جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی + دریافت کارت ورود به جلسه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48372

دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی 1401 + (شرایط و زمان استخدام)

استخدام سازمان تامین اجتماعی

در این مقاله لینک مستقیم دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی 1401 را در اختیار متقاضیان آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 1401 قرار داده ایم. همچنین از شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی و زمان ثبت نام، زمان برگزاری آزمون استخدامی تامین اجتماعی و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدام تامین اجتماعی و تاثیر سهمیه در استخدام مطلع می شوید.

♨️📢 انتشار دفترچه آزمون استخدام سراسری سازمان تامین اجتماعی سال 1401

📋سازمان تامين اجتماعی به منظـور تـأمين بخشـی از نيـروی انسـانی مـورد نيـاز خـود در مراكـز تابعـه، افـراد واجـد شـرايط را از طريـق برگـزاری آزمـون كتبی، مصـاحبه و طـی مراحـل گـزينش بصـورت اسـتخدام پيمـانی دعوت بـه همكاری می نماید.

دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی 1401 + (شرایط و زمان استخدام) 1


دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی 1401

برای دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی در سال 1401 روی لینک دانلود مستقیم زیر کلیک کنید:

دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی 1401 + (شرایط و زمان استخدام) 2

دانلود دفترچه استخدام تامین اجتماعی 1401 /جدید/

تقویم زمانبندی آزمون استخدامی تامین اجتماعی 1401

📆 تقویم آزمون استخدام تامین اجتماعی:
▫️مهلت ثبت نام: تا 06/شهریور/1401
▫️دریافت کارت آزمون: 12/مهر/1401
▫️زمان برگزاری آزمون: 15/مهر/1401

شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی در سال 1401

🔻شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 به شرح زیر است:
🔸استان: سراسر کشور
🔸مقطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسیارشد، دکتریتخصصی
🔸رشته تحصیلی: در متن آگهی ذکر شده است.
🔸جنسیت: آقا/خانم

شرایط عمومی استخدام سازمان تامین اجتماعی 1401

از شرایط عمومی استخدام سازمان تامین اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • الف – داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
 • ب – اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و دين مبين اسلام يا يكي از اديان مصرح درقانون اساسي؛
 • پ – التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
 • ت – دارا بـودن دانشـنامه/گواهينامه موقـت فراغـت از تحصـيل و گـواهي پايـان طـرح در مقطـع تحصـيلي مربوطـه بـراي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغل مورد نظر؛
 • ث – دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه /دوره ضرورت/ يا معافيت قانوني دائم براي مردان؛
 • ج – داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند؛
 • چ – عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛
 • ح – نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر؛
 • خ – عــدم وجــود هرگونــه ممنوعيــت اســتخدام همچــون عــدم محكوميــت بــه مجازاتهــاي اخــراج، بازنشســتگي، بــاز خريــد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتي توسط آراء مراجع قضايي و يا قانوني ذيصلاح؛
 • د – داوطلبــان استخدام تامین اجتماعی در زمــان ثبت نــام نبايــد جــزء كاركنــان رســمي، آزمايشــي و پيمــاني ســازمان و همچنــين نيروهاي بازخريد خدمت و يا بازنشسته سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي باشند؛
 • ذ – عدم اشـتغال و همچنـين نداشـتن تعهـد خـدمت بـه دولـت، شـركتهاي دولتـي و سـازمان هـاي وابسـته بـه دولـت و موسسـاتي كـه شـمول قـانون بـر آنهـا مسـتلزم ذكـر نـام اسـت بـه هنگـام انعقـاد قـرارداد و شـروع بكـار در سـازمان الزامـي ميباشد؛
 • تبصــره 1 :مسـئوليت قبـول يـا عـدم قبـول انصـراف پذيرفتهشـده نهـايي بـر اسـاس قـوانين و مقـررات مربوطـه توسـط دسـتگاه اجرايــي، در زمـان انعقــاد قــرارداد پيمـاني و يــا صـدور حكــم كــارگزيني، بـه عهــده داوطلـب استخدام تامین اجتماعی پذيرفتهشــده آزمــون ميباشد.
 • تبصــره 2 :نحــوه تشــخيص شــرايط افــراد بــدوا براســاس خوداظهــاري ميباشــد. عليهــذا چنانچــه حســب مــدارك و استعلامات انجـام شـده خـلاف آن اثبـات شـود، افـراد موصـوف در هـر مرحلـه از مراحـل اسـتخدام كـه باشـند حـذف و افـراد حايز شرايط بعدي جايگزين خواهند شد.
 • دارا بودن حداقل بيست -20 سال تمام
 • حداكثر سي سال -30 تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي/متولدين 31/مرداد /1371به بعد/
 • * حــداكثر ســي و پــنج /35 /ســال تمــام بــراي دارنــدگان مــدارك تحصــيلي كارشناســي ارشــد /رســته بهداشــتي و درماني/ و دكتراي حرفهاي /متولدين 31/05/1366 به بعد/
 • * حـداكثر سـي و سـه /33 /سـال تمـام بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـيلي كارشناسـي ارشـد /سـاير رسـته ها/ /متولـدين /بعد به 1368/مرداد /31
 • * حـــداكثر چهـــل /40 /ســـال تمـــام بـــراي دارنـــدگان مـــدارك تحصـــيلي دكتـــراي تخصصـــي پزشـــكي./متولدين /بعد به 1361/05/31
 • تبصره 3 :مسـتفاد از قـانون اصـلاح حـداكثر سـن مصـوب 1371 و قـانون حمايـت از خـانواده و جـواني جمعيـت مصـوب 1400 ،مــوارد ذيــل بــه شــرط ارائــه مــدارك و مســتندات لازم از مراجــع ذيــربط قبــل از مرحلــه مصــاحبه، ســنوات ارفــاقي اضافه خواهد شد:
 • – پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال؛
 • – داوطلبـان استخدام تامین اجتماعی كـه در جبهـه ها بـه طـور داوطلبانـه خـدمت نمودهانـد بـه ميـزان حضـور در جبهـه و همچنـين مـدت زمـان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها؛
 • – داوطلبـان استخدام تامین اجتماعی كـه بـه صـورت غيـر رسـمي و تمـام وقـت در وزارتخانـه هـا و موسسـات و شــركتهاي دولتـي ، بانـك هـاو شركتهاي تحت پوشـش آنهـا، شـركت هـاي بيمـه هـاي دولتـي ، شـهرداري هـا و موسسـات و شـركتهاي دولتـي كـه شـمول قانون بر آنها مستلزم ذكـر نـام اسـت ، موسسـات و شـركتهاي ملـي و مصـادره شـده كـه بـه نحـوي از بودجـه و كمـك دولـت استفاده مي كنند، نهادهـاي انقـلاب اسـلامي و شـركتهاي تحـت پوشـش آنهـا، نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي و شـركت هـاي تحت پوشش آنها از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها؛
 • – به ازاي تاهل به ميزان يـك /1 /سـال و نيـز داشـتن هـر فرزنـد بـه ميـزان يـك /1 /سـال و حـداكثر تـا سـقف پـنج /5 /سال/ موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت/؛
 • تبصـره 4 :مـلاك عمـل بـراي محاسـبه تـاريخ گـواهي فراغـت از تحصـيل، معافيـت دائـم و پايـان خـدمت نظـام وظيفـه داوطلبان استخدام تامین اجتماعی آخرين روز ثبت نام و براي سن افراد، ملاك عمل براي محاسبه اولين روز ثبت نام خواهد بود.

شرایط اختصاصی استخدام سازمان تامین اجتماعی 1401

شرایط اختصاصی استخدام سازمان تامین اجتماعی 1401 به شرح زیر است:

 • 1 -مــدارك تحصــيلي موسســات آمــوزش عــالي كــه مــورد تائيــد وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد ملاك عمل خواهد بود.
 • 2 -ارائــه گــواهي انجــام خــدمات قــانوني /طــرح موظــف اجبــاري/ و يــا معافيــت از آن در مــورد فارغالتحصــيلان رســته بهداشـتي و درمـاني و پزشـكان تـا آخـرين روز اولـين بـازه زمـاني اخـذ مـدارك قبـل از انجـام مصـاحبه اسـتخدامي الزامـي ميباشد. بديهي است در صورت عـدم ارائـه گـواهي مـذكور در زمـان مقـرر، قبـولي متقاضـي در آزمـون كتبـي كـان لـم يكـن تلقي خواهد شد.
 • 3 -مدرك تحصيلي متقاضيان صرفا بر اساس مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.
 • تبصــره 1 :سـازمان هيچگونـه تعهــدي بـه اعمـال مـدرك تحصــيلي مقطـع بـالاتر افـراد نــدارد و ارائـه هرگونـه مــدرك تحصــيلي بــالاتر از مقطــع تحصــيلي شــغل مــورد تقاضــا پــس از اســتخدام در ســازمان /مــدارك منطبــق بــا شــرايط احــراز مشاغل سـازمان/ پـس از طـي حـداقل 3 سـال خـدمت در عنـوان شـغلي مـورد تقاضـاي آزمـون مربوطـه بـه ازاي هـر مقطـع تحصيلي امكانپذير خواهد بود.
 • تبصره 2 :ارائه مدارك معادل و افتخاري به عنوان مدرك تحصيلي معتبر ملاك عمل قرار نميگيرد.
 • 4 -پذيرفته شدگان آزمون متعهد خدمت به ميزان 5 سال در شهر مورد تقاضاي آزمون ميباشند.
 • 5 -داوطلبان استخدام تامین اجتماعی صرفا در صورتي مـي تواننـد در ايـن آزمـون ثبـت نـام نماينـد كـه عنـوان مقطـع تحصـيلي، رشـته تحصـيلي و يـا گـرايش رشـته تحصـيلي آنـان بـه طـور كامـل و بـه صـورت مشـخص در شـرايط احـراز مشـاغل ذكـر شـده باشـد لـذا داوطلباني كه مقطـع تحصـيلي، رشـته تحصـيلي و يـا گـرايش- رشـته تحصـيلي آن هـا عينـاً در دفترچـه درج نشـده باشـد از ثبت نام خـودداري نماينـد. بـديهي اسـت در هـر مرحلـه از فراينـد جـذب و بكـارگيري مشـخص گـردد كـه مقطـع تحصـيلي، رشته تحصـيلي و يـا گـرايش تحصـيلي آن هـا بـا شـرايط ذكـر شـده در دفتچـه منطبـق نباشـد و داراي پسـوند و يـا پيشـوند بـيش از آنچـه در دفترچـه آمـده باشـد از سـاير فراينـد اسـتخدام حـذف شـده و داوطلـب حـق هيچگونـه اعتراضـي نخواهـد داشت.
 • توجه: اگر رشته تحصـيلي بـدون گـرايش ذكـر شـده باشـد صـرفا رشـته تحصـيلي بـدون گـرايش مـلاك عمـل بـوده و در صورتيكه رشته تحصـيلي بـا گـرايش هـاي مشـخص ذكـر شـده باشـد فقـط آن رشـته تحصـيلي بـا گـرايش هـاي ذكـر شـده ملاك عمل خواهـد بـود. لـذا داوطلبـان استخدام تامین اجتماعی موظـف انـد در زمـان ثبـت نـام بـا توجـه بـه شـرايط اعـلام شـده دقـت كـافي بعمـل آورده و از ثبــت نــام در شــغل هــايي كــه واجــد شــرايط نيســتند، خــودداري نماينــد. ضــمنا مــدارك تحصــيلي آندســته از متقاضـيان آزمـون كـه داراي عبـارات كارشناسـي حرفـه اي، مهندسـي فنـاوري، مهندسـي فنـاوري ارشـد، علمـي-كـاربردي، مهندسـي تكنولـوژي و كارشناسـي حرفـه اي مـي باشـند نيـز بـه عنـوان رشـته هـاي تحصـيلي منـدرج در دفترچـه مـورد
  قبول مي باشد.
 • تبصره 3 -آندسـته از فرزنـدان شـاهد، جانبـازان از كـار افتـاده كلـي ، آزادگـان از كـار افتـاده كلـي و فرزنـدان آنـان كـه علاوه بر سهميه استخدامي ايثـارگران بـا كسـب حـد نصـاب قبـولي و امتيـازات لازم در آزمـون پذيرفتـه شـوند مـي تواننـد بـا ارائه مدارك مربوطه از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران از شرط معافيت حداكثر سن بهره مند گردند.
 • 6 -معافيــت پزشــكي خــدمت زيرپــرچم داوطلبــان استخدام تامین اجتماعی در صــورت قبــولي در آزمــون اســتخدامي كتبــي و مصــاحبه پــس از تأييد واحد طب كار استان مربوطه مبني بـر توانـائي انجـام امـور مربـوط در عنـوان شـغلي مـورد تقاضـا قابـل پـذيرش خواهـد بود.
 • 7-مدارك تحصيلي متقاضيان استخدام تامین اجتماعی صرفا بر اساس مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.

تاثیر سهمیه در آزمون استخدام تامین اجتماعی 1401

در این بخش تاثیر سهمیه در آزمون استخدام تامین اجتماعی را می خوانید. دارندگان سهمیه در اولویت استخدام سازمان تامین اجتماعی هستند.

 • 1-سهميه 25 درصد ايثارگران:
  ايثارگران سـهميه بيسـت و پـنج درصـد (25 (%مـاده (21 (قـانون جـامع خـدمات رسـاني بـه ايثـارگران شـامل مـوارد زيـر مي باشند:
  – جانبازان؛
  – آزادگان؛
  – همسر و فرزندان شهدا ؛
  – همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 (%و بالاتر؛
  – همسر و فرزندان و همسران آزادگان داراي يكسال و بالاي يكسال اسارت؛
  – پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد؛
  حسـب مـاده (21 (قـانون جـامع خـدمات رسـاني بـه ايثـارگران، بيسـت و پـنج(25 (%سـهميه اسـتخدامي بـه مشـمولين اين بخش اختصاص دارد.
  نكتـه مهـم: صـرفا ايثـارگراني مجازنـد از سـهميه اسـتخدامي 25 %بهـره منـد شـوند كـه وضـعيت شـغلي آنـان در فرآينـد ثبت نام و برگزاري آزمون استخدامي در سيستم سجايا “بيكار” ثبت شده باشد.
 1. تبصره 1 :مشـمولين سـهميه 25 %ايثـارگران مجـاز بـه بهـره منـدي از سـهميه اسـتخدامي سـاير ايثـارگران و يـا بـالعكس نمي باشند. به عبـارت ديگـر هـر يـك از داوطلبـان مـي بايسـت در صـورت مشـمول بـودن، صـرفا از يـك سـهميه اسـتخدامي مشـخص شـده اسـتفاده نمايـد. بـديهي اسـت در ايـن صـورت مشـمولين سـهميه 25 %ايثـارگران، جهـت اسـتفاده از سـهميه اختصاصي خود صرفا بايد مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند.
 2. تبصره 2 :بـه كليـه ايثـارگران بيكـار مشـمول سـهميه اسـتخدامي 25 درصـد ايثـارگران توصـيه مـي شـود بـراي حصـول اطمينـان از چگـونگي امكـان بهـره منـدي خـود از سـهميه اسـتخدامي حـداقل 25 %قبـل از ثبـت نـام بـا مراجعـه بـه سـايت ايثار و يا در صورت نياز بـه بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران محـل پرونـده، نسـبت بـه مشـخص شـدن وضـعيت شـغلي خـود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمايند.
 3. تبصره 3 :باتوجه به همـاهنگي بعمـل آمـده بـا بنيـاد شـهيد و امورايثـارگران عنـوان شـغلي و محـل خـدمت مـورد تقاضـا جهــت مشــمولين ســهميه 25 %ايثــارگران از ســهميه ســاير داوطلبــان تفكيــك گرديــده و داوطلبــان ايثــارگر مشــمول ايــن سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي اين سهميه را انتخاب نمايند.

 • 2-ايثارگران سهميه 5 درصد ايثارگران:
  ايثارگران سهميه پنج درصد (5 (%ماده (21 (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شامل موارد زير است:
  – رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها؛
  – همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها؛
  – فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد؛
  – فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت؛
  تذكر: مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتند از:
 • 1 -معاونت نيروي انساني هر يك از ردههاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
 • 2 -معاونـت نيـروي انسـاني سـازمان بسـيج مستضـعفان سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي در مـورد بسـيجيان و نيروهـاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
 • 3 -معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران؛
  حسـب مـاده (21 (قـانون جـامع خمـات رسـاني بـه ايثـارگران ، پـنج درصـد(5 (%سـهميه اسـتخدامي بـه مشـمولين ايـن بخش اختصاص دارد.
  تبصــره 1 :بكــارگيري نيروهــاي مشــمول ســهميه 5 درصــد درصــورت ثبــت نــام و شــركت در آزمــون حســب بــالاترين نمرات فضلي در شـغل محـل هـاي مربـوط بـه ايـن سـهميه و انجـام مصـاحبه و احـراز شـرايط عمـومي گـزينش امكـان پـذير خواهــد بود.بــديهي اســت مشــمولين ســهميه 5 درصــد ايثــارگران جهــت اســتفاده از ســهميه اختصاصــي خــود صــرفا بايــد مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند.
  تبصره2 :داوطلبان سـهميه اسـتخدامي 5 %ايثـارگران حـق انتخـاب شـغل محـل هـاي مربـوط بـه سـهميه 25 %را ندارنـد و در صورت ثبت نام در آزمون حذف خواهند شد.
  تبصره 3 :پس از آزمـون كتبـي و معرفـي داوطلبـان بـراي بررسـي مـدارك و مصـاحبه در سـهميه مشـخص شـده، امكـان تغيير سهميه معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

** سامانه مشاوره تلفنی می تواند مراحل ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی تامین اجتماعی را برای متقاضیان در سراسر کشور انجام دهد. این سامانه مسئول استخدام نیرو در سازمان نیست و ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارد. 

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی + دریافت کارت ورود به جلسه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی