نام دانشگاه تیپ 1

نام دانشگاه تیپ2

نام دانشگاه تیپ3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

انستیتو پاستور ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور)

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی یزد (شهید صدوقی)

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه شاهد

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  و دزفول