جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 46876

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

 دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ 1

در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ را در اختیار داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده ایم.


دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1401 می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید. دفترچه انتخاب رشته ارشد آزاد در قالب فایل pdf در اختیار داوطلبان عزیز کنکور ارشد دانشگاه آزاد در سراسر کشور قرار گرفته است:

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ 2

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ 3 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ (کلیک کنید).انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

فرایند انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 1401 به شرح زیر است:

 • نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط سازمان سنجش اعلام گردیده است.
 • به منظور شرکت داوطلبان علاقمند به پذیرش در دانشـگاه آزاد اسلامی کد دسترسی انتخاب رشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه درج شده اسـت و داوطلبان براساس این کد دسترسی و کد ملی میتوانند نسـبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند.
 1. تبصره 1 : کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوي سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دفترچـه راهنمـا نسـبت بـه انتخـاب
  حداکثر 100 کد رشته/محل متناسب با کـد مجموعـه امتحـانی خود اقدام نمایند.
 2. تبصره 2: داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اول در کد رشته امتحـانی دوم نیـز ثبـت نـام و در کنکور کارشناسی ارشد آزاد شـرکت نموده اند میتوانند رشته/محلهاي متناسب با کد رشته امتحـانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان 100 رشته/محل انتخابی درج نمایند.
 3. تبصره 3 : داوطلبان تنها امکان انتخاب رشته/گرایشهـایی را دارند که مطابق کارنامه صادره از سـوي سـازمان سـنجش آموزش کشور در کـد ضـریب متنـاظر بـا آن (از کـد رشـته امتحانی اول و یا دوم) مجاز شده باشند. کد ضرایب هر یک از رشته/گرایشهاي دایر در کد رشته امتحانی آزمون کارشناسـی ارشد در جدول شماره مندرج در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 درج شده است.
 4. تبصره 4: داوطلبان لازم است پس از ورود به سامانه فوق با استفاده از شناسه انتخاب رشـته منـدرج در ذیـل کارنامـه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی (و یا کد پیگیري اتباع خارجی) بـه سـامانه انتخـاب رشـته وارد و سپس با پرداخت هزینه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 1401 به مبلغ 1.160.000 ریـال از طریق سامانه مذکور نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
 5. تبصره 5 : عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقـرر و مطـابق اطلاعیـه هـاي صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـلامی بوده و پس از انقضاي مهلت مقرر امکان انتخاب رشته تحـت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.


شرایط پذیرش نهایی کنکور کارشناسی ارشد آزاد 1401

شرایط قبولی و پذیرش نهایی پذیرش نهایی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 1401 پیرو دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401 به شرح زیر است :
الف-  پس از پایان مهلت مقرر براي انتخاب رشته، نتایج نهایی داوطلبان شرکت کننده توسط سازمان سنجش آموزش کشـور اعلام خواهد شد.

ب – فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی :
فارغ التحصیل رتبـه اول هـر رشـته در محـل دانشـگاهی دانشگاه آزاد اسلامی فردي است که داراي امتیازات درج شده در موارد زیر باشد :

 • 1 -فارغ التحصیلی رتبـه اول هـر سـال تحصـیلی محـل دانشگاهی، فردي است که در رشته تحصـیلی مربوطـه داراي بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سـال تحصـیلی باشد.
 • 2 -براي تعیین فارغ التحصیل رتبه اول هر سال، دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان شهریور مـاه هـر سـال فارغ التحصیل شده و مشمول شـرایط و ضـوابط تعیـین شـده باشند با هم مقایسه میکنند و از میان فارغ التحصیلان هر رشته و گرایش هر سال، فردي که میانگین کـل بـالاتري را کسـب کرده باشد به عنوان رتبه اول آن رشته و یا گـرایش مشـخص میگردد.
 • 3 -فــارغالتحصــیلان بایــد از طریــق آزمــون سراســري (رشته هاي با کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد) وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها بـراي دوره کارشناسـی پیوسـته 4 سـال و کارشناسی ناپیوسته 2 سال از زمان شروع به تحصیل در نظـر گرفته شود.
 • 4 -مطابق با دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401، فارغ التحصـیلان رشـته هـایی کـه براسـاس سرفصـل مصوب، طول مدت تحصیل آنها بیش از زمانهاي مـذکور در بند 3 میباشد نیز میتوانند از این امتیاز استفاده نمایند.
 • 5 -در هیچکدام از نیمسالهاي تحصـیلی مشـروط نشـده باشند و همچنین فاقد دروس معادلسازي شده باشند.
 • 6 -در موارد استثنایی چنانچه چند نفر داراي شرایط کاملاً مساوي باشند فردي که مدت تحصیل او حداقل یـک نیمسـال کوتاهتر باشد به عنوان رتبه اول رشته معرفی میشود و در غیر این صورت همه آنها به عنوان نفر اول معرفی میگردند.
 • 7 -واجدین شرایط برخـورداري از ایـن امتیـاز براسـاس ظرفیت محاسبه شده (10 درصد ظرفیـت هـر رشـته /شـهر ) و حدنصاب قبولی (90 درصد نمره آخرین فرد قبولی عـادي آن رشته/شهر) بررسی و نتایج آنها اعلام خواهد شد. بنـابراین بـه داوطلبان اکیداً توصیه میشود کـه در ایـن مـورد هـیچ گونـه
  مدرکی را ارسال نکنند و تنها با مراجعه بـه محـل دانشـگاهی مربوطه موضوع درخواست خـود را مطـابق ضـوابط مربوطـه اعلام نمایند.
  8 -مطابق با دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401 فارغ التحصیلان رتبه اول مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته دانشگاه آزاد اسلامی نیز بـا رعایـت مفـاد بنـدهاي 1 الـی 6 میتوانند از مزایاي مذکور بهرهمند گردند.

مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد آزاد

برای مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 1401، می توانید با شماره تلفن  مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. مشاوران سامانه مشاوره تلفنی، هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب آماده ارائه خدمات مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به تمامی داوطلبان در سراسر کشور هستند.

علاوه براین پاسخگوی سوالات شما در زمینه ابهامات موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد آزاد 1401 هستند و تمامی مراحل انتخاب رشته کنکور ارشد آزاد را در سایت azmoon.org برای متقاضیان عزیز انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هانیه ملک حسینی چهارشنبه , 6 جولای 2022 - 10:44

کارنامه

نصب اپ دانش آموزی