؤسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين 00/12 در دروس مذكور، تحصـيل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.
 • 1 -5 -ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارك استخدامي، داخلي و يا با عنوان «معادل» ميباشند، ضمن رعايت بخشـنامه 77633/2 مـورخ 28/5/92،
  منوط به تأييد دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد. بديهي است صرفاً تأييديه تحصيلي و يا قبولي در آزمون
  جامع دارندگان مدرك معادل، مجوز ثبتنام در دانشگاه نميباشد.
 • 2 -دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي در صورتيكه حداكثر تا تاريخ 31/6/1401 دانشآموخته شود ميتواند در آزمون دوره دانشپذيري شركت كنـد.
  اين متقاضي در صورت پذيرفتهشدن در آزمون دوره دانشپذيري هنگام ثبتنام بايدگواهي دانشآموختگي خود را ارائه كند. اين متقاضيان بايد فرم
  مخصوص معدل (مندرج در انتهاي همين دفترچه راهنما) مبني بر تعداد واحد و معدل واحدهاي گذرانده را تا تاريخ 30/11/1400 تكميل و نـزد خـود
  نگه دارند تا در زمان مقتضي به واحد محل تحصيل ارائه نمايند.ضمناً متقاضياني كه تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمـون (21/4/1401 لغايـت
  23/4/1401 (در مقطع كارشناسي فارغالتحصيل ميشوند، ميبايست معدل كارشناسي خود را در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون (21/4/1401
  لغايت 23/4/1401 (در قسمت مربوط به ويرايش اطلاعات ثبتنامي درج نمايند.
 • 3 -بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 3/11/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طلاب و فضلاي حوزه علميه كه بر اساس مدارك صـادر شـده مركزمـديريت حوزه هاي علميه قم، اصفهان ويا خراسان رضوي دوره سطح دورا با موفقيت گذراندهاند، همانند دارندگان مدارك كارشناسي در رشـتههاي علـوم انسـاني ميتوانند دراين دورهها ثبتنام نمايند. ضمناً بر اساس مصوبه مذكور، اين متقاضيان فقط ميتوانند دررشتههاي علوم انساني ادامه تحصيل دهند.

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

برای ثبت نام فراگیر دانشگاه آزاد در مهر 1401 لازم است دفترچه پیوست در این صفحه را به دقت مطالعه کرده و در سایت سازمان سنجش مراحل ثبت نام اینترنتی بدون کنکور فراگیر دانشگاه آزاد را انجام دهید. همچنین می توانید با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس بگیرید، کارشناسان سامانه مشاوره تحصلیی تمام مراحل ثبت نام اینترنتی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد را برای شما عزیزان انجام میدهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی