جهت مشاوره در زمینه قبولی در دروس آزمون استخدامی ایران ترانسفو

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 43757

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدام ایران ترانسفو 1401

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدام ایران ترانسفو 1401 1

در این مقاله لینک دانلود مستقیم دفترچه ثبت نام آزمون استخدام ایران ترانسفو 1401 را در اختیار داوطلبان آزمون استخدام قرار داده ایم. علاوه براین شرایط عمومی و شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون را مطابق با دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی ایران ترانسفو به اطلاع متقاضیان عزیز می رسانیم:

شرکت ایران ترانسفو درنظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش براساس ردیف های شغلي اعالمي بصورت قراردادی کارگری جذب نماید. هم اکنون این جذب مربوط به استان زنجان است. داوطلبان جهت کسب اطالعات بيشتر  با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایند.


دانلود مستقیم دفترچه ثبت نام آزمون استخدام ایران ترانسفو 1401

برای دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدام ایران ترانسفو 1401 لینک زیر را انتخاب نمایید:

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدام ایران ترانسفو 1401


 شرایط عمومي ثبت نام در آزمون استخدامی ایران ترانسفو

شرایط عمومی ثبت نام در آزمون استخدامی ایران ترانسفو به شرح زیر است:

۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2 -فراغت از دوره خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دائم تا تاریخ 28/11/1401.
تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافيت پزشکي مورد قبول نمي باشد.
3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.
4 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
۵ -داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری محوله
6 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
7 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.
8 -احراز صالحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.


 شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون استخدامی ایران ترانسفو

شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون استخدامی ایران ترانسفو به شرح زیر است:

۱-داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با گرایش های اعالمی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی دیپلم
2-داشتن مدرک تحصیلی کارداني برق-مکانيک-ایمنيو بهداشتصنعتي-ایمنيصنعتي-اطفاءحریق-ایمنيکار و
حفاظت با گرایش های اعالمی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
3-داشتن مدرک تحصیلیکارشناسيبرق- مکانيک-صنایع-حسابداری با گرایش های اعالمی در جدول پیوست شماره دو برای
مقطع تحصیلی لیسانس و با توضیحات الزم برای مقاطع تحصیلی فوقلیسانس
توضیح : داشتن مدرک تحصیلی باالتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.
4 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 1401/11/27  و 1401/11/28 به شرح ذیل :
4-۱ -حداکثر 22 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع دیپلم. ) متولدین 28/11 /78 به بعد (
4-2 -حداکثر 24 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. ) متولدین 28/ 11 /76 به بعد (
4-3 -حداکثر 26 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ) متولدین 28/11 /74 به بعد (

۵-3-حداکثر 28 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد .) متولدین 28/11/72 به بعد (
۵ -حداکثر سن اعالمی مالک عمل بوده و مدت خدمت سربازی یا سوابق بیمه ای به شرط سنی اضافه نخواهد شد.
6 -استخدام مختص داوطلبان بومی استان زنجان می باشد.
تبصره : در جدول شماره یک صرفا در ردیف های شغلی ۱0۱4 تا ۱0۱7 متقاضیان غیر بومی هم می توانند در آزمون ثبت نام نمایند.
توضیح : بومی به فردی اطالق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
6-۱ -محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
6-2 -حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب ) ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیر ستان( ب صورت متوالی و متناوب در
محل درخواستی طی شده باشد.
6-3 -داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسررر وی ، حداقل چهار سررال سررابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای
استخدام را داشته باشند.
6-4 -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان
یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
6-۵ -داوطلب حداقل ۵ سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.
7 -انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام م صاحبه تخ ص صي حداکثر به میزان دو برابر ظرفيت مورد نیاز ، از میان افراد حائز
شرایط که به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
8 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق م صاحبه و گزینش مي سر خواهد بود، لذا قبولي در آزمون
کتبي ، به منزله پذیرش فرد تلقي نخواهد شد.
9 -پس از آزمون کتبی در م صاحبه تخ ص صی فرزندان کارکنان شاغل و بازن ش ستگان شرکت تران سفو و فرزندان شاهد و ایثارگر در
شرایط یکسان از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند بود.
10 -مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي و یا اعالم مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نيرو) شامل آزمون ، م صاحبه و جذب ( محرز شود که داوطلب به ا شتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهي مي با شد ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتي در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.
11 -رعایت پروتکل های بهداشتتتي جهت پيشتت يری و شتتيور بيماری کرونا برای ح تتور در آزمون از جانب داوطلبان الزامي بوده و در صورت عدم رعایت از ورود به جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد .
12-تاکيد مي شود: ح ور داوطلبان در جلسه آزمون با رعایت پروتکل های بهداشتي امکان پذیر است.
۱3 -همراه داشتن هر گونه لوازم الکترونیکی از قبیل تلفن همراه و غیره ممنوع است. از آوردن کیف و وسائل اضافی جدا خودداری
کنید.
۱4 -از تجمع و تردد های بی مورد در حوزه امتحانی خود جدا خودداری کنید.
۱۵-رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در حوزه امتحانی الزامی است.

۱6 -متقا ضیان شرکت در آزمون عالوه بر رعایت شرایط سنی ، موظف به ارائه مدرک تح صیلی در همان مقطع تح صیلی که ثبت نام نموده اند می با شند و متقا ضیان حداکثر می توانند در یک مقطع تح صیلی پایین تر ) در صورت دا شتن شرایط مقطع تح صیلی پایین تر بصورتیکه فوق دیپلم با دیپلم – لیسانس با فوق دیپلم- فوق لیسانس با لیسانس ( ثبت نام نمایند .
تبصره: متقاضیان در مقطع تحصیلی ليسانس پيوسته در رشته و گرایش تحصيلي مربوطه در صورت داشتن شرط سنی می توانند
در مقطع تحصیلی فوق دیپلم برای ردیف های شغلی مورد نظر ثبت نام نمایند .


مطالب مرتبط:

سایت ایران ترانسفور : https://www.iran-transfo.com


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه قبولی در دروس آزمون استخدامی ایران ترانسفو

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی